Microsoft Word - ПМС_27_

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - ПМС_27_"

Препис

1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 на МС от г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 19 от г., в сила от г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1. В Постановление 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 94 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г.) се правят следните изменения: 1. В чл. 1, ал. 2 думите 30 септември" се заменят с 31 октомври". 2. Приложение 2 към чл. 2 се изменя така: Приложение 2 към чл. 2 Методика за определяне на коефициента на висше училище по професионално направление 1. Определяне на коефициента на висше училище по професионално направление: 1.1. Коефициентът на всяко висше училище (i) за всяко професионално направление (j) Kij се изчислява по следната формула: Kij = Ка x Кни x Kрпт x К1м x Кпнобн x Кпнппу x Кпннп x Копнрцв, където: Ка е коефициентът за акредитационна оценка и се определя съгласно т. 2; Кни - коефициентът за научни изследвания и се определя съгласно т. 3; Kрпт - коефициентът за реализация на пазара на труда и се определя съгласно т. 4; К1м - коефициентът за първо място и се определя съгласно т. 5; Кпнобн - коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда и се определя съгласно т. 6; Кпнппу - коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в него се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище, и се определя съгласно т. 7; Кпннп - коефициентът за професионални направления с намаляващ прием и се определя съгласно т. 8; Копнрцв - коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие и се определя съгласно т Полученият коефициент (Kij) по формулата по т. 1.1 се закръглява до два знака след десетичната запетая При стойности на получения коефициент по формулата по т ,70 коефициентът се приравнява на 0, В случаите, в които коефициентът на висше училище за дадено професионално направление, получен по формулата по т. 1.1, е над 1,00 и надвишава коефициента на висшето училище, класирано по същото професионално направление едно място по-напред, коефициентът се приравнява на този на висшето училище, класирано едно място по-напред, или на единица (1,00) в зависимост от това, коя от двете стойности е по-. 2. Определяне на коефициент за акредитационна оценка: 2.1. Коефициентът за акредитационна оценка (Ка) се изчислява по следната формула: Ка = 1 + (ОПА - 8,3) x 0,07, където ОПА е оценката от програмната акредитация за съответното висше училище по съответното професионално направление съгласно стойността по този

2 индикатор в Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата В случаите, в които висшето училище няма оценка от програмна акредитация по съответното професионално направление и осъществява обучение въз основа на положително оценен проект, коефициентът за акредитационна оценка се определя в размер на единица (1,00). 3. Определяне на коефициент за научни изследвания: 3.1. Коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула: Кни = 1 - (53 - КОНИ)/238, където КОНИ е комплексната оценка за научни изследвания, формирана от индикаторите за научни изследвания и техните тежести по приложение 1 и стойностите на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата При стойности на КОНИ, по-големи от 80, за целите на определянето на коефициента за научни изследвания се използва КОНИ, равна на За професионалните направления Религия и теология", Теория на изкуствата", Изобразителни изкуства", Музикално и танцово изкуство", Театрално и филмово изкуство", Спорт", Педагогика на обучението по ", Национална сигурност" и Военно дело" коефициентът за научни изследвания се определя в размер на единица (1,00) За професионалните направления от областите на висше образование Социални, стопански и правни науки" и Хуманитарни науки", както и за професионалните направления Теория и управление на образованието", Обществено здраве" и Здравни грижи" коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула: Кни = 1 - (46 - КОНИ)/ Определяне на коефициент за реализация на пазара на труда: 4.1. Коефициентът за реализация на пазара на труда (Kрпт) се определя в зависимост от стойностите по индикатори Безработица сред завършилите" и Приложение на придобитото висше образование" по следната матрица: Приложение на придобито висше образование (в проценти) Безработица Над 65 От 45 до 65 От 30 до 45 Под 30 сред завършилите (в проценти) 2,00 1,10 1,05 1,02 0,99 от 2,00 до 4,00 1,05 1,02 0,98 0,95 от 4,00 до 6,00 1,00 0,98 0,96 0,94 над 6,00 0,96 0,92 0,91 0, За професионални направления във висши училища, за които няма информация по двата показателя поради липса на завършили студенти и съответно на данни за реализация на пазара на труда, коефициентът за реализация на пазара на труда се определя в размер на единица (1,00). 5. Определяне на коефициент за първо място: 5.1. Коефициентът за първо място (К1м) се определя за: висше училище, което е получило най- комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда съгласно чл. 1 по професионалното направление или е единственото, което осъществява обучение по това професионално направление;

3 висшите училища, получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е по с две (2,00) или с по-малко точки от оценката на висшето училище, получило най-та оценка по професионалното направление Не се определя коефициентът за първо място в случаите, в които три или повече висши училища по професионалното направление са получили най-високи оценки съгласно чл. 1, разликата между които е две (2,00) или по-малко точки, и тези висши училища обучават над 75 на сто от студентите по това професионално направление Коефициентът за първо място е в размер на произведението на коефициентите К1ма и К1мб (К1м = К1ма x К1мб), които се определят, както следва: К1ма = 1,10 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1; К1ма = 1,21 за висшите училища, които са определени на първо място съгласно т. 5.1 по професионални направления от области на висше образование Педагогически науки", Природни науки, математика и информатика", Технически науки", Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства" и имат стойност по индикатор Безработица сред завършилите" 2,00 (процента) и по индикатор Приложение на придобитото висше образование" над 65,00 (процента); К1ма = 1,00 за всички останали случаи; К1мб = 1,08 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от четиринадесет (14) точки по- от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление; К1мб = 1,05 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от седем (7) точки по от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление; К1ма = 1,00 за всички останали случаи. 6. Коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда (Кпнобн) се определя, както следва: 6.1. За професионални направления от области на висше образование Социални, стопански и правни науки", Здравеопазване и спорт" и Сигурност и отбрана" в размер 1, За професионални направления от области на висше образование Хуманитарни науки", Педагогически науки", Природни науки, математика и информатика", Технически науки", Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства": за висшите училища, определени на първо място съгласно т ,05; за висшите училища, определени на второ и на следващо място съгласно т , Коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в което се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище (Кпнппу), се определя, както следва: 7.1. Ако по професионалното направление се обучават над на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1, Ако по професионалното направление се обучават над 70 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1, Определяне на коефициент за професионално направление с намаляващ прием (Кпннп): 8.1. Коефициентът за професионално направление с намаляващ прием се определя за приоритетни професионални направления, в които се наблюдава

4 намаление на средно приравнения брой учащи се за период от последните 5 години, и се изчислява по следната формула:, където: СПБУ е средно приравненият брой учащи се в съответното професионално направление и t е времевият индекс за настоящата година В случай че намалението на средно приравнения брой учащи се в съответното професионално направление за периода е по-малко от 7,6 на сто, то коефициентът за професионално направление с намаляващ прием е в размер единица (1,00). 9. Коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие (Коппнвцв) се определя за професионалните направления, в които обучението се провежда в областите Видин, Враца, Кърджали, Смолян и Ловеч, и е в размер 1,12." 2. В Постановление 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2016 г. и бр. 24 и 66 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 4, ал. 2 думите Информатика и компютърни науки" и Комуникационна и компютърна техника" се заменят с Педагогика на обучението по ", Религия и теология", Физически науки", Химически науки", Енергетика", Материали и материалознание" и Химически технологии". 2. В чл. 5 се създава ал. 4: (4) Когато по неприоритетни професионални направления максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти, определен по чл. 4, ал. 1, е 15, не се предлага за утвърждаване брой на приемани за обучение студенти и докторанти по тези професионални направления." 3. В чл. 6 се създава ал. 4: (4) Министърът на образованието и науката може да предлага на Министерския съвет за утвърждаване и по-голям брой на приемани за обучение студенти и докторанти от определения по реда на чл. 5 за висшите училища, които обучават по професионално направление Туризъм" и се намират в административни области, за които добавената стойност по факторни разходи от сектор Туризъм" е средно над 4 на сто за последните три години по данни на Националния статистически институт. " 4. В приложение 1 към чл. 4, ал. 1: а) точка 1.3 се изменя така: 1.3. За професионални направления от области на висшето образование Педагогически науки" (с изключение на професионално направление Педагогика на обучението по "), Хуманитарни науки" (с изключение на професионално направление Религия и теология"), Природни науки, математика и информатика" (с изключение на професионални направления Физически науки", Химически науки" и Математика"), Технически науки" (с изключение на професионални направления Енергетика", Материали и материалознание" и Химически технологии"), Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства":

5 Оценка от програмната акредитация Оценка за научна дейност Оценка за реализация Равна на или по от 6, от 6,51 8,00 8,01 9,00 9,01 10,00 от от от 1 1,000 1,1 1,300 1,1 1,300 1,4 1,300 1,4 1,600 1,4 1,600 1,7 2 0,900 1,000 1,1 1,000 1,1 1,300 1,1 1,300 1,4 1,300 1,4 1, ,800 0,900 1,000 0,900 1,000 1,1 1,000 1,1 1,300 1,1 1,300 1,4 4 0,700 0,800 0,900 0,800 0,900 1,000 0,900 1,000 1,1 1,000 1,1 1, ,600 0,700 0,800 0,700 0,800 0,900 0,800 0,900 1,000 0,900 1,000 1,1 " б) в т. 3.2 думите Педагогика на обучението по " и запетаята след тях се заличават; в) точка се изменя така: За професионални направления от области на висшето образование Педагогически науки" (с изключение на професионално направление Педагогика на обучението по "), Хуманитарни науки" (с изключение на професионално направление Религия и теология"), Природни науки, математика и информатика" (с изключение на професионални направления Физически науки", Химически науки" и Математика"), Технически науки" (с изключение на професионални направления Енергетика", Материали и материалознание" и Химически технологии"), Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства": над 65,00 от 45,01 до 65,00 от 30,01 до 45,00 равно на или помалко от 30,00 2, от 2,00 до 3, от 4,00 до 5, равна на или по-голяма от 6, " 3. В Постановление 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 28 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 4: а) в ал. 1 числото 1000" се заменя с 2000"; б) в ал. 3: аа) в основния текст числото 15" се заменя с 30";

6 бб) в т. 2, буква а" след думите Болградската гимназия Г. С. Раковски" - гр. Болград" се добавя 31-во Общообразователно училище - гр. Одеса" и се поставя запетая. 2. В чл. 5: а) в ал. 1 числото 20" се заменя с 40"; б) в ал. 3 числото 120" се заменя с 240". 3. В чл. 8, ал. 1 числото 30" се заменя с ". 4. В Постановление 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 66 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 1, ал. 1: а) точка 1 се изменя така: 1. студенти - български граждани и граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети във висши училища в страната, с изключение на студентите, приети по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква б" и чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование;" б) в т. 2 след думите български граждани" се добавя и граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство"; в) точка 5 се изменя така: 5. студенти и докторанти - чужденци, които постоянно пребивават в Република България, приети за обучение по реда за българските граждани на места, субсидирани от държавата, във висши училища и научни организации в страната." 2. В чл. 2: а) алинея 1 се изменя така: (1) Средствата за стипендии по чл. 1, ал. 1, т. 1, 4 и 5 се определят по висши училища, както следва: на сто - пропорционално на броя на всички студенти по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 5, и на сто - пропорционално на броя на студентите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 4 и 5, обучаващи се в специалност от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от Закона за висшето образование."; б) в ал. 2 думите отглеждане и възпитание на деца" се заменят с лица". 3. В чл. 3: а) в ал. 2 думите отглеждане и възпитание на деца" се заменят с лица"; б) в ал. 3, т. 1 думите отглеждане и възпитание на деца" се заменят с лица"; в) алинея 12 се отменя. 4. В чл. 4: а) в ал. 2 след думата стипендия" се добавя със средствата по чл. 2, ал. 1, буква а"; б) в ал. 3 думите чл. 2, ал. 1" се заменят с чл. 2, ал. 1, буква а"; в) в ал. 4 думите чл. 2, ал. 1" се заменят с чл. 2, ал. 1, буква а"; г) създават се нови ал. 5 и 6: (5) Със средствата по чл. 2, ал. 1, буква б" се предоставят стипендии на студентите, обучаващи се в специалност от приоритетните професионални направления.

7 (6) Стипендиите по ал. 5 се предоставят само по показателя среден семестриален успех"."; д) досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея се създава изречение второ: Стипендиите по ал. 5 могат да се получават независимо дали студентът получава друга стипендия по реда на това постановление."; е) досегашните ал. 6-9 стават съответно ал. 8-11; ж) създава се ал. 12: (12) Размерът на стипендията по ал. 5 не може да бъде по-нисък от размера на стипендията, предоставяна по критериите по ал. 2." 5. В чл. 7, ал. 1 числото 4" се заменя с 0". 6. В чл. 8, ал. 1, т. 2 числото 4" се заменя с 0". 7. В чл. 10а, ал. 3, в изречение второ думите чл. 4, ал. 9" се заменят с чл. 4, ал. 11". 8. В 6а ал. 1 от допълнителните разпоредби се изменя така: (1) Стипендиите, които се предоставят на учащите се, приети за обучение в Тараклийския държавен университет по чл. 4 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за помагане на Тараклийския държавен университет - Република Молдова, са в размери, както следва: лв. месечно - за студентите през първата година на обучение; лв. месечно - за студентите след първата година на обучение; лв. месечно - за 10 студенти, показали най-висок успех през предходната година на обучение, при условие че не получават стипендията по т. 2; лв. месечно - за не повече от 10 студенти през последната година на обучение, показали особени постижения в учебната и научноизследователската работа през предходните години, при условие че не получават стипендията по т. 2 или 3; лв. месечно - за не повече от петима докторанти." 9. В 6в от допълнителните разпоредби числото 135" се заменя с 2". 10. В 8 от преходните и заключителните разпоредби числото 4" се заменя с 0". Заключителна разпоредба 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник", с изключение на: 1. Параграф 4, т. 2, буква а", т. 4 и 7, които влизат в сила от началото на втория семестър на учебната 2017/2018 година. 2. Параграф 4, т. 5, 6 и 10, които влизат в сила от 1 януари 2018 г. За министър-председател: Екатерина Захариева За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД 19-111/25.02.2019 г. На основание ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

НАРЕДБА

НАРЕДБА Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г., попр., бр. 48 от 2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.,

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване

Подробно

Национални реформи на висшето образование

Национални реформи на висшето образование Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) 2019 (януари - март) Изготвен е проектът на решение на Министерския съвет за броя на обучаваните студенти и докторанти във

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр. 883 На основание основание чл.4 по Постановление 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на образованието и науката Нормативен акт: Постановление

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно