НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric"

Препис

1 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which is a part of the hand-operated jack-screw. The alteration of the nut s sizes is illustrated at two values of the hoisting capacity. This methodology can be applied to the construction of other parts of the jack-screw as well as to the construction of other machines and mechanisms. Key words: nut, jack-screw, parametric construction, 3D model. ВЪВЕДЕНИЕ Поради развитието на машиностоителния сектор и голямата конкуренция между производители на машини, механизми и елементи е необходимо проектирането и изработването на крайният продукт да се изпълни в кратки срокове. С навлизането на съвременните технологии в проектирането на машини и елементи тези цели са достижими. Чрез компютърно проектиране могат да се създават виртуални модели, отговарящи на реалния продукт, като преди изработване им, в процеса на проектиране се анализират и уточняват техните параметри. ИЗЛОЖЕНИЕ В настоящата работа е използван е използван подхода на компютърно параметрично проектиране на елемент Гайка от ръчен винтов крик (РВК). Криковете се използват за ръчно повдигане на товари до малки височини. Конструкцията им се съобразява според товара който ще бъде повдиган. При конструирането на крикове от значение са височината на повдигане и количествената стойност на повдигания товар. На фиг.1 е показана част от конструкцията на РВК и елементите от него имащи отношение и връзка с проектираният елемент. Геометричните параметри на гайката, Фиг.1 Ръчен винтов крик []. участващи в проектирането, са изяснени на фиг.. Гайката е сложно натоварена, затова отделните нейни елементи се изчисляват по-различни якостни условия. Поради спецификата и последователността на проектиране при избрания прототип на РВК, стойностите на параметрите на резбата на гайката d, d и d 3 се приемат същите каквито са стойности им за резбата на винта [1]

2 Фиг. Елементи на гайката [1]. Вътрешния диаметър (d 3 ) на резбата на винта се определя чрез зависимостта: 4* k ус * F d 3, mm (1) нат k - коеф. отчитащ усукването; F - товароподемност; [ ] където: ус нат - допустимото напрежение на натиск за материала на винта. За окончателно определяне на d 3 е необходимо винта да се провери на устойчивост по зависимостта: F [F] = φ*s*[] нат., N () където: [F] допустимата товароподемност на крика; φ коеф. намаляващо [] нат. ; S лице на напречното сечение на винта. [F] трябва да има по-големи но близки стойности до F за да не се допуска преоразмеряване. По изчисления диаметър се избират другите два параметъра (d и d ), по таблици или справочник ако е стандартизирана резба и по конструктивни съображения за нестандартизирана резба. Външния диаметър (D 5 ) на тялото на гайката (фиг.) се определя по зависимостта: 4* k ус * F D5 + d оп, mm (3) където: [] оп допустимо напрежение на опън за материала на гайка. Диаметъра (D 7 ) на пояса на гайката (фиг.) се определя чрез зависимостта: 4 * F D7 + ( D k см 5 + * ), mm (4) където: [] см - допустимо напрежение на смачкване за материала на гайка; k - размер, отчитащ намаляването на повърхнината на смачкване поради наличие на фаски в отвора на корпуса (фиг.). Височина (h ) на пояса на гайката (фиг.) се определя чрез зависимостта:

3 F h = π D *, mm (5) * 5 [] τ ср където: [ τ ] ср - допустимо напрежение на смачкване за материала на гайка. За окончателно определяне на h е необходимо да се провери и на огъване чрез зависимостта: където: ог 3* F * ( D D ) 7 5 ог = * D5 * h ог, MPa (6) - напрежение на огъване за материала на гайка; ог - допустимо напрежение на смачкване за материала на гайка. Като се приеме, че натоварването се разпределя равномерно по навивките на винта и гайката, необходимия брой навивки (z) на гайката се определя от три условия [1]. условие за ограничаване на износването: F z, брой (7) π d * H * * 1 [ p] където: H1- работна височина на резбата (фиг.3); [ p] - допустимо повърхностно налягане. условие за якост на огъване: Фиг.3 Натоварване на навивка от резбата на гайката [1]. 3* F * H1 z,брой (8) d * a * ог където a - височина на навивката в застрашеното сечение (фиг.3). условие за якост на срязване: Fa z d * a *, брой (9) [] τ ср Получените стойности за z се закръглят до цяло число и за окончателна се приема най-голямата. Височината (H) на гайката се определя по зависимостта: H=z*P, mm (10) Използвайки зависимостите за отделните елементи на гайката се съставя електронна таблица (табл.1). При промяна на стойността на F, автоматично в таблицата се променят стойностите на всички зависещи от нея стойности на параметри на гайката. По-долу са показани резултатите за изчислените параметри на гайката за две стойности на F. В първият случай стойността на F е N, за константни стойности на

4 височината на повдигане (работен ход,h) и материалите на гайката и винта. Получените резултати, които се закраглят до цяло число са отбелязани с червен цвят (Табл. 1). Табл.1 Електронна таблица за определяне на параметрите на гайката за F=50 000N. По получените резултати се генерира 3D модела на гайката (фиг.4). В процеса на моделиране стойностите на параметрите на гайката от електронната таблица се обвързват с моделните, чрез вмъкване на електронната таблица във файла на 3D модела. Това позволява промяната на стойностите в електронната таблица автоматично да се отразят на модела. Фиг.4. Етапи при създаването на 3D модел на гайката. Във втория случай е приета стойност на F= N, при същото условие за h и материалите на гайката и винта да са константа. За новата стойност на F променените параметри на гайката са показани в електронната таблица (табл.)

5 Табл.: Електронна таблица за определяне на параметрите на гайката за F=0 000 N. Промяната на стойностите на параметрите в електронната таблица се отразяват на 3D модела на гайката (фиг. 5). Фиг.5. 3D модел на гайка при F= N. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Освен осигуряването на бързо, точно и нагледно проектиране, предложеният подход позволява, чрез използване на вариантост в материала за гайката и винта да се оптимизират нейните габритни размери. ЛИТЕРАТУРА [1] Ненов, П., Д.Андреев, П. Стаматов, И. Спасов: Курсово проектиране по машинни елементи, Техника, София, 007. [] Спасов, И., Т. Дюлгерян: Машинни елементи (електронен носител), Русе, 010. За контакти: ас. д-р Ахмед Али Ахмед, Катедра Машинознание, машинни елементи и инженерна графика, Русенски университет Ангел Кънчев, тел.: , е-mail: Докладът е рецензиран

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Росен Иванов Investigation of lateral force coefficient of car tires: The paper presents the results from experimental

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

АНАЛИЗ НА ЗАДВИЖВАНЕТО НА МЕХАНИЗМА НА РЯЗАНЕ ПРИ БАНЦИГОВИ МАШИНИ

АНАЛИЗ НА ЗАДВИЖВАНЕТО НА МЕХАНИЗМА НА РЯЗАНЕ ПРИ БАНЦИГОВИ МАШИНИ УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 3/0 (3) MANAGEMENT AN SUSTAINABLE EVELOPMENT 3/0 (3) КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗАДВИЖВАНЕТО НА БАНЦИГОВИ МАШИНИ Лесотехнически университет, София Резюме Направен е критичен анализ

Подробно

4

4 Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли Част Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла доц. д-р Л. Ж. Стоев, ТУ-София, lstoev@tu-sofia.bg,

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свил Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници Свилен Костадинов, Митко Маринов, Даниел Любенов Method for testing overtaking between cars using GPS loggers: In this

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов k

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов   k Упражнение 5 ТЕМА: ИЧИСЛЯВАНЕ НА УДАРНИЯ ТОК В МЯСТОТО НА ТРИФАЗНО КЪСО СЪЕДИ- НЕНИЕ В МРЕЖИ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ Въведение: Ще припомним, че в общия слчай мрежите за високо напрежение са многостранно

Подробно

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1 /2 РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА НИЯ КАНАЛ Ø d 1 f9 Ø D 1 Js11 +0,25-0 68 МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ v max. Темп. обхват Температурен обхват m/s 45 до +80 45 до +110 1,0 280 bar 250

Подробно

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли

Подробно

ISSN

ISSN FRI-9.3-1-THPE-13 ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS Prof. Gencho Popov, PhD E-mail: gspopov@uni-ruse.bg Assoc. Prof. Kliment Klimentov, PhD Е-mail: kklimentov@uni-ruse.bg

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изменения в хидравличните характеристики на дюзите и якостните качества на разпръсквач

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изменения в хидравличните характеристики на дюзите и якостните качества на разпръсквач Изменения в хидравличните характеристики на дюзите и якостните качества на разпръсквачи от горивна уредба Common Rail при продължителна експлоатация Трифон Узунтонев, Сергей Киров, Сергей Белчев Changes

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ”

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ” ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 8, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 00 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. IVAN RILSKI, Vol. 8, Part IV, Humanitarian sciences

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 49, серия 3.2 Един подход за обработка и конвертиране на векторни изображения в WEB-базираните сис

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 49, серия 3.2 Един подход за обработка и конвертиране на векторни изображения в WEB-базираните сис Един подход за обработка и конвертиране на векторни изображения в WEB-базираните системи Цветан Христов Христов An Approach for Vector Graphics Manipulation and Conversion in the WEB-Based Systems: In

Подробно

Microsoft Word - 88_6

Microsoft Word - 88_6 Механика ISSN 1312-3823 Транспорт брой 3, 29 г. Комуникации статия 425 Научно списание http://www.mtc-aj.com ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГУМЕН ТАМПОН ЗА ПЪТНИЧЕСКА ТАЛИГА GP2 Иван Коларов kolarov@vtu.bg ВТУ Тодор Каблешков,

Подробно

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИТЕ А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ І. Докладът трябва да е написан на компютърна програма Microsoft Word. ІІ. Файлът да бъде записан като *.do

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИТЕ А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ І. Докладът трябва да е написан на компютърна програма Microsoft Word. ІІ. Файлът да бъде записан като *.do ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИТЕ А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ І. Докладът трябва да е написан на компютърна програма Microsoft Word. ІІ. Файлът да бъде записан като *.doc. ІІІ. Името на файла трябва да е със следната структура:

Подробно

Двуредни конусно-ролкови лагери Конструкция гръб с гръб B1 C r1 r φd φd a d 40 ~ 70 mm Основни размери Основна товароносимост Гранични скорости дин. с

Двуредни конусно-ролкови лагери Конструкция гръб с гръб B1 C r1 r φd φd a d 40 ~ 70 mm Основни размери Основна товароносимост Гранични скорости дин. с Конструкция гръб с гръб B1 C r1 r φd φd a d 40 ~ 70 mm Основни размери Основна товароносимост Гранични скорости дин. стат. дин. стат. mm kn kgf об/мин d D B1 C rs min 1) 1) r1smin грес масло 40 45 50 55

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи технологии Георги Комитов, Димитър Кехайов Variation of power indicators to petrol engine by using of fuelsave technology:

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

|FIRMA1|

|FIRMA1| Нагреватели С П И Р А Л Н И R O L L M A X Стр. 1 от 7 Спиралните тръбни нагреватели Rollmax са произведени по специална технология, което ги прави найдобрия избор при повечето изисквания. Съпротивителният

Подробно

Структура на програма в C - Част 2 - типове, функции

Структура на програма в C - Част 2 - типове, функции Структура на програма в C Част 2 - типове, функции Иван Георгиев, Христо Иванов, Христо Стефанов Технологично училище "Електронни системи", Технически университет, София 10 март 2019 г. И. Георгиев, Х.

Подробно

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ В СП

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ В СП ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ В СП. УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ І. Статията трябва да е написана на компютърна програма Microsoft Word. ІІ. Да бъде записана като *.doc.

Подробно

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α h / R z +R z Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α Течно триене α» α фактор на хлабината, h дебелина на масления слой, R z параметър за грапавост

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

NTN Technocenter Ltd. Catalog Rolling Bearings BG

NTN Technocenter Ltd. Catalog Rolling Bearings BG Инчови серии r1 T C φd B r φd a d 12.700 ~ 22.225 mm Основни размери Основна товароносимост Гранични скорости дин. стат. дин. стат. mm kn kgf об/мин d D T B C Cr Cor Cr Cor грес масло 12.700 14.989 15.875

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 1.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА ВЕНТИЛАТОР ЗАДВИЖВАН ОТ ВЯТЪРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЕРТИКА

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 1.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА ВЕНТИЛАТОР ЗАДВИЖВАН ОТ ВЯТЪРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЕРТИКА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА ВЕНТИЛАТОР ЗАДВИЖВАН ОТ ВЯТЪРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНАТА ТЯГА НА ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ШАХТИ И КОМИНИ К. Тужров, Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николев. Investigation results of

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от 17.06.2016 г. лектор д-р Гинко Георгиев АНОТАЦИЯ Курсът Електроснабдяване

Подробно

Microsoft Word - vapros2

Microsoft Word - vapros2 Въпрос 2: Пътни конструкции на пътни и железопътни мостове 2.1. Общи положения Пътната конструкция има предназначение да пренесе колесните товари от возила намиращи се върху пътното платно (релсовите нишки)

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Microsoft Word - 600_8-12

Microsoft Word - 600_8-12 Mechanics ISSN 131-383 Transport issue 3, 011 Communications article 0600 Academic journal http://wwwmtc-ajcom ФОРМИРАНЕ НА ХАОТИЧНИ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМИ ЗА ФАЗОВА АВТОМАТИЧНА ДОНАСТРОЙКА НА ЧЕСТОТАТА Галина

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно