ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200"

Препис

1 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 42 и 77 от 2018 г.) Преходни и заключителни разпоредби: В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г., изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г.; бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 7, 28, 88, 94 и 103 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 14: а) алинея 4 се изменя така: "(4) Министерството на културата създава и поддържа публичен информационен регистър на културните организации и институти по ред определен с наредба, издадена от министъра на културата. За вписване в регистъра се подава заявление по образец, утвърден с наредбата, преди започване на дейността, което съдържа: 1. наименование на организацията, седалище и адрес на управление; 2. единен идентификационен код по БУЛСТАТ или по търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; 3. форма на собственост, начин на създаване, предмет на дейност и начин на управление и представителство. 4. акт за създаване на културната организация в случаите, когато актът не е обнародван или вписан в публичен регистър." б) създава се нова ал. 5 "(5) В срок до 10 работни дни Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице разглежда заявлението и вписва културната организация в регистъра по 4 или мотивирано отказва регистрацията" в) създават се ал. 6-8: "(6) При установяване на недостатъци или непълноти в заявлението на организацията се дават писмени указания и се предоставя срок за отстраняването им от 10 работни дни ; (7) Публичният регистър по ал. 4 се води при спазване на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол. (8) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 4 или искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите 1 / 5

2 представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни." е) досегашната ал. 5 става съответно ал. 9, като в нея след думите "критериите" се добавя "и начините за удостоверяване на наличието им" и думите "дейността по ал. 2, т. 7" се заменят с "дейностите по ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 7". 83. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 7, 77, 89 и 98 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 14, ал. 1: а) се създава нова т. 17: 17. упражнява контрола, предвиден в чл. 5а, ал. 4 от Закона за администрацията спрямо музеите. б) досегашната т. 17 става т. 18. в) създава се ал. 4: (4) За издадените разрешения и извършените регистрации по реда на този закон в Министерство на културата се водят публични електронни регистри при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол. Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичните регистри или на които са необходими данни, налични в тях, приемат представяне на доказателства за вписани в регистрите обстоятелства и данни. 2. В чл. 24: а) основния текст става ал. 1. б) създава се ал. 2: (2) Музеите са длъжни, при предоставянето на обществени и административни услуги и в отношенията си със заявителите да извършват административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за електронното управление и на правилата и стандартите за административното обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за администрацията. 3. В чл. 68 се създава ал. 5: (5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, които следва да се установят обстоятелства, вписани в Националния регистър на недвижимите културни ценности или на които са необходими данни, налични в него, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни. 4. В чл. 84: а) в ал. 1 основния текст се изменя така: (1) Съгласуването по този раздел се извършва с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали в срок до 1 месец от датата на постъпване на съответната документация в НИНКН или в общината, определена по чл. 17, ал. 3. Когато графичните материали се внасят за съгласуване само на електронен носител, заверката се извършва с квалифициран електронен подпис по смисъла на Реграмент 2 / 5

3 (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на съответното длъжностно лице, без поставяне на печат. Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се внасят: б) алинея 5 се изменя така: (5) Съгласуването по ал. 2 и 3 се извършва служебно, по искане на органа, компетентен да одобри инвестиционния проект или искането за намеса по чл. 83. Искането се подава до министъра на културата чрез директора на НИНКН, съответно чрез ръководителя на звеното по чл. 17, ал. 3 по образец, утвърден от министъра на културата, като един екземпляр от документацията се предоставя по служебен път на НИНКН за попълване на архивния фонд. в) в ал. 6 думата двумесечен се заменя с двуседмичен. г) в ал. 7 се създава изречение второ: Когато органът не се произнесе в установения срок, се приема, че становището за съгласуване на инвестиционните проекти и на исканията за намеси по чл. 83 е положително. 5. В чл. 96: а) в ал. 4 изречение първо думите поддържа регистър се заменят с поддържа публичен електронен регистър при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол ; б) създава се ал. 5: (5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 4 или представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни. 6. В чл. 98, ал. 3 думата едномесечен се заменя с едноседмичен ; 7. В чл. 116: а) в ал. 1 думата регистър се заменя с публичен електронен регистър и накрая се поставя запетая и се добавя при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол ; в) създава се ал. 8: (8) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни. 8. В чл. 120, ал. 2 се добавя изречение второ: Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице разглежда подаденото заявление и при констатиране на нередовност писмено уведомява заявителят, като му предоставя срок от 10 работни дни за отстраняването на нередовностите и/или представяне на допълнителни данни. 9. В чл. 165: 3 / 5

4 а) в ал. 1, изречение първо след думите реставрация в съответната област при се добавя спазване на изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол и при ; б) в ал. 2 се добавя второ изречение: Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице разглежда подаденото заявление и при констатиране на нередовност писмено уведомява заявителят, като му предоставя срок от 10 работни дни за отстраняването на нередовностите и/или представяне на допълнителни данни. 10. В 4 от допълнителните разпоредби се създава т. 22: 22. Понятията Административни услуги и Обществени услуги по смисъла на този закон имат значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 95 от 2015 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) в чл. 11, ал. 3 т. 1 се изменя така: "1. единен идентификационен код на лицата регистрирани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, представят удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд" В Закона за обществените библиотеки (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 2, 89 и 94 от 2018 г.) се правят следните допълнения: 1. Създава се чл. 53а: "Чл. 53а. Обществените библиотеки са длъжни, при предоставянето на библиотечни и административни услуги и в отношенията си с потребителите, да извършват административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за електронното управление и на правилата и стандартите за административното обслужване, съгласно наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за администрацията." 2. Създава се чл.67а: "Чл. 67а Санкцията по чл. 67 се налага и на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 53а. " 3. В чл. 68: а) в ал. 1 след думите "на този закон" се поставя запетая и се добавя "с изключение на нарушения на чл. 53а" и се създава изречение второ: "Нарушенията на чл. 53а се установяват с актове, съставени от оправомощени от министъра на културата длъжностни лица в Министерството на културата."; б) в ал. 2 се създава т. 3: 4 / 5

5 "3. за нарушения по чл. 53а - от министъра на културата или от упълномощено от него длъжностно лице ". 4. В 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 6: "6. "Административни услуги" по смисъла на този кодекс има значението, определено в Административнопроцесуалния кодекс." 123. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17, 27 от 2013 г.; бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г. и бр. 7, 27, 44, 77, 103 и 106 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 105, ал. 6 т. 1 се изменя така: " 1. документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган -за лицата, регистрирани в друга държава;" 2. В чл. 111, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така: "1. учредителен акт за лицата, регистрирани в друга държава; 2. документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган -за лицата, регистрирани в друга държава;" 3. В чл. 112, ал. 2 думите "7-дневен срок" се заменят с "срок от 10 работни дни". 4. В чл. 125к: а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "при спазване изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол."; б) създава се ал. 7: "(7) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 1 или представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни." 160. Подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон се приемат в 6-месечен срок от влизането му в сила Подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с разпоредбите на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила. 5 / 5

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В сила от 1 януари 2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

№_

№_ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Критерии Показатели Максимална оценка в точки Минимална оценка в точки

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (об

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (об НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 72 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2016 г.)

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно