PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1 Validation of skills and knowledge for strengthening the positions of low-qualified employees in the labour market ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

2 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЦЕЛИ: В края на курса участниците ще придобият умения да прилагат Валидационния пакет към участниците в проекта (възрастни участници) от секторите Търговия, Банки и Информационни технологии и комуникации. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 часа (21часа присъствена сесия + 9 часа дистанционна сесиа) УЧАСТНИЦИ: Оценители, Съ-оценители с най-малко петгодишен професионален и педагогичен (академичен) опит в един от следните сектори: Търговия, Банки или Информационни технологии и комуникации.

3 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 1.Процесите на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентности в контекста на проекта ValidAid - "Валидационан пакет" Проектът ValidAid Дивергентно и ковергентно валидиране Стандарти за компетентности Методи и инструменти 2. Етапи на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентности 3. Ролята на оценителя (съ-оценителя) в контекста на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентности (Cont.)

4 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (Прод.): 4. Процес на валидиране - Прилагане Първоначално изследване и проучвателни дискусии Квалификационно портфолио Самооценка и оценка на консултанта и прекия ръководител Индивидуални дискусии Изучаване на казуси Наблюдение и ролеви игри Тестове за знания Сертификация

5 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС - СЕСИЯ nº1 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: В края на тази сесия, участниците в курса: - ще се запознаят с процесите на разпознаване, валидиране и сертификация на компетентности, като се има предвид методиката, препоръчана от проекта ValidAid; - ще познават специфичната терминология и основните концепции, свързани с процесите на разпознаване, валидиране и сертификация на компетентности; - ще познават организацията и структурата на стандартите за професионални компетентности; - ще познават методите и инструментите, използвани в процесите на разпознаване и валидиране на компетентности в рамките на проекта ValidAid.

6 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС - СЕСИЯ nº1 1.1 ПРОЕКТЪТ VALIDAID VALIDAID: Валидиране на умения и знания за подобряване на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда. Цел: да разработи методи и инструменти за идентифициране и валидиране на компетентностите, придобити на работното място и да отвори вратата към последващото образование и обучение с да помогне на нискоквалифицираните хора да открият и развият по добре своите способности и да намерят по-добра реализация на пазара на труда.

7 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС СЕСИЯ nº1 1.1 ПРОЕКТЪТ VALIDAID (Прод.) Целеви групи и бенефициенти служители с ниска квалификация служители без висше образование служители с ниско или без образование работодатели центрове за професионално обучение и ориентиране

8 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС СЕСИЯ nº1 1.1 ПРОЕКТЪТ VALIDAID (Прод.) - Фокус групи Основни дейности по проекта - Пилотен курс за тестване на разработената методика за валидиране на компетентности - Интервюта - Издаване на сертификати на участниците в пилотните курсове

9 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС СЕСИЯ nº1 1.1 ПРОЕКТЪТ VALIDAID (Прод.) Очаквани резултати - Стандарти за разпознаване и валидиране на информални и неформални компетентности; - Интерактивни тестове за подготовка и обучение за валидирането за нискоквалифицираните служители; -Интерактивни насоки с инструкции за прилагане за организациите, как да организират информацията, която притежават за своите служители, с цел да подпомогнат процеса на валидиране на компетентности и на подходящо вътрешнофирмено обучение; - Обучителна програма по прилагане на валидационния процес за оценители; - Портфолио на участниците.

10 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС СЕСИЯ nº1 Партньори Институт за следдипломна квалификация Европейски център за качество ООД Vilnius College of Higher Education, Литва Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais, Португалия Institut Supérieur d Electronique de Paris, Франция Multidisciplinary European Research Institute Graz, Австрия Education and Training Service Centre, Исландия

11 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС СЕСИЯ nº1

12 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС СЕСИЯ nº1 ПОНЯТИЯ Компетентност: Разпозната способност за привеждане в действие на знания, умения и нагласи в работна среда, при професионалното развитие, образованието и личностното израстване. В Националния каталог на квалификациите (Португалия)

13 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС СЕСИЯ nº1 CONCEPTS (Cont.) Идентифицирането на неформалното и информалното учене се възприема като процес, който регистрира и откроява индивидуалните резултати от ученето. Това не дови до придобиване на официален сертификат или диплома, но може да бъде поставена основа за подобно формално признаване на гореупоменатите резултати. Терминът валидиране на резултатите се разбира като: Потвърждение от компетентен орган, че резултатите от ученето (знания, умение и/или способности), придобити от индивида във формална, неформална или информална среда са оценени по предварително зададени критерии и съответстват на изискванията на определен валидационен стандарт. Валидирането обикновено води до сертификация.

14 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС СЕСИЯ nº1 1.3 КОМПЕТЕНТНОСТНИ СТАНДАРТИ Стандартите имат за цел да валидират нивото на знания, умения и компетентности. Съставни части (за всеки стандарт): - Знания - Умения - Компетентности

15 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС СЕСИЯ nº1 1.3 КОМПЕТЕНТНОСТНИ СТАНДАРТИ Как са разработени? Обяснение на ситуацията в конкретната страна

16 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС СЕСИЯ nº1 1.4 МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ

17 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº2 2. Етапи на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентности: СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: В края на тази сесия участниците в курса: - ще познават фазите, на които са организирани и разработени процесите на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентностите

18 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº2 Фази на процеса на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентностите : 1. Подбор и селекция на участниците 2. Приемане и начално проучване 3. Диагностициране, идентифициране, разкриване и оценка на компетентностите 4. Разпознаване и валидиране на компетентностите 5. Сертифициране

19 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº2 Фази на процеса на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентностите : 1. Подбор и селекция на участниците Извършва се подбор на участниците в процеса на разпознаване, валидиране и сертифициране на умения, рaзработени в рамките на проект ValidAid Инструменти: Оповестяване на информация за проекта

20 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº2 Фази на процеса на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентностите : 2. Приемане и начално проучване - Формализиране на регистрирането - Предоставяне на информация за проекта ValidAid - Информиране за развитието на процеса на разпознаване, валидиране и сертифициране в проекта ValidAid - Представяне на показателите за разпознаване, валидиране и сертифициране на основните умения на кандидатите (Стандарти) - Изясняване на проблемите и евентуалните трудности пред кандидатите - Изготвяне на план и график на процеса Инструменти: Формуляр за кандидатстване, допълнителни документи на кандидатите

21 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº2 Фази на процеса на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентностите : 3. Диагностициране, идентифициране, разкриване и оценка на компетентностите - Познава специфичните особености на лицето - Придобива информация, която позволява характеризиране на особеностите на лицето - Насърчава самоанализа и самооценката на кандидата - Откроява притежаваните умения на лицата - Представя доказателства за компетентностите, притежавани от лицата Инструменти: Портфолио: Автобиография Europass; образование и обучение; трудов опит, формуляр за самооценка, интерактивни тестове, казуси, формуляр за оценка от прекия ръководител

22 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº2 Фази на процеса на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентностите : 4. Разпознаване и валидиране на компетентности - Разпознаване на уменията, притежавани от участниците - Наблюдаване начина, по който участниците извършват работата си (наблюдение на работното място или симулиртане на дейност) - Задълбочаване на информацията, придобита по-рано чрез среща лице в лице с кандидата Инструменти: Наблюдение, интервю

23 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº2 Фази на процеса на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентностите : 5. Сертифициране Сертификат ValidAid

24 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº3 3. Ролята на оценителя и съ-оценителя за разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентностите СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: В края на тази сесия, участниците в курса: - ще познават различните актьори в процесите на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентности, техните роли и отговорности в процесите; - ще познават профила на потенциалните участници в процесите на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентности, съгласно проекта ValidAid ; - ще разработят комуникации и интерперсонални компетентности с цел улесняване на връзките с участниците и оценката им.

25 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº3 АНГАЖИРАНИ ЛИЦА: - УЧАСТНИК - СЪВЕТНИК - ОЦЕНИТЕЛ/СЪ-ОЦЕНИТЕЛ - ПРЯК РЪКОВОДИТЕЛ (работодател)

26 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº3 АНГАЖИРАНИ ЛИЦА - УЧАСТНИЦИ: - Ниско квалифицирани работници - Работници без университетско образование - Раборници с ниско или без образование Сектори: търговия, информационни технологии и комуникации, банки Подбор на учаслниците критерии за селекция: - трудов стаж на съответната длъжност; - образователен профил; - наличие на интерес; - други

27 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº3 АНГАЖИРАНИ ЛИЦА ПРЯК РЪКОВОДИТЕЛ (работодател): Валидирането трябва да бъде съпроводено от консултации със съветника (консултанта) и прекия ръководител, за да се намерят различни начини за развитие на компетентностите Основни задачи: -разпространение/ популяризиране на проекта сред работниците - следване на процеса на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентности от техните работодатели; - наблюдение на служителите на работното им място и оценяване на техните компетентности, използвайки инструмента оценка на прекия ръководител Резултат от проекта: РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

28 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº3 АНГАЖИРАНИ ЛИЦА СЪВЕТНИК (КОНСУЛТАНТ): Валидирането трябва да бъде съпроводено от консултации със съветника (консултанта) и прекия ръководител, за да се намерят различни начини за развитие на компетентностите Основни задачи: - Да предоставя информация за проекта във фазата на подбор; - Да извърши проучване и планиране на интервю с участниците, да състави план за различните стъпки в процеса; - Да инициира и контролира изготвянето на портфолио на кандидатите; - Да инициира работата по самооценката на кандидатите; - Да поддържа контакт с оценителите; - Да осигури цялостната подкрепа и консултиране по време на процеса на валидиране; - Да участва в дейността на работните групи/ да съблюдава инструментите за валидиране. Изисквания към квалификацията: Предпочитани са хора с образователни компетенции и компетенции в професионалното ориентиране.

29 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº3 АНГАЖИРАНИ ЛИЦА ОЦЕНИТЕЛ: Оценителят не трябва да има работни взаимоотношения с лицата, които ще бъдат валидирани. Основни задачи: -Да следва процеса на разпознаване, валидиране и сертифициране на компетентностите - Когато е необходимо, да подбира подходящи задачи/ дейности за кандидатите -Да наблюдава изпълнението на задачите и дейностите, извършвани от участниците и да анализира постигнатите резултати -Да оцени и валидира компетентностите на кандидатите за сертифициране -Да препоръча допълнителни начини за повишаване на компетентностите в случаите, в които кандидатите не показват необходимите качества

30 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ nº3 АНГАЖИРАНИ ЛИЦА ОЦЕНИТЕЛ: Изисквания към квалификацията: (Продължение) Оценителят може да бъде опитен обучител извън работното място или експерт. Подходящи лица биха могли да бъдат инструктори с подходяща професия. Важни фактори: - Доверие и безпристрастност; - Професионални компетенции в областта и знания по съответните стандарти (поне 5 години професионален опит); - Опит като оценител (най-малко 5 години педагогическа опит); - Добри комуникационни способности, съпричастност и позитивно отношениекъм валидирането; - Опит в методологията на валидирането

31 ASSESSORS OF COMPETENCES VALIDATION PROCESSES TRAINING COURSE - СЕСИЯ nº3 Комуникационни умения на оценителя

32 Обучителен курс - СЕСИЯ nº4 1.3 Стандарти за професионални компетентности в сектора Търговия / Банки / Информационни технологии и комуникации Специфични цели: В края на тази сесия, участниците в курса: - ще познават, анализират и проучват /прилагат стандартите за професионални компетентности в сектора(ите), които ги засягат

33 ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ Обучителен курс - СЕСИЯ nº4 Note: Contents to be included by each country according to their specific standards

34 ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ Обучителен курс - СЕСИЯ nº5 и СЕСИЯ nº6 4. Процес на валидиране - Прилагане 4.1 Първоначално изследване и проучвателни дискусии 4.2 Квалификационно потфолио 4.3 Самооценка и оценка на консултанта и прекия ръководител 4.4 Индивидуални дискусии 4.5 Изучаване на казуси 4.6 Наблюдение и ролеви игри 4.7 Тестове за знания Сертификация Специфични цели: В края на тази сесия, участниците в курса: - ще познават, анализират и проучват /прилагат стандартите за професионални компетентности в сектора(ите), които ги засягат

35 ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ Обучителен курс - СЕСИЯ nº5 и СЕСИЯ nº6 Процес на валидиране Прилагане Първоначално изследване и проучвателни дискусии Цели: Представяне на основната първоначална информация на кандидатите - права и задължения по време на процедурите; Изясняване на индивидуалните очаквания за валидирането; Помощ за идентифициране на "невидими" и разпръснати професионални знания и обобщаването им в разпознаваеми компетентности на кандидатите, което може да бъде признато чрез сертифицирането; Определяне на график на процеса във времето.

36 ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ Обучителен курс - СЕСИЯ nº5 и СЕСИЯ nº6 4. Процес на валидиране - Прилагане 4.2 Квалификационно потфолио

37 ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ Обучителен курс - СЕСИЯ nº5 и СЕСИЯ nº6 4. Процес на валидиране - Прилагане 4.3 Самооценка и оценка на консултанта и прекия ръководител

38 ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ Обучителен курс - СЕСИЯ nº5 и СЕСИЯ nº6 4. Процес на валидиране - Прилагане 4.4 Индивидуални дискусии

39 ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ Обучителен курс - СЕСИЯ nº5 и СЕСИЯ nº6 4. Процес на валидиране Прилагане 4.5 Изучаване на казуси

40 ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ Обучителен курс - СЕСИЯ nº5 и СЕСИЯ nº6 4. Процес на валидиране - Прилагане 4.6 Наблюдение и ролеви игри

41 ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ Обучителен курс - СЕСИЯ nº5 и СЕСИЯ nº6 4. Процес на валидиране - Прилагане 4.7 Тестове за знания

42 ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ Обучителен курс - СЕСИЯ nº5 и СЕСИЯ nº6 4. Процес на валидиране - Прилагане 4.8 Сертификация

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила в България по браншове и региони (ИСОК) (Проект No BG051PO001-2.1.06) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА Жечко Димитров

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

3_3

3_3 Дейност 3.3. Изследване върху адаптацията на инструментите за учене през целия живот в трансграничния регион България- Гърция (области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) /РЕЗЮМЕ/ Определението за

Подробно

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number 2016-1-ES01-KA202-025068 Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната международната среща и финалната конференция Фото галерия

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно

-RURALITY- ПРИЗНАВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЛОЖИМА В РАЗЛИЧНИ АСПЕКТИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ. ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПРОГРАМА МЯСТ

-RURALITY- ПРИЗНАВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЛОЖИМА В РАЗЛИЧНИ АСПЕКТИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ. ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПРОГРАМА МЯСТ -RURALITY- ПРИЗНАВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЛОЖИМА В РАЗЛИЧНИ АСПЕКТИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ. ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПРОГРАМА МЯСТО: ГР. ТРЯВНА, УЛ. СТ. ПЛАНИНА 59 ДАТА: 11.05.16 Г.

Подробно

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Няма спортни съдии = няма спорт! СЪДИЙСТВОТО В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СПОРТ Ролята на спортните съдии (например: арбитри, рефери, съдии) е жизненоважна

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ Разширяване капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите - MyCompetence (Проект No BG05M9OP001-1.013-0001-C01) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно

Microsoft Word - module 3.doc

Microsoft Word - module 3.doc МАТЕМАТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНЦИИ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНЦИИ ПО НАУКА И ТЕХНИКА ИНСТРУМЕНТ 8 КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ Юли 2009 Учебна програма: Инструмент 8 ключови компетенции за учене през целия живот Партньор: Университет

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая.

Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая. Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая. Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална агенция за професионално образование и обучение Принципи за изграждане на СППОО и необходимост от промени Какво е СППОО? СПИСЪК Класификация Каталог Изчерпателност Последователност НА ПРОФЕСИИТЕ

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 9700, www.shu.bg ул. Университетска 115 Ректор 054/ 830

Подробно