До НСИИИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "До НСИИИ"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д. изк. Свилен Стефанов за дисертационния труд на кандидата за образователната и научна степен доктор Мила Цветанова Старейшинска-Ангелова. Мила Старейшинска представя дисертационен труд на тема Принципи на формиране на колекцията на Пеги Гугенхайм. От галерист към колекционер ( г.) за защита на образователната и научна степен доктор. Тя е редовен докторант в катедра Изкуствознание на НХА с научен ръководител проф. д. изк. Чавдар Попов. Дисертацията е разделена на увод, три основни глави (с множество подчасти) и заключение и е развита в обем от 184 страници, следвани от библиография. Приложението от над 100 страници съдържа богат документален материал списъци с описи на изложбената програма на двете галерии на Пеги Гугенхайм. Докторантът Мила Старейшинска е направила две публикации по темата на дисертационния си труд. Дисертацията е обсъдена и допусната до защита на заседание на катедра Изкуствознание. Със сигурност може да се каже, че развитието на галерийното дело и колекционерството в световен план заслужава да бъде фактологично проследено и научно интерпретирано в този смисъл темата на труда е подчертано дисертабилна. Институционалните измерения на света на изкуството са винаги актуална тема, криещи в себе си възможности за изненадващи интерпретации. Защото и от този научен текст е видно, че през призмата на една институционално значима личност, могат да се направят изводи относно големите автори и тенденции на епохата.

2 Докторантът и неговия научен ръководител са построили дисертацията като многопластово изследване, в което още в увода са изяснени причините за избор на тема и са уточнени хронологическите параметри. Мила Старейшинска коректно излага своята изследователска методология и ясно изтъква, че ползва няколко метода на изследване интердисциплинарен подход, който обединява историографския метод със сравнителен диахронен и синхронен анализ. Изтъкнато е, че основните оси на дисертационния труд са две, като те имат пряка и органична връзка помежду си. Първата проследява основанията, въз основа на които Пеги Гугенхайм организира дейността си на галерист, а втората се ограничава върху принципите, според които създава колекцията си от модерно изкуство. Първата глава е наречена Предпоставки за формирането на Пеги Гугенхайм като галерист и колекционер и е разделена на седем части. Съответно: Формирането на личността на Пеги Гугенхайм, Предпоставки за развитието на Пеги Гугенхайм като галерист. Създаване и управление на галерията Guggenheim Jeune в Лондон ( г.), Предпоставки за формиране на колекционера Пеги Гугенхайм. Смяна на ролите от галерист към колекционер. Идеята за музей на модерно изкуство в Лондон, Колекционирането като начин на живот в специфичната политическа и социално-културна ситуация в Париж през 1940 г., Развитие на колекцията в Ню Йорк в периода г., Управлението на търговската галерия към Art of This Century, Колекцията на Пеги Гугенхайм в Европа. Венецианското биенале през 1948 г. Тук изреждам всичките подглави, за да подчертая историографския характер на изложението, което е и едно от сериозните достойнства на тази дисертация. Втората глава разглежда изложбената програма на двете вече споменати търговски галерии на Пеги Гугенхайм. Докторантката правилно 2

3 изтъква, че от техните изложбени програми може да се разкрие една поширока картина от взаимовръзки, от които да се черпят конкретни сведения за по-ясното разбиране на периода. Тук искам да напомня, че краят на 30-те и 40-те години имат ключово значение за развитието на изкуството от втората половина на миналия век, и че всеки детайл, свързан с дейността (особено на американските) художници е от голямо значение. В началото Мила Старейшинска разглежда мястото на Пеги Гугенхайм в лондонската арт сцена от епохата, както и чрез конкретиката на изложбите в галерия Guggenheim Jeune в Париж. Но в следващите подглави тя логично поставя акцент върху особеностите на галерията на Пеги Гугенхайм в Ню Йорк. Например иновативното решение галерията да функционира като място културен център и място за срещи. Разгледана е и ролята на съветниците, в процеса на изграждане на галерийната стратегия на Art of This Century. Достатъчно е само да се каже, че един от съветниците на Пеги Гугенхайм в Париж е Марсел Дюшан, за да стане ясно, колко е важна ролята на културния контекст, в който се работи. А в нюйоркския период сред съветниците са Макс Ернст и Андре Бретон. Не е случайна (от гледна точка на ролята на съветниците) и появата на изложбата на Джаксън Полък в програмата на сезон г., както и присъствието на имената на днес големите американски художници Уилям Базиотес, Марк Ротко и Робърт Мадъруел. Третата глава се отнася до дейността на Пеги Гугенхайм като колекционер. Тя съдържа три подглави, свързани хронологически, съответно с колекционерската й дейност от парижкия, лондонския и нюйоркския период. Изяснено е, че колекцията е създадена в периода между 1938 и 1948 г., и по-специално до показването й на Венецианското биенале през същата година. Голяма част от сведенията за формирането на колекцията, докторантът е черпил от автобиографията на Пеги Гугенхайм. Там самата 3

4 колекционерка посочва, че в началото става въпрос за творби, закупени преди да се премине към целенасочено създаване на колекция. Голяма част от тези творби са придобити вследствие на самата изложбена програма на нейните галерии. Но една от подглавите е насочена към откупките, направени извън изложбената програма, които Пеги Гугенхайм прави чрез трети лица, което говори за постепенното формиране на колекционерска стратегия. В тази глава е разгледан постъпателният процес от галерийна към съзнателна колекционерска дейност. Много добре са изяснени причините, включително финасовите, за преминаването от идеята за галерия към решението за основаване на музей за модерно изкуство в Лондон, по който проект Пеги Гугенхайм работи съвместно със с Хърбърт Рийд. Набирането на творби за този планиран музей, всъщност поставя началото на целенасочената, съзнателна дейност по създаването на сериозна колекция. Добре е развит и процесът към насочването към млади американски художници в периода на галерия Art of This Century. В заключението си Мила Старейшинска обобщава информацията от трите основни глави. Там тя изтъква важният факт, че това е първо теоретично изработена концепция за колекция, а след това е методично събрана и надградена. В крайна сметка, Пеги Гугенхайм не само запазва колекцията си, но я завещава и оставя като музейна експозиция с постоянно изложбено пространство. Докторантката правилно изтъква, че темата за създаването и ролята на частните колекции и влиянието им върху художествената сцена е проблематика, която предстои да бъде широко обсъждана в научните среди и у нас. Както тя пише: Една от причините за това се корени във факта, че новата ситуация около институционализирането на редица частни колекции и създаването на нови музеи повдига редица въпроси. Те от своя страна са актуални и от гледна точка на теоретиците и практиците и засягат 4

5 институции, частни лица и изследователи. Създаването на колекцията от модерно изкуство на Пеги Гугенхайм служи като пример с добрите практики, които използва тя както при организиране на дейността на двете си галерии, така и при формирането и институционализирането на колекцията си. Справката за научните приноси в дисертационния труд е направена коректно. Наред с всичко това, в този научен труд като приложение е изведен и систематизиран важен визуален и архивен материал. Той е свързан с изясняването и документирането на творчеството на редица важни за европейското и американското изкуство автори. Всичко това това говори за съвестно извършена работа от страна на докторанта. В заключение, може с основание да се каже, че пред нас е дисертационен труд, съдържащ в себе си много фактология, но който преди всичко е коректен като научна интерпретация и притежава ред категорични приноси. Поради това убедено предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Мила Старейшинска-Ангелова образователната и научна степен доктор. проф. д. изк. Свилен Стефанов г. 5

До НСИИИ

До НСИИИ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д. изк. Свилен Стефанов за дисертационния труд на кандидата за образователната и научна степен доктор Боряна Борисова Вълчанова. Боряна Вълчанова представя дисертационен труд на

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. докто

СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. докто СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. доктор от доц. д-р Бойка Доневска, катедра Изкуствознание,

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ за докторската дисертация на Мая Димитрова Василева за присъждането на ОНС Доктор в професионално направление 3.5 - обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - ТВ Журналистика)

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

stanovishte_M_Georgiev_PHD_KOHI

stanovishte_M_Georgiev_PHD_KOHI С Т А Н О В И Щ Е за дисертацията на Кохар Хампарцум Андонян-Краджян за присъждане на образователната и научна степен Доктор, Нов български университет, F67161 от доц. д-р Момчил Любенов Георгиев, Национална

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строите

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен Доктор Професионално направление 5.7. Архитектура, строите С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма: Техника на безопасността

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕ

СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕ СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕОРИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ДИЗАЙН за получаване на образователната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об

РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на об РЕЦЕНЗИЯ за дисертацията на тема : Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес на докторанта Цветелина Велева за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

generated pdf

generated pdf Културни институти Дом-музей Пеньо Пенев Дом-музей Пеньо Пенев в Димитровград е акт на благодарствена любов и признателност към една от най-драматичните и провокативни личности в българската поезия от

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфрас

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфрас СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС, за присъждане на образователната

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ Св. Кл. Охридски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно