ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www"

Препис

1 ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗА ОТЧИТАНЕТО НА УЧАСТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ФОРМИ Общи положения Чл. 1. С този правилник се уреждат вътрешните правила за условията и реда за участие във външно-инстуционалните и вътрешно-институционалните квалификационни дейности на педагогическите специалисти. Чл. 2. Повишаването на е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие в ПГ Проф. д-р Асен Златаров. Чл. 3. Всеки педагогически специалист в ПГ Проф. д-р Асен Златаров е длъжен ежегодно да участва във външноинституционалната квалификация - в не по-малко от 48 академични часа за атестационния период. Чл. 4. Всеки педагогически специалист в ПГ Проф. д-р Асен Златаров е длъжен ежегодно да участва във вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 16 академични часа годишно. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪНШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ Чл. 5. (1) Ред за осъществяване на външноинституционалната квалификация по програми и във форми по избор на педагогическия специалист съгласно чл.43 ал. 2 от Наредба 12/ г. 1. Педагогическият специалист подава заявление до директора във входящата кореспонденция на училището за включване в избраната квалификационна дейност, като прилага следната информация: - за организацията провеждаща обучението; - начин на финансиране; - тема, период, място, хорариум и програмата; - таксата за обучението и данни на сметката на обучаващата организация за превеждане на сумата за обучение от бюджета на училището; 2. Директора дава резолюция относно разрешение за участие на педагогическия специалист в квалификационната дейност и поемане на таксата от бюджета на училището. 3. Отчитане чек- лист заедно с прилежащата информация и удостоверение/сертификат се съхраняват в класьор при главния учител; 4. срок за оформяне на документацията 10 работни дни. 5. Всеки педагогически специалист, придобил документ за квалификация е задължен да го съхранява в портфолиото си. Чл. 6. (1) Правила и ред за осъществяване на вътрешноинституционалната квалификация:

2 1. Вътрешно институционалната квалификация ще се провежда в гимназията. 2. Вътрешно институционалната квалификация на ниво ПС е свързана с теми по нормативната уредба и се планира в началото на учебната година в годишния план за квалификация на училището. 3. Вътрешно институционалната квалификация на ниво МО е свързано със споделяне на добри практики два пъти годишно в края на срока, и индивидуално или в екип представяне и наблюдение на уроци планирани в плана за дейността на МО. 4. Условия за зачитане в часове на вътрешно институционалната квалификация: 4.1. за подготовка и представяне на индивидуален открит урок се зачитат 3 часа; 4.2.за подготовка и представяне на открит урок с междупредметни връзки от екип се зачитат 6 часа; 4.3. за наблюдение и обсъждане на открит урок се зачита 1 час; 4.4. за представяне на обучения, резултати от педагогическа работа, споделяне на опит на ниво ПС се зачитат 2 часа. 4.5 за училищни състезания от календара на МОН: - за споделяне на добрата практика и оценяване по 1 час - за подготовка на учениците по 3 часа 5. Вътрешно институционалната квалификация- добра практика се реализира при спазване на следната процедура: 5.1. покана с отразена тема, място на провеждане на урока, дата и името на преподавателя минимум три дни преди представяне на практиката/урока; 5.2. карта приложение 2 със учителите, присъстващи на урока; 5.3 дидактически материали; 5.3 методическа разработка само при интегрираните уроци; 5.4.документ за преминато обучение сертификат за всеки участник; 5.5. отговорник за сертификата е учителя, който споделя практиката си; 5.6. сертификатът се подписва от директора; 5. материали от откритите уроци се съхраняват при главния учител, отговарящ за 6. сертификатът за участие вътрешно институционалната квалификация се съхранява в портфолиото на педагогическия специалист 7. срок за оформяне на документацията 10 работни дни. Чл. 7. (1) След провеждане на квалификационната форма, ръководителят на формата попълва карта в срок до 3 работни дни и я предава на директора на институцията за заверка и съхранение, заедно с пакета от пълната документация на проведената квалификация. (Приложение 2) 1. Картата се заверява от директора с подпис и печат и се съхранява от него в специално организирана папка за вътрешноинституционалната квалификация. 2. В картата задължително се отбелязва в рамките на колко академични часа е проведена. 3. Пакетът от пълна документация на всяка проведена вътрешноквалификационна форма се съхранява в класьор за вътрешната квалификация в институцията за всяка отделна учебна година при главния учител. Чл. 8. (1) Форма на вътрешноинституционална квалификация е и обмяната на добри практики чрез посещение на място в други училища. (2) Отчитането на квалификационната форма се удостоверява с карта, която включва: 1. Място на провеждане на 2. Дата на провеждане на 3. Начален и краен час на провеждането на 4. Брой академични часове 5. Списък на участниците в

3 6. Подпис и печат на директора на ПГ Проф. д-р Асен Златаров 7. Подпис и печат на директора на приемащото училище. (Приложение 3) Чл. 9. Начин за годишно отчитане участието на педагогическите специалисти във вътрешна квалификация: (1) Информационен лист (Приложение 4), който ще се поддържа от помощник директора по учебната част (2) В информационния лист до приключване на учебната година се вписва броя на академичните часове на педагогическите специалисти за същата година въз основа на карти Приложение 2 и Приложение3 ФИНАНСИРАНЕ Чл. 10. Финансиране на квалификационните дейности (1) Финансиране на обученията по външната квалификация: 1. Сумата за продължаваща /външна/ квалификация е от гимназията и е в размер на 1,2% върху разходите за РЗ за съответната финансова година. 2. Общата сума от 1,2% върху разходите за РЗ за квалификационна дейност ще се разпределя пропорционално между всички педагогически специалисти, ако някой не се възползва сумата ще се използва за организиране на колективно обучение. 3. Таксата за обучение на педагогическия специалист е за сметка бюджета на училището. 4. Сумата за издаване на документ на педагогическия специалист за участие в квалификационна дейност в друга институция се поема от обучаемия. 5. Командировъчните разходи на участниците в квалификационна дейност извън Видин са за сметка на ПГ Проф. д-р Асен Златаров и са част от пропорционалното разпределение на всеки педагогически специалист за календарната година. (2) Финансиране на въртрешноинституционалната квалификация: Средства за материали, необходими за провеждането и отчитането на формите на вътрешноинституционална квалификация са за сметка на бюджета на ПГ Проф. д-р Асен Златаров, Видин. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Правилата са разработени в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Наредба 12 от г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн., ДВ, бр. 75 от г., в сила от г.), издадена от министъра на образованието, и са приети с решение от заседание на ПС на ПГ Проф. д-р Асен Златаров град Видин с протокол 8/ г.

4 Приложение 1 към чл. 4, ал. 1, т. 1 ПОКАНА ДО ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ПГ Проф. д-р Асен Златаров Уважаеми колеги, Най-учтиво Ви каним на организираната вътрешноинституционална квалификация. Тя ще се проведе при следните условия: Дата:.. Място:.. Тема:. Провеждащ : Час на провеждане: от.. до Приложение 2 към чл. 7, ал. 1 КАРТА

5 за отчитане на вътрешноинституционална квалификация за учебната година Тема на квалификационната форма / наименование на програмата за обучение Организационна форма на предлаганата квалификация Дата на провеждане Място на провеждане Време на провеждане в академични часове и минути Работни материали Място, където се съхранява пакета документация от проведената квалификация Ръководител / отговорник за провеждането на квалификационната форма Участници общ брой: ПГ Проф. д-р Асен Златаров Начален час: Краен час: Общо времетраене на формата: Компютърна презентация Писмена разработка Работни листове Дидактически материали Други: Класьор за вътрешноинституционална квалификация в ПГ Проф. д-р Асен Златаров за.. учебна година. Трите имена на участвалия педагогически специалист/ длъжност Подпис Потвърдил верността на вписаните данни: Дата:... (подпис и печат) Директор на ПГ Проф. д-р Асен Златаров, Видин Приложение 3 към чл. 8, ал. 2

6 КАРТА за отчитане на вътрешноинституционална квалификация при обмяна на добри практики чрез посещение на място в други училища 1. Място на провеждане на 2. Дата на провеждане на 3. Начален и краен час на провеждането на От:. До:. 4. Брой академични часове 5. Списък на участниците в Подпис и печат на директора на ПГ Проф. д-р Асен Златаров, Видин 7. Подпис и печат на директора на приемащото училище Приложение 4 към чл. 8, ал. 1 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ за годишно отчитане на вътрешноинституционалната квалификация на педагогическите специалисти за учебната година

7 Име и фамилия на педагогическия специалист Брой академични часове Дата: Изготвил/и:

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

СОУ”Христо Смирненски”с

СОУ”Христо Смирненски”с СУ Христо Смирненски с. Кочан, общ. Сатовча тел/:07545/2275,07545/2227, sou_kochan@abv.bg.com УТВЪРЖДАВАМ:... Директор:Гълъб Чаушев ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА ул. Августа Траяна 44, п.к. 302 телефони: директор: 042/605062, зам. директор:042/624408, канцелария: 042/627688, факс: 042/605062; e-mail:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

14617

14617 ПРАВИЛА за реда на ползване на училищните автобуси, предоставени от министерството на образованието и науката на община Шумен за превоз на деца и ученици I. Общи положения: 1.Училищните автобуси са предоставени

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧАЛНИК НА РИО ) П Л А Н ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДИРЕКТОРА

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УТВЪРЖДАВАМ:... (Наньо Качаков) ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ НИКОЛА ОБРЕШКОВ УЧЕБНА

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-667/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна ОРГАНИЗАЦИООНА ФОРМА

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ Неофит

Подробно

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: ,

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: , 36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел. 02 858 61 48 /канцелария/; 02 858 61 49 /директор/; факс: 02 858 61 49, e-mail: soy_36@abv.bg, www.36 SOU.com Утвърдил:... /Светла Нотева-директор/

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА - ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21. 69-25-23. 67-22-16 ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА Настоящият план е приет с решение на

Подробно