СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 019/00 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно т. 1 и т. 8 от РМС 1 от 5 април 019 г.; ІІ. За попълване на незаети след окончателното класиране места за обучение срещу заплащане, съгласно т. и т. 8 от РМС 1 от 5 април 019 г. УСЛОВИЯ за кандидатстване: І. Допълнителният прием се извършва в съответствие с Правилника за приемане на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 019/00 година и в съответствие със Закона за висше образование; ІІ. В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата (съгласно таблица 1) и за попълване на незаети места за обучение срещу заплащане (съгласно таблица ), могат да участват: 1. Кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии;

2 . Кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Университета, но отговарят на условията за прием. ГРАФИК за провеждане на допълнителния прием: І. СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ от 9 до 13 септември 019 г. - документите ще се приемат в сектор Прием на студенти Информационен център, Ректорат. Необходими документи за участие: 1. Заявление по образец;. Копие от дипломата за средно образование; 3. Квитанция за платена такса в размер на 30,00 лв. заплаща се в Паричен салон на Ректората (северно крило, етаж) или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметката на Софийския университет: БНБ ЦУ IBAN: BG5 BNBG БНБ; BIC CODE: BNBG BGSD. Служебна бележка с резултат от успешно положен изпит в друго висше училище за учебната 019/00 г. ІІ. ИЗПИТИ - допълнително ще бъдат проведени кандидатстудентски изпити, както следва: 1. на г. от 9,00 ч. във Физически факултет. Теология (устен) на г. от 10,00 ч. в Богословски факултет ІІІ. КЛАСИРАНЕ на кандидатите от допълнителния прием: 1. Обявяване на класирането 17 септември 019 г.;. Записване на новоприетите студенти 18, 19 и 0 септември 019 г.

3 Шифър ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Таблица 1 Специалност, форма на обучение Места ИЗПИТИ: Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)* Философски факултет 001 Философия, 00 Политология, Философия и социални науки. на България 3. Български език и 5. Немски език 6. Френски език 8. Руски език 9. I 10. II II. Матура с коефициент 3: 11. Философски цикъл 1. на България. Английски език 3. Немски език. Френски език 5. Испански език 6. Италиански езки 7. Руски език 8. I 9. II 10. Философия и социални науки 11. География II. Матура с коефициент,5: 1. и цивилизация 13. Английски език 1. Немски език 15. Френски език 16. Испански език Български език и Философия Обществознание Логика и психология Етика и право;. Свят и личност Български език и

4 005 Публична администрация, 006 Културология, 007 Библиотечноинформационни науки, Италиански език 18. Руски език Философски цикъл 1. География и икономика. Биология и здравно образование 3. Химия и опазване на околната среда. и астрономия. Немски език 3. Френски език. Испански език 5. Руски език 6. на България/ и цивилизация 7. I или II/ 8. Български език и 1. Философия и социални науки. Български език и 3. на България 5. Френски език 8. Италиански език 9. Руски език II. Матура с коефициент,5: 10. Философски цикъл 11. Български език и 1. и цивилизация 13. Английски език 1. Френски език 15. Немски език 16. Испански език 17. Италиански език 18. Руски език 1. Философия и социални науки. на България 3. Български език и 5. Немски език Български език и Български език и Общ успех от дипломата за средно образование

5 6. Френски език 8. Италиански език 9. I 10. II 11. География II. Матура с коефициент,5: 1. Философски цикъл 13. Български език и 1. и цивилизация 15. Английски език Френски език 18. Испански език 19. Италиански език 0. Руски език 1.. География и икономика 3. и астрономия.химия и опазване на оклната среда 5. Биология и здравно образование Европеистика (с английски език), Европеистика (с френски език), Европеистика (с немски език), Европеистика (с испански език), По избор:. Френски език 3. Немски език. Испански език II. Матура с коеф.,5: 5. Английски език 6. Френски език 7. Немски език 8. Испански език + По избор: І. Изпит* с коефициент : 1. на България. Български език и 3. Философия и социални науки. География 5. I 6. II II. Матура с коеф. : 7. и цивилизация 8. Български език и 9. Философски цикъл 10. География и икономика 11. Български език и

6 01 Публични информационни системи, 013 Философия (на английски език), Исторически факултет 8 1. Философия и социални науки. Български език и 3. на България 5. Немски език 6. Френски език 8. Италиански език 9. I 10. II 11. География II. Матура с коефициент,5: 1. Философски цикъл 13. Български език и 1. и цивилизация 15. Английски език Френски език 18. Испански език 19. Италиански език 0. Руски език 1.. География и икономика 3. и астрономия. Химия и опазване на околтана среда 5. Биология и здравно образование І. Изпит* с коефициент 1: 1. Философия и социални науки. на България 3. Български език и 5. Немски език 6. Френски език 8. Италиански език 9. Руски език 10. I 11. II II. Матура с коефициент 1: 1. Философски цикъл 13. Общ успех от дипломата за средно образование Философия Обществознание Логика и психология Етика и право Свят и личност Български език и

7 01 1,, 015 Археология, 016 Етнология и културна антропология, 017 и география, на България II. Матура с коефициент 3:. и цивилизация 3. Български език и 5. Френски език 8. Италиански език 9. Руски език 1. на България II. Матура с коефициент 3:. и цивилизация 3. Български език и 5. Френски език 8. Италиански език 9. Руски език 1. на България II. Матура с коефициент 3:. и цивилизация 3. Български език и 5. Френски език 8. Италиански език 9. Руски език 1. на България. География II. Матура с коефициент 3: 3. и цивилизация. География и икономика 5. Български език и 6. Английски език 7. Френски език 8. Немски език 9. Испански език Или География

8 Архивистика и документалистика, Архивистика и документалистика, 00 и философия, 01 Хебраистика, 0 и чужд език (английски език/френски език), Италиански език 11. Руски език 1. на България II. Матура с коефициент 3:. и цивилизация 3. Български език и 5. Френски език 8. Италиански език 9. Руски език 1. на България. Философия и социални науки II. Матура с коефициент 3: 3. и цивилизация. Философски цикъл 5. Български език и 6. Английски език 7. Френски език 8. Немски език 9. Испански език 10. Италиански език 11. Руски език 1. на България. Английски език II. Матура с коефициент 3: 3. и цивилизация. Български език и 5. Английски език 6. Френски език 7. Немски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език на България II. Матура с коефициент 3:. и цивилизация 3. Български език и + І. Изпит* или матура с коефициент 1:. Френски език Философия Обществознание Логика и психология Етика и право Свят и личност Общ успех от дипломата за средно образование

9 Факултет по педагогика 0 Социални дейности, Български език и. на България/ и цивилизация 3. Философия и социални науки/философски цикъл. География/География и икономика 5. Български език и 05 Неформално образование, 5 Неформално образование, Факултет по славянски филологии 06 Българска филология, 07 Славянска филология, 08 Руска филология, 6 1. Български език и. на България/ и цивилизация 3. Философия и социални науки/философски цикъл. География/География и икономика Български език и Български език и ;. Факултет по класически и нови филологии Немска филология с 031 избираем модул 6 Скандинавски езици, 8 1. Руски език. Руски език І 3. Български език и. 1. Немски език 1. Немски език Български език и Български език и Български език и Български език и

10 03 Френска филология, 033 Италианска филология, 03 Испанска филология, 035 Португалска филология, 037 Класическа филология, 038 Унгарска филология, 1 1. Френски език. и приложен сертификат DELF B 3. Френски език. и приложен сертификат DELF B Италиански език. и приложен сертификат CELI B 3. Италиански език. и приложен сертификат CELI B 8 1. Испански език. и приложен сертификат DELE B1 3. Испански език. и приложен сертификат DELE B Френски език 3. Немски език. Испански език. Френски език 3. Немски език. Испански език. Френски език 3. Немски език. Испански език

11 00 Румънска филология, 01 Тюркология, 03 Иранистика, 05 Индология, 08 Арменистика и кавказология, 050 Африканистика (на английски език), 9. Френски език 3. Немски език. Испански език 7. Български език и 7. Френски език 3. Немски език. Испански език 10. Френски език 3. Немски език. Испански език 8. Френски език 3. Немски език. Испански език 9. Френски език 3. Немски език. Испански език 7. Български език и 1 Общ успех от дипломата за средно образование

12 Редовно форма Факултет по математика и информатика 5 и информатика, 058 Статистика, Физически факултет 059, , Инженерна физика, Инженерна физика, и математика, и математика, Астрофизика, метеорология и геофизика, Астрофизика, метеорология и геофизика, 18 По избор с коефициент 3: 1. І. ІІ 3. Матура по математика 0 По избор с коефициент 3: 1. І. ІІ 3. Матура по математика Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда

13 06 и информатика, 066 Комуникации и физична електроника, 067 Квантова и космическа теоретична физика, 068 Фотоника и лазерна физика, 069 Оптометрия, 69 Оптометрия, 070 на ядрото и елементарните частици (на английски език)*, Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. /физика и астрономия. І или ІІ/математика 3. Химия/химия и опазване на околната среда. Биология/биология и здравно образование 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 071 Компютърно инженерство, 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда

14 07 Учител по природни науки в основна степен на образованието, 5 Факултет по химия и фармация 73 Химия, 07 Химия и английски език, 075 Химия и информатика, 076 Екохимия, 077 Компютърна химия, 078 Ядрена химия, 079 Инженерна химия и съвременни материали, Биологически факултет 081 Биология, 1. / и астрономия. І или ІІ/матура по математика 3. Химия/Химия и опазване на околната среда. Биология/Биология и здравно образование 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда. І или ІІ/матура по математика 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда 5 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда. І или ІІ/матура по математика 8 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда. Биология/ Биология и здравно образование 6 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда. І или ІІ/матура по математика 5 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда. / и астрономия 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда. / и астрономия 3. І или ІІ/матура по математика 3 1. Биология/ Биология и здравно образование Химия Английски език Химия Химия Химия Химия Химия Химия Биология 81 Биология, 08 Молекулярна биология, Биология/ Биология и здравно образование Биология

15 083 Екология и опазване на околната среда, Биология/ Биология и здравно образование Биология 83 Екология и опазване на околната среда, 8 Биотехнологии, 085 Биология и химия, 086 География и биология, 087 Биомениджмънт и устойчиво развитие, 088 Биология и английски език, 089 Агробиотехнологии, Геолого-географски факултет География, География, Биология/ Биология и здравно образование Биология 1 1. Биология/ Биология и здравно образование. Химия/Химия и опазване на околната среда 7 1. Биология/ Биология и здравно образование;. География/ География и икономика Биология Биология Биология/ Биология и здравно образование Биология Биология/ Биология и здравно образование Английски език Биология Биология/ Биология и здравно образование; Биология География/География и икономика География

16 091 Геология, География/География и икономика. Химия/ Химия и опазване на околната среда 3. Биология/ Биология и здравно образование. I или II/ 6. / и астрономия География 09 География и английски език, Юридически факултет 96 Право, Богословски факултет Теология, Теология, Религията в Европа, Религията в Европа, 1 1. География/ География и икономика 7 Изпит* с коефициент : 1. на България Теология (устен) ІІ. Матура с коефициент 3:. Български език и 3. и цивилизация. Философски цикъл 5. Английски език 7. Френски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език 1. Теология (устен) ІІ. Матура с коефициент 3:. Български език и 3. и цивилизация. Философски цикъл 5. Английски език 7. Френски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език Изпит* с коефициент : 1. Български език и Английски език География Общ успех от дипломата за средно образование

17 Факултет по науки за образованието и изкуствата 110 Предучилищна и начална училищна педагогика, 111 Предучилищна педагогика и чужд език, 11 Начална училищна педагогика и чужд език, 113 Социална педагогика, 11 Специална педагогика, 6 1. Български език и. на България/ и цивилизация 3. География/География и икономика. Философия и социални науки/философски цикъл 5. Английски език 7. Френски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език. Немски език 3. Френски език. Испански език. Немски език 3. Френски език. Испански език 9 1. Български език и. на България/ и цивилизация 3. География/География и икономика. Философия и социални науки/философски цикъл 5. Английски език 7. Френски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език 1. Български език и. на България/ и цивилизация 3. География/География и икономика. Философия и социални науки/философски цикъл 5. Английски език Български език и Български език и Български език и Български език и Български език и

18 115 Логопедия, 116 Музика, 118 Изобразително изкуство, 10 Медийна педагогика и художествена комуникация, 7. Френски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език 5 1. Български език и. на България/ и цивилизация 3. География/География и икономика. Философия и социални науки/философски цикъл 5. Английски език 7. Френски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език І. Изпит* с коефициент : 1. Музикален инструмент или пеене ІІ. Матура с коефициент 1,5:. Профилиращ учебен предмет музика І. Изпит* с коефициент : 1. Събеседване. Български език и 3. и цивилизация. Философски цикъл 5. Английски език 7. Френски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език 11. География и икономика 1. Химия и опазване на околната среда 13. Биология и здравно образование и астрономия 6. Немски език 3. Френски език. Испански език Български език и Български език и

19 Медицински факултет 1 Медицина, 13 Медицинска сестра, 30 Изпит** с коефициент : 1. Биология Биология/Биология и здравно образование. Химия/Химия и опазване на околната среда Изпит** с коефициент : 1. Химия Биология Биология Химия Химия Изпит*: Изпитите съгласно таблица 1 могат да са положени успешно в СУ Св. Климент Охридски за уч. 019/0 г. или да се представи служебна бележка за успешно положен изпит в друго висше училище за същата учебна година (съгласно чл. 68, ал. 1 и от ЗВО)! Изпит**: За специалност Медицина балообразуването може да се извършва и въз основа на оценки по биология и по химия с резултат над добър, положени в други висши медицински училища, удостоверени със съответните служебни бележки. За оценки от изпитите по биология и по химия, положени в СУ, важат следните условия: - Успешно издържан кандидатстудентски изпит по биология (компонент 1) и резултат ДА на компонент от същия изпит; - Успешно издържан кандидатстудентски изпит по химия (компонент 1) и резултат ДА на компонент от същия изпит Забележка: 1. Балообразуващите оценки от дипломата за средно образование за специалностите от допълнителния прием за попълване на незаети места, субсидирани от държавата, са съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 019/00 година, приложение ;. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка; 3. За допускане до участие в класирането за специалностите: Хебраистика, на ядрото и елементарните частици (на английски език) и Философия (на английски език) е задължително кандидатите да отговарят на следните условия: - успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език; или - успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език; или

20 - сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В по Общата европейска референтна рамка английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; - TOEFL IBT с точки над 80; - TOEFL CBT с точки над 00. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места за обучение срещу заплащане се обявява за следните специалности и форми на обучение: Шифър Специалност, форма на обучение Мест а ИЗПИТИ: Таблица Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)* Философски факултет Философия, Философия, Философия и социални науки. на България 3. Български език и 5. Немски език 6. Френски език 8. Руски език 9. I 10. II II. Матура с коефициент 3: 11. Философски цикъл Български език и Философия Обществознание Логика и психология Етика и право;. Свят и личност

21 03 Социология, 0 Политология, 05 Публична администрация, І. Изпит* или матура с коефициент 3: 1. Философия и социални науки/философски цикъл. на България/ и цивилизация 3. Български език и 5. Немски език 6. Френски език 8. Италиански езки 9. Руски език 10. I или II/. Изпит* с коефициент 3: 1. на България. Английски език 3. Немски език. Френски език 5. Испански език 6. Италиански езки 7. Руски език 8. I 9. II 10. Философия и социални науки 11. География II. Матура с коефициент,5: 1. и цивилизация 13. Английски език 1. Немски език 15. Френски език 16. Испански език 17. Италиански език 18. Руски език Философски цикъл 1. География и икономика. Биология и здравно образование 3. Химия и опазване на околната среда. и астрономия І. Изпит* или матура с коефициент 3: Български език и Български език,, Философски цикъл, Английски език, Немски език, Френски език, Италиански език, Испански език, Руски език Български език и

22 06 Културология, Библиотечно-информационни науки, Библиотечно-информационни науки,. Немски език 3. Френски език. Испански език 5. Руски език 6. на България/ и цивилизация 7. I или II/ 8. Български език и 8 1. Философия и социални науки. Български език и 3. на България 5. Френски език 8. Италиански език 9. Руски език II. Матура с коефициент,5: 10. Философски цикъл 11. Български език и 1. и цивилизация 13. Английски език 1. Френски език 15. Немски език 16. Испански език 17. Италиански език 18. Руски език 8 1. Философия и социални науки. на България 3. Български език и 5. Немски език 6. Френски език 8. Италиански език 9. I 10. II 11. География II. Матура с коефициент,5: 1. Философски цикъл 13. Български език и 1. и цивилизация и Български език и Общ успех от дипломата за средно образование

23 Европеистика (с английски език), Европеистика (с френски език), Европеистика (с немски език), Европеистика (с испански език), 1 Публични информационни системи, Английски език Френски език 18. Испански език 19. Италиански език 0. Руски език 1.. География и икономика 3. и астрономия.химия и опазване на оклната среда 5. Биология и здравно образование По избор: І. Изпит* с коефициент 3:. Френски език 3. Немски език. Испански език II. Матура с коеф.,5: 5. Английски език 6. Френски език 7. Немски език 8. Испански език Философия и социални науки. Български език и 3. на България 5. Немски език 6. Френски език 8. Италиански език 9. I 10. II 11. География II. Матура с коефициент,5: 1. Философски цикъл По избор: І. Изпит* с коефиц. : 1. на България. Български език и 3. Философия и соц. науки. География 5. I 6. II II. Матура с коеф. : 7. и цивилизация 8. Български език и 9. Философски цикъл 10. География и икономика 11. Български език и Общ успех от дипломата за средно образование

24 13 Философия (на английски език), Исторически факултет 1 61,, 15 Археология, Български език и 1. и цивилизация 15. Английски език Френски език 18. Испански език 19. Италиански език 0. Руски език 1.. География и икономика 3. и астрономия. Химия и опазване на ок. среда 5. Биология и здравно образование І. Изпит* с коефициент 1: Философия и социални науки. на България 3. Български език и 5. Немски език 6. Френски език 8. Италиански език 9. Руски език 10. I 11. II II. Матура с коефициент 1: 1. Философски цикъл на България II. Матура с коефициент 3:. и цивилизация 3. Български език и 5. Френски език 8. Италиански език 9. Руски език 1. на България II. Матура с коефициент 3: Философия Обществознание Логика и психология Етика и право Свят и личност Български език и

25 16 Етнология и културна антропология, 17 и география, Архивистика и документалистика, Архивистика и документалистика, и цивилизация 3. Български език и 5. Френски език 8. Италиански език 9. Руски език 1. на България II. Матура с коефициент 3:. и цивилизация 3. Български език и 5. Френски език 8. Италиански език 9. Руски език 1. на България. География II. Матура с коефициент 3: 3. и цивилизация. География и икономика 5. Български език и 6. Английски език 7. Френски език 8. Немски език 9. Испански език 10. Италиански език 11. Руски език 1. на България II. Матура с коефициент 3:. и цивилизация 3. Български език и 5. Френски език 8. Италиански език 9. Руски език Или География

26 19 и геополитика на Балканите, 0 и философия, 1 Хебраистика, и чужд език, 1. на България II. Матура с коефициент 3:. и цивилизация 3. Български език и 5. Френски език 8. Италиански език 9. Руски език 1. на България. Философия и социални науки II. Матура с коефициент 3: 3. и цивилизация. Философски цикъл 5. Български език и 6. Английски език 7. Френски език 8. Немски език 9. Испански език 10. Италиански език 11. Руски език 1. на България 6. Английски език II. Матура с коефициент 3: 3. и цивилизация. Български език и 5. Английски език 6. Френски език 7. Немски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език І. Изпит* с коефиц. 3: 3 1. на България II. Матура с коефиц. 3: +. и цивилизация 3. Български ез. и І. Изпит* или матура с коефициент 1:. Френски език Философия Обществознание Логика и психология Етика и право Свят и личност Общ успех от дипломата за средно образование

27 Факултет по педагогика Педагогика, Педагогика, Социални дейности, Социални дейности, Неформално образование, 65 Неформално образование, Факултет по славянски филологии 6 Българска филология, 66 Българска филология, 7 Славянска филология, Български език и. на България/ и цивилизация 3. Философия и социални науки/философски цикъл. География/География и икономика Български език и. на България/ и цивилизация 3. Философия и социални науки/философски цикъл. География/География и икономика Български език и. на България/ и цивилизация 3. Философия и социални науки/философски цикъл. География/География и икономика Български език и. 1. Български език и. Български език и Български език и Български език и Български език и Български език и 8 Руска филология, 1. Руски език Български език и

28 . Руски език І 3. Български език и 9 Балканистика, Факултет по класически и нови филологии 31 Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 3 Френска филология, 33 Италианска филология, 3 Испанска филология, 35 Португалска филология,. 1. Български език и. 1. Немски език. Немски език 1. Френски език. и приложен сертификат DELF B 3. Френски език. и приложен сертификат DELF B 1. Италиански език. и приложен сертификат CELI B 3. Италиански език. и приложен сертификат CELI B 1. Испански език. и приложен сертификат DELE B1 3. Испански език. и приложен сертификат DELE B1. Френски език 3. Немски език. Испански език Български език и

29 37 Класическа филология, 38 Унгарска филология, 39 Новогръцка филология, 0 Румънска филология, 1 Тюркология, 3 Иранистика,. Френски език 3. Немски език. Испански език. Френски език 3. Немски език. Испански език. Френски език 3. Немски език. Испански език. Френски език 3. Немски език. Испански език 7. Български език и. Френски език 3. Немски език. Испански език. Френски език 3. Немски език

30 Физически факултет 59, 659, 60 Инженерна физика, 61 Ядрена техника и ядрена енергетика, 6 и математика, Астрофизика, метеорология и геофизика, Астрофизика, метеорология и 1. Испански език 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по 1 математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и 1 астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и 1 астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по 1 математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и

31 геофизика, 6 и информатика, 65 Медицинска физика, 66 Комуникации и физична електроника, 68 Фотоника и лазерна физика, Оптометрия, Оптометрия, на ядрото и елементарните опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. /физика и астрономия. І или ІІ/математика 3. Химия/химия и опазване на околната среда. Биология/биология и здравно образование 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и

32 70 частици (на английски език)*, 71 Компютърно инженерство, 7 Учител по природни науки в основна степен на образованието, Химически факултет 73 Химия, астрономия 1 ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. Изпит* по физика/ Матура по физика и астрономия ІІ. С коефициент,5:. Изпит* по математика І или ІІ/матура по математика 3. Изпит* по химия/матура по химия и опазване на околната среда 1. / и астрономия. І или ІІ/матура по математика 3. Химия/Химия и опазване на околната среда. Биология/Биология и здравно образование Химия/ Химия и опазване на околната среда. І или ІІ/матура по математика Химия 673 Химия, 7 Химия и английски език, 75 Химия и информатика, 76 Екохимия, 77 Компютърна химия, Химия/ Химия и опазване на околната среда 3 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда. І или ІІ/матура по математика 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда. Биология/ Биология и здравно образование 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда. І или ІІ/матура по математика Английски език 78 Ядрена химия, 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда Химия Химия Химия Химия Химия

33 79 Инженерна химия и съвременни материали, Биологически факултет 81 Биология,. / и астрономия 1 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда. / и астрономия 3. І или ІІ/матура по математика 1. Биология/ Биология и здравно образование Химия Биология 681 Биология, 8 Молекулярна биология, 83 Екология и опазване на околната среда, 5 1. Биология/ Биология и здравно образование Биология 1. Биология/ Биология и здравно образование Биология Екология и опазване на околната среда, Биотехнологии, 5 1. Биология/ Биология и здравно образование Биология 68 Биотехнологии, 85 Биология и химия, 86 География и биология, 87 Биомениджмънт и устойчиво развитие, 88 Биология и английски език, 3 1. Биология/ Биология и здравно образование. Химия/Химия и опазване на околната среда 1. Биология/ Биология и здравно образование;. География/ География и икономика Биология Биология 1. Биология/ Биология и здравно образование Биология 3 1. Биология/ Биология и здравно образование Английски език Биология

34 89 Агробиотехнологии, Геолого-географски факултет 90 География, 690 География, 91 Геология, 1 1. Биология/ Биология и здравно образование; Биология География/География и икономика 1. География/География и икономика. Химия/ Химия и опазване на околната среда 3. Биология/ Биология и здравно образование. I или II/ 6. / и астрономия География География 9 Туризъм, 93 Регионално развитие и политика, 9 І. Изпит* с коефициент 3: ІІ. Матура с коефициент,5: 1. География/География и икономика 8 І. Изпит* с коефициент 3: ІІ. Матура с коефициент,5: 1. География/География и икономика. на България/ и цивилизация 3. I или II/. Български език и + + І. Изпит* с коефициент 1: ІІ. Матура с коефициент 0,8:. Немски език 3. Френски език. Испански език І. Изпит* с коефициент 1: ІІ. Матура с коефициент 0,8:. Немски език 3. Френски език. Испански език География География

35 9 География и английски език, 95 Геопространствени системи и технологии, 5. Философия и социални науки/философски цикъл 3 1. География/ География и икономика География/География и икономика. I/ География Английски език География Юридически факултет 97 Международни отношения, Стопански факултет 50 Икономика и финанси (с английски език), 8 Изпит* с коефициент 1: 1. на България + Изпит* или матура с коефициент 3: 1. I. II 3. Матура по математика І. Изпит* или матура с коефициент 1:. Немски език 3. Френски език. Испански език Общ успех от дипломата за средно образование Общ успех от дипломата за средно образование Икономика и финанси (с френски език), Стопанско управление (с английски език), Стопанско управление (с немски език), 1 8 Изпит* или матура с коефициент 3: 1. I. II 3. Матура по математика Общ успех от дипломата за средно образование 506 Стопанско управление (с френски език),

36 507 Счетоводство, финанси и дигитално приложения (на английски език), Богословски факултет 508 Теология, Религията в Европа, Религията в Европа, Факултет по науки за образованието и изкуствата 511 Предучилищна педагогика и чужд език, 8 Изпит* или матура с коефициент 3: 1. I. II 3. Матура по математика 3 1. Теология (устен) ІІ. Матура с коефициент 3:. Български език и 3. и цивилизация. Философски цикъл 5. Английски език 7. Френски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език 1. Теология (устен) ІІ. Матура с коефициент 3:. Български език и 3. и цивилизация. Философски цикъл 5. Английски език 7. Френски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език. Немски език 3. Френски език. Испански език Общ успех от дипломата за средно образование Български език и 51 Начална училищна педагогика и Български език и

37 чужд език, Социална педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Специална педагогика, 515 Логопедия, 50 Медийна педагогика и художествена комуникация,. Немски език 3. Френски език. Испански език 1. Български език и. на България/ и цивилизация 3. География/География и икономика. Философия и социални науки/философски цикъл 5 5. Английски език 7. Френски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език 1. Български език и. на България/ и цивилизация 3. География/География и икономика. Философия и социални науки/философски цикъл 5. Английски език 5 7. Френски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език 1. Български език и. на България/ и цивилизация 3. География/География и икономика. Философия и социални науки/философски цикъл 5. Английски език 7. Френски език 8. Испански език 9. Италиански език 10. Руски език. Немски език 3. Френски език. Испански език Български език и Български език и Български език и Български език и

38 51 Физическо възпитание и спорт, Медицински факултет 53 Медицинска сестра, 5 Медицинска рехабилитация и ерготерапия, 1. Български език и. на България/ и цивилизация 3. География/География и икономика. Биология/Биология и здравно образование 5 1. Биология/Биология и здравно образование. Химия/Химия и опазване на околната среда 6 1. Биология/Биология и здравно образование Биология Биология Български език и Изпит*: Изпитите съгласно таблица могат да са положени успешно в СУ Св. Климент Охридски за учебната 019/0 г. или да се представи служебна бележка за успешно положен изпит в друго висше училище за същата учебна година (съгласно чл. 68, ал. 1 и от ЗВО)! Химия Химия Забележка: 1. Балообразуващите оценки от дипломата за средно образование за специалностите от допълнителния прием за обучение срещу заплащане са съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 019/00 година, приложение.. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка. 3. За допускане до участие в класирането за специалностите Икономика и финанси, Стопанско управление и Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език) в Стопанския факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия: - успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език; Или - успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски, немски или френски език; Или - сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва: за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; - TOEFL IBT с точки над 80; - TOEFL CBT с точки над 00.

39 за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF, OSD, Rrufung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), Goethe-Zertifikat B, C1 и C; за френски език: DELF / DALF. - сертификати, издадени от Департамента за езиково и специализирано обучение на Софийския университет Св. Кл. Охридски (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В по Общата европейска референтна рамка за езици.. За допускане до участие в класирането за специалностите Хебраистика, на ядрото и елементарните частици (на английски език) и Философия (на английски език) е задължително кандидатите да отговарят на следните условия: - успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език; Или - успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език; Или - сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва: за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; - TOEFL IBT с точки над 80; - TOEFL CBT с точки над Студентите, приети за обучение срещу заплащане, не могат да променят до края на обучението си основанието, въз основа на което са придобили студентски права. Прието с решение на Академически съвет с протокол 13/ г. УТВЪРДИЛ: ПРОФ. ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 016/017 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Шифър Специалност, на обучение Места ИЗПИТИ:

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Физика и информатика (редовна форма) - Какво се учи: подготовка за учители по физика и астрономия и информатика и информационни технологии. Възможност

Физика и информатика (редовна форма) - Какво се учи: подготовка за учители по физика и астрономия и информатика и информационни технологии. Възможност Физика и информатика (редовна форма) - Какво се учи: подготовка за учители по физика и астрономия и информатика и информационни технологии. Възможност за допълнителен избор от интердисциплинарни избираеми

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

2.2. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование граждани на трет

2.2. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование граждани на трет 2.2. Годшн такс за обучене на чуждестранн студент, по чл. 95, ал. 8 от Закона за всшето образоване граждан на трет за Европейскя съюз държав, прет през учебната 2017-2018 г. Адмнстраця управлене Адмнстраця

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

2.3. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната г. професионално направление Админ

2.3. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната г. професионално направление Админ 2.3. Годшн такс за обучене на чужд езк на студент,, прет през учебната 2017-2018 г. Адмнстраця управлене Адмнстраця управлене Адмнстраця управлене ГГФ Регонално развте полтка 3 850 EUR 3 850 EUR 3 300

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места за първокурсници съгласно решение на МС 241/25.04.2019

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Държавни зрелостни изпити 2015 II СОУ Проф. Н.Маринов Гр. Търговище НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1345/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно