BG L 202/54 Официален вестник на Европейския съюз г. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 юли 2009 година

Размер: px
Започни от страница:

Download "BG L 202/54 Официален вестник на Европейския съюз г. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 юли 2009 година"

Препис

1 L 202/54 Официален вестник на Европейския съюз г. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 юли 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на Европейската централна банка (ЕЦБ/2009/19) (2009/594/ЕО) УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, РЕШИ: като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 26.2 от него, като има предвид, че: (1) Насоки ЕЦБ/2009/10 от 7 май 2009 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно те и процедурите на паричната политика на Евросистемата ( 1 ) позволяват достъп до операциите на открития пазар и до ликвидните улеснения с постоянен достъп на Евросистемата за кредитни институции, които, с оглед техния особен институционален характер съгласно общностното право, подлежат на проверка със сравним стандарт с надзора от страна на компетентните национални институции. (2) Решение ЕЦБ/2009/16 от 2 юли 2009 г. относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени облигации ( 2 ) предвижда създаването на програма за закупуване на обезпечени облигации. (3) Решение ЕЦБ/2006/17 от 10 ноември 2006 г. относно годишните отчети на Европейската централна банка ( 3 ) се нуждае от изменение, за да отрази тези изменения в паричната политика, Член 1 Изменения Решение ЕЦБ/2006/17 се изменя, както следва: 1. Член 1, параграф 1 се заменя със следното: 1. Термините, определени в член 1 от Насоки ЕЦБ/2006/16, имат същото значение, когато се използват в настоящото решение. 2. Приложения I и II към Решение ЕЦБ/2006/17 се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение. Член 2 Заключителна разпоредба Настоящото решение влиза в сила на 1 юли 2009 г. Съставено във Франкфурт на Майн на 17 юли 2009 година. Председател на ЕЦБ Jean-Claude TRICHET ( 1 ) ОВ L 123, г., стр. 99. ( 2 ) ОВ L 175, г., стр. 18. ( 3 ) ОВ L 348, г., стр. 38.

2 г. Официален вестник на Европейския съюз L 202/55 ПРИЛОЖЕНИЕ Приложения I и II към Решение ЕЦБ/2006/17 се изменят, както следва: 1. Таблицата Активи в приложение I се заменя със следната таблица: АКТИВИ 1. Злато и вземания в злато Физическо злато, т.е. кюлчета, монети, слитъци, късове на съхранение или на път. Монетарно злато, като салда по сметките на виждане в злато (неразпределени сметки), срочни депозити и вземания в злато, произтичащи от следните транзакции: i) транзакции за повишаване или понижаване на пробата; и ii) промяна на разположението или чистотата на златото, когато има разлика повече от един работен ден между изписването и получаването Пазарна стойност 2. Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута Вземания от контрагенти, които са резиденти извън еврозоната, включително от международни и наднационални институции и централни банки извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2.1. Вземания от Международния валутен фонд (МВФ) а) Права на тираж в рамките на резервния транш (нето) Национална квота минус салда в евро на разположение на МВФ. Сметка 2 на МВФ (сметка за административни разходи) може да бъде включена в тази позиция или в позиция Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани а) Права на тираж в рамките на резервния транш (нето) Номинална стойност, конвертиране б) Специални права на тираж Притежавани специални права на тираж (бруто) б) Специални права на тираж Номинална стойност, конвертиране в) Други вземания Общи кредитни споразумения, заеми по специални кредитни споразумения, депозити в рамките на Улеснението за намаляване на бедността и стимулиране на растежа в) Други вземания Номинална стойност, конвертиране 2.2. Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи а) Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива Други финансови активи Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо-сделки а) Салда в банки извън еврозоната Номинална стойност, конвертиране

3 L 202/56 Официален вестник на Европейския съюз г. б) Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по активи Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови, притежавани като част от валутните резерви всичките издадени от резиденти извън еврозоната б) i) Търгуеми ценни книжа, и пазарен обменен б) ii) Търгуеми ценни книжа, класифицирани и пазарен обменен б) iii) Нетъргуеми ценни книжа и пазарен обменен б) iv) Търгуеми капиталови и пазарен обменен в) Външни заеми (депозити) за резиденти извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива Други финансови активи в) Външни заеми Депозити по номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен г) Други външни активи Банкноти и монети, издадени извън еврозоната г) Други външни активи Номинална стойност, конвертиране 3. Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута а) Инвестиции в ценни книжа зоната, различни от тези по активи Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови, притежавани като част от валутните резерви всичките издадени от резиденти зоната а) i) Търгуеми ценни книжа, и пазарен обменен а) ii) Търгуеми ценни книжа, класифицирани и пазарен обменен

4 г. Официален вестник на Европейския съюз L 202/57 4. Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани 4.1. Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми б) Други вземания от резиденти в еврозоната, различни от тези по активи Заеми, депозити, обратни репосделки, други кредити а) Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива Други финансови активи Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо-сделки във връзка с управлението на ценни книжа, деноминирани б) Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по активи Капиталови, облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар всичките издадени от резиденти извън еврозоната в) Заеми за резиденти извън еврозоната, различни от тези по активи а) iii) Нетъргуеми ценни книжа и пазарен обменен а) iv) Търгуеми капиталови и пазарен обменен б) Други вземания Депозити и друго кредитиране по номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен а) Салда в банки извън еврозоната Номинална стойност б) i) Търгуеми ценни книжа, б) ii) Търгуеми ценни книжа, класифицирани б) iii) Нетъргуеми ценни книжа б) iv) Търгуеми капиталови в) Заеми извън еврозоната Депозити по номинална стойност

5 L 202/58 Официален вестник на Европейския съюз г. г) Ценни книжа, различни от тези по активи, емитирани от лица, извън еврозоната Ценни книжа, издадени от наднационални или международни организации, например Европейската инвестиционна банка, независимо от тяхното географско местоположение г) i) Търгуеми ценни книжа, Премиите/отстъпките се амортизират г) ii) Търгуеми ценни книжа, класифицирани г) iii) Нетъргуеми ценни книжа 4.2. Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните ове II (ERM II) Кредитиране в съответствие с условията на Механизма на обменните ове II (ERM II) Номинална стойност 5. Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани 5.1. Основни операции по рефинансиране 5.2. Дългосрочни операции по рефинансиране 5.3. Обратни операции за фино регулиране 5.4. Структурни обратни операции 5.5. Пределно кредитно улеснение 5.6. Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls) Позиции от 5.1 до 5.5: транзакции в зависимост от съответните на паричната политика, описани в приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7 от 31 август 2000 г. относно те и процедурите на паричната политика на Евросистемата ( 1 ) Обичайни обратни транзакции за осигуряване на ликвидност със седмична честота и обикновено едноседмичен падеж Обичайни обратни транзакции за осигуряване на ликвидност с месечна честота и обикновено с тримесечен падеж Обратни транзакции, осъществявани ad hoc за целите на финото регулиране Обратни транзакции, насочени към коригиране на структурната позиция на Евросистемата спрямо финансовия сектор Улеснение за предоставяне на овърнайт ликвидност с предварително определена лихва срещу допустими активи (ликвидно улеснение с постоянен достъп) Допълнителен кредит към кредитни институции, произтичащ от нарастването на стойността на базовите активи по отношение на друг кредит за тези кредитни институции придобиване при репо-сделка придобиване при репо-сделка придобиване при репо-сделка придобиване при репо-сделка придобиване при репо-сделка придобиване

6 г. Официален вестник на Европейския съюз L 202/59 6. Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо-сделки във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по позиция в актива Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани, включително транзакции, произтичащи от трансформирането на предишни резерви в чуждестранна валута зоната и други вземания. Кореспондентски сметки при кредитни институции зоната, намиращи се в друга държава-членка. Други вземания и операции, които не са свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата придобиване 7. Ценни книжа на резиденти зоната, деноминирани 7.1. Ценни книжа, притежавани за целите на паричната политика Ценни книжа, емитирани зоната, притежавани за целите на паричната политика. Дългови сертификати на ЕЦБ, закупени за целите на финото регулиране i) Търгуеми ценни книжа, ii) iii) Търгуеми ценни книжа, класифицирани Нетъргуеми ценни книжа 7.2. Други ценни книжа Ценни книжа, различни от тези по позиция в актива 7.1 Ценни книжа, притежавани за целите на паричната политика и по позиция в актива 11.3 Други финансови активи ; облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, притежавани окончателно, включително държавни ценни книжа отпреди създаването на Икономическия и паричен съюз, деноминирани. Капиталови i) Търгуеми ценни книжа, ii) iii) Търгуеми ценни книжа, класифицирани Нетъргуеми ценни книжа

7 L 202/60 Официален вестник на Европейския съюз г. 8. Дълг на сектор Държавно управление, деноминиран 9. Вътрешни за Евросистемата вземания 9.1. Вземания, свързани със записи на заповед, обезпечаващи издаването на дългови сертификати на ЕЦБ 9.2. Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата 9.3. Други вземания в рамките на Евросистемата (нето) 10. Позиции в процес на сетълмент 11. Други активи Вземания от правителството отпреди създаването на Икономическия и паричен съюз (нетъргуеми ценни книжа, заеми) Позиция само в баланса на ЕЦБ Записи на заповед, издадени от НЦБ във връзка със споразумението за взаимно обезпечаване при издаване на дългови сертификати от ЕЦБ Вземания, свързани с емисията на банкноти от ЕЦБ, съгласно Решение ЕЦБ/2001/15 от 6 декември 2001 г. относно емитирането на евробанкноти ( 2 ) Нетна позиция на следните под: а) Нетни вземания, произтичащи от салдата по сметките в TARGET2 и кореспондентските сметки на НЦБ, т.е. нетната стойност на вземанията и задълженията (вж. също позиция от пасива Други задължения в рамките на Евросистемата (нето) ) б) Други вътрешни за Евросистемата вземания, които могат да възникнат, включително междинно разпределяне на дохода на ЕЦБ от евробанкноти между НЦБ Салда по сетълмент сметки (вземания), включително чекове в процес на осребряване iv) Търгуеми капиталови Депозити/заеми по номинална стойност, нетъргуеми ценни книжа по цена на придобиване Номинална стойност Номинална стойност а) Номинална стойност б) Номинална стойност Номинална стойност Монети от еврозоната Евромонети Номинална стойност Материални и нематериални дълготрайни активи Земя и сгради, обзавеждане и оборудване (включително компютърно оборудване), софтуер Цена на придобиване минус амортизация Амортизацията е системно разпределяне на амортизируемата стойност на актива през неговия полезен живот. Полезният живот е периодът, по време на който се очаква даден дълготраен актив да бъде на разположение за употреба от стопанския субект. Полезният живот на отделни материални дълготрайни активи може да бъде преразглеждан системно, ако очакванията се различават от предишните оценки. Големите активи могат да обхващат компоненти с различен полезен живот. Животът на такива компоненти се оценява индивидуално

8 г. Официален вестник на Европейския съюз L 202/61 Разходите за нематериални активи включват цената на придобиване на нематериалния актив. Други преки или косвени разходи се третират като разход Капитализиране на разходите: ограничено (под евро без ДДС: не се капитализират) Други финансови активи Дялови участия и инвестиции в дъщерни дружества, акции, притежавани по стратегически/политически причини Ценни книжа, включително акции и други финансови и баланси, включително срочни депозити и разплащателни сметки, притежавани като целеви портфейл Обратни репо-сделки с кредитни институции във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по тази позиция а) Търгуеми капиталови б) Дялови участия и неликвидни акции, както и всякакви други капиталови, притежавани като постоянни инвестиции в) Инвестиция в дъщерни дружества или значителни участия Нетна стойност на актива г) Търгуеми ценни книжа, Премиите/отстъпките се амортизират д) Търгуеми ценни книжа, класифицирани или притежавани като постоянна инвестиция е) Нетъргуеми ценни книжа ж) Салда в банки и заеми Номинална стойност, конвертирани, ако салдата и депозитите са деноминирани в чуждестранни валути Разлики от преоценка на задбалансови Резултати от преоценка на валутни форуърди, валутни суапове, лихвени суапове, споразумения за лихвен форуърд, форуърдни транзакции с ценни книжа, валутни спот транзакции от датата на сделката до датата на сетълмента Нетна позиция между форуърд и спот

9 L 202/62 Официален вестник на Европейския съюз г Начисления и разходи за бъдещи периоди Доход, който все още не е дължим, но може да бъде отнесен към отчетния период. Разходи за бъдещи периоди и платени начислени лихви (т.е. начислени лихви, закупени с ценна книга) Други а) Аванси, заеми и други второстепенни. Заеми на доверителна основа б) Инвестиции, свързани с депозити в злато на клиенти Номинална стойност, чуждестранна валута, конвертирана по пазарен а) Номинална стойност или цена на придобиване б) Пазарна стойност в) Нетни пенсионни активи в) Съгласно член 22, параграф Загуба за годината Номинална стойност ( 1 ) ОВ L 310, г., стр. 1. ( 2 ) ОВ L 337, г., стр. 52.

10 2. Таблицата Годишен баланс на ЕЦБ в Приложение II се заменя със следната таблица: Активи ( 2 ) 1. Злато и вземания в злато 2. Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2.1. Вземания от МВФ 2.2. Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 3. Вземания от резиденти зоната, деноминирани в чуждестранна валута 4. Вземания от резиденти зоната, деноминирани в чуждестранна валута 4.1. Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 4.2. Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните ове II (ERM II) 5. Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани 5.1. Основни операции по рефинансиране 5.2. Дългосрочни операции по рефинансиране 5.3. Обратни операции за фино регулиране 5.4. Структурни обратни операции 5.5. Пределно кредитно улеснение 5.6. Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls) 6. Други вземания от кредитни институции зоната, деноминирани 7. Ценни книжа на резиденти зоната, деноминирани 7.1. Ценни книжа, притежавани за целите на паричната политика 7.2. Други ценни книжа 8. Дълг на сектор Държавно управление, деноминиран 9. Вътрешни за Евросистемата вземания 9.1. Вземания, свързани със записи на заповед, обезпечаващи издаването на дългови сертификати на ЕЦБ 9.2. Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата 9.3. Други вземания в рамките на Евросистемата (нето) Отчетна година Годишен баланс на ЕЦБ Предходна година Пасиви 1. Банкноти в обращение 2. Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани 2.1. Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 2.2. Депозитно улеснение 2.3. Срочни депозити 2.4. Обратни операции за фино регулиране 2.5. Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls) 3. Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани 4. Емитирани дългови сертификати от ЕЦБ 5. Задължения към други резиденти зоната, деноминирани в евро 5.1. Сектор Държавно управление 5.2. Други задължения 6. Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 7. Задължения към резиденти зоната, деноминирани в чуждестранна валута 8. Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8.1. Депозити, салда и други задължения 8.2. Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните ове II (ERM II) 9. Кореспондираща позиция на специалните права на тираж, предоставени от МВФ 10. Вътрешни за Евросистемата задължения Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви 11. Позиции в процес на сетълмент 12. Други задължения Разлики от преоценка на задбалансови Начисления и доходи за бъдещи периоди Отчетна година (милиони евро ( 1 )) Предходна година г. Официален вестник на Европейския съюз L 202/63

11 Активи ( 2 ) 10. Позиции в процес на сетълмент 11. Други активи Монети от еврозоната Материални и нематериални дълготрайни активи Други финансови активи Разлики от преоценка на задбалансови Начисления и разходи за бъдещи периоди Други 12. Загуба за годината Отчетна година Предходна година Общо активи ( 1 ) Като алтернатива ЕЦБ може да публикува точните суми или суми, закръглени по различен начин. ( 2 ) Таблицата на активите може също така да бъде публикувана над таблицата на пасивите Други 13. Провизии 14. Сметки за преоценка 15. Капитал и резерви Капитал Резерви 16. Печалба за годината Пасиви Общо пасиви Отчетна година (милиони евро ( 1 )) Предходна година L 202/64 Официален вестник на Европейския съюз г.

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари март 2008 г. 15 май 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари март 2008 г.)... 3 Преки инвестиции, януари март 2008 г.... 6 Таблици... 9 Платежен баланс, аналитично

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА,

Подробно

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls - 1 / 6 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail финансово-правна форма МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ''СВ.ИВАН РИЛСКИ'-СОФИЯ 000670659

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес ЕИК/Б

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес  ЕИК/Б - 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР 000 565 59 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес e-mail ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК 6 9 0 1 телефон: ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно