КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

Размер: px
Започни от страница:

Download "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З"

Препис

1 КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка На основание чл.74,ал.2 от ЗОП във връзка с чл.74,ап.2,т.1 и отразени резултати в протокол / доклад от г. на комисия, назначена със Заповед 005/ г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет «Доставка на медицински изделия по Приложение 1»открита с Решение 015/ и публикувано обявление в А О П - ( 979-2( ,както и писмо с вх. 254/ г. от ОБЯВЯВАМ: Относно обособена позиция :. 38;:;:42:43:44:45:::48:49:51:: I. Участника, класиран на второ място за изпълнител гсъгласно Приложение 1,което е неразделна част от настоящото Решение Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията Адрес:гр.София - бул.»витоша»18 Електронна поща: Интернет адрес: Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 120, ал. 2 от зоп На основание 93,ал.6 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участнщда= Възложители (трите имена, подпис и А _Ъ

2 38 3/0, 75 см, обла игла 31мм, 1/2 кръг Healhcare 31 ( 1 2бр.) /0, 75 см, обла игла 31мм,1/2 кръг Трейдинг АД Katsan Katgut неутрален, размер 3/0, 75 см, обла игла 3 1мм, 1 /2 кръг, кат. N: PGLA- RS182PL с покритие с полиглактин 910 лгьлна 3/0, 75 см, обла игла 31 мм, 1/2 кръг Догсан / L в оп. () /0, 75 см, обла игла 31мм, 1/2 кръг Johnson /кут /0, 75 см, обла игла мм, 1/2 кръг ishwari Healhcare 31 (.) /0, 75 см, обла игла мм, 1/2 кръг неутрален, размер 2/0, 75 см, обла игла мм, 1/2 кръг, кат. N: PGLA - RS93PL Трейдинг АД ^Catsan Katgut Йолша / / ^огиче* / % 4 J ; *! U р s * l Ф T> r, c \ w у J i% Ъ) ^ ^ ' По/',-' 7 'Л v /'.33'-1.33 / Л я 9 3

3 2/0, 75 см, обла игла мм, 1/2 кръг Догсан / L в on. () /0, 75 см, обла игла мм, 1/2 кръг Bbraun С бр. в кутия /0, 75 см, обла игла мм, 1/2 кръг Johnson /кут , 75 см, обла игла Збмм, 1/2 кръг Healhcare 31 (.) , 75 см, обла игла Збмм, 1/2 кръг Трейдинг АД Katsan Katgut , 75 см, обла игла Збмм, 1/2 кръг неутрален, размер 0, 75 см, обла игла Збмм, 1 /2 кръг, кат. N: PGLA - RS188PL 2000 Romania , 75 см, обла игла Збмм, 1/2 кръг 0, 75 см, обла игла Збмм, 1/2 кръг Догсан / L cc () / j / oф f J \ ^ i Johnson \ ^ Ф ) -1 >V $ t ^2бр/кут (j// ^ ' " у

4 2/0, 75 см, обла игла Збмм, 1/2 кръг Healhcare 31 ( 1 2бр.) /0, 75 см, обла игла Збмм, 1/2 кръг Трейдинг АД Katsan Katgut /0, 75 см, обла игла Збмм, 1/2 кръг 2000 Romania /0, 75 см, обла игла Збмм, 1/2 кръг Догсан / L в on. () неутрален, размер 2/0, 75 см, обла игла Збмм, 1 /2 кръг, кат. N: PGLA - RS187PL /0, 75 см, обла игла Збмм, 1/2 кръг Johnson /кут , 75 см, обла игла 31мм, 1/2 кръг 0, 75 см, обла игла 31мм, 1/2 кръг Healhcare 31 (.) гиче*,. \ Х. / А Ф / *JL I N io \ 1 ' S 1*- 2 ; ) J Трейдинг АД Katsan Katgut

5 42 неутрален, размер 0, 75 см, обла игла 31 мм, 1 /2 кръг, кат. N: PGLA - RS184PL , 75 см, обла игла 31 мм, 1/2 кръг Догсан / L в on. () , 75 см, обла игла 31 мм, 1/2 кръг Johnson /кут /0, 75 см, обла игла 31мм, 1/2 кръг Healhcare 31 ( 1 2бр.) /0, 75 см, обла игла 31 мм, 1/2 кръг Трейдинг АД Katsan Katgut неутрален, размер 2/0, 75 см, обла игла 31 мм, 1/2 кръг, кат. N: PGLA - RS183PL /0, 75 см, обла игла 31мм, 1/2 кръг 2/0, 75 см, обла игла 3 1мм, 1/2 кръг Догсан / L Johnson в оп. () Ч,\ / 4' X " " 's\ \ ; ф / pj 12 бр/кут,

6 44 Резорбируем плегсн резорбция до 70 дена, размер 2/0, 26 мм,3/8обратно режеща игла 75см Healhcare 31 (126p.) резорбция до 70 дена, размер 2/0, 26 мм,3/8обратно режеща игла 75см Трейдинг АД Katsan Katgut РезоРбируем плетен резорбция до дена виолетов или неутрален, размер 2 /0, 26 мм,3/8обратно режеща игла 75см, кат. N: PGLA - DKQ166PL Yavo S.p.z, Резорбируем нл^тен Резорбируем пл^ен Резорбируем пл^тен Резорбируем пл^тен Резорбируем пл^ен Резорбируем пл^тен резорбция до 70 дена, размер 2/0, 26 мм,3/8обратно режеща игла 75см резорбция до 70 дена, размер 3/0, 25 мм,обла игла 75см, резорбция до 70 дена, размер 3/0, 25 мм,обла игла 75см, резорбция до 70 дена, размер 3/0, 25 мм,обла игла 75см, резорбция до 70 дена, размер 1, мм,1/2 обла игла 75 см, резорбция до 70 дена, размер 1, мм,1/2 обла игла 75см, резорбция до 70 дена, размер 1, мм,1/2обла игла 75см, Трейдинг АД Трейдинг АД 2000 Догсан / L63 Healhcare Katsan Katgut Догсан / L4250 Healhcare Katsan Katgut Romania в on. () ( 1 2бр.) 12. в оп. () (.) м ?Ж).320

7 48 48 с покритие е полиглактин,п^лна резорбция до 70 дена, размер j 4 0 мм,1/2обла игла 75см, е покритие е полиглактин,п \лна резорбция до дена вш,летов или неутрален,размер 1, мм,1/2обла игла 75см, кат. N: PGLA - RS95PL с покритие с полиглактин,ш>лна резорбция до 70 дена, размер ] 4 Q мм,1/2обла игла 75см, с покритие с полиглактин,ш<лна резорбция до 70 дена, размер j 4 0 мм,1/2обла игла 90см, с покритие с полиглактин,п^лна резорбция до 70 дена, размер j 4 Q мм,1/2обла игла 90см, с покритие с полиглактин,п^лна резорбция до 70 дена, размер j 4 Q мм,1/2обла игла 90см, е покритие с полиглактин,пълна резорбция до дена, ви^летов или неутрален, размер 1, мм,1/2 обла игла 90см кат. N: PGLA - RS91PL резорбция до 70 дена, размер \ 4 0 мм,1/2обла игла 90см, резорбция до 70 дена, размер 4 Q мм,1/2обла игла 90см, резорбция до 70 дена, размер 4 0 мм,1/2 обратно режеща игла 7ДГМ с покритие с полиглактин,пъ.ш а резорбция до 70 дена, размер \ 4 0 мм,1/2 обратно режеща игла 75)гм Догсан / L Б.Браун Медикал в on. () Bbraun С бр. в кутия Healhcare 35 (.) Трейдинг АД Katsan Katgut Romania Догсан / L в оп. () Б.Браун Медикал Bbraun C бр. в кутия у / 4 >'. \ Healhcare 35 (?) / ' 35 М ' 1 Трейдинг АД Katsan Katgut f ф о 1 *: \ \ I2 ш* v w j i 2 У/У

8 48 резорбция до 70 дена, размер 1, мм,1/2 обратно режеща игла 7 5 см 2000 Romania , резорбция до дена, виолетов или неутрален, размер 1, мм,1/2 обратно режеща игла 7 5 см, кат. N: PGLA - DK051PL опакодка от 1 2 % с покритие с полиглактин?пълна резорбция до 70 дена, размер 1, мм,1/2 обратно режеща игла 7 5 ем резорбция до 70 дена, размер 1, мм1/2 обратно режеща игла 90ем резорбция до 70 дена, размер 1, мм1/2 обратно режеща игла 90см с покритие с полиглактин?пълна резорбция до 70 дена, размер 1, мм1/2 обратно режеща игла 90см Догсан / L в on. () Healhcare 35 ( 1 2бр.) Трейдинг АД Katsan Katgut Romania резорбция до дена, виолетов или неутрален, размер 1, мм1/2 обратно режеща игла 90см, кат. N: PGLA - DK048PL бь ч 'Резорбируем плевен''"" к о н е ц ^ ^ с * резорбция до 70 дена, размер 1, мм1/2 обратно режеща игла 90см с покритне с полиглактин?пълна резорбция до 70 дена лигатури 150см от 000 до 2 ^Рбзорбируем плетен * резорбция до 70 дена лигатури JS6 150Ьм, от 000 до 2 V Догсан / L Ливеда-Мед 2000 / X.,. в оп. () Romania 42.24(k.., / ч т Догсан / \. / о / г \%/К % 's L45,L55,L65,L7. в оп. щ / го 1 N 5,L (дузйна)4^ 1 ^ , 2 т К

9 51 е покритие с полиглактин,пълна резорбция от дена, размер 2/0, 26 мм 3/8 обратно режеща игла 75см Healhcare 31 (.) е покритие е полиглактин,пълна резорбция от дена, размер 2 /0, 26 мм 3/8 обратно режеща игла 75см Догсан / G в on. () е покритие е полиглактин,пълна резорбция от дена, размер 2 /0, 26 мм 3/8 обратно режеща игла 7 5 см Трейдинг АД Katsan Katgut е покритие е полиглактин,пълна резорбция от дена, размер 2/0, 26 мм 3/8 обратно режеща игла 75см, кат. N: PGA - DK032PG Резорбируем г шетен резорбция от дена, размер 2/0, 26 мм 3/8 обратно режеща игла 7 5 см Медитех резорбция от дена, размер 0, 30 мм 1/2 обла игла 75см резорбция от дена, размер 0, 30 мм 1/2 обла игла 75см резорбция от дена, размер 0, 30 мм 1/2 обла игла 75см резорбция от дена, размер 0, 30 мм 1/2 обла игла 75см резорбция от дена, размер 0, 30 мм 1/2 обла игла 75см, кат. N: PGA-RS58PG Assut Medical Sari Зббр/кут Healhcare 31 (.) Догсан / G в оп. () Трейдинг АД Katsan Katgut Romania ,00 % / " t \ "* / ГТ11 \ 5.99 \ 1 2Wp /.99 5 ш

10 е покритие е полиглактин,пълна резорбция от дена, размер 0, 30 мм1/2 обла игла 75см Медитех е покритие с полиглактин,пълна резорбция от дена, размер 0, 30 мм 1/2 обла игла 75см Б.Браун Медикал Assut Medical Sari бр/кут Bbraun C бр. в кутия f'-"'... /У ',^цен цв.

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: гор@аор.ьа, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване Номер: РД-09-37-3

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/18.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да отвори, разт:леда, оцени и класира представените оферти

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 19.10.2018 г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Георги Лапчев Кмет на Община Царево Подписът е заличен

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна 6 3В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

document

document Номер: РД 16-1450 от 22/12/2011 дд/мм/гггг МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1 1000 София, ул. Леге 4 факс:

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София факс

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София   факс ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София http://www.isul.eu/ факс: (+35 2) 432 144, S435 Ш Утвърдил: Изпълнителен дире

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 5 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация, тел. 5507, факс 5507, E-mail odzgknl@abv.bg ЗАПОВЕД РД-05-/0..0г.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно