ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от"

Препис

1 Индикативен списък на обществените услуги, ни от Варненска търговска гимназия Георги С. Раковски Задължителна информация /издаването на /издава не на /издаване на Образователни услуги Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл Директор на училището Родителите/настойниците и/или ученика дават писмено заявление образец на училището до директора на приемащото училище. До три работни дни от лучаване на заявлението директорът на училището твърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание. До пет работни дни от лучаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап. Директорът на приемащото училище до три работни дни от лучаване на удостоверението за преместване определя със завед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът дписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и те приравнителни изпити, ако има такива. В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 1

2 на та. 6 Информация за не на та електронен път 7 Такси или цени Не се дължат такси 8 Орган, осъществяващ та. 9 Ред, включително та. 10 Електронен адрес за връзка с та. 11 Начини на лучаване на резултата от та. Родителите/настойниците и/или ученика дават писмено заявление образец на училището до директора на приемащото училище лично или щата /пълва се от училището/ Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката Отказът за записване се обжалва реда на АПК Лично или чрез пълномощник /издаването на /издава не на /издаване на Издаване на диплома за средно образование Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование Директор на училището Издаване на дипломата реда на Наредба 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование: 2

3 на та. Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване Дипломата се издава на бланка и се дпечатва в съответствие изискванията на Приложение 4 от Наредба 8/2016 г. Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение 2 от Наредба 8/2016 г. След регистрирането дипломата се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, 6 Информация за не на та електронен път 7 Срок на действие на Безсрочен 8 Такси или цени Не се дължат та. та. връзка с та. За не на та не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование. Услугата не се електронен път Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката Отказът за издаване на диплома се обжалва реда на АПК пред Административния съд 3

4 лучаване на резултата от та. Готовите дипломи се лучават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу лагане на дпис. и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите. /издаването на /издава не на /издаване на на та. 6 Информация за не на та на не на та и интернет. 7 Срок на действие на Издаване на служебна бележка за дадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити Наредба 11 от г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6 и т. в) Директорът на училището Учениците от следния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, дават заявление образец, утвърден със завед на министъра на образованието и науката, до директора на училището. Лично 8 Такси или цени Не се дължат Услугата не се електронен път. За съответната сесия на държавните зрелостни изпити 4

5 та. та. връзка с та. лучаване на резултата от та. Регионалното управление на образованието Министерството на образованието е науката Отказът се обжалва реда на Административнопроцесуа кодекс пред Административен съд Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице /издаването на /издава не на /издаване на Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени държавен план-прием Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл. 148, чл. 149 Директор на училището За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, дневна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са -възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване. За места, определени с държавния план-прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и реда на Наредба 11 от г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 5

6 5 Образци на формуляри, които се пълват за. 6 Начини на заявяване на та. 7 Информация за не на та на не на Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент. Приемането на ученици в VІІІ клас утвърден държавен план-прием за профилите "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и срт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на ссобностите. Изпит за проверка на ссобностите решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас сред бала и желанията, сочени в заявлението за кандидатстване, низходящ ред. Заявление се дава до началника на съответното регионално управление на образованието, който организира класирането на учениците график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи за организиране на дейностите приемане на ученици на места държавен план-прием за съответната учебната година Сред тези документи са: Заявление за лагане на изпити за проверка на ссобностите Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование Родителите дават заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование в електронна среда или на хартиен носител, които след това се въвежда електронно, от служебно лице. Заявлението се дава на хартия в определените за учебната година и овестени на сайта на регионалното управление на образованието училища-гнезда. 6

7 та и интернет. 8 Срок на действие на 9 Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане 10 Орган, осъществяващ та. 11 Ред, включително та. 12 Електронен адрес за връзка с та. 13 Начини на лучаване на резултата от та. /издаването на /издава За съответната учебна година Не се дължат такси Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката Отказът за записване се обжалва реда на АПК Лично или чрез пълномощник Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени допълните държавен план-прием Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149 Директор на училището 7

8 не на /издаване на на та. 6 Информация за не на та на не на та и интернет Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от X клас. Приемането на ученици в XІ клас утвърден държавен план-прием за профилите "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и срт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на ссобностите. Изпитът за проверка на ссобностите се организира от училището и се провежда график, обявен в съответното училище и в регионалното управление на образованието. За лагане на изпит за проверка на ссобностите учениците дават заявление до директора на училището, като за проверка на ссобностите физическо възпитание и срт дават и копие на застрахователна лица "Злолука" за дните на изпита. Изпит за проверка на ссобностите може да се проведе и за специалности от професиите от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение решение на педагогическия съвет и оценката от този изпит е задължителна част от бала. Изпитът се определя преди началото на учебната година и се публикува на интернет страницата на училището и на интернет страницата на регионалното управление на образованието. Изискванията към учениците за участие в приема са: 1. да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на кандидатстване; 2. здравословното им състояние да не е противоказно за специалности от професии, за които кандидатстват утвърден образец от МОН. Дейностите кандидатстване, класиране и записване на учениците допълните държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи, за организиране на дейностите приемане на учениците. Неприложимо Не се електронен път 8

9 . 7 Срок на действие на За съответната учебна година 8 Такси или цени Не се дължат такси та. та. връзка с та. лучаване на резултата от та. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката Отказът за записване се обжалва реда на АПК Лично или чрез пълномощник /издаването на /издава не на /издаване на Издаване на служебна бележка за дадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити Наредба 11 от г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6 и т. в) Директорът на училището Учениците от следния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, дават заявление образец, утвърден със завед на министъра на образованието и науката, до директора на училището. 9

10 на та. Лично 6 Информация за Услугата не се електронен път. не на та на не на та и интернет. 7 Срок на действие на За съответната сесия на държавните зрелостни изпити 8 Такси или цени Не се дължат та. та. връзка с та. лучаване на резултата от та. Регионалното управление на образованието Министерството на образованието е науката Отказът се обжалва реда на Административнопроцесуа кодекс пред Административен съд Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице /издаването на Издаване на служебна бележка за дадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити Наредба 11 от г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6 и т. в) Директорът на училището 10

11 /издава не на /издаване на на та. 6 Информация за не на та на не на та и интернет. 7 Срок на действие на Учениците от следния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, дават заявление образец, утвърден със завед на министъра на образованието и науката, до директора на училището. Лично 8 Такси или цени Не се дължат та. та. връзка с та. лучаване на резултата от та. Услугата не се електронен път. За съответната сесия на държавните зрелостни изпити Регионалното управление на образованието Министерството на образованието е науката Отказът се обжалва реда на Административнопроцесуа кодекс пред Административен съд Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице 11

12 /издаването на /издава не на /издаване на на та. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити Наредба 11 от г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101) Директора на училището Допуснатите до лагане на държавни зрелостни изпити зрелостници лучават служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. Лично 6 Информация за Услугата не се електронен път. не на та на не на та и интернет. 7 Срок на действие на За съответната сесия на държавните зрелостни изпити 8 Такси или цени Не се дължат та. Регионалното управление на образованието Министерството на образованието е науката Отказът за издаване се обжалва реда на АПК 12

13 та. връзка с та. лучаване на резултата от та. Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице /издаването на /издава не на /издаване на на та. 6 Информация за не на та Издаване на служебна бележка за резултатите от ложените изпити за проверка на ссобностите Наредба 11 от г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 140, ал. 4) Директорът на училището Провеждането на изпита за проверка на ссобностите и оценяването на резултатите на учениците се организира от директора на училището. Резултатите от изпитите за проверка на ссобностите се отразяват в протокол, който се дписва от членовете на комисия, определена със завед на директора и от нейния председател. При заявено желание на ученика се издава служебна бележка с резултатите от съответния изпит за проверка на ссобностите, дписана от директора на училището. Оригиналните протоколи с резултатите от изпитите за проверка на ссобностите се съхраняват в училището в срок една година. Служебна бележка се издава на всички ученици ложили изпит за проверка на ссобностите при заявено желание от тяхна страна. Услугата не се електронен път 13

14 на не на та и интернет. 7 Срок на действие на Безсрочно 8 Такси или цени Не се дължат та. та. връзка с та. лучаване на резултата от та. Регионалното управление на образованието Министерство на образованието е науката Отказът се обжалва реда на Административнопроцесуа кодекс пред Административен съд Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице /издаването на /издава не на Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование удостоверения, свидетелства, дипломи чл. 45 от Наредба 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Директор на институцията Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала 14

15 /издаване на оригина документ, е закрита, заинтересованото лице дава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация. Документи: заявление, актуална снимка 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо). Издаване на дубликата реда на Наредба 8/2016 г.: Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригинат документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се ддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г. Дубликатът се издава на бланка и се дпечатва в съответствие изискванията на Наредба 8/2016 г. Приложение 4 от Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение 2 от Наредба 8. След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения. на та. 6 Информация за не на та на не на та и интернет. Заявление за издаване на дубликат се дава лично или чрез пълномощник Услугата не се електронен път 15

16 7 Срок на действие на Безсрочно 8 Такси или цени Не се дължат та. та. връзка с та. лучаване на резултата от та. Регионално управление на образованието Отказът за издаване на дубликат се обжалва реда на АПК пред Административния съд Готовите дубликати се лучават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу лагане на дпис. /издаването на /издава не на /издаване на Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация Чл. 38 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение Професионалните гимназии; училищата изкуствата; сртните училища; духовните училища - когато осигуряват професионална дготовка в професионално направление "Религия"; училищата в местата за лишаване от свобода; специалните училища - възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати; обединените училища; средните училища; профилираните гимназии; вечерните училища; специалните училища - за обучение и дкрепа на ученици със сензорни увреждания, в отделни паралелки в тях; професионалните колежи; центровете за професионално обучение; Издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация 16

17 и Свидетелство за правоссобност реда на Наредба 8 от г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование: - Удостоверение за професионално обучение се издава за удостоверяване на завършено професионално обучение, и на всички обучаеми след успешно ложен изпит за придобиване на квалификация част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация. - Свидетелство за професионална квалификация се издават на всички обучаеми след успешно ложен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. - Свидетелство за правоссобност се издават условия и ред определени с наредби на министъра на образованието и науката, освен ако в закон не е предвидено друго. - Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоссобност се издават на бланка и се дпечатват в съответствие изискванията на Приложение 4 от Наредба 8. - Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоссобност се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение 2 от Наредба 8. След регистрирането Удостоверението за професионално обучение, Свидетелството за професионална 17

18 на та. 6 Информация за не на та на не на та и интернет. 7 Срок на действие на Безсрочен 8 Такси или цени Не се дължат та. та. квалификация и Свидетелството за правоссобност се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация За издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация не е необходимо заявяване Услугата не се електронен път Регионално управление на образованието Националната агенция за професионално образование и обучение Министерството на образованието и науката Отказът за издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоссобност се обжалват реда на АПК пред Административния съд връзка с та. лучаване на резултата от та. /издаването на Лично или чрез упълномощено лице Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 133, ал. 3) 18

19 /издава не на /издаване на на та. Директор на училището Издава се на учениците, дали заявление. Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование се дава на място в училището. 6 Информация за Услугата не се електронен път не на та на не на та и интернет. 7 Срок на действие на Безсрочен 8 Такси или цени Не се дължат та. та. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката Отказът за издаване се обжалва реда на АПК пред Административния съд 19

20 връзка с та. лучаване на резултата от та. /издаването на /издава не на /издаване на Лично/чрез упълномощено лице Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Закона за професионалното образование и обучение (Чл. 38, ал. 6) Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 133, ал. 3) Директор на институцията. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация реда на Наредба 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование: - Подаване на заявление в институцията, провеждала обучението. В случай, че институцията, издала оригина документ е закрита, заинтересованото лице дава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация. Европейското приложение на свидетелство за професионална квалификация е освободено от графичен дизайн (ОГД) и се издава от институцията, провеждала обучението, а в случай, че тя е закрита, от институцията, където се съхранява задължителната документация. То се дпечатва в съответствие с изискванията 20

21 на Приложение 4 от Наредба 8/2016 г. Европейското приложение на свидетелството за професионална квалификация се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение 2 от Наредба 8/2016 г. на та. Лично или чрез пълномощник 6 Информация за Услугата не се електронен път не на та на не на та и интернет. 7 Срок на действие на Безсрочен 8 Такси или цени Не се дължат та. Национална агенция за професионално образование и обучение Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката та. връзка с та. лучаване на резултата от та. /издаването на Отказът за издаване на европейското приложение на свидетелство за професионална квалификация се обжалва реда на АПК пред Административния съд Лично или чрез пълномощник. Издаване на Справка за общ успех/успех години и хорариум учебни часове т.43 от приложение 4 към чл.31 от Наредба 8/2016 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 21

22 /издава не на /издаване на на та. 6 Информация за не на та на не на та и интернет. 7 Срок на действие на Директор на институцията За издаване на Справка за общ успех/успех години и хорариум учебни часове е необходимо даване на Заявление в канцеларията на институцията. В заявелнието се сочва годината и/или хорариума учебни часове, които следва да бъдат включени в справката. В срок от седем работни дни, определения от директора служетел, компетентост, извършва проверка и изготвя Справката. Лично или чрез пълномощник Услугата не се електронен път Безсрочен 8 Такси или цени Не се дължат та. та. връзка с та. Регионално управление на образованието Отказът за издаване се обжалва реда на АПК пред Административния съд 22

23 лучаване на резултата от та. Лично или чрез пълномощник /издаването на /издава не на /издаване на на та. 6 Информация за не на та на не на та и интернет. 7 Срок на действие на Издаване на Удостоверения за осигурителен доход /УП2/, трудов и служебен стаж /УП3/ Кодекс за социално осигуряване, Кодекс на труда Директор на институцията За издаване на УП2 и УП3 е необходимо даване на Заявление в канцеларията на институцията. В заявелнието се сочва периода които следва да се включи в удостоверението. В срок от седем работни дни, определения от директора служетел, компетентост, извършва проверка и изготвя Удостоверението. Лично или чрез пълномощник Услугата не се електронен път Безсрочен 8 Такси или цени Не се дължат та. Национален осигурителн институт и дразделенията му 23

24 та. връзка с та. лучаване на резултата от та. Отказът за издаване се обжалва реда на АПК пред Административния съд Лично или чрез пълномощник 24

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ 54, АЛ 3 ОТ НАРЕДБА 10 ОТ 01092016 Г ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД 09 4782/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 2600/14.09.2018. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно