ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс"

Препис

1 ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс на инерцията на тази квадратична форма. Броят на отрицателните коефициенти се нарича отрицателен индекс на инерцията. Съгласно Твърдението доказано по-горе е вярно равенството: положителен индекс + отрицателен индекс = rg (f) (*) Теорема (закон за инерцията). В различните канонични видове на дадена квадратична форма броят на положителните коефициенти е един и същ. Същото е вярно и за броя на отрицателните коефициенти. Доказателство: От (*) следва, че е достатъчно да докажем твърдението само за положителните коефициенти. Нека f(x 1, x 2,..., x n ) е произволна квадратична форма и линейната трансформация x 1 = α 11 y 1 + α 12 y α 1n y n x 2 = α 21 y 1 + α 22 y α 2n y n (1) x n = α n1 y 1 + α n2 y α nn y n привежда квадратичната форма f в каноничен вид: (#) f(x 1, x 2,..., x n ) (1) f(y 1, y 2,..., y n ) = λ 1 y λ 2 y λ k y 2 k λ k+1y 2 k+1 λ ry 2 r,

2 Закон за инерцията. 2 Недялко Ненов където r = rg (f) и λ i > 0, k е броят на положителните коефициенти в (#). Нека обратната линейна трансформация на (1) e y 1 = β 11 x 1 + β 12 x β 1n x n y 2 = β 21 x 1 + β 22 x β 2n x n y n = β n1 x 1 + β n2 x β nn x n Разглеждаме линейната трансформация x 1 = c 11 z 1 + c 12 z c 1n z n. (2) x 2 = c 21 z 1 + c 22 z c 2n z n , (3) x n = c n1 z 1 + c n2 z c nn z n която също привежда квадратичната форма f в каноничен вид: (##) f(x 1, x 2,..., x n ) (3) f(z1, z 2,..., z n ) = µ 1 z µ 2 z µ s z 2 s µ s+1 z 2 s+1 µ r z 2 r, където µ i > 0 и r = rg (f), s е броят на положителните коефициенти в (##). Да разгледаме и обратната линейна трансформация на (3) z 1 = d 11 x 1 + d 12 x d 1n x n z 2 = d 21 x 1 + d 22 x d 2n x n (4) z n = d n1 x 1 + d n2 x d nn x n Трябва да докажем, че k = s. Допускаме, че това не е така и нека например k < s. Разглеждаме равенствата: y 1 = 0,..., y k = 0 и z s+1 = 0,..., z n = 0. Заместваме в левите части на тези равенства техните равни от (2) и (4). По този начин получаваме хомогенна линейна система на променливите x 1, x 2,..., x n. Понеже k < s броят на уравненията в тази система е помалък от n. Следователно тази хомогенна система има ненулево решение x 0 1, x 0 2,..., x 0 n, т. е. някое x 0 i 0. Числата x 0 1, x 0 2,..., x 0 n са избрани така,че като ги заместим в (2) получаваме y 0 1 = 0,..., y 0 k = 0, y 0 k+1,..., y 0 n.

3 Закон за инерцията. 3 Недялко Ненов Изчисляваме f(x 0 1, x 0 2,..., x 0 n) чрез (#) и получаваме f(x 0 1, x 0 2,..., x 0 n) = f(0,..., 0, y 0 k+1,..., y 0 n) = λ k+1 (y 0 k+1) 2 λ r (y 0 r) 2. От последното равенство следва f(x 0 1, x 0 2,..., x 0 n) 0, защото λ i > 0. (5) Числата x 0 1, x 0 2,..., x 0 n са избрани така, че като ги заместим в (4), получаваме z 0 1, z 0 2,..., z 0 s, z 0 s+1 = 0,..., z 0 n = 0. Изчисляваме f(x 0 1, x 0 2,..., x 0 n) чрез (##) и получаваме f(x 0 1, x 0 2,..., x 0 n) = f(z 0 1, z 0 2,..., z 0 s, 0,..., 0) = µ 1 (z 0 1) µ s (z 0 s) 2. От последното равенство и от (5) следва, че µ 1 (z 0 1) µ s (z 0 s) 2 0. Понеже µ i > 0,то z 0 1 = = z 0 s = 0. Освен това z 0 s+1 = 0,..., z 0 n = 0. Като заместим z 0 1 = = z 0 n = 0 в (3) ще получим, че x 0 1 = = x 0 n = 0. Това е противоречие, защото x 0 1, x 0 2,..., x 0 n е ненулево решение на получената по-горе хомогенна система. Полученото противоречие доказва, че k = s. Положително дефинитни квадратични форми Определение. Казваме, че квадратичната форма f(x 1, x 2,..., x n ) е положително дефинитна, ако f(x 1, x 2,..., x n ) 0 за всяко (x 1, x 2,..., x n ) R n и f(x 1, x 2,..., x n ) = 0, само когато x 1 = x 2 = = x n = 0. Теорема. Квадратичната форма f(x 1, x 2,..., x n ) е положително дефинитна, тогава и само тогава, когато положителният индекс на инерцията е равен на броя на променливите, т. е. когато в каноничния вид на тази квадратична форма всичкитe n коефициенти са положителни. Доказателство: Нека f(x 1, x 2,..., x n ) е квадратична форма и линейната трансформация x 1 = α 11 y 1 + α 12 y α 1n y n x 2 = α 21 y 1 + α 22 y α 2n y n (1) x n = α n1 y 1 + α n2 y α nn y n привежда тази квадратична форма в каноничен вид: (*) f(x 1, x 2,..., x n ) f(y 1, y 2,..., y n ) = λ 1 y λ 2 y λ n y 2 n.

4 Закон за инерцията. 4 Недялко Ненов Да разгледаме и обратната линейна трансформация y 1 = β 11 x 1 + β 12 x β 1n x n y 2 = β 21 x 1 + β 22 x β 2n x n (2) y n = β n1 x 1 + β n2 x β nn x n I. Да предположим, че в (*) имаме λ i > 0, i = 1,..., n. Нека x 0 1, x 0 2,..., x 0 n са произволни числа и y 0 1, y 0 2,..., y 0 n се получават от (2) при x 1 = x 0 1,..., x n = x 0 n. От (*) получаваме, че f(x 0 1, x 0 2,..., x 0 n) = f(y 0 1, y 0 2,..., y 0 n) = λ 1 (y 0 1) 2 + λ 2 (y 0 2) λ n (y 0 n) 2, Понеже λ i > 0, i = 1,..., n, то f(x 0 1, x 0 2,..., x 0 n) 0. Нека f(x 0 1, x 0 2,..., x 0 n) = 0. От f(y 0 1, y 0 2,..., y 0 n) = f(x 0 1, x 0 2,..., x 0 n) имаме λ 1 (y 0 1) 2 + λ 2 (y 0 2) λ n (y 0 n) 2 = 0. Следователно y 0 1 = y 0 2 = = y 0 n = 0, защото λ i > 0. Заместваме в (1) и получаваме x 0 1 = x 0 2 = = x 0 n = 0. Следователно f е положително дефинитна. II. Нека в (*) някое λ i 0. Разглеждаме y 0 1 = 0,..., y 0 i = 1,..., y 0 n = 0. Заместваме в (1) и получаваме x 0 1 = α 1i,..., x 0 n = α ni. Тъй като линейната трансформация (1) е обратима, то стълбовете на матрицата на тази линейна трансформация не са нулеви. Следователно (x 0 1, x 0 2,..., x 0 n) (0, 0,..., 0). От (*) имаме f(x 0 1, x 0 2,..., x 0 n) = f(0,..., 0, 1, 0,..., 0) = λ i 0. Получихме, че квадратичната форма f приема неположителна стойност за ненулеви стойности на променливите, което означава, че тя не е положително дефинитна.

5 Закон за инерцията. 5 Недялко Ненов Критерий на Силвестър (без доказателство) Нека f(x 1, x 2,..., x n ) е квадратична форма с матрица a 11 a a 1n A = a 21 a a 2n a n1 a n2... a nn Разглеждаме ( ) a a11 a 11 a 12 a 13 1 = a 11, 2 = 12, a 21 a 3 = a 21 a 22 a 23 и т. н. n = det A 22 a 31 a 32 a 3n Квадратичната форма f(x 1, x 2,..., x n ) е положително дефинитна, тогава и само тогава, когато 1 > 0, 2 > 0,..., n > 0. Определение. Kвадратичната форма f(x 1, x 2,..., x n ) се нарича отрицателно дефинитна, ако f(x 1, x 2,..., x n ) 0, за всяко (x 1, x 2,..., x n ) и f(x 1, x 2,..., x n ) = 0 само когато x 1 = x 2 = = x n = 0. Ясно е, че f е отрицателно дефинитна f е положително дефинитна. Поради това изучаването на отрицателно дефинитните форми е еквивалентно на изучаването на положително дефинитните форми. Накрая на тази лекция ще се върнем отново към дефинирането на скаларно произведение в дадено линейно пространство над R. Нека L е линейно пространство над R, dim L = n и e 1, e 2,..., e n e базис на L. Нека A е матрицата на положително дефинитната квадратична форма f. Разглеждаме x = ξ 1 e 1 + ξ 2 e ξ n e n y = µ 1 e 1 + µ 2 e µ n e n и дефинираме (x, y) def = (ξ 1 ξ 2... ξ n ) A µ 1 µ 2. µ n

6 Закон за инерцията. 6 Недялко Ненов Както отбелязахме в Лекция 1 първите три аксиоми на скаларно произведение са изпълнени за произволна симетрична матрица A. При сегашния избор на матрицата A ще докажем, че е изпълнена и четвъртата аксиома. Наистина (x, x) = (ξ 1 ξ 2... ξ n ) A ξ 1 ξ 2. ξ n = f (ξ 1 ξ 2... ξ n ). Понеже f е положително дефинитна, от тези равенства виждаме, че (x, x) 0 и (x, x) = 0 тогава и само тогава, когато ξ 1 = ξ 2 = = ξ n = 0, т. е. когато x = 0.

Линейна алгебра 12. Квадратични форми специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Линейна алгебра

Линейна алгебра 12. Квадратични форми специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Линейна алгебра специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Реални квадратични форми Израз от вида f(x 1, x 2,..., x n ) = n i=1 j=1 n a ij x i x j, (1) където x i

Подробно

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc Семинар Действия с матрици. Собствени стойности и собствени вектори на матрици. Привеждане на квадратична форма в каноничен вид. Матрица k всяка правоъгълна таблица от k-реда и -стълба. Квадратна матрица

Подробно

Microsoft Word - PMS sec1212.doc

Microsoft Word - PMS sec1212.doc Лекция Екстремуми Квадратични форми Функцията ϕ ( = ( K се нарича квадратична форма на променливите когато има вида ϕ( = aij i j i j= За коефициентите предполагаме че a ij = a ji i j При = имаме ϕ ( =

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос полето k е с характеристика char(k = 0. За произволни

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

Microsoft Word - PMS sec11.doc

Microsoft Word - PMS sec11.doc Лекция Матрици и детерминанти Определения Матрицата е правоъгълна таблица от числа Ако е матрица с m реда и стълба то означаваме () O m m m m ( ) За елементите на матрицата се използва двойно индексиране

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc Лекция Редове на Фурие -теория Сведения за пространства със скаларно произведение В този раздел ще се занимаваме с периодични функции с период T > Една функция определена за всяко x R се нарича T -периодична

Подробно

Глава 13 Пълни многообразия Определение Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделим

Глава 13 Пълни многообразия Определение Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделим Глава 13 Пълни многообразия Определение 13.1. Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделимите пред-многообразия X се наричат многообразия. Ако

Подробно

ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ЗА КОНТРОЛНА РАБОТА 3 ПО ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА специалност Математика и Информатика Вариант 1 Задача 1. (2 точки) Дадени са линейно простран

ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ЗА КОНТРОЛНА РАБОТА 3 ПО ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА специалност Математика и Информатика Вариант 1 Задача 1. (2 точки) Дадени са линейно простран ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ЗА КОНТРОЛНА РАБОТА 3 ПО ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА специалност Математика и Информатика Вариант 1 Задача 1. ( точки) Дадени са линейно пространство U с базиси e 1, e и e 1 = e 1 +e, e = e 1 + 3e

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc Лекция Редове на Фурие поточкова сходимост Теорема на Дирихле Тук ще разглеждаме -периодична функция ( ) която ще искаме да бъде гладка по части Това означава че интервала ( ) може да се раздели на отделни

Подробно

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако 6. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции. 6.. Интегриране по части. Теорема (Формула за интегриране по части). Ако функциите f(x) и g(x) садиференцируеми в интервала (a, b)

Подробно

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс . Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Кратка история Матричното умножение е въведено от немския математик

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

Пръстени. Разглеждаме непразното множество R, което е затворено относно две бинарни операции събиране и умножение + : R R R : R R R. Казваме, че R е п

Пръстени. Разглеждаме непразното множество R, което е затворено относно две бинарни операции събиране и умножение + : R R R : R R R. Казваме, че R е п Пръстени. Разглеждаме непразното множество R, което е затворено относно две бинарни операции събиране и умножение + : R R R : R R R. Казваме, че R е пръстен, ако са изпълнени аксиомите 1.-4. за абелева

Подробно

Глава 10 Теорема на Bezout. Полиномиални кодове върху равнинни криви. Определение Множеството Z(f) = {[x : y : z] P 2 (k) f(x, y, z) = 0} на нул

Глава 10 Теорема на Bezout. Полиномиални кодове върху равнинни криви. Определение Множеството Z(f) = {[x : y : z] P 2 (k) f(x, y, z) = 0} на нул Глава 10 Теорема на Bezout. Полиномиални кодове върху равнинни криви. Определение 10.1. Множеството Zf = {[x : y : z] P k fx, y, z = 0} на нулите на евентуално разложим хомогенен полином fx, y, z k[x,

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от т

Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от т Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от тях, които са субхармонични. Лема-Определение 5.1. Нека

Подробно

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр Глава 7 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над крайно поле. Лема 7.. Ако F е функционално поле на една

Подробно

Глава 4 Раздуване на комплексно многообразие в точка. Векторни разслоения. Нека M е комплексно многообразие с размерност dim p M = n в точка p M. Разд

Глава 4 Раздуване на комплексно многообразие в точка. Векторни разслоения. Нека M е комплексно многообразие с размерност dim p M = n в точка p M. Разд Глава 4 Раздуване на комплексно многообразие в точка. Векторни разслоения. Нека M е комплексно многообразие с размерност dim p M = в точка p M. Раздуването на M в p заменя точката p с проективно пространство

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит (не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварителни сведения и твърдения Както е ясно от основната

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

Примерни задачи за линейни изображения уч. год. Задача 1. В линейното пространство V с базис e 1, e 2, e 3 са дадени векторите a 1 = e 1 +

Примерни задачи за линейни изображения уч. год. Задача 1. В линейното пространство V с базис e 1, e 2, e 3 са дадени векторите a 1 = e 1 + Примерни задачи за линейни изображения - 21-211 уч год Задача 1 В линейното пространство V с базис e 1, e 2, e 3 са дадени векторите a 1 = e 1 + e 2 + pe 3, a 2 = e 1 + e 2 + (p + qe 3, a 3 = 2e 1 + 3e

Подробно

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

Глава 10 Рационални диференциални 1-форми 1. Определение и структура на свободен модул на рационалните диференциални 1-форми около гладка точка Ако X

Глава 10 Рационални диференциални 1-форми 1. Определение и структура на свободен модул на рационалните диференциални 1-форми около гладка точка Ако X Глава 10 Рационални диференциални 1-форми 1. Определение и структура на свободен модул на рационалните диференциални 1-форми около гладка точка Ако X k n е квази-афинно многообразие над алгебрично затворено

Подробно

Microsoft Word - DIS.doc

Microsoft Word - DIS.doc Лекции и семинарни занятия по диференциално и интегрално смятане 1 Писани са от мен, Иван Димитров Георгиев (вече завършил) студент по информатика, електронната ми поща е ivndg@yhoo.com. Четени са през

Подробно

Линейна алгебра 11. Собствени стойности и собствени вектори на матрица и линейно преобразувание. Диагонализиране на матрица специалности: Математика,

Линейна алгебра 11. Собствени стойности и собствени вектори на матрица и линейно преобразувание. Диагонализиране на матрица специалности: Математика, на матрица и линейно преобразувание. Диагонализиране на матрица специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Собствени стойности и собствени вектори

Подробно

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc 7. Интегриране на рационални функции Съдържание. Пресмятане на неопределен интеграл от елементарни дроби. Интегриране на правилни рационални функции. Интегриране на неправилни рационални функции ТЕОРИЯ

Подробно

Homework 3

Homework 3 Домашно 3 по дисциплината Дискретни структури за специалност Информатика I курс летен семестър на 2015/2016 уч г в СУ ФМИ Домашната работа се дава на асистента в началото на упражнението на 25 26 май 2016

Подробно

Глава 11 Гладки и особени точки. Бирационалност на неприводимо многообразие с хиперповърхнина. Нека X k n е неприводимо афинно многообразие над алгебр

Глава 11 Гладки и особени точки. Бирационалност на неприводимо многообразие с хиперповърхнина. Нека X k n е неприводимо афинно многообразие над алгебр Глава 11 Гладки и особени точки. Бирационалност на неприводимо многообразие с хиперповърхнина. Нека X k n е неприводимо афинно многообразие над алгебрично затворено поле k, а X е точка от X. В Лема-Определение

Подробно