OPERATING MANUAL

Размер: px
Започни от страница:

Download "OPERATING MANUAL"

Препис

1 ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ТИП С КАБЕЛ) НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Запазете този наръчник за бъдещи справки. Български UTY-RLRY UTY-RLRG ЧАСТ

2 НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЧАСТ КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ... 1 ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА... 2 Терминология ПРЕГЛЕД И ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ Дисплей Бутон Вкл./Изкл LED лампа (индикатор за операция) Бутон РЕЖИМ Бутон ВЕНТИЛАТОР , Бутони (Бутони за задаване на температурата) , Бутони Бутон МЕНЮ Бутон ВЪВЕЖДАНЕ Сензор за стайна температура (вътрешен) МЕНЮТО ЗА НАСТРОЙКИ Настройка за посоката на въздушния поток Настройка включен таймер Настройка изключен таймер Текуща настройка на времето Нулиране на знак за филтър Настройка на икономичен режим МЕНЮ 1 НАСТРОЙКИ (за администратор) Настройка за автоматично изключване на таймера Настройка на седмичен таймер Настройване на диапазон на зададена температура Задаване на настройка за автоматично връщане на температурата БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИ Защита от деца Частично заключване СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ За иконите на състоянието Избираеми режими (за VRF система) Диапазон на температурата, който може да се задава ДРУГИ Описание на размерите Спецификации Кодове за грешки ВЪВЕДЕНИЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ, посочени в ръководството, съдържат важна информация, отнасяща се до вашата безопасност. Уверете се, че ги спазвате. Моля, запазете това ръководство подръка за бъдеща употреба, например, в случай на преместване или ремонт на устройството. Този знак обозначава процедури, които, ако не бъдат изпълнени ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ правилно, могат да доведат до смърт или сериозно нараняване на потребителя. В случай на неизправност (мирис на изгоряло, и т.н.), незабавно спрете работа, изключете електрическия прекъсвач и се консултирайте с оторизиран сервизен персонал. Не поправяйте или модифицирайте повреден кабел сами. Нека оторизиран сервизен персонал го направи. Неправилната работа ще доведе до токов удар или пожар. При преместване се консултирайте с оторизиран сервизен персонал за деинсталиране и инсталиране на този уред. Не докосвайте с мокри ръце. Това може да причини токов удар. Ако деца имат достъп до уреда, вземете предпазни мерки, така че да не могат да стигнат до него. Не ремонтирате или модифицирате самостоятелно. Това може да причини повреда или авария. Не използвайте възпламеними газове в близост до устройството. Това може да причини пожар в резултат на изтичане на газ. Този знак обозначава процедури, които, ако не бъдат изпълнени ВНИМАНИЕ правилно, могат да доведат до лично нараняване на потребителя или имуществена повреда. Не поставяйте съдове, съдържащи течност, върху този уред. Това ще доведе до нагряване, пожар или токов удар. Не излагайте това устройство директно на вода. Това ще доведе до неприятности, токов удар или прегряване. Изхвърляйте опаковъчните материали безопасно. Скъсайте и изхвърлете найлоновите опаковъчни торби така, че децата да не могат да си играят с тях. Съществува опасност от задушаване, ако децата си играят с оригиналните найлонови торби. Не поставяйте електрически устройства в рамките на 1 m (40 инча) от този уред. Това може да причини неизправност или повреда. Не използвайте пламък близо до това устройство и не поставяйте в близост до нагряващ апарат. Това може да причини неизправност. Не докосвайте ключовете с остри предмети. Това ще доведе до нараняване, проблем или токов удар. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или ментални способности, или нямащи опит и познания, освен ако те не са под надзор или инструктирани относно ползването на уреда от лицата, отговорни за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не си играят с уреда. Bg-1

3 ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА Терминология Термини, свързани със системата ( е за VRF система) (a) VRF система : VRF (Variable Refrigerant Flow) е голяма мулти система, която ефективно климатизира широко разнообразие от места, от големи сгради до частни домове. (b) Друга система: Мулти или единичен тип климатична система, различна от VRF система. (c) Система за регенериране на топлината : Вътрешният модул се свързва с външния модул чрез RB елемент (елемент на охлаждащото звено) в тази система. Налични са RB елементи от единичен тип и 4-системен многопластов тип. Вътрешните модули, свързани към RB модули от различна система, изпълняват операция по охлаждане и отопление едновременно. Вътрешните модули, свързани към външния модул, без да се преминава през RB модул, са само за охлаждане. (d) Система за термопомпа: Това е стандартна система. Вътрешните модули, свързани към един и същ външен модул, не изпълняват операция по охлаждане и отопление едновременно. (e) RB група [за системата за регенериране на топлина] : Група от вътрешни модули, свързани към единичен тип RB модул или всяка система многопластов тип RB модул. Охлаждането и отоплението не се извършват едновременно в RB група. (f) R.C. Група (Група дистанционно управление): Това създава група чрез свързване на вътрешните модули с кабела за дистанционното управление. Всеки един модул от негрупиран вътрешен модул създава R.C. Група. Това е минималният модул за работа. (g) Система на хладилен агент: Това е система, която се състои от вътрешни модули и външни модули, свързани с една и съща тръба за хладилен агент. (h) Система : Това е 1, 2 или повече охлаждащи системи, свързани с един и същи предавателен кабела. (i) Централно управление : Централното дистанционно управление може да управлява няколко R.C. Групи. Има системно устройство за управление, устройство за управление със сензорен панел и централно дистанционно управление. (j) Стандартно дистанционно управление: Стандартното дистанционно управление е дистанционно управление, което управлява 1 R.C. група. Това устройство съответства на това. Това устройство не може да се използва заедно с 3-кабелен тип кабелно дистанционно управление. Безжичното дистанционно управление може да се използва заедно с това устройство. Термини, свързани с адреса (k) Адрес на хладилен кръг : Това е ID, индивидуално определено за всяка хладилна система, и се използва за управление. (l) Адрес на вътрешен модул : Това е ID, индивидуално определено за всеки вътрешен модул. (m) Адрес на дистанционно управление: Това е индивидуално зададен ID, отделно от адреса на вътрешния модул за вътрешния модул, който създава R.C. Група. (n) Адрес на 2-кабелно дистанционно управление: Това ID се използва за управление и се разпределя за дистанционни управления в R.C. Група, формирана от 2-кабелен тип дистанционни управления и вътрешни модули. Идентификационният номер се състои от 3-цифрен системен номер и 2-цифрен номер на модул. ID се задават автоматично, ако адресът на дистанционните управления на всички вътрешни модули е в R.C. групата е зададен на 0. (o) Системен номер: Показва вида модул в R.C. групата, формирана от 2-кабелен тип дистанционни управления. 001: Дистанционно управление, 002: Вътрешен модул (p) Номер на модул: Този номер е определен за отделните модули в R.C. групата, формирана от 2-кабелен тип дистанционни управления. Ако адресът на 2-кабелното дистанционно управление се задава ръчно, номерата, които дублират адресите на дистанционното управление в R.C. групата, не може да се използват. Bg-2

4 1. ПРЕГЛЕД И ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ 1-5. Бутон ВЕНТИЛАТОР Чрез натискане на бутона [ ] ще превключвате между скоростта на вентилатора VRF система Автоматичен Високо Средно Ниско Друга система Автоматичен Високо Средно Ниско Тих Дисплей Показват се следните 2 вида екрани. Екран за режим на монитора Настройка на екрана (Пр. настройка за посока на въздушния поток) Екран за режим на монитора е начален екран на това устройство. Основните операции се извършват в дисплея на екрана. Вижте индивидуални настройки за настройка на екрана Бутон Вкл./Изкл. Стартира или спира работата. Бутонът Вкл./Изкл. не може да се използва при екрани, различни от Екран за режим на монитора LED лампа (индикатор за операция) Свети, докато вътрешният модул работи. Премигва, когато се появи грешка Бутон РЕЖИМ Натиснете бутона [ ], за да изберете режима на работа. Автоматичен Охлаждане Изсушаване Наличните режими се различават, в зависимост от конфигурацията на системата и типа / експлоатационните условия на вътрешния модул. Режими, които не са налични, не се показват и се прескачат. Ако е избран Изсушаване, скоростта на вентилатора може да се настрои само на Автоматична. 1-6., Бутони (Бутони за задаване на температурата) Температурата се задава, докато е показан Екран за режим на монитора. бутон: Увеличаване бутон: Намаляване Използва се за избор на елементи на настройка по време на показване на Настройка на екрана. Когато режимът на работа е настроен на ВЕНТИЛА- ТОР, температурата не може да се регулира. 1-7., Бутони Използва се за избор на елементи на настройка по време на показване на екрана за избор на елементи на настройка Бутон МЕНЮ Натиснете бутона [ ], за да се покаже екранът за избор на елементи на настройка. Обърнете се към 2. Меню за настройки Бутон ВЪВЕЖДАНЕ Използва се за въвеждане на елементи на настройка и настройки Сензор за стайна температура (вътрешен) Отчита околната температура на модула. Bg-3

5 2. МЕНЮТО ЗА НАСТРОЙКИ (1) Натиснете бутона Показва се екранът за избор на елемент на настройка. (2) Изберете иконата на елемента, който ще се настройва, с бутона [ ] или [ ]; натиснете бутона [ ], за да превключите към екрана за настройка. За подробности относно настройките, вижте описанието на съответната настройка. : : 2-1. Настройка за посоката на въздушния поток ( ) 2-2. Настройка включен таймер ( ) 2-3. Настройка изключен таймер ( ) 2-4. Текуща настройка на времето ( ) 2-5. Нулиране на знак за филтър ( ) 2-6. Настройка на икономичен режим ( ) Не пристъпвайте към екрана за настройка за елементи без функция, която се отнася до вътрешния модул или елементи с ограничена употреба Настройка за посоката на въздушния поток настройката за посоката на въздушния поток в меню Настройки. След това натиснете бутона (2) Настройте посоките на въздушния поток. Коригиране на вертикалната посока на въздушния поток Определете вертикална посока на въздушния поток или циркулация с бутоните [ ] или Забележки Определете посоката на въздушния поток с дистанционното управление. Опитът да се преместят жалузите за посоката на въздушния поток ръчно може да доведе до неправилна експлоатация; в този случай спрете работа и рестартирайте. Жалузите трябва да започнат да функционират отново правилно. По време на охлаждане и изсушаване не настройвайте вертикална посока на въздушния поток на жалузите в долна позиция за продължителен период от време. Водната пара може да се кондензира в близост до изходния отвор и от климатика може да капят капки вода. Режим Циркулация може да спре временно, когато вентилаторът на климатика не работи, или когато работи при много ниски скорости. Режим Циркулация не е наличен, в зависимост от модела. Моля, обърнете се към наръчника за експлоатация за вътрешния модул Настройка включен таймер настройките на включения таймер в настройките на менюто. След това натиснете бутона с бутоните [ ] или бутона Ако е зададено на Активиране, пристъпете към (3). Ако изберете Деактивиране, се върнете в Екран за режим на монитора. (3) Сверете времето с бутоните [ ] или Времето може да бъде настроено в стъпки от 0,5 часа от 0,5 часа до 3,0 часа, след 3,0 часа, което може да бъде настроено до 24,0 часа в стъпки от 1,0 час. : : (Циркулация) Коригиране на хоризонталната посока на въздушния поток Определете хоризонтална посока на въздушния поток или циркулация с бутоните [ ] или : : (Циркулация) (3) Когато се натисне бутонът [ ], дисплеят се връща към Екран за режим на монитора. (4) Когато се натисне бутонът [ ], дисплеят се връща към Екран за режим на монитора Настройка изключен таймер настройките на изключения таймер в настройките на менюто. След това натиснете бутона с бутоните [ ] или бутона Ако е зададено на Активиране, пристъпете към (3). Ако изберете Деактивиране, се върнете в Екран за режим на монитора. Bg-4

6 (3) Сверете времето с бутоните [ ] или Времето може да бъде настроено в стъпки от 0,5 часа от 0,5 часа до 3,0 часа, след 3,0 часа, което може да бъде настроено до 24,0 часа в стъпки от 1,0 час. (4) Когато се натисне бутонът [ ], дисплеят се връща към Екран за режим на монитора Текуща настройка на времето Тази функция не може да се използва, ако Настройката за използване на текущото време е зададена на Не се използва. За да се промени на Използва се, се консултирайте с оторизиран сервизен персонал. текущата настройка на времето в меню Настройки. бутона (2) Изберете формата на времето с бутоните [ ] или (3) Натиснете бутона (4) Регулиране на текущия ден от седмицата с бутоните [ ] или Около избрания ден се появява. (0:00-11:59 AM/PM) (12:00-11:59 AM/PM) (0:00-23:59) SU: Неделя MO: Понеделник TU: Вторник WE: Сряда TH: Четвъртък FR: Петък SA: Събота (5) Натиснете бутона (6) Изберете час или мин. с бутоните [ ] или [ ] и настройте стойността с бутоните [ ] или 2-5. Нулиране на знак за филтър нулиране на знака за филтъра в настройките на менюто. След това натиснете бутона (2) Когато се натисне бутонът [ ], дисплеят се връща към Екран за режим на монитора. Знакът на филтъра ще изчезне. Друга система: Функции, фабрично настроени като неактивни, също не се показват на екрана. За да активирате функциите, консултирайте се с оторизиран сервизен персонал Настройка на икономичен режим икономичната настройка в меню Настройки. След това натиснете бутона с бутоните [ ] или (3) Когато се натисне бутонът [ ], дисплеят се връща към Екран за режим на монитора. За режим ИКОНОМИЧЕН Икономичният режим може да се зададе от този модул. Настройката за температура се измества автоматично за определен период от време. Въз основа на температурата, зададена от дистанционното управление, температурата на вътрешния модул се променя малко по малко. Въпреки това, в този случай, температурните показания на дистанционното управление не се променят, тъй като продължава да показва температурата, когато режим ИКОНОМИЧЕН е бил зададен. (7) Когато се натисне бутонът [ ], дисплеят се връща към Екран за режим на монитора. Bg-5

7 3. МЕНЮ 1 НАСТРОЙКИ (за администратор) (1) При показан Екран за режим на монитора, натиснете и задръжте бутона [ ] и бутона [ ] едновременно в продължение на поне 2 секунди. Показва се екранът за избор на елемент на настройка. (2) Изберете иконата на елемента, който ще се настройва, с бутона [ ] или [ ]; натиснете бутона [ ], за да превключите към екрана за настройка. За подробности относно настройките, вижте описанието на съответната настройка. : : 3-1. Настройка за автоматично изключване на таймера ( ) 3-2. Настройка на седмичен таймер ( ) 3-3. Настройване на диапазон на зададена температура ( ) 3-4. Задаване на настройка за автоматично връщане на температурата ( ) (3) Връща към този екран след настройка. Назад към Екран за режим на монитора, ако бутонът [ ] и бутонът [ ] са натиснати и задържани едновременно в продължение на поне 2 секунди. Наличните елементи на настройката се различават, в зависимост от настройките, зададени при настройване на оборудването. Операцията не е приложима към елементи, които не могат да бъдат настроени Настройка за автоматично изключване на таймера настройките за автоматичното изключване на таймера в настройките на Меню 1. бутона с бутоните [ ] или бутона Ако е зададено на Активиране, пристъпете към (3). Ако е настроено на Деактивиране, се върнете към екрана Настройки на Меню 1. (3) Сверете времето с бутоните [ ] или 3-2. Настройка на седмичен таймер Тази функция не може да се използва, ако Настройката за използване на текущото време е зададена на Не се използва. За да се промени на Използва се, се консултирайте с оторизиран сервизен персонал. Може да се включи/изключи два пъти на ден. ИЗКЛ. може да се настрои на следващия ден. <Пример на графици> (Час) График на деня График на следващия ден Таймер 1 Таймер 2 Таймер 1 Таймер 2 ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. ВКЛ. ИЗКЛ. настройката на седмичния таймер в настройките на Меню 1. След това натиснете бутона Настройте за активиране или деактивиране с бутоните [ ] или бутона Ако е зададено на Активиране, пристъпете към (3). Ако е настроено на Деактивиране, се върнете към елементите на Меню 1 за настройка на екрана. Поредица настройки за график Избор на ден от седмицата (или всички дни) Направете график на Таймер 1 Задайте времето за включване Изберете режима на работа Регулиране на температурата Задайте времето за изключване Направете график на Таймер 2 Задайте времето за включване Изберете режима на работа Регулиране на температурата Задайте времето за изключване *2 *1 Времето може да бъде настроено в стъпки от 0,5 часа от 0,5 часа до 4,0 часа. (4) Натиснете бутона [ ], за да се върнете към екрана за избор на елементи от Меню 1. Назад към Избор на ден от седмицата * 1: Ако времето за изключване на Таймер 1 е зададено за следващия ден. * 2: Ако не зададете времето за включване на Таймер 2. Bg-6

8 Избор на ден от седмицата (или всички дни) (3) Изберете ден от седмицата с бутоните [ ] или Около избрания ден се появява. (12) Натиснете бутона (Нд) (Пн) (Вт) (Ср) (Чт) (Пт) (Сб) Всички дни (4) Натиснете бутона Направете график на Таймер 1 (5) Задайте времето за включване на Таймер 1 с бутоните [ ] или бутона (6) Изберете режима на работа. Запазване е зададен по подразбиране. С тази настройка иконите на всички режими са показани по едно и също време. Ако изберете Запазване, ще се продължи режимът на предишната операция. За да укажете определен режим, изберете с бутоните [ ] или За да се върнете към Запазване след указване на режим, натиснете бутона Задръжте Натиснете [ ] или [ ] Натиснете [ ] Автоматичен Охлаждане Изсушаване (7) Натиснете бутона Ако е зададен, пристъпете към (10). (8) Регулиране на температурата. Запазване е зададен по подразбиране. С тази настройка се показва. Ако зададете Запазване, ще се продължи режимът на предишната операция. За да укажете определена температура, изберете с бутоните [ ] или За да се върнете към Запазване след указване на температура, натиснете бутона Запазване Натиснете [ ] или [ ] Натиснете [ ] (9) Натиснете бутона (10) Задайте времето за изключване на Таймер 1 с бутоните [ ] или бутона (11) Натиснете бутона Забележки Ако Таймер 1 е изключен на следващия ден, Таймер 2 не може да се настрои. Върнете се към деня на екрана за избор на седмицата на (3). Можете да зададете режим и температура, ако настройвате ръчно, когато таймерът е изтекъл. Задайте от (11) и (12), ако е необходимо. Направете график на Таймер 2 (13) Задайте времето за включване на Таймер 2 с бутоните [ ] или Ако не настройвате Таймер 2, не променяйте. (14) Натиснете бутона Ако не настройвате Таймер 2, се върнете към деня на екрана за избор на седмицата на (3). (15) Задайте график на Таймер 2 чрез извършване на (5) до (12), точно както за Таймер 1. (16) Натиснете бутона (17) Върнете се към деня на екрана за избор на седмицата на (3). е прикрепен към деня от седмицата, за който е създаден график, като съдържанието на графика е показано в последователност. (18) За да зададете друг ден от седмицата, повторете операции (3) до (17). (19) Натиснете бутона [ ], за да се върнете към екрана за избор на елементи от Меню 1. Как да изтриете графика на деня Изберете ден от седмицата, за който графикът трябва да бъде заличен на деня от екрана за избор на седмица на (3) и натиснете бутона на избрания ден от седмицата започва да мига. Графикът се изтрива, когато бутонът [ ] е натиснат и дисплеят се връща в деня на екрана за избор на седмица на (3). Настройка за почивен ден Изберете ден от седмицата, за който графикът трябва да бъде деактивиран на деня от екрана за избор на седмица на (3) и натиснете бутона се показва под деня от настроената седмица и графикът е деактивиран. Натиснете бутона [ ], за да се върнете към екрана за избор на елементи от Меню 1. Bg-7

9 Забележки Графикът на избрания ден от седмицата е деактивиран в продължение на 1 седмица, считано от зададения ден. Когато избраният ден е преминал, графикът за този ден от седмицата е отново активиран. Имайте предвид, че с тази настройка натискането на бутона [ ] изтрива графика. Ако неволно натиснете бутона [ ] и след това натиснете бутона [ ], операцията по заличаване се отменя и дисплеят се връща към екрана на (1) Настройване на диапазон на зададена температура с бутоните [ ] или бутона Ако е зададено на Активиране, пристъпете към (3). Ако е настроено на Деактивиране, се върнете към елементите на Меню 1 за настройка на екрана. (3) Изберете режима на работа с бутоните [ ] или (1) Изберете иконата за настройване на диапазона на зададена температура в настройките на Меню 1. бутона с бутоните [ ] или бутона Ако е зададено на Активиране, пристъпете към (3). Ако е настроено на Деактивиране, се върнете към елементите на Меню 1 за настройка на екрана. (3) Изберете режима на работа с бутоните [ ] или Редува се показването на горните/долните гранични стойности на текущо избрания режим. Автоматичен Охлаждане/Изсушаване Охлаждане/Изсушаване (4) Натиснете бутона (5) Регулирайте температурата с бутоните [ ] или бутона (6) Сверете времето с бутоните [ ] или Времето може да бъде настроено в стъпки от 0,5 часа от 0,5 часа до 4,0 часа. (7) Натиснете бутона [ ], за да се върнете към екрана за избор на елементи от Меню 1. (4) Натиснете бутона (5) Регулиране на горната граница на температурата с бутоните [ ] или бутона (6) Регулиране на долната граница на температурата с бутоните [ ] или (7) Натиснете бутона [ ], за да се върнете към екрана за избор на елементи от Меню Задаване на настройка за автоматично връщане на температурата (1) Изберете иконата за настройване на диапазона за автоматично връщане на температурата в настройките на Меню 1. бутона Bg-8

10 4. БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИ Забележки Защитата от деца и частичното заключване могат да се отключат само когато е показан Екран за режим на монитора. Само следните операции могат да се извършват по време на частично заключване: Вкл./изкл. на режим, настройка на режима, настройка на температурата, настройка на вентилатора, настройка на посоката на въздушния поток, отключване на частичното заключване. Ако защитата от деца и частичното заключване са активирани едновременно, защитата от деца има приоритет Защита от деца (1) При показан Екран за режим на монитора, натиснете и задръжте бутона [ ] и бутона [ ] едновременно в продължение на поне 2 секунди, след което защитата от деца се включва. (2) За да отключите, натиснете и задръжте бутона [ ] и бутона [ ] едновременно в продължение на поне 2 секунди Частично заключване (1) При показан Екран за режим на монитора, натиснете и задръжте бутона [ ] и бутона [ ] едновременно в продължение на поне 2 секунди, след което частичното заключване се включва. (2) За да отключите, натиснете и задръжте бутона [ ] и бутона [ ] едновременно в продължение на поне 2 секунди. 5. СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 5-1. За иконите на състоянието Съдържанието на иконата на състоянието, показана на Екрана за режим на монитора, е както следва. Грешка Аварийно спиране Принудително спиране В ремонт Несъвпадение на режим Знак за филтър Размразяване Възстановяване на масло Централно управляван Забранена операция Защита от деца Частично заключване Електропроводим Режим против замръзване Пробно пускане Икономичната настройка е активирана Настройване на диапазон Настройката за диапазон е активирана Таймерът за автоматично изключване е активиран Настройката за включен таймер е активирана Настройката за изключен таймер е активирана Седмичната настройка на таймера е активирана Настройване на диапазон Настройката за автоматично връщане е активирана Главно дистанционно управление Управляван режим Сензорът за дистанционно управление е активиран 5-2. Избираеми режими (за VRF система) Има ограничения за избираеми режими, в зависимост от състоянието на конфигурацията на системата и експлоатацията. Система за регенериране на топлината (a) Когато единичен вътрешен модул е свързан към RB единица, могат да се избират всички режими. (b) Когато главен вътрешен модул е част от RB група, само избраният режим на главния вътрешен модул (* 1) може да се използва. (*1: не може да бъде избран за вътрешен модул, включително главния вътрешен модул.) (c) Когато главен вътрешен модул не е зададен в RB група, вижте таблицата по-долу. Bg-9

11 Статус Избираеми Неизбираеми Друг вътрешен модул е в режим на охлаждане. Друг вътрешен модул е в режим на изсушаване. Друг вътрешен модул е в режим на отопление. Друг вътрешен модул е в режим против замръзване. Изсушаване Изсушаване Автоматично,, Автоматично,, Автоматично, Изсушаване, Автоматично, Изсушаване, Когато вътрешен модул е свързан само за охлаждане в система за регенериране на топлина (a) Вижте таблицата по-долу: Статус Избираеми Неизбираеми По всяко време Автоматично, Изсушаване, RB връзка с приоритет в системата за регенериране на топлина (a) За вътрешни модули или RB групи от RB приоритетно свързване, вижте таблицата по-долу: Статус Избираеми Неизбираеми Приоритет охлаждане се определя от външен вход. Приоритет отопление се определя от външен вход. Изсушаване Автоматично,, Автоматично, Изсушаване, Система за термопомпа (a) Когато главен вътрешен модул е част от охлаждаща система, само избраният режим на главния вътрешен модул (* 2) може да се използва. (*2: не може да бъде избран за вътрешен модул, включително главния вътрешен модул.) (b) Когато главен вътрешен модул не е зададен в система за охлаждане, вижте таблицата по-долу. Статус Избираеми Неизбираеми Друг вътрешен модул е в режим на охлаждане или отдалечено охлаждане. Друг вътрешен модул е в режим на изсушаване. Друг вътрешен модул е в режим на отопление или отдалечено отопление. Друг вътрешен модул е в режим против замръзване. Изсушаване Изсушаване Автоматично,, Автоматично,, Автоматично, Изсушаване, Автоматично, Изсушаване, Приоритетно свързване на външен модул в системата за термопомпа (a) Вижте таблицата по-долу: Статус Избираеми Неизбираеми Приоритет охлаждане се определя от външен вход. Приоритет отопление се определя от външен вход. Изсушаване Автоматично,, Автоматично, Изсушаване, 5-3. Диапазон на температурата, който може да се задава Диапазонът на температурата, който може да се задава чрез режим на работа и настройка на вътрешния модул, е показан в долната таблица. Охлаждане/Изсушаване* 18 до 30 C (64 до 88 F) или 20 до 30 C (68 до 88 F) VRF система: 10 до 30 C (48 до 88 F) Друга система: 16 до 30 C (60 до 88 F) Автоматичен* 18 до 30 C (64 до 88 F) или 20 до 30 C (68 до 88 F) 6. ДРУГИ 6-1. Описание на размерите 120 (4-3/4) 120 (4-3/4) 6-2. Спецификации Име на модел Входно напрежение Консумация на енергия Дисплей Диапазон на температура при използване Диапазон на влажност при използване Диапазон на температура за съхранение Диапазон на влажност за съхранение Размери [В Ш Д mm (инчове)] Единица: mm (инчове) 17 (11/16) UTY-RLRY/UTY-RLRG DC 12 V Макс. 0,2 W Монохромен LCD дисплей 0-46 С ( F) 0 до 90% (без кондензация) С ( F) 0 до 90% (без кондензация) (4-3/4 4-3/4 11/16) Тегло [g (oz)] 170 (6) 6-3. Кодове за грешки Това се появява автоматично на дисплея, ако възникне грешка. Ако възникне грешка, следният дисплей ще бъде показан. (Ще се появи на Екрана за режим на монитора ) Ако се показва, веднага спрете климатика и се консултирайте с оторизиран сервизен персонал. Код за грешка Адрес на 2-кабелно дистанционно управление * Долната граница за настройка на температурата е различна в зависимост от мястото на използване. Bg-10

12

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL КЛИМАТИК ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Български СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЧАСТ 9374379705-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП) ЧАСТ 9374379705-02 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL КЛИМАТИК НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП Български СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЧАСТ 9381067138-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ ЧАСТ. 9381067138-02 КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП) СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

4PWBG C.book

4PWBG C.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual Рекуперативни блокове Сервизно ръководство GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДУКТ... 3 1 СПИСЪК С МОДЕЛИ... 3 2 НОМЕНКЛАТУРА... 3 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ... 4 4 ДАННИ НА ПРОДУКТА... 5 4.1

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Operation manuals

Operation manuals DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ МОДЕЛИ FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B FTXS20K3V1B FTXS25K3V1B CTXS15K3V1B CTXS35K3V1B Функция За вашия комфорт и за пестене на енергия

Подробно

4PW D.book

4PW D.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за експлоатация Ç Úapple ÌÓ Вътрешно ÚflÎÓ тяло за Á система ÒËÒÚÂÏ VRVIII Ръководство за експлоатация Съдържание Страница 1. Определения... 1 1.1. Значение на предупреждения и символи...

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност.... 4 SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции...11 3 Ръчни функции... 8 4 Грижи и поддръжка...... 11 1. Поддръжка...11

Подробно

Operation manuals

Operation manuals DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ МОДЕЛИ FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS Функция За вашия комфорт и за пестене на енергия

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ R32 МОДЕЛИ FTXM35K3V1B FTXM42K3V1B FTXM50K3V1B

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ R32 МОДЕЛИ FTXM35K3V1B FTXM42K3V1B FTXM50K3V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ R32 МОДЕЛИ FTXM35K3V1B FTXM42K3V1B FTXM50K3V1B Функция За вашия комфорт и за пестене на енергия ИНТЕЛИГЕНТНО ОКО Датчикът ИНТЕЛИГЕНТНО ОКО открива

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Installation manuals

Installation manuals /6 Подходящи вътрешни тела CHYHBHAAV2 CHYHBH8AAV2 Забележки - P777- - 6.2 2/6 Потребит. настройки Предв. зад. стойности Стайна температура 7... Комфорт (отопление) R/W [-7]~[-6], стъпка: A..2. 2 C 7...2

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CANCE

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CANCE РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(4)-DAIKIN Част : R08019037090D Индикация

Подробно

4PW book

4PW book EKHBRD011ABV1X EKHBRD014ABV1X EKHBRD016ABV1X EKHBRD011ABY1X EKHBRD014ABY1X EKHBRD016ABY1X B Съдържание Страница Свързване към външно тќло EMRQ Обща информациќ... 1 Комбинациќ... 1 Свързване към захранване

Подробно

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11

Подробно