Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета"

Препис

1 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 9911/17 Относно: Заключения на Съвета относно стратегията на ЕС за Централна Азия Приложено се изпращат на делегациите заключения на Съвета относно стратегията на ЕС за Централна Азия, които Съветът прие на 19 юни 2017 г /17 sn/ns 1 DG C 2A BG

2 ПРИЛОЖЕНИЕ Заключения на Съвета относно стратегията на ЕС за Централна Азия 1. Съветът признава, че страните от Централна Азия се превърнаха във важни партньори на ЕС. Десет години след като стратегията за Централна Азия 1 беше приета и повече от 25 години след като петте страни станаха независими, Съветът приветства напредъка, постигнат в развитието на отношенията на ЕС с Казахстан, Киргизката република, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, както и с централноазиатския регион като цяло. Съветът набляга на значението на съществуващите формати за сътрудничество между ЕС и страните от Централна Азия, като например срещите на министрите от ЕС и Централна Азия, съветите за сътрудничество с отделните държави и диалога на високо равнище по въпросите на политиката и сигурността, и признава значителната работа на специалния представител на ЕС за Централна Азия. 2. Основните цели и приоритетните области на стратегията на ЕС за Централна Азия от 2007 г., както и заключенията на Съвета относно стратегията на ЕС за Централна Азия от 22 юни 2015 г. остават в сила. Съветът потвърждава отново ангажираността си с изграждането на силни и трайни отношения, основани на съвместна отговорност и насърчаващи мирното, носещо просперитет, устойчиво и стабилно социалноикономическо развитие на региона на Централна Азия в съответствие с глобалната стратегия на ЕС и съвместната ангажираност с целите за устойчиво развитие (ЦУР). 3. Съветът изтъква отново, че дълбочината на отношенията е свързана с амбициите и нуждите на отделните централноазиатски държави да развиват двустранните ни отношения, както и с ангажимента им да предприемат реформи за укрепване на демокрацията, основните свободи, върховенството на закона и независимостта на съдебната система, и да модернизират и диверсифицират икономиката. В сътрудничеството си с петте страни ЕС ще продължи да взема изцяло под внимание индивидуалните особености на социално-икономическото развитие, управлението и амбицията. Като приветства неотдавнашната тенденция за по-голямо регионално взаимодействие в Централна Азия, Съветът насърчава Комисията и държавите членки да развиват според случая многонационални програми с цел засилване на регионалното сътрудничество. 1 ЕС и Централна Азия: стратегия за ново партньорство, документ на Съвета 10113/07 от 31 май 2007 г /17 sn/ns 2

3 4. Предвид сериозните предизвикателства в региона, свързани с човешките права, в това число въпросите на равенството между половете, Съветът потвърждава отново, че е от първостепенна важност съдържателният диалог с централноазиатските страни в областта на доброто управление, върховенството на закона и човешките права да продължи. Това включва насърчаване на спазването на човешките права, извеждане на още по-преден план на сътрудничеството в областта на върховенството на закона в стратегията на ЕС и оказване на подкрепа на централноазиатските страни в борбата с корупцията и насърчаването на отчетността, като се използва пълноценно съществуващата инициатива в областта на върховенството на закона и нейната платформа. Важен инструмент за тази цел представлява електронното управление. Освен това Съветът призовава за постоянно и задълбочено участие на гражданското общество в изпълнението на стратегията, за да може то да допринася ефективно за диалога и развитието на политиките. 5. Съветът отчита свързаните със сигурността предизвикателства, пред които са изправени страните от Централна Азия, и изтъква необходимостта от укрепване на диалога и сътрудничеството по отношение на свързаните със сигурността предизвикателства като предотвратяването на екстремизма, подбуждащ към насилие, (включително справянето с радикализацията и чуждестранните бойци) и борбата с тероризма, със засилен акцент върху превенцията. Съветът подчертава значението на изследванията за проучване на факторите, водещи до радикализация, с цел насочване на основани на доказателства подходи и действия за намаляване на радикализацията. Съветът признава значението на ефективния граничен контрол за гарантиране на улесняването на трансграничната търговия, на борбата с незаконния трафик на хора и стоки, както и за управлението на миграционните потоци, и е решен да продължи да способства за укрепване на сътрудничеството между държавите от Централна Азия в областта на управлението на техните граници. Съветът изтъква отново и решимостта на ЕС да продължи да развива регионалния диалог по въпросите на сигурността с държавите от Централна Азия, като същевременно се осигури по-голямо участие на Афганистан и по този начин се допринесе за усилията за стабилизиране на съседния на Централна Азия регион. 6. Съветът признава необходимостта от засилване на стратегическата комуникация на ЕС в Централна Азия, включително за да се постигне по-голяма гласност и информираност за стратегията на ЕС и резултатите от нея. Освен това Съветът изтъква значението на независимата медийна среда, свободна от вътрешен и външен натиск /17 sn/ns 3

4 7. Съветът подчертава също значението на подкрепата за образованието. Образователните програми, предоставяни от ЕС и отделните държави членки, следва да играят ключова роля в оказването на помощ на институциите в Централна Азия да изграждат капацитет, да предлагат модерни и приобщаващи учебни програми, които да отговарят на нуждите на пазара на труда и да допринасят за утвърждаването на ценностите на демокрацията, човешките права, основните свободи и диалога между културите чрез пълноценно използване на съществуващата образователна инициатива и нейната платформа. Междуличностните контакти и международното сътрудничеството допринасят значително за тези усилия. Осигуряването на връзка между качественото средно и висше образование и професионалното обучение, както и между научноизследователската дейност и трудовите пазари, ще стимулира още повече иновациите, заетостта и равенството между половете. Това ще способства и за предотвратяване на изключването и за намаляване на опасността от радикализация сред по-младото население. 8. Съветът изтъква, че е важно да се насърчава надеждна и привлекателна среда за устойчиви и отговорни инвестиции в Централна Азия, заедно със стабилност на правната рамка, правна сигурност, прозрачност, участие на бизнес средите и регионална интеграция. Ето защо Съветът подчертава съществуващата взаимовръзка между принципите на правовата държава, доброто управление и по-добрия бизнес климат. Съветът изтъква също необходимостта да се увеличи обменът на опит и ноухау по отношение на иновативните технологии, по-специално в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, управлението на водите, селското стопанство и развитието на селските райони, с цел да се стимулира устойчивото развитие. 9. Що се отнася до секторите на енергетиката, инфраструктурата и транспорта, Съветът изтъква, че приоритетно място в сътрудничеството между ЕС и Централна Азия следва да заема интеграцията на централноазиатските държави една с друга, както и на международните пазари и с транспортните коридори. ЕС ще продължи да се стреми към продължаване на южния газов коридор към Централна Азия и към по-нататъшно поощряване на многостранното и двустранното сътрудничество на ЕС в областта на енергетиката. ЕС ще продължи също така да насърчава енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност в Централна Азия, като предлага опита си в разработването на стабилни регулаторни рамки и като подкрепя инвестиционното сътрудничество с европейските финансови институции /17 sn/ns 4

5 10. Що се отнася до чувствителния въпрос за споделените природни ресурси и тяхната важна роля за стабилността в региона, Съветът изтъква, че е важно да се зачитат стратегическите интереси и на петте държави от Централна Азия, като същевременно се насърчават многостранните и регионалните рамки за диалог и засиленото спазване на международните конвенции и правните принципи относно околната среда, управлението на трансграничните ресурси, както и последиците от изчезването на Аралско море. Съветът приканва върховния представител, Комисията и държавите членки да подкрепят централноазиатските страни в по-доброто определяне на подходи за устойчиво използване и ефективно управление на природните ресурси, по-специално на водите на национално и трансгранично равнище, и да подпомагат региона в усилията му за справяне с последиците от изменението на климата и за опазване на околната среда, като използват пълноценно съществуващата инициатива за сътрудничество по въпросите на околната среда и водите и нейната платформа. Съветът приветства също така специфичните инициативи на Европейската комисия, в тясно сътрудничество със съответните международни партньори (МААЕ, ЕБВР), насочени към ограничаване на въздействието от урановите отпадъци в Централна Азия, както и подкрепата ѝ за смекчаване на биологичните, радиологичните и ядрените рискове в Централна Азия. 11. Съветът взема под внимание плановете на Европейската комисия за рационализиране на регионалните програми за помощ за развитието в две основни направления: устойчив растеж/работни места и сигурност/стабилност, като същевременно изтъква, че са необходими общи решения, без да се засягат бъдещите обсъждания относно посочените програми в рамките на съответните форуми. Необходимо е да се подобри устойчивостта на региона като цяло, както и устойчивостта на отделните държави. 12. В духа на интегрирания подход Съветът подчертава необходимостта от по-нататъшно подобряване на сътрудничеството, координацията и полезните взаимодействия между държавите членки, ЕСВД и Европейската комисия. Важно е държавите членки на ЕС, да продължат да допринасят за изпълнението на стратегията и да споделят националните си инициативи със Съвета /17 sn/ns 5

6 13. Съветът изтъква значението на тясната взаимна допълняемост и съгласуваност между двустранните и регионалните програми на Комисията и държавите членки, с оглед да се гарантира, че нуждите на централноазиатските страни са добре набелязани, както и че подкрепата от ЕСВД, Европейската комисия и държавите членки е интегрирана, всеобхватна и координирана. Особено внимание трябва да се отдели на усещането за обща отговорност на държавите бенефициери, ЕС и неговите държави членки. 14. Съветът признава значението на диалога и координацията със съответните регионални и международни организации, и по-конкретно ОССЕ, която поддържа ценно присъствие на място във всичките пет централноазиатски страни, Съвета на Европа, ООН и други, както и със съседите на централноазиатските страни и други активни в региона държави, с цел търсене на полезни взаимодействия между съответните ни политики и инициативи по въпроси като сигурността, взаимната свързаност, транспорта, енергетиката и устойчивото развитие, включително възможностите, възникнали с инициативите, свързани с Пътя на коприната. 15. Европейският съюз остава ангажиран със стратегическите си цели и с подпомагането на политическите и икономическите реформи в Централна Азия. Във връзка с десетата годишнина от приемането на първоначалната стратегия за Централна Азия Съветът счита, че е дошъл моментът за преразглеждане и подновяване на нашите отношения, като се вземат предвид новите геополитически реалности и променящите се потребности и възможности на централноазиатските ни партньори. Ето защо Съветът приканва върховния представител и Комисията да представят предложение за нова стратегия до края на 2019 г. в съответствие с Глобалната стратегия на ЕС. Новата стратегия следва да прави оценка на постиженията в действията на ЕС в подкрепа на Централна Азия от 2007 г. насам. Тя следва да бъде подложена на широко обсъждане с държавите членки и да положи основите за обновено и засилено партньорство с региона, както и да направлява бъдещата помощ на ЕС за Централна Азия. ЕС възнамерява да приобщи централноазиатските партньори към изготвянето на новата стратегия /17 sn/ns 6

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 10101/19 Относно:

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 5.3.2013 2012/2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (18 октомври 2018

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9021/19 Относно: ECOFIN 507 UEM 149 SOC 377 EMPL

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г.

Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г. Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г. До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните пставители/съвета Позиция на Съвета

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно