УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност професор по научна област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство, обнародван в ДВ., бр. 1 от 3 януари 2017 г., с единствен участник доц. Д-р Поля Стоянова Кацамунска 1. Информация за конкурса Конкурсът е обявен на основание чл. 29а от ЗРАСРБ и чл. 35 от Правилника за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в УНСС, Заповед 182/ г. на Ректора на УНСС, Решение на Катедрения съвет на катедра Публична администрация (Протокол 46/ г.), Решение на Факултетния съвет на факултет Управление и администрация (Протокол 5/ г.) при УНСС. Рецензентът участва в състава на Научното жури, съгласно Заповед на Ректора на УНСС 367 от г. 1

2 2. Информация за кандидата в конкурса Кандидатът доц. д-р Поля Кацамунска е преподавател в катедра Публична администрация в УНСС и преподава дисциплините: Основи на публичната администрация; Сравнителна публична администрация; Протокол в публичната администрация. Понастоящем е също така гостпреподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград, Правно-исторически факултет, където чете лекции по дисциплините: Сравнителна публична администрация и Административна култура и етикет. За периода 2006г г. кандидатът е бил: хоноруван преподавател в следните ВУЗ: Варненски Свободен Университет Черноризец Храбър, департамент: Администрация и управление; Нов Български Университет, София (до 2012 г.), Бакалавърски факултет, департамент Икономика и Бизнес Администрация. В тези ВУЗ преподава дисциплини в магистърски и бакалавърски програми: Сравнителна публична администрация, Протокол в публичната администрация, Протокол и етикет. Притежава редица сертификати за участие в Майсторски класове, посочени коректно в Автобиографията (с.2 и 3). Тук ще спомена още и факта, че доц. д-р Кацамунска е удостоена с почетна титла за научно-изследователска дейност Distinguished Senior Research Scholar от Florida International University, USA (с.5 от Автобиографията). Понастоящем тя е избрана за член на Международна комисия за акредитация на програми по публична администрация към Международната асоциация на училищата и институтите по администрация, Брюксел, Белгия. Като допълнителна информация доц. д-р Поля Кацамунска посочва внушителен брой членства в редица авторитетни международни организации и участия в университетски и международни прояви за периода 2010 г г. Всички тези участия, 2

3 активности и прояви отговарят на изискванията за участие в обявения конкурс и по-точно на темата на конкурса. 3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност професор Участникът в конкурса доц. д-р Поля Кацамунска отговаря на изискванията за участие в този конкурс. За това свидетелства Решението на съвета по хабилитация на УНСС, Протокол 24 от г., където в заключението се отбелязва, че кандидатурата на доц. д-р Поля Кацамунска съответства на количествените и качествените изисквания, приети от АС. Съветът по хабилитация дава положително становище за потенциалния кандидат в конкурса и предлага на катедра Публична администрация да инициира на свое заседание конкурс за заемане на академична длъжност професор в УНСС. 4. Оценка на учебно-преподавателската дейност Документите, които доц. д-р Поля Кацамунска представя като участник в конкурса свидетелстват за една голяма учебна натовареност както в ОКС Бакалавър, така и в ОКС Магистър. Тези документи показват също така, че за периода 2010 г г. кандидатката е изпълнявала стриктно своята учебна заетост в посочените ОКС. Ако се погледнат само часовете в ОКС Бакалавър, които надхвърлят 400 ч. става ясно, че учебната натовареност на доц. д-р Поля Кацамунска надхвърля изискванията за участие в конкурса и отговаря на темата на конкурса. Този факт говори и за още едно много важно нещо, а именно, че участникът в конкурса се отличава с висока академична натовареност, 3

4 като е разработил и изнесъл курсове, които отговарят на изискванията и потребностите на катедра Публична администрация от подобни кадри. 5. Обща характеристика на представените научни трудове От представения Списък на научните трудове на кандидата могат да се направят следните изводи и заключения. Първо. Издадените две учебни пособия (самостоятелно и в съавторство) са свързани с разработените от кандидата учебни курсове. Едно от тях, разработено лично от него, е на английски език. Второ. Двете монографии, които се посочват са лично авторско право на кандидата и са пряко свързани с темата на конкурса. Същото се отнася и за посочената студия на английски език. Трето. Посочените публикувани статии в специализирани научни списания с редколегии (4 на брой), от които две на английски език, са свързани с изнасяните курсове лекции и отразяват научноизследователските търсения и интереси на участника в конкурса. Същото се отнася и за статиите на английски език, публикувани в специализирани индексирани научни списания. Те са общо пет (5) на брой, но говорят за силно международно присъствие и авторитет на кандидата, участник в конкурса. Ако се вгледаме по-обстойно в публикациите на доц. д-р Поля Кацамунска в научни списания с редколегия, ще констатираме отново следното: статиите на брой шест (6) са свързани с учебно-преподавателската и научно-изследователската дейност на кандидата, но са публикувани в различни ВУЗ ( УНСС, ЮЗУ, В.Търново, в сборници от научни проекти и др.). Това говори за едно научно, силно присъствие на кандидата не само в катедра Публична администрация на УНСС, но и в другите университети в страната. 4

5 Кандитатката е посочила също така пет (5) участия в конференции в чужбина и в страната, но организирани от международни организации. Този факт потвърждава още веднъж факта, че е налице силно международно присъствие, който аз оценявам високо, защото то говори добре за научните качества на кандидата. Участието й в още пет (5) научни конференции в страната допълва направената от мен оценка. 6. Оценка на научните и научно-приложни приноси Наличието на научни приноси в дейността на кандидата е още едно потвърждение, както на неговите преподавателски качества, така и особено за неговата научно-изследователска дейност. Научните приноси, посочени в самооценката на кандидата, са пряко свързани с посочените публикации от него. Те отговарят на изискванията и особено на темата на конкурса. Ще посоча по-важните приноси на кандидата, така както аз ги видях. Първо. Като доразвитие на теорията на публичния мениджмънт бих определил изведените от доц. д-р Поля Кацамунска параметри на прилаганите стратегии в търсенето на по-добър начин за управление на публичния сектор, като част от реформата в него. (труд 3 от раздел III. C; труд 4 от раздел III.C) Подобен характер имат и идентифицираните три основни групи механизми за насърчаване на едно отговорно и прозрачно управление, а така също и посочените основни фактори, които оказват влияние върху това управление. Тук ще отнеса и разкритите основни рискове и проблеми, свързани с антикорупционната реформа в България. Второ. Специфичен характер има приносът, свързан с представения модел на институцията омбудсман. Макар и сравнително нова за нашите 5

6 условия, тази институция се нуждае от усъвършенстване, което да повиши ефективността от нейната дейност. В този смисъл е обоснована необходимостта от усъвършенстване на уредбата на институцията. (труд 1 от раздел II. А) Трето. Като практико-приложни ще определя следните приноси: Предложените нови възможности за усъвършенстване на институционалната трансформация, които ще доведат с помоща на един критичен анализ на политиката на модернизиране на българската администрация до ново развитие на административно-управленската практика, съобразена с натрупания чужд опит в тази насока. Разкрит и обоснован е неадекватният характер на традиционния модел на обучение в публичната администрация. Предложен е съвременен модел на обучение в администрацията и са посочени условията, свързани с неговото реализиране. Четвърто. Като методически приноси ще отбележа както разработените учебни пособия и учебници, свързани с обучението на студентите от публична администрация не само на български, но и на английски език. Особено важен принос има очертаването на тенденциите в обучението и най-вече акредитирането на програми по публична администрация, а така също и предложените съвременни критерии и стандарти за обучението по публична администрация. (труд 1 от раздел II. В; труд 3 от раздел III. 3) 7. Критични бележки и препоръки Имам само една бележка, по-скоро пожелание, кандидатът отдавна е доказал своите качества не само на отличен преподавател, но и на задълбочен изследовател. В този смисъл му пожелавам да се замисли, 6

7 дали не е дошло време за защита на една голяма докторска дисертация. Иначе мисля, че днешното жури трябва да свърши една работа, която кандидатът отдавна трябваше да инициира, а имено да стане професор. 8. Заключение Като имам предвид посочените професионални качества на участника в конкурса, неговият опит в преподаването и научните изследвания, посочените научно-приложни и методически приноси предлагам на уважаваното от мен жури да гласуват за присъждането на доц. д-р Поля Кацамунска на академичната длъжност професор по професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (Основи на публичната администрация, Сравнителна публична администрация) 21 март 2017 г. Подпис: София (Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър В. Димитров) 7

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.26

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно