Folie 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Folie 1"

Препис

1 Превенция на здравето - скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков

2 ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ Центърът е създаден по инициатива и с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България и лекари ентусиасти. Целта е чрез превенция да се диагностицират ранни стадии на заболявания ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕ

3 Въведение в проблема БК в световен мащаб е най-често срещания злокачествен тумор Трета по честота причина за смърт след исхемичната сърдечна недостатъчност и острия инфаркт При мъжете е най-честият тумор, който води до смърт, а при жените е на 6-то място В последните години честотата при мъжете намалява, а при жените след 1980 год. честотата се е утроила

4 Въведение в проблема Характерно за БК е ранното метастазиране по лимфен път Около 10% от пациентите при първоначалното диагностициране на тумора са в напреднал стадий и имат метастази в медиастиналните лимфни възли (N2) В този аспект от голямо значение за прогнозата на пациентите е ранното диагностициране и своевременното лечение на тумора

5 Рискови фактори за БК Тютюнопушене - (най-честата причина, нарушава гена на клетките, увеличава 24 пъти риска, младите хора са по-чувствителни) > 30 packyears 90% от мъжете с БК са пушачи 80% от жените с БК са също пушачи пасивните пушачи боледуват 3 х по-често в сравнение с непушачите Производствени вредности - азбест, радон, арсен, хром, никел, берилий, кадмий, ароматни въглеводороди и дизелови изгорели газове Хронични инфекции туберкулоза, някои вируси Наследствени генетични особености

6 Следоперативна преживяемост

7 Превенция на БК Първична превенция на БК Борба с тютюнопушенето- 10 год. след спиране на пушенето риска от БК = риска при не пушачи, при пушачите риска за развитие на втори БК е 3 х по- висок от болните които са спрели да пушат Борба с пасивното пушене в семейството или на работното място ( 22-24% по висок риск за БК в сравнение с не пушачи) Минимизиране на канцерогенните фактори и йонизиращи лъчи на работното място заменяне на производствени материали, внедряване на съвременни технологии, използване на лични предпазни средства и т.н. Кумулиращ риск съвкупност от рискови фактори /тютюнопушене + канцерогени/

8 Вторична превенция = ранна диагностика Основен фактор за подобряване на прогнозата е ранната диагностика и своевременно лечение Клиничните прояви кашлица, кръвохрак, задух, отслабване са характерни за вече напреднал процес Средният интервал от време между първоначалните, откриваеми с компютърна томография промени и клиничната диагноза на рак на белия дроб (време на престой) варират значително и са между 1,38 и 3,86 години, като зависят от хистологичния вид на тумора За раното откриването на клинично непроявените тумори са необходими скринингови изследвания на рисковите пациенти

9 Скрининг на белодробния карцином В рамките на EU на този етап няма приета скринингова програма за ранна диагноза на бронхиалния рак В момента в Германия е в ход скринингова програма между различните професионални организации, предимно при експозиция на азбест Скрининг проучване в САЩ (NLST-Studie) установи, че смъртността от рак на белия дроб е намалена с около 26% в сравнение с групата пациенти, която не е получила профилактичен скрининг Близо седем от десет случая на рак на белия дроб са открити чрез скрининга в стадий 1А или 1В

10 Скрининг на белодробния карцином На база на горните резултати в САЩ има разработена и внедрена програма за скрининг на бронхиалния карцином при групи от рискови пациенти Апаратура за скрининг стандартните дигностични компютър-томографи, поради сравнително високото лъчево натоварване на пациентите не са подходящи за скринингови изследвания За целта са разработени и внедрени в практиката т.нар. нискодозови компютър-томографи (low dose CT), при които дозата на облъчване е 20% от стандартната

11 Скрининг на белодробния карцином Критериите за включване в програмата: (група на скрининг) Пушачи между 50 и 75 години, които са пушили наймалко десет цигари на ден за период от най-малко 30 години (>30 packyears) Бивши пушачи (30 packyears), които са спрели да пушат преди по-малко от 10 години Хора, които работят с професионални вредности - азбест, радон, никел и др. Честота и срок на контролиране 1 път годишно в продължение на 10 години

12 Клинична картина

13 CT на бял дроб Скрининг с low dose CT CT - контрола след 1 год.

14 Усложнения на б.др. Са

15 Усложнения на б.др. Са

16 Профилактика на рака на белите дробове Нискодозова КТ на белите дробове за скрининг за карцином Единственият подходящ за скрининг на рака на белия дроб метод е нискодозовата компютърна томография ( НДКТ). Изследването се препоръчва при хора, които нямат оплаквания, но са с висок риск за развитие на карцином на белите дробове. Възможност за откриване на изменения под 5мм

17 Резултатът от нискодозова КТ: Ако в белите ви дробове не се открият съмнителни за рак промени ще бъде препоръчано да се осъществи изследването един път на всеки две години. Ако се открие малък нодул е необходимо проследяващо изследване след няколко месеца, за да се установи расте ли това възелче. Повечето малки нодули в белите дробове не са рак. Ако бъде открит голям възел, то това е по-вероятно да бъде тумор. По тази причина е необходимо консултация с пулмолог и допълнително уточняване. Други здравословни проблеми : тъй като изследването се провежда при сериозни пушачи, могат да бъдат открити и други изменения като емфизем, калциране на артериите и др. При такива находки насоченост към съответния специалист за консултация и лечение.

18 Алторитъм за скрининг Адекватен подбор на групите лица с висок риск за потенциално развитие на рак на белия дроб : - пакет-години тютюнопушене - фактори на работна среда канцерогени - комбинирано въздействие на горепосочените фактори Проследяване в динамика по време на трудовия стаж с ФИД След прекратяване труд. дейност ФИД и Low Dose CT всеки две години за рисковите контингенти. Латентен период 35г от начало експозиция ПРЕВЕНЦИЯ Ключ към успешно лечение!

19 Благодаря за вниманието ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЗА 15+ И 59-11 14 октомври 2018, Сол Луна Бей Ризорт, Обзор 18.00 18.30 Откриване

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ПРОЕКТ НАРЕДБА 201 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

Радиотермоаблация

Радиотермоаблация Какво представлява радиотермоаблацията? та (РТА) е метод за унищожаване на чернодробните тумори първичен рак или чернодробни метастази, който се прилага в случаите, в които туморите не могат да бъдат отстранени

Подробно

ESR Value-Based Radiology Patient Survey Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване

ESR Value-Based Radiology Patient Survey   Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване ESR Value-Based Radiology Patient Survey https://www.surveymonkey.com/r/ffzhs8n Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване, което има за цел запознаване на пациентите с т.нар.

Подробно

New product information wording - Jan BG

New product information wording - Jan BG 25 January 2018 EMA/PRAC/35613/2018 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Нов текст в продуктовата информация извадки от препоръките на PRAC относно сигнали Приети от PRAC на 8 11 януари 2018

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

Prevora Annex I-II-III - H-A BG

Prevora Annex I-II-III - H-A BG ПРИЛОЖЕНИЕ II НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ОЗНАЧЕНИЯТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО

Подробно

untitled

untitled ШАРКА ПО ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ Sheep & Goat pox Шарката по овцете и козите е силно контагиозно вирусно заболяване, характеризиращо се с треска, генерализиран изрив от папули по кожата и кутанните мукози, мултифокални

Подробно

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Управител: инж. Димитър Авджиев Предмет на дейност: Извършване на тролейбусен и автобусен превоз на пътници в Община Стара Загора. Адрес: кв."индустриален", Тролейбусно

Подробно

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН ДКЦ Св. Георги Победоносец - гр. Бургас Ехографията в ежедневната доболнична помощ Д-р Горица Жечева Специалист по образна диагностика Лаборатория за образна диагностика ЕХОГРАФИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Подробно

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен 5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 30 31 март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен център на МУ-Плевен, гр. Плевен Под егидата на Ректора

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулоза

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулоза МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Методика за разработване на Ръководство за добра медицинска практика основано на доказателства Доц. Златица Петрова Експерт -БЛС Мотиви Многообразието на практиките и лекарите налагат изготвянето, освен

Подробно

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни прегледи Периодичност на консултативните прегледи

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн I. Общи положения и постулати 1. Общи положения Диагностиката

Подробно

/ РЕЦЕНЗИЯ на представените документи за присъждане на академична длъжност професор по Медицинска радиология и рентгенология в Катедра Рентге

/ РЕЦЕНЗИЯ на представените документи за присъждане на академична длъжност професор по Медицинска радиология и рентгенология в Катедра Рентге / РЕЦЕНЗИЯ на представените документи за присъждане на академична длъжност професор по 03.01.28 Медицинска радиология и рентгенология в Катедра Рентгенология и радиология в отделение по Образна диагностика

Подробно

ProgramA 2.indd

ProgramA 2.indd XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ НА ТЕМА: ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА ПРЕЗ XXI ВИ ВЕК ПРОГРАМА 4-7 октомври 2018 ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР: СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ: СПОНСОРИ: XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

д-р Елена Мермеклиева д.м. ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНАТА И ОФТАЛМОНЕВРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО София, 2018

д-р Елена Мермеклиева д.м. ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНАТА И ОФТАЛМОНЕВРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО София, 2018 д-р Елена Мермеклиева д.м. ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНАТА И ОФТАЛМОНЕВРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО София, 2018 Всички права на български език запазени. Нито една част от

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) Официално откриване Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностика

НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) Официално откриване Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностика НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) 18.30 18.45 Официално откриване 18.45 19.30 Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностиката? 18.45 19.00 Фибрите в храненето при болест и здраве

Подробно

Bel_Geriatria_1fev2019.indd

Bel_Geriatria_1fev2019.indd ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

Plan 09-11

Plan 09-11 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за периода 2009-2011 Стратегическа цел І. Профилактика на болестите и превенция на риска за здравето с акцент върху детско здравеопазване, социално-значими заболявания, заболявания и фактори,

Подробно

Здраве

Здраве Здраве доц. д-р Маргарита Станкова Венета Василева Нов Български Университет Концепция за здраве Определението отсъствие на болест ; Здраве хармония; Хармония да бъдеш в мир със себе си, обществото, космоса.

Подробно