Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ г. Днес, г. от 18:00 час

Размер: px
Започни от страница:

Download "Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ г. Днес, г. от 18:00 час"

Препис

1 Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/ г. Днес, г. от 18:00 часа в гр. Котел, ул. "Изворска" 21 се проведе заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица", свикано съгласно чл.44 от Устава на сдружението при следния дневен ред: 1. Обсъждане и вземане на решение относно квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас в т.ч. външни експерти, които следва да участват в КППП по следните мерки: мярка Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия - процедура BG05M9OP ; мярка Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост - процедура BG05M9OP ; мярка Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите - процедура BG05M9OP и мярка МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции - процедура BG05M9OP ; 2. Утвърждаване на оценители в КППП по процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия ; 3. Утвърждаване на оценители в КППП по процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост ;

2 4. Утвърждаване на оценители в КППП по процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите. 5. Утвърждаване на оценители в КППП по процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции Всички членове на УС бяха редовно поканени и уведомени. При провеждане на заседанието Председателят на сдружението Румен Стоилов - Заместник кмет на Община Котел и Хатидже Георгиева - Заместник кмет на Община Сунгурларе декларираха конфликт на интереси и дадоха "отвод" на настоящето заседание, при спазване на разпоредбите на чл.19 от ЗПУКИ от г. Съгласно чл.51 ал. 2 от Устава на СНЦ "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица" - "Заместник председателя представлява "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица" в случаите, когато Председателят е възпрепятстван и/или се намират в конфликт на интереси при осъществяване на дейността и задълженията си". Председателят на Сдружението упълномощи, чрез своя заповед Женета Милкова - Заместник председател да ръководи заседанието. След това председателят напусна заседанието. На заседанието присъстваха следните членове на УС, редовно поканени и уведомени и които не са в конфликт на интереси, съгласно чл. 19 от ЗПУКИ от г.: 1) Борислав Боянов Антонов - да 2) Хасан НаимовКараюсуфов - да 3) Женета Манова Милкова - да 4) Ангел Христов Дренаков- да 5) Кериме Шабан Копук - не Заседанието е редовно и може да взема решение с регистрирания кворум от 4 члена. На заседанието присъстват без право на глас: 1) Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ 2) Ренета Христова - експерт прилагане на СВОМР 3) Мария Тодорова - експерт прилагане на СВОМР По т.1 от дневния ред докладва Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ: Във връзкас предстоящия краен срок на прием на проектни предложения по Процедура BG05M9OP Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия трябва да

3 бъде сформирана оценителна комисия въз основа на заповед на председателя на УС. Следва да бъдат обсъдени и одобрени квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, които следва да участват в КППП по Процедура BG05M9OP Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия. Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти. Външните експертиоценители, членове на КППП, се избират при спазване на разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС 162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г., който гласи Външните експерти-оценители, членове на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти. Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ е провел Конкурс и съставил Списък на външните оценители на МИГ. Лицата трябва да притежават диплома за висше образование с образователноквалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки. Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти. Външните експерти-оценители, членове на КППП, се избират при спазване на разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС 162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г., който гласи Външните експерти-оценители, членове на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти. Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ е провел Конкурс и съставил Списък на външните оценители на МИГ. РЕШЕНИЕ 1 В КППП по Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия, процедура BG05M9OP Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост и процедура BG05M9OP Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите - трябва да бъдат включени външни експерти оценители, притежаващи диплома за висше образование с образователно- квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на висше образование, «Социални, стопански и правни науки» и Хуманитарни науки професионални направления «Социални дейности», Право, Икономика, Стопанско управление, «Администрация и управление» /специалност «Управление на европейски проекти и програми», Филология, История и археология, Философия и/ или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването

4 на проекти със сходни дейности,, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР , или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с конкретната процедура). Правата и задълженията на външните експерти - оценители се обективизират в Заповедта за сформиране на комисия. По т.2 от Дневния ред докладва Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ: На г. приключва срокът за прием на проектни предложения по мярка процедура - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия - Процедура BG05M9OP Информация за Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия Мярка има за цел: увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и/или наети лица от всички възрастови групи, както регистрирани в Дирекции Бюро по труда, така и в заетост при работодател чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди. Мярката е насочена към подпомагане на незаети лица и насърчаване към самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-малки и средни предприятия. По мярката ще се финансират дейности: - Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество; - Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения; - Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост; - Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси и други подпомагащи развитието на начинаещия бизнес услуги, напр. достъп до мрежи, насърчаващи бизнес развитието, според конкретните нужди на лицата. В тази връзка УС обсъди квалификацията и професионалния опит на външните експерти-оценители в КППП.

5 Външните експерти - оценители трябва да притежават диплома за висше образование с образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със сходни дейности, опит в обучения, опит в дейности по обучения и заетост, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР , или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с конкретната процедура). Лицата се избират с оглед на тяхната компетентност, необходима за конкретната процедура. Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на УС на разисква следните подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители. Външните експерти - оценители, членове на КППП се избират при спазване на разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС 162 от 2016 г. и за тях се прилагат изискванията на чл.51, ал.2 от Наредба 22 от 2015 г. Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица е провел Конкурс и е съставил Списък на външните оценители на МИГ. МИГ също така според нуждите може да ползва външни оценители от Списък от Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Въз основа на предоставена информация предлагам УС да вземе следното Във връзка с горното решение и преглед на външните оценители от Списъка на оценители в Конкурс на МИГ, УС обсъди следните подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители: Таня Христова Божинова оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти. Петя Димитрова Якимова оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти. Велина Николаева Парушкова оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти. С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната възможност да участват в КППП по Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия съобразно ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е подписано рамково споразумение за участие в КППП. Въз основа на представената информация, УС взема следното: РЕШЕНИЕ 2:

6 Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят външните експерти - оценители, участващи в КППП по процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия (Таня Христова Божинова, Петя Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова) са в съответствие с конкретната процедура и задачите, които следва да изпълняват външните експерти-оценители съгласно правилата за работа на оценителната комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на комисия. УС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Таня Христова Божинова, Петя Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова. Относно останалите членове на комисията председател, секретар и член: Членове на ОС са основно юридически лица. При разискването на подходящи за включване в КППП предложения бе взет предвид този факт и спазването на разпоредбите на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. Разисквани бяха следните подходящи предложения: Мария Николова Тодорова за председател на КППП. Лицето е част от екипа на МИГ и има изключителен експертен и административен опит в рамките на повече от 5 години, както и опит в администриране на проекти. Петя Александрова Шиварова за член на КППП, член на екипа на МИГ. Лицето има изключителен опит в оценката, мониторинга и администрирането на проекти, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР Като член на екипа на МИГ познава дейността на МИГ. СНЦ ЕКО ПРОЕКТ Котел член на ОС за секретар без право на глас, организацията има професионален опит в сферата на реализиране на европейски, национални и общински политики в сферата на гражданското образование, интеграцията на уязвими групи маркетинга; реализирала е дейности за развитие на младите хора в малките населени места в селските райони; активно е участвала в дейности по промотиране на местната идентичност и продукти от местен характер, успешно е изпълнила проекти по Конкурс за проекти към Фондация Глобални библиотеки, проекти към Фонд Читалища към Министерството на културата. Като член на Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет от участието си в проекти и програми. НЧ Просвета 1870 с. Тича, община Котел - член на ОС за член на КППП, Организацията изпълнява в настоящия момент проект по ПРСР ; опит в развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие; Като член на Общото събрание познава дейността на

7 МИГ, има изграден административен капацитет от участието си в проекти и програми. Ренета Мартинова Христова за член на КППП. Лицето е част от екипа на МИГ и има изключителен експертен и административен опит в рамките на повече от 5 години, както и опит в администриране на проекти. УС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица - юридически и физически отговаря на функцията, която ще изпълняват в КППП. Петя Шиварова, Ренета Христова и Мария Тодорова имат висше образование, професионален опит и опит в административни дейности. Юридическите лица членове на КППП трябва да предложат като изпълняващи функцията член на оценителната комисия лица, притежаващи диплома за висше образование с образователно- квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на висше образование, «Социални, стопански и правни науки» и Хуманитарни науки професионални направления «Социални дейности», Право, Икономика, Стопанско управление, «Администрация и управление» /специалност «Управление на европейски проекти и програми», Филология, История и археология, Философия и/ или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР , или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани със спецификата на конкретната процедура). Въз основа на представената информация, УС взема следните: РЕШЕНИЕ 3: Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят Председател, Секретар и член, участващи в КППП по процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия (Мария Николова Тодорова, СНЦ ЕКО ПРОЕКТ Котел, НЧ Просвета 1870 с. Тича, Петя Шиварова и Ренета Христова) са в съответствие с конкретната процедура и задачите, съгласно правилата за работа на оценителната комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на комисия. ОС/УС утвърждава поименно следните членове в КППП - Мария Николова Тодорова, СНЦ ЕКО ПРОЕКТ Котел, НЧ Просвета 1870 с. Тича, Петя Шиварова и Ренета Христова. РЕШЕНИЕ 4 УС определя състав на КППП по процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Самостоятелна заетост, предприемачество и

8 създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия в следния състав: Мария Николова Тодорова председател през право на глас; СНЦ ЕКО ПРОЕКТ Котел - секретар без право на глас; Таня Христова Божинова член; Петя Димитрова Якимова член; НЧ Просвета 1870 с. Тича - член. Резервни членове: Велина Николаева Парушкова; Петя Александрова Шиварова; Ренета Мартинова Христова. РЕШЕНИЕ 5: Юридическите лица членове на КППП предлагат за изпълняващи функцията секретар и член на оценителната комисия лица, отговарящи на изискванията на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. По т. 3 от Дневния ред докладва Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ: На г. приключва срокът за прием на проектни предложения по процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост. Информация за Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост Целите на мярка Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост са: - Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост; - Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;

9 - Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;. Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 1. Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост. 2. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество. 3. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика. 4. Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания - Професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място, което се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). - Предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка. По дейност 3 се допускат обучения единствено по ключова компетентност 2 Общуване на чужди езици, ключова компетентност 4 Дигитална компетентност и ключова компетентност 6 Обществени и граждански компетентности. 5. Оборудване и адаптиране на работни места. 6. Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика. 7. Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания. 8. Предоставяне на подкрепа заетост чрез наемане на наставници. 9. Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната икономика. В тази връзка УС обсъди квалификацията и професионалния опит на външните експерти-оценители в КППП. Външните експерти - оценители трябва да притежават диплома за висше образование с образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със сходни дейности, опит в обучения, опит в дейности по обучения и заетост, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР , или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с конкретната процедура). Лицата се избират с оглед на тяхната компетентност, необходима за конкретната процедура.

10 Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на УС на разисква следните подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители. Външните експерти - оценители, членове на КППП се избират при спазване на разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС 162 от 2016 г. и за тях се прилагат изискванията на чл.51, ал.2 от Наредба 22 от 2015 г. Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица е провел Конкурс и е съставил Списък на външните оценители на МИГ. МИГ също така според нуждите може да ползва външни оценители от Списък от Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Въз основа на предоставена информация предлагам УС да вземе следното Във връзка с горното решение и преглед на външните оценители от Списъка на оценители в Конкурс на МИГ, УС обсъди следните подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители: Таня Христова Божинова оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти. Петя Димитрова Якимова оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти. Велина Николаева Парушкова оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти. С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната възможност да участват в КППП по Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост съобразно ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е подписано рамково споразумение за участие в КППП. Въз основа на представената информация, УС взема следното: РЕШЕНИЕ 6: Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят външните експерти - оценители, участващи в КППП по Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост (Таня Христова Божинова, Петя Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова) са в съответствие с конкретната процедура и задачите, които следва да изпълняват външните експерти-оценители съгласно правилата за работа на оценителната комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на комисия.

11 УС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Таня Христова Божинова, Петя Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова. Относно останалите членове на комисията председател, секретар и член: Членове на ОС са основно юридически лица. При разискването на подходящи за включване в КППП предложения бе взет предвид този факт и спазването на разпоредбите на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. Разисквани бяха следните подходящи предложения: Мария Николова Тодорова за председател на КППП. Лицето е част от екипа на МИГ и има изключителен експертен и административен опит в рамките на повече от 5 години, както и опит в администриране на проекти. Петя Александрова Шиварова за член на КППП, член на екипа на МИГ. Лицето има изключителен опит в оценката, мониторинга и администрирането на проекти, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР Като член на екипа на МИГ познава дейността на МИГ. СНЦ ЕКО ПРОЕКТ Котел член на ОС за секретар без право на глас, организацията има професионален опит в сферата на реализиране на европейски, национални и общински политики в сферата на гражданското образование, интеграцията на уязвими групи маркетинга; реализирала е дейности за развитие на младите хора в малките населени места в селските райони; активно е участвала в дейности по промотиране на местната идентичност и продукти от местен характер, успешно е изпълнила проекти по Конкурс за проекти към Фондация Глобални библиотеки, проекти към Фонд Читалища към Министерството на културата. Като член на Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет от участието си в проекти и програми. НЧ Просвета 1870 с. Тича, община Котел - член на ОС за член на КППП, Организацията изпълнява в настоящия момент проект по ПРСР ; опит в развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие; Като член на Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет от участието си в проекти и програми. Ренета Мартинова Христова за член на КППП. Лицето е част от екипа на МИГ и има изключителен експертен и административен опит в рамките на повече от 5 години, както и опит в администриране на проекти. УС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица - юридически и физически отговаря на функцията, която ще изпълняват в КППП. Петя Шиварова, Ренета Христова и Мария Тодорова имат висше образование, професионален опит и опит в административни дейности. Юридическите лица членове на КППП трябва да предложат като изпълняващи функцията член на

12 оценителната комисия лица, притежаващи диплома за висше образование с образователно- квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на висше образование, «Социални, стопански и правни науки» и Хуманитарни науки професионални направления «Социални дейности», Право, Икономика, Стопанско управление, «Администрация и управление» /специалност «Управление на европейски проекти и програми», Филология, История и археология, Философия и/ или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР , или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани със спецификата на конкретната процедура). Въз основа на представената информация, УС взема следните: РЕШЕНИЕ 7: Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят Председател, Секретар и член, участващи в КППП по Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост (Мария Николова Тодорова, СНЦ ЕКО ПРОЕКТ Котел, НЧ Просвета 1870 с. Тича, Петя Шиварова и Ренета Христова) са в съответствие с конкретната процедура и задачите, съгласно правилата за работа на оценителната комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на комисия. ОС утвърждава поименно следните членове в КППП - Мария Николова Тодорова, СНЦ ЕКО ПРОЕКТ Котел, НЧ Просвета 1870 с. Тича, Петя Шиварова и Ренета Христова. РЕШЕНИЕ 8 УС определя състав на КППП по Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост в следния състав: Мария Николова Тодорова председател през право на глас; СНЦ ЕКО ПРОЕКТ Котел - секретар без право на глас; Велина Николаева Парушкова член; Петя Димитрова Якимова член;

13 НЧ Просвета 1870 с. Тича - член. Резервни членове: Таня Христова Божинова; Петя Александрова Шиварова; Ренета Мартинова Христова. РЕШЕНИЕ 9: Юридическите лица членове на КППП предлагат за изпълняващи функцията секретар и член на оценителната комисия лица, отговарящи на изискванията на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. По т. 4 докладва Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ: На г. приключва срокът за прием на проектни предложения по Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Социалноикономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите процедура Информация за Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите Мярка Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите има за цел: подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги за социалното приобщаване на представители на уязвими, етнически и маргинализирани групи и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи в общността. Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: Направление 1: Подобряване достъпа до заетост Направление 2: Подобряване достъпа до образование Направление 3: Подобряване достъпа до социални и здравни услуги Направление 4: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи В тази връзка УС обсъди квалификацията и професионалния опит на външните експерти-оценители в КППП. Външните експерти - оценители трябва да притежават диплома за висше образование с образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в

14 оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със сходни дейности, опит в обучения, опит в дейности по обучения и заетост, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР , или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с конкретната процедура). Лицата се избират с оглед на тяхната компетентност, необходима за конкретната процедура. Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на УС на разисква следните подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители. Външните експерти - оценители, членове на КППП се избират при спазване на разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС 162 от 2016 г. и за тях се прилагат изискванията на чл.51, ал.2 от Наредба 22 от 2015 г. Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица е провел Конкурс и е съставил Списък на външните оценители на МИГ. МИГ също така според нуждите може да ползва външни оценители от Списък от Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Във връзка с горното решение и преглед на външните оценители от Списъка на оценители в Конкурс на МИГ, УС обсъди следните подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители: Таня Христова Божинова оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти. Петя Димитрова Якимова оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти. Велина Николаева Парушкова оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти. С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната възможност да участват в КППП по Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост съобразно ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е подписано рамково споразумение за участие в КППП. Въз основа на представената информация, УС взема следното: РЕШЕНИЕ 10: Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят външните експерти - оценители, участващи в КППП по Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Социалноикономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите (Таня

15 Христова Божинова, Петя Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова) са в съответствие с конкретната процедура и задачите, които следва да изпълняват външните експерти-оценители съгласно правилата за работа на оценителната комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на комисия. УС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Таня Христова Божинова, Петя Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова. Относно останалите членове на комисията председател, секретар и член: Членове на ОС са основно юридически лица. При разискването на подходящи за включване в КППП предложения бе взет предвид този факт и спазването на разпоредбите на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. Разисквани бяха следните подходящи предложения: Мария Николова Тодорова за председател на КППП. Лицето е част от екипа на МИГ и има изключителен експертен и административен опит в рамките на повече от 5 години, както и опит в администриране на проекти. Петя Александрова Шиварова за член на КППП, член на екипа на МИГ. Лицето има изключителен опит в оценката, мониторинга и администрирането на проекти, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР Като член на екипа на МИГ познава дейността на МИГ. СНЦ ЕКО ПРОЕКТ Котел член на ОС за секретар без право на глас, организацията има професионален опит в сферата на реализиране на европейски, национални и общински политики в сферата на гражданското образование, интеграцията на уязвими групи маркетинга; реализирала е дейности за развитие на младите хора в малките населени места в селските райони; активно е участвала в дейности по промотиране на местната идентичност и продукти от местен характер, успешно е изпълнила проекти по Конкурс за проекти към Фондация Глобални библиотеки, проекти към Фонд Читалища към Министерството на културата. Като член на Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет от участието си в проекти и програми. НЧ Просвета 1870 с. Тича, община Котел - член на ОС за член на КППП, Организацията изпълнява в настоящия момент проект по ПРСР ; опит в развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие; Като член на Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет от участието си в проекти и програми.

16 Ренета Мартинова Христова за член на КППП. Лицето е част от екипа на МИГ и има изключителен експертен и административен опит в рамките на повече от 5 години, както и опит в администриране на проекти. УС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица - юридически и физически отговаря на функцията, която ще изпълняват в КППП. Петя Шиварова, Ренета Христова и Мария Тодорова имат висше образование, професионален опит и опит в административни дейности. Юридическите лица членове на КППП трябва да предложат като изпълняващи функцията член на оценителната комисия лица, притежаващи диплома за висше образование с образователно- квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на висше образование, «Социални, стопански и правни науки» и Хуманитарни науки професионални направления «Социални дейности», Право, Икономика, Стопанско управление, «Администрация и управление» /специалност «Управление на европейски проекти и програми», Филология, История и археология, Философия и/ или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР , или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани със спецификата на конкретната процедура). Въз основа на представената информация, ОС взема следните: РЕШЕНИЕ 11: Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят Председател, Секретар и член, участващи в КППП по Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Социалноикономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите (Мария Николова Тодорова, СНЦ ЕКО ПРОЕКТ Котел, НЧ Просвета 1870 с. Тича, Петя Шиварова и Ренета Христова) са в съответствие с конкретната процедура и задачите, съгласно правилата за работа на оценителната комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на комисия. УС утвърждава поименно следните членове в КППП - Мария Николова Тодорова, СНЦ ЕКО ПРОЕКТ Котел, НЧ Просвета 1870 с. Тича, Петя Шиварова и Ренета Христова.

17 РЕШЕНИЕ 12 Определя състав на КППП по Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите в следния състав: Мария Николова Тодорова председател през право на глас; СНЦ ЕКО ПРОЕКТ Котел - секретар без право на глас; Таня Христова Божинова член; Петя Димитрова Якимова член; НЧ Просвета 1870 с. Тича - член. Резервни членове: Велина Николаева Парушкова; Петя Александрова Шиварова; Ренета Мартинова Христова. РЕШЕНИЕ 13: Юридическите лица членове на КППП предлагат за изпълняващи функцията секретар и член на оценителната комисия лица, отговарящи на изискванията на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. По т.5 от Дневния ред докладва Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ: На г. приключва срокът за прием на проектни предложения по мярка процедура - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия - Процедура BG05M9OP Информация за Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции

18 Мярка има за цел: интеграция на безработни лица от всички възрастови групи, регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост. Мярката е насочена към подпомагане устройването на работа на безработни лица към работодатели/реален бизнес, общински предприятия, общини/, поддържащи зелените площи /паркове, градинки, улично озеленяване/, паркови съоръжения, детски площадки, пейки, тротоари и др. По мярката ще се финансират дейности: - Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост; - Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права; - Предоставяне на мотивационно обучение; - Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова; - Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности; - Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение; - Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване; В тази връзка УС обсъди квалификацията и професионалния опит на външните експерти-оценители в КППП. Външните експерти - оценители трябва да притежават диплома за висше образование с образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със сходни дейности, опит в обучения, опит в дейности по обучения и заетост, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР , или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с конкретната процедура). Лицата се избират с оглед на тяхната компетентност, необходима за конкретната процедура. Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на УС на разисква следните подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители. Външните експерти - оценители, членове на КППП се избират при спазване на разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС 162 от 2016 г. и за тях се прилагат изискванията на чл.51, ал.2 от Наредба 22 от 2015 г. Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица е провел Конкурс и е съставил Списък на външните оценители на МИГ. МИГ също така според нуждите може да ползва външни оценители от Списък от Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

19 Въз основа на предоставена информация предлагам УС да вземе следното Във връзка с горното решение и преглед на външните оценители от Списъка на оценители в Конкурс на МИГ, УС обсъди следните подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители: Таня Христова Божинова оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти. Петя Димитрова Якимова оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти. Велина Николаева Парушкова оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти. С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната възможност да участват в КППП по Процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции съобразно ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е подписано рамково споразумение за участие в КППП. Въз основа на представената информация, УС взема следното: РЕШЕНИЕ 14: Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят външните експерти - оценители, участващи в КППП по процедура BG05M9OP МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции (Таня Христова Божинова, Петя Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова) са в съответствие с конкретната процедура и задачите, които следва да изпълняват външните експерти-оценители съгласно правилата за работа на оценителната комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на комисия. УС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Таня Христова Божинова, Петя Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова. Относно останалите членове на комисията председател, секретар и член: Членове на ОС са основно юридически лица. При разискването на подходящи за включване в КППП предложения бе взет предвид този факт и спазването на

20 разпоредбите на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. Разисквани бяха следните подходящи предложения: Мария Николова Тодорова за председател на КППП. Лицето е част от екипа на МИГ и има изключителен експертен и административен опит в рамките на повече от 5 години, както и опит в администриране на проекти. Петя Александрова Шиварова за член на КППП, член на екипа на МИГ. Лицето има изключителен опит в оценката, мониторинга и администрирането на проекти, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР Като член на екипа на МИГ познава дейността на МИГ. СНЦ ЕКО ПРОЕКТ Котел член на ОС за секретар без право на глас, организацията има професионален опит в сферата на реализиране на европейски, национални и общински политики в сферата на гражданското образование, интеграцията на уязвими групи маркетинга; реализирала е дейности за развитие на младите хора в малките населени места в селските райони; активно е участвала в дейности по промотиране на местната идентичност и продукти от местен характер, успешно е изпълнила проекти по Конкурс за проекти към Фондация Глобални библиотеки, проекти към Фонд Читалища към Министерството на културата. Като член на Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет от участието си в проекти и програми. НЧ Просвета 1870 с. Тича, община Котел - член на ОС за член на КППП, Организацията изпълнява в настоящия момент проект по ПРСР ; опит в развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие; Като член на Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет от участието си в проекти и програми. Ренета Мартинова Христова за член на КППП. Лицето е част от екипа на МИГ и има изключителен експертен и административен опит в рамките на повече от 5 години, както и опит в администриране на проекти. УС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица - юридически и физически отговаря на функцията, която ще изпълняват в КППП. Петя Шиварова, Ренета Христова и Мария Тодорова имат висше образование, професионален опит и опит в административни дейности. Юридическите лица членове на КППП трябва да предложат като изпълняващи функцията член на оценителната комисия лица, притежаващи диплома за висше образование с образователно- квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на висше образование, «Социални, стопански и правни науки» и Хуманитарни науки професионални направления «Социални дейности», Право, Икономика, Стопанско управление, «Администрация и управление» /специалност «Управление на европейски проекти и програми», Филология, История и археология, Философия и/ или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със сходни дейности, за

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 2 / 25.02.2019 г. Днес 25.02.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел:

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел:

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 1 тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg, ел. страница:

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ПРОТОКОЛ 01/14.01.2019 г. от проведено заседание на Управителен съвет на СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА Днес, 14.01.2019 г. /понеделник/ от 18.00 часа в гр. Бяла Слатина, ул. Климент Охридски

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 05.12.2018 г. от 16.00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО Измененията, които се планират са във връзка с допуснати очевидни технически грешки. 1. Искане

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРДИЛ:.. /инж. Милчо Доцов Председател на УС/ Обява за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4731/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4732/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Дигитални умения за МСП в България BG05M9OP001-4.001-0135-C01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подробно

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно