4 Aπριλίου 2003

Размер: px
Започни от страница:

Download "4 Aπριλίου 2003"

Препис

1 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на души, което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател. Мъжете са , а жените , или на мъже се падат жени при средно жени в национален мащаб. В сравнение с края на 2017 г. общото население на област Русе намалява с души, или с 1.3 %, като броят на мъжете е намалял с 1 471, а този на жените - с (табл. 1). 1. Население в област Русе към (Брой) Общо Мъже Жени И за областта е характерна тенденцията за остаряване на населението, изразяваща се основно в нарастване на дела на населението на 65 и повече навършени години. Към г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години в област Русе е 23.3% (50 983) от общото й население. В сравнение с 2017 г. този дял нараства с 0.3 процентни пункта. Делът на тази възрастова група в общия брой на населението остава по-висок от средния за страната (21.3%). Процесът на остаряване е посилно изразен при жените отколкото при мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече навършени години към края на 2018 г. е 27.3%, а на мъжете %. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях. Към г. децата под 15 години в област Русе съставляват 12.8% (27 875) от общия брой на населението. В края на 2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост (отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група навършени години) е 56.4%. През 2017 г. този коефициент за областта е бил 55.4%. В градовете това съотношение е значително по-благоприятно %, отколкото в селата %. Остаряването на населението в област Русе води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2018 г. достига 45.2 години и е по-висока от средната за България (43.8 години). Русе 7000, ул. Църковна независимост 16, Тел. 082/

2 Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата на област Русе средната възраст на населението е с 5.4 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете средната възраст на населението е 44.0 години, а в селата години. В края на 2018 г. средната възраст на мъжете в областта е 43.1 години, а тази на жените - с 4.0 години по-висока (47.1 години). За страната средната възраст на мъжете е 42.0 години, а на жените години. Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2018 г. тези граници са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете. Населението в трудоспособна възраст в област Русе към края на 2018 г. е души (табл. 2), или 59.5% от общия брой. Относителният му дял от трудоспособното население на страната е 3.1%. В сравнение с 2017 г. броят на трудоспособното население намалява с 1.7%. Сред общините в областта най-висок е относителният дял на тази категория население в община Русе %, а с най-нисък дял е община Иваново %. Над трудоспособна възраст са лица (26.9%), а под трудоспособна възраст лица (13.6%). В община Иваново е регистриран най-висок относителен дял на населението над трудоспособна възраст % от общия брой, докато във водещата община Русе този дял e едва 24.8%. При населението под трудоспособна възраст с най-висок относителен дял е община Бяла %, а с най-малък дял - община Иваново с 8.5%. 2. Население под, във и над трудоспособна възраст в област Русе към Години (Брой) Възрастови групи под трудоспособна възраст в трудоспособна възраст над трудоспособна възраст Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години). В област Русе към г. това съотношение е 58, или всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 58 млади хора. Това съотношение е по-благоприятно в градовете (60) отколкото в селата (52). Русе 7000, ул. Църковна независимост 16, Тел. 082/

3 Териториално разпределение на населението Към края на 2018 г. населените места в област Русе са 83-9 градове и 74 села. Населението в градовете на областта към г. наброява души и представлява 78.1% от общия брой. В сравнение с предходната година лицата, живеещи в градовете на област Русе, намаляват с В областния център град Русе в края на годината живеят общо лица, от които мъже и жени. В сравнение с 2017 г. населението на града намалява с 1223 лица. Към г. най-голям брой население е съсредоточен в община Русе - тук живеят лица, или 72.9% от общия брой за областта. В сравнение с края на 2017 г. броят на населението в община Русе намалява с души. Най-малка по брой на населението е община Ценово, в която живеят лица, или 2.2% от общото население на област Русе. На територията на областта има 11 села с население под 200 души, а 6 са селата с по-малко от 100 жители Беляново, Церовец, Табачка, Широково, Пет кладенци и Пепелина. Най-малкото село с регистрирани едва 11 жители в областта е Пепелина, а найголямото Николово с 2720 души. Раждаемост През 2018 г. броят на живородените деца в област Русе е и в сравнение с предходната година намалява с 1 дете. Относителният им дял от общия брой за страната е 2.7%. Коефициентът на обща раждаемост в Рсенска област през 2018 година е 7.7, като през 2017 е бил 7.6. През 2018 г. още 2 области са със същия коефициент Монтана и Перник, а 6 области в страната са с по-ниско равнище на показателя Силистра, Добрич, Кюстендил, Видин, Габрово и Смолян. Русе 7000, ул. Църковна независимост 16, Тел. 082/

4 Фиг. 1. Живородени в област Русе по години и пол 2500 Брой Момичета Момчета Броят на живородените момчета в областта е 855 и надвишава този на живородените момичета (832) с 23 деца. През 2018 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Русе е 948, или 56.2% от общия брой. В сравнение с предходната година относителният им дял се увеличава с 1.5 процентни пункта. Сериозно влияние върху равнището на раждаемостта и възпроизводството на населението оказват параметрите на фертилния контингент в област Русе. Към г. броят на жените във фертилна възраст (15-49 години) е и спрямо предходната година намалява с 2.5%. Тоталният коефициент на плодовитост за 2018 г. в областта е 1.41 деца при среден за страната деца. С по-ниска стойност на показателя в страната са - София (столица) 1.26, Велико Търново 1.34 и Смолян За сравнение през 2017 г. тоталният коефициент на плодовитост за област Русе е бил 1.37 деца. През 2018 г. средната възраст на майката при раждане на дете за област Русе е 29.0 години, а при раждане на първо дете години. В сравнение с 2017 година е налице слабо нарастване на средната възраст на родилките. Всяка трета жена в област Русе, станала майка през 2018 г., попада във възрастовата група навършени години и само 8.1% от родилите през годината нямат навършени 20 години, а 0.4% са родилите жени над 45 годишна възраст. През 2018 г. са регистрирани общо 10 мъртвородени деца при 5 за 2017 година. Русе 7000, ул. Църковна независимост 16, Тел. 082/

5 Смъртност През 2018 г. броят на умрелите лица в област Русе е (фиг. 2). От тях 2 030, или 52.9%, са мъже, а 1 806, или 47.1%, са жени. Съотношението по пол на умрелите лица е 890 жени на мъже. В сравнение с предходната година броят на починалите в областта се увеличава с 4.3%. Умрелите лица в градовете на област Русе са и формират 66.9% от всички умрели лица в областта през 2018 година. Фиг. 2. Умрели в област Русе по години и пол Брой Жени Мъже Коефициентът на обща смъртност през 2018 г. в област Русе е 17.4 и нараства спрямо 2017 година с 0.9 процентни пункта. Смъртността при мъжете (18.9 ) продължава да бъде по-висока от тази при жените Възраст 3. Починали по пол и възраст в област Русе Общо всичко мъже жени (Брой) Област Русе Коефициентът на преждевременна смъртност, представляващ относителния дял на умрелите лица на възраст под 65 години от общия брой на умиранията, за 2018 г. е 19.8%, съответно 25.3% при мъжете и 13.7% при жените. Русе 7000, ул. Църковна независимост 16, Тел. 082/

6 Коефициентът на обща смъртност в градовете на област Русе (15.0 ) остава значително по-нисък от този в селата (26.2 ), където живее предимно по-възрастно население. През 2018 год. починалите деца на възраст до една навършена година са 10 (7 момчета и 3 момичета) и намаляват с 6 спрямо 2017 год. Коефициентът на детска смъртност в област Русе е 5.9, а за сравнение през 2017 год. е бил 9.5. При момчетата смъртността е 8.2, а при момичетата Коефициенти на обща, детска и преждевременна смъртност в област Русе Години Обща смъртност - на Детска смъртност - на Преждевременна смъртност - % души от населението живородени Естествен прираст на населението на област Русе Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. В ретроспективен план за доста дълъг период от време демографското развитие на област Русе се характеризира с отрицателен естествен прираст. В резултат на него през 2018 г. населението на областта намалява с лица. Броят на мъжете намалява с 1175, а на жените - с 974. Намалението на населението, изразено чрез коефициента на естествен прираст, за 2018 г. е минус 9.7 при минус 8.9 за предходната година. Русе 7000, ул. Църковна независимост 16, Тел. 082/

7 Брачност През 2018 г. броят на сключените бракове в област Русе е 870, или с 27 по-малко от предходната година. В градовете на областта са регистрирани 665 юридически брака, или близо 3/4 от всички бракове през годината (фиг. 3). Фиг. 3. Сключени бракове в област Русе по години и местоживеене Брой Села Градове Коефициентът на брачност за област Русе през 2018 г. е 4.0 и се запазва спрямо 2017 година. Брачността в градовете е 3.9, а в селата За страната общият коефициент на брачност е 4.1, като в градовете е 4.2, а в селата 4.0. Бракоразводност През цялата 2018 г. в област Русе са прекратени общо 387 юридически брака при 371 за предходната година. В градовете разводите са 316, а в селата - 71 (фиг. 4). Русе 7000, ул. Църковна независимост 16, Тел. 082/

8 Фиг. 4. Прекратени бракове в област Русе по години и местоживеене Брой 400 Села 300 Градове За 2018 г. коефициентът на бракоразводност за област Русе е 1.8 и незначително нараства спрямо предходната година. Бракоразводността в градовете е 1.8, а тази в селата е 1.5. Механично движение на населението През 2018 г. в резултат на вътрешната и външната миграция населението на област Русе бележи намаление с 631 лица. Вътрешнообластната миграция обхваща 1390 лица, т.е. тези лица са променили обичайното си местоживеене в рамките на годината между населените места на територията на областта, като очаквано най-интензивен миграционният поток е към община Русе. През годината общо 578 лица са се заселили от чужбина в общините на област Русе, като най-голям е броят на завърналите се от Турция 115 души и Испания 84. Общият брой на изселените от област Русе към други държави е 1164, като най-голям е броят на заминалите за Германия 398 (34.2 %) и Великобритания 174 души. Русе 7000, ул. Църковна независимост 16, Тел. 082/

9 Методологични бележки Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година. Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система Демография в Националния статистически институт. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес. Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното деление на страната към на съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето. Възрастта на населението в края на годината е изчислена към в навършени години. Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието. При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година. Русе 7000, ул. Църковна независимост 16, Тел. 082/

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

Население и демографски процеси в област Сливен през 2018 година

Население и демографски процеси  в област Сливен през 2018 година 1. Брой на населението НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Населението на област Сливен към 31.12.2018 г. е 186 495 души или 2.7 % от населението на страната и нарежда областта

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 година

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 година 00 00 003 004 005 006 007 008 009 00 0 0 03 04 05 06 07 08 РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ И МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 08 ГОДИНА Основните фактори, които влияят върху измененията в броя

Подробно

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 218 ГОДИНА Към 31 декември 218 г. населението на Софийска област е 229 41 души, което представлява 1.9% от населението на Югозападен район и 3.3%

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПРЕЗ 208 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

Население и демографски процеси през 2018 година

Население и демографски процеси през 2018 година НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Демографска ситуация в страната през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът в териториалното

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?.

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?. ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Гл. ас. д-р Стефан Стефанов Катедра "Математика и статистика", СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 3) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

Образование и обучение на Възрастни

Образование и обучение на Възрастни Състояние на сектора за учене на възрастни в Област Видин 2011 2015 година Министерство на образованието и науката София 2017 г. ПРОЕКТ 567452-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA "Националните координатори

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил., или 67.1% от населението на същата възраст.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г.

ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г. ОБЛАСТ БУРГАС 2018 г. СЪСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НАСЕЛЕНИЕ НА БУРГАСКИ РЕГИОН КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ Години Общо Мъже Жени В градовете В селата 1970 407717 208213 199504 229005 178712 1980 432721 216969

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Професионална гимназия по икономика

Професионална гимназия по икономика ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА град Перник Участници: 1. Магдалена Александрова Георгиева - 11 клас 2. Десислава Николаева Петрова 11 клас 3. Мария Александрова Георгиева 11 клас Ръководител: Николина

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева - Петрова Петя Брайнова Ралица Димитрова Институт Отворено

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА През второто тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

Русе Население (2012) Територия (кв. км) Брой на населените места Относителен дял на населението в градовете (%) , ,0 Общ преглед И

Русе Население (2012) Територия (кв. км) Брой на населените места Относителен дял на населението в градовете (%) , ,0 Общ преглед И Русе Население (2012) Територия (кв. км) Брой на населените места Относителен дял на населението в градовете (%) 232 662 2 803,4 88 77,0 Общ преглед Икономиката на област Русе продължава да изпитва сериозни

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През второто тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 429.6 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През първото тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 206 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно