Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc"

Препис

1 Приложение 6 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици от подготвителен до IV клас, които се обучават в специалните училища за деца с увреден слух. Реч и предметна дейност е специален учебен предмет в началните класове в училищата за деца с увреден слух. Той съдейства за натрупване на жизнен опит и речево развитие на слухово увредените ученици чрез широкото използване на различни видове дейност - апликиране, илюстративно-изобразителна дейност, моделиране,конструиране,и др. С него се цели пълно използване на компенсаторните възможности на съхранените анализатори. Децата в норма постъпват в училище с вече изградени житейски понятия и натрупан речеви и житейски опит.за разлика от тях малките ученици със слухов дефицит нямат изградени такива или ако имат, те са в зачатъчна форма и на елементарно ниво. Затова тези понятия слухоувредените деца усвояват с помощта на различни видове дейности. В часовете по Реч и предметна дейност се включва разнообразие от теми, проблеми и дейности,целящи изграждането на компенсаторни механизми за преодоляване на горепосочените дефицити.в тези часове се предвижда ученикът да усвоява нови знания и да трупа речеви запаси чрез дейностите моделиране,конструиране, художествено-изобразителна дейност, апликиране, работа с мозайка и др. Предметно речевата дейност е важен източник за натрупване на познания и жизнен опит на децата. На базата на тези познания се формират много житейски понятия, служещи на учениците в обучението им и спомагащи за тяхното умствено израстване. За разлика от чуващите си връстници, глухите деца не могат да усвоят

2 самостоятелно редица от най- важните понятия. Те ги усвояват в процеса на дейността. По тази причина учебният предмет реч и предметна дейност представлява особено важно звено от специфичното обучение на глухите деца в реч, като средство за общуване и развитие на мисленето от нагледно образно към речево и понятийно.това са предпоставки за развитие и на логическо мислене. Навиците за планиране на дейността, в часовете по реч и предметна дейност сравнително лесно се пренасят в областта на речевата и мисловната дейност. В процеса на предметнопрактическата дейност широко се използва моделиране, конструиране, изработване на макети, рисуване, апликиране и други дейности. Чрез предметно речевата дейност учениците разширяват границите на своето познание и по - лесно проникват в света на разнообразните човешки взаимоотношения. Чрез обучението в реч и предметна дейност се решават и много възпитателни задачи умения у децата да работят внимателно, чисто и в определен срок, както и да работят заедно със съучениците си. Особеност на предметно-практическото обучение е, че един и същ обект може да бъде предмет на различни дейности, например круша- рисуване, апликиране, моделиране и т.н. Това обезпечава не само повторение, необходимо за трайното усвояване на знания, но и разширяване на понятията, уточняване свойствата на предметите и т.н. В програмите е предвидено редуване на различните видове дейност, като в различните класове, те постепенно се усложняват. В първите етапи на училищното обучение възприятията на учениците са насочени към натрупване на зрителна информация от средата, която ги заобикаля. Формират се първични образни представи за визуалните особености на възприеманите обекти: прилики и разлики на формите, конструкцията и цветовата им характеристика. Зрителната памет получава своите първи фондове предназначени за изобразителна дейност. В детската зрителна памет трайно се закрепват, както предметни представи така и емоционални впечатления. Особено това се отнася за глухите деца, при които емоцията е почти винаги на първо място.това обстоятелство произтича от психическите процеси между участващи и липсващо сетиво и сложните взаимовръзки за компенсиране на загубата. В учебния процес глухото дете е затруднено от множество непрекъснато редуващи се фактори : постъпваща нова информация; задължение да я асимилира в момента;

3 риск от създаване на комплекс за малоценност поради неимоверната трудност при обработката на информацията. Всичко това поставя глухото дете в почти непрекъснато състояние на мозъчна атака, информационен и емоционален шок. Решението на този заложен по презумпция проблем е в умението на учителя да следи и контролира, доколкото е възможно, процеса на усвояване и да подпомага изграждането на положителна самооценкане и увереност в собствените възможности на глухите деца. Процесът на обучение е особено продуктивен, ако се използват стимулиращи начини за промяна на ситуациите и създаване на нестандартни условия за възприемане и комбиниране на различни образи и понятия. В часовете по реч и предметна дейност възникват многобройни ситуации, които създават предпоставки за непосредствено общуване, както между учителя и децата, така и между самите деца, създава се естествена мотивация у ученците да използват словесните средства, за да постигнат поставените практически цели. В структурно отношение учебната програма по Реч и предметна дейност е подчинена на концентричния принцип.някои от темите, предвидени в учебното съдържание се повтарят през учебните години, но техният обем се разширява и усложнява.наред с това, един и същ обект може да се яви предмет на различни видове дейности.самото учебно съдържание включва знания, отговарящи на принципа за достъпност и е широко свързано със сетивно-познавателния опит на децата със слухови нарушения. Слуховият дефицит ограничава възможностите на децата за пълноценин достъп до словесния език.затова процесът на работа може да бъде подпомогнат с алтернативни средства за общуване като дактилна и жестова реч. Препоръчително разпределение на седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет по реч и предметна дейност е 2 и с не повече от 4 учебни часа седмично. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО усвояване на нови думи и понятия свързани с конкретната дейност; изразяване чрез образи на собствени мисли и чувства; развиване на зрителните възприятия и обогатяване на образното мислене;

4 разширяване на уменията и сръчностите при изработката на разнообразни предмети развитие на представите и въображението; емоционално възприемане на произведения на изобразителното изкуство и народното творчество; усвояване на изразни средства чрез изобразителни материали и техники. формиране на житейски понятия, начални манипулативни умения и развитие на способности за конструктивно-практическа дейност; формиране на познавателни, практически и комуникативни умения; повишаване интереса и мотивацията на учениците за използване на словесни средства в процеса на комуникация и обучение. ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО развитие на монологична и диалогична реч; формиране на житейски понятия, необходими за целите на обучението и общуването; обогатяване на речниковия фонд и обучение по словесна реч, като средство за общуване и развитие на мисленето; преход от нагледно образно и нагледно-действено към словесно и логическо мислене подсилване възпитателната роля на обучението; осигуряване на богата на речеви стимулации среда. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО текуща проверка и оценка, която се извършва в процеса на ежедневната работа в хода на уроците по реч и предметна дейност; периодична проверка и оценка, която може да бъде тематична (в края на определен тематичен цикъл) или срочна; годишна проверка и оценка, чрез която се регистрират обемът и качеството на усвоените знания и умения; оценяването е поощрително, в полза на ученика. Методически указания за провеждане на часовете по Реч и предметна дейност:

5 обучението се осъществява под формата на уроци, като някои от тях изискват предварително проучване; във всеки отделен учебен час се предвижда изпълнението на различни по вид дейности; посочените термини и понятия са в начален етап на усвояване и използване. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЪРВИ КЛАС ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ І. Плодове 1. Ябълка моделиране. 2.Ябълка апликиране. 3. Круша моделиране. 4. Круша апликаране. 5. Ябълка и круша-рисуване. 6. Банан моделиране. 7. Банан-апликиране. 8. Грозде моделиране. 9. Грозде с лист апликиране. 10. Есенни плодове апликиране. 11. Есенни плодове- рисуване. ІІ.Зеленчуци 12. Домат-моделиране. 13. Домат-апликиране. 14. Морков-апликиране. 15. Морков-рисуване. 16.Чушка-работа с мозайка. 17.Чушка-апликиране. 18. Кошница със зеленчуци-апликиране. 19.Кошница със зеленчуци-рисуване. ІІІ.Есен 20. Есенни листа-рисуване.

6 21. Есенни листа-пано. 22. Пеперуда-работа с природни материали. ІV. Домашни животни 23. Куче-моделиране. 24. Куче-рисуване. 25. Котка-моделиране. 26. Котка-апликиране. 27. Крава-апликиране. 28.Крава-рисуване. 29. Кон-апликиране. 30. Кон-рисуване. 31.Овца-апликиране. 32.Овца-рисуване. 33. Магаре-моделиране. 34. Магаре-апликиране. V. Диви животни 35. Заек-апликиране. 36. Заек-рисуване. 37. Катеричка-апликиране. 38. Катеричка-рисуване. 39.Таралеж-моделиране. 40.Таралеж-апликиране. 41. Мечка-апликиране. 42. Вълк моделиране. 43. Вълк апликиране. 44. Лисица апликиране. 45.Лисица-рисуване. VІ.Птици 46. Кокошка-апликиране. 47. Кокошка-рисуване. 48. Петел-апликиране. 49. Петел-работа с мозайка. 50. Птици във фермата-апликиране по групи. VІІ.Зима 51. Макет Зима в гората.

7 52.Елха-работа с мозайка. 53.Играчки за елха-изработка. 54.Дядо Коледа-апликация. 55. Новогодишна картичка- апликация. VІІІ.Играчки 56.Топка-рисуване. 57. Кукла-рисуване. 58. Кукла-апликиране. 59. Камион-апликиране. 60. Кола-рисуване. 61.Мече-моделиране. 62. Мече-рисуване. ІХ.Съдове и прибори 63.Чаша-рисуване. 64. Чаша-работа с мозайка. 65.Чиния-апликиране. 66.Чиния-рисуване. 67.Вилица-апликиране. 68. Лъжица-апликиране. Х.Мебели 69. Маса-моделиране. 70. Стол-апликиране. ХІ.Пролет 72. Пролетни цветя апликиране. 73. Пролетни цветя рисуване. 74. Лястовица и щъркел-апликация. 75. Лястовица и щъркел-рисуване. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ да са усвоили говорния материал предвиден в програмата; а разбират названията на всички предмети, с които работят и техните признаци; да са усвоили думите за форми, цветове и размери;

8 а разбират въпроси и да поръчения свързани с дейностите и предметите, които са изработили; да назовават предметите, които изработват и материалите с които работят; да съгласуват по род и число на прилагателните и съществителните имена във връзка с всички изучавани обекти; да намират и назовават съответните признаци на заобикалящите ги предмети; да описват в словесна форма продукта на дейността. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ ЗА ВТОРИ КЛАС ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ І. Плодове 1. Плодове моделиране по групи. 2. Плодове моделиране по групи. 3. Кошница с плодове-рисуване. 4. Кошница с плодове-апликиране. ІІ.Зеленчуци 5.Зеленчуци-моделиране по групи. 6.Зеленчуци-апликиране по групи. 7. Купа със зеленчуци- рисуване. 8. Купа със зеленчуци-апликиране. ІІІ.Съдове и прибори 9.Чайник-работа с мозайка. 10.Чайник,чаша,чиния-рисуване. 11.Съдове и прибори-апликиране. ІV.Есен 12. Есенен пейзаж-рисуване. 13. Есенен пейзаж-работа с природни материали. 14. Есен-апликиране. V. Играчки 15. Самолет-апликиране. 16. Самолет-рисуване. 17. Телефон-работа с мозайка.

9 18. Дете с мече-рисуване. VІ. Домашни животни 19. Домашни животни апликиране по групи. 20. Домашни животни апликиране по групи. 21. Домашни животни- макет на ферма. VІІ. Птицеферма 22. Птици-апликиране. 23. Птицеферма- макет. VІІІ.Диви животни 24. Диви животни работа по групи. 25. Животни в гората- макет. ІХ.Зима 26. Зима в гората-моделиране. 27. Зима в гората-моделиране. 28. Дядо Коледа апликиране. 29. Дядо Коледа-рисуване. 30. Изработване на коледни картички работа с хартия. 31. Елха-апликиране. 32. Елха-рисуване. 33. Коледна украса- изработване. Х. Превозни средства 34. Камион-апликиране. 35. Камион-работа с мозайка. 36. Кола-рисуване. 37. Кола-работа с мозайка. 38. Самолет-рисуване. 39. Самолет-моделиране. ХІ. Пролет 40. Кокиче-апликиране. 41. Щъркел-апликиране. 42. Лястовица-рисуване. 43. Пролетна картина-апликиране по групи. 44. Пролетни цветя във ваза- рисуване ХІI. Пролетни празници 45. Мартеници- изработка.

10 46. Картичка за 8ми март- изработка. 47. Рисуване върху яйца. 48. Великденска украса-изработване. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ да усвоят говорния материал,предвиден в програмата; да познават и назовават материалите,с които си служат; да съставят план за предстоящата работа; да придобият нови манипулативни умения и да усъвършенстват старите; да отговарят кратко и пълно на зададени въпроси;д а съставят описание в словесна форма на извършената дейност. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ ЗА ТРЕТИ КЛАС I. Нашата родина България 1. Четене на разкази и стихотворения за Родината. 2. Изработка на българското знаме от хартия. 3. Планини и равнини оцветяване. II. Есен 4. Есен - апликация. 5. Катеричка в гората рисунка по шаблон. 6. Направа на катеричка от природни материали. III. Зима 7. Зима - апликация. 8. Сняг в гората рисунка. 9. Изработка на картички. 10. Изработка на суровачки. 11. Снежен човек - моделиране. IV. Коледа 12. Изработка на новогодишна украса. 13. Рождество Христово - Икона рисунка по шаблон. V. Хранителни продукти 14. Млечни продукти апликация.

11 15. Месни продукти апликация. VI. Улично движение 16. План на кръстовище рисунка. 17. Автомобил рисунка. VII. Българска къща 18. Работа с конструктор 19. Традиционна българска къща макет. 20. Нашето училище апликация. VIII. Плодове и зеленчуци 21. Зеленчукова градина-апликация. 22. Овощна градина апликация. IX. Облекло 23. Дамско облекло рисунка. 24. Дамско облекло- апликация. 25. Мъжко облекло-рисунка. 26. Мъжко облекло- апликация. X. Пролет 27. Пролетни цветя- рисуване. 28. Пролетни птици апликация. XI. Съдове 29. Чаша - моделиране. 30. Чиния моделиране. XII. Великден 31. Възкресение Христово рисунка по шаблон. 32. Боядисване на яйца. XIII. Човек 33. Човешка фигура апликация. 34. Портрет на мама рисунка. XIV. Животни 35. Диви животни-макет. 36. Домашни животни-макет. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ да се усвои посочения в програмата речников материал;

12 да се определя предварително предмета, който ще се изработва или рисува; да се придобият умения за работа с конструктори; да се определят отделните трудови операции; да се съставя план за предстоящата работа; да се съставят описания на извършената дейност; УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ I. Плодове 2. Плодове апликация. 3. Плодове рисунка. 4. Чиния с плодове апликация. 5. Чиния с плодове рисунка. 6. Овощна градина апликация. II. Зеленчуци 7. Зеленчуци моделиране. 8. Зеленчуци рисуване. 9. Кошница със зеленчуци апликация. 10. Кошница със зеленчуци рисуване. 11. Зеленчукова градина-апликиране. III. Есен в гората 12. Есенни листа апликация. 13. Таралеж апликация. 14. Изготвяне на хербарий от сухи листа. IV. Животните през есента и зимата 15. Мечка рисунка по шаблон. 16. Елен и сърна рисунка по шаблон. 17. Лисица апликация.

13 18. Заек моделиране. 19. Таралеж моделиране. 20. Орел рисунка по шаблон. V. България - нашата родина 21. Планини рисунка. 22. Река апликация. 23. Български шевици апликация. 24. Българска традиционна къща макет. 25. Български традиционни оръжия апликация. 26. Български знамена апликация /рисунка/. 27. Карта на България - рисунка по шаблон. 28. Български носии апликация. VI. Нашият град 29. Нашата къща рисунка. 30. Нашата улица рисунка. VII. Моето семейство 31. Изработка на албум за семейство. 32. Портрет на мама и татко рисунка. VIII. Рождество Христово 33. Икона рисунка 34. Украса на елха работа с хартия 35. Новогодишна украса на стая - работа с хартия. IX. Грижа за птиците през зимата 36. Зима в гората-макет. 37. Изработване на хранилка за птици X. Пролет 38. Цъфнали дървета рисунка. 39. Пролетни цветя апликация. 40. Изработка на мартеници работа с конци. 41. Картичка за 8 март- изработка. 42. Табло за 24 май - апликация. XI. Великден 43. Възкресение Христово рисунка по шаблон. 44. Боядисване на яйца. 45. Великденска украса.

14 XII. Лято 46. Морски обитатели рисунка по шаблон. 47. Кораби в морето рисунка. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ да се усвои посочения в програмата речников материал; да се определя предварително предметът, който ще се изработва или рисува; да се придобият умения за работа с различни материали и конструктори; да се определят отделните трудови операции; да се съставя план за предстоящата работа; да се съставят описания на извършената дейност.

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc Приложение 4 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Учебната програма по музикални стимулации е предназначена за ученици от първи до ІV клас, които

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc Приложение 2 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ФОНЕТИЧНА РИТМИКА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от I до IV клас, които

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

Разпределение по ТП за 1 клас 2019

Разпределение по ТП за 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Годишен отчет на педагогическите съветници за учебната 2015 2016 година Консултативна дейност Индивидуално консултиране на ученици, свързано с разрешаване на проблемни ситуации; с личностно, интелектуално

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО

Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО Приложение 14 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВИД СПОРТ ЗА XI КЛАС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-357/28.06.2018

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

Microsoft Word - 1. RAZVITIE NA RECHTA.doc

Microsoft Word - 1. RAZVITIE NA RECHTA.doc Приложение 1 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Програмата е предназначена за ученици от първи до ХII клас, които се обучават в специалните училища

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т К а т е д р а Т О П О

Подробно

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното

Подробно