Институт за управление на проекти и програми

Размер: px
Започни от страница:

Download "Институт за управление на проекти и програми"

Препис

1 ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА г. ОСР, гр. Русе, г. Петя Донова

2

3

4 Областната стратегия за развитие представлява основополагащ документ на стратегическото планиране, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Тя се разработва в съответствие с документите от по-високо йерархично ниво в системата на регионалното развитие.

5 Цел на междинната оценка: Дава независима и актуална информация за напредъка на постигнатите резултати при прилагането на областната стратегия; Анализира изпълнението на целите и приоритетите и дава препоръки за актуализиране на областната стратегия, вследствие на настъпилите социално-икономически промени на местно, регионално и национално ниво; Подпомага процеса на управление и наблюдение на областната стратегия.

6 Междинната оценка включва: оценка на първоначалните резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.

7 Фази при изготвяне на междинната оценка: Идентифициране на проблемната ситуация; Анализ на заинтересованите страни; Подготовка на оценката; Събиране на данни; Анализ и интерпретация на информацията.

8 Междинен доклад: Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите за развитие на областта през изтеклия период; Резултатите от междинната оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението на областната стратегия за развитие; Резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове за развитие; Използваните през периода ресурси за постигане целите на областната стратегия за развитие; Възникналите проблеми и предприетите действия от компетентните органи за тяхното преодоляване; Прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на областната стратегия за развитие до края на периода на действие; Предложения за актуализация на областната стратегия за развитие.

9 Визия на ОСР на област Русе г. Област с национално значение, представляваща интегрална част от Дунавското пространство с добре развита икономика и инфраструктура, съхранено природно и културно наследство, обединяваща по най-ефективен начин потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж.

10 Основна стратегическа цел: Интензивно и устойчиво икономическо, социално и териториално развитие, създаващо условия за постигане на стандарт на живот, съпоставим с този на развитите европейски страни. Утвърждаване на област Русе като приоритетен център за България в Дунавския регион и движеща сила в СЦР на междурегионалното, транснационалното и трансгранично сътрудничество.

11 Стратегически цели и приоритети на ОСР Русе за периода г.

12 Стратегическа цел 1: Приоритет 1.1. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и развитие на икономика, основана на знанието, иновациите и новите технологии; Приоритет 1.2. Опазване и развитие потенциала на природните дадености и културно-историческото наследство в областта за насърчаване и укрепване на туристически сектор в нея; Приоритет 1.3. Насърчаване развитието на селскостопанския, горския и рибарския сектори в областта и диверсификация на икономическите дейности в помалките населени места с наличен потенциал за това чрез въвеждане на алтернативни производства и услуги.

13 Изпълнение по приоритети: Приоритет 1.1: Общото изпълнение на приоритета спрямо планираният финансов ресурс е 93%, което може да се окачестви като отлично. Изпълнението съставлява и 80% от постигането на стратегическа цел 1 и 26% от постигнатия напредък за цялата ОСР. Приоритет 1.2: Общото изпълнение на приоритета спрямо планирания финансов ресурс е 18%, което може да се окачестви като незадоволително. Изпълнението съставлява и 6% от постигането на стратегическа цел 1 и 2% от постигнатия напредък за цялата ОСР. Приоритет 1.3: Общото изпълнение на приоритета спрямо планирания финансов ресурс е 14%, което може да се окачестви като незадоволително. Изпълнението съставлява и 14% от постигането на стратегическа цел 1 и 5% от постигнатия напредък за цялата ОСР.

14 Стратегическа цел 2: Приоритет 2.1. Изграждане на устойчив и развит пазар на труда; Приоритет 2.2. Повишаване на жизнения стандарт в областта чрез конкурентоспособна икономика, иновации, съвременно образование, подобрени условия за трудова заетост и социално включване. Приоритетът покрива изпълнението на целите заложени в приоритети 1.1. и в приоритет 2.1.; Приоритет 2.3. Устойчив и приобщаващ растеж на човешкия капитал в областта чрез подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги и развитие на спорта; Приоритет 2.4. Развитие на административния капацитет на регионалните и местни власти в областта и усъвършенстване управлението на регионалното развитие.

15 Изпълнение на приоритети: Приоритет 2.1: Общото изпълнение на приоритета спрямо планирания финансов ресурс е 35%, което може да се окачестви като добро. Изпълнението съставлява и 11% от постигането на стратегическа цел 2 и 2% от постигнатия напредък за цялата ОСР. Приоритет 2.3: Общото изпълнение на приоритета спрямо планирания финансов ресурс е 174%, което може да се окачестви като изключителен напредък, над очакванията. Изпълнението съставлява и 83% от постигането на стратегическа цел 2 и 12% от постигнатия напредък за цялата ОСР. Приоритет 2.4: Общото изпълнение на приоритета спрямо планирания финансов ресурс е 19%, което може да се окачестви като добро. Изпълнението съставлява и 6% от постигането на стратегическа цел 2 и 1% от постигнатия напредък за цялата ОСР.

16 Стратегическа цел 3: Приоритет 3.1. Развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в областта и прилежащите й съоръжения; Приоритет 3.2. Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на полицентрична мрежа от селища в областта; Приоритет 3.3. Разширяване на междурегионалното, трансграничното и транснационалното сътрудничество.

17 Изпълнение на приоритети: Приоритет 3.1: Общото изпълнение на приоритета спрямо планирания финансов ресурс е 15%, което може да се окачестви като незадоволително. Изпълнението съставлява и 42% от постигането на стратегическа цел 3 и 12% от постигнатия напредък за цялата ОСР. Приоритет 3.2: Общото изпълнение на приоритета спрямо планирания финансов ресурс е 171%, което може да се окачестви като изключителен напредък, над очакванията. Изпълнението съставлява и 57% от постигането на стратегическа цел 3 и 16% от постигнатия напредък за цялата ОСР. Приоритет 3.3: Общото изпълнение на приоритета спрямо планирания финансов ресурс е 1%, което може да се окачестви като лошо. Изпълнението съставлява и 1% от постигането на стратегическа цел 3 и по-малко от 1% от постигнатия напредък за цялата ОСР.

18 Стратегическа цел 4: Приоритет 4.1. Опазване и ефективност на екологичните ресурси; Приоритет 4.2. Подобряване на енергийната ефективност чрез изграждане на модерна енергийна инфраструктура и намаляване на енергийната зависимост.

19 Изпълнение на приоритети: Приоритет 4.1: Общото изпълнение на приоритета спрямо планирания финансов ресурс е 44%, което може да се окачестви като отлично. Изпълнението съставлява и 93% от постигането на стратегическа цел 4 и 22% от постигнатия напредък за цялата ОСР. Приоритет 4.2: Общото изпълнение на приоритета спрямо планирания финансов ресурс е 12%, което може да се окачестви като незадоволително. Изпълнението съставлява и 7% от постигането на стратегическа цел 4 и 2% от постигнатия напредък за цялата ОСР.

20 Постигане целите на Областната стратегия: 71% 45% 37% 31% 18% Стр. Цел 1: Икономическо сближаване Стр. Цел 2: Социално сближаване Стр.Цел 3: Териториално сближаване Стр. Цел 4: Опазване на околната среда и енергийна ефективност Общо ОСР Русе г

21 Предложенията за актуализация на областната стратегия за развитие: Актуализация на социално-икономическия анализ, поради настъпили промени в демографското, икономическото, социалното развитие; Промяна на стратегическата рамка и премахване на Приоритет 2.2, който припокрива другите приоритети като цяло и се равнява на общото изпълнение на ОСР; Актуализация, поради наличие на следните условия: в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС и при промени в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа; Промяна в индикативната финансова таблица, във връзка с прецизиране на финансовите ресурси по отношение на Стратегическа цел 3: Териториално сближаване чрез балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в областта, подобряване на селищната среда и интензифициране на междурегионалното, трансграничното и транснационално сътрудничество ; Промяна в индикаторите за изпълнение на плана, тъй като са планирани такива, които не могат да бъдат измерени или не се поддържат данни на областно ниво за тях.

22 В ОСР Русе г. не е предвидена междинна стойност на индикаторите, затова оценката е направена на база %-но достигане на крайните целеви стойности. Целевите индикатори по Стратегическа цел 1 са постигнати в по-голямата си част, по Стратегическа цел 2 са сравнително достигнати, по Стратегическа цел 3 са достигнати, но за някои няма данни и следва да отпаднат, същото се отнася и за целевите индикатори по Стратегическа цел 4.

23 Препоръките, заложени в междинната оценка, ще бъдат отразени в Актуализацията на областната стратегия за развитие, с цел да се постигнат по-добри резултати при изпълнение на самата стратегия, съобразени със стратегическите документи от повисок ранг, както и със социално-икономическите промени и тенденции в областта.

24 ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ Благодаря за вниманието! Адрес: София 1618, бул. Цар Борис III 168 Бизнес център «Андромеда» оф.13 тел/факс: 02/ ; ; GSM: ; Web: Управител: Петя Донова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Предварителна оценка на ОПР г. на община Тервел ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Предварителна оценка на ОПР г. на община Тервел ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 1 СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ... 2 ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ... 3 СПИСЪК НА ТАБЛИЦИ... 4 СПИСЪК НА ФИГУРИ... 4 ВЪВЕДЕНИЕ... 5 1. ОЦЕНКА НА

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

О Б Щ И Н А Г Ъ Р М Е Н ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА страница 2 СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ... 2 Използвани съкр

О Б Щ И Н А Г Ъ Р М Е Н ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА страница 2 СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ... 2 Използвани съкр 2 СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ... 2 Използвани съкращения... 3 Съдържание на таблица и фигури... 4 Въведение... 5 1. Оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и процеси, проблеми и потенциали

Подробно

РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява страте

РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява страте РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява стратегически документ с ясно обусловен пространствен характер

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

1

1 ПРОГРАМА АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 2005-2007 ПРОЕКТ ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ К О М У Н И К А Ц И О Н Н А С Т Р А Т Е Г И Я Н А О Б Щ И Н А АНТОНОВО 2006г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ Разширяване капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите - MyCompetence (Проект No BG05M9OP001-1.013-0001-C01) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО Измененията, които се планират са във връзка с допуснати очевидни технически грешки. 1. Искане

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

6-1

6-1 доц. д-р Венцислав Велев Стратегически планове за развитието на културата и туризма Стратегически документи за развитие на културата и културния туризъм на национално и регионално ниво: - Проект на Национална

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно