ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията"

Препис

1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова настилка

2 СЪДЪРЖАНИЕ. Правно основание за провеждане на пазарни консултации Описание на съществуващото положение Описание на дейностите Основни указания и изисквания за изпълнението Приложимо законодателство

3 . Правно основание Община Бобов дол (кметът на общината) е публичен възложител по смисъла на чл.5, ал., т.9 от Закона за обществените поръчки. Обект на настоящата обществена поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал., т., буква а, предложение първо от Закона за обществените поръчки за изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение от същия закон - Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова настилка. 2. Описание на съществуващото положение Мястото на изпълнение на предвидените строително-ремонтните работи е територията на община Бобов дол - град Бобов дол, село Мламолово и село Мала Фуча. Община Бобов дол е област в Югозападния район за планиране, разположена е в северната периферия на Кюстендилска област, в един от най-силно засегнатите от стопанската и социална депресия стари индустриални райони в България. На север общината граничи с община Радомир, на запад с общините Кюстендил и Невестино, а на юг и изток съответно с общините Бобошево и Дупница. Град Бобов дол се намира на географска ширина и географска дължина в планински район, в най-източния дял на Конявската планина, в най-северната част на географската местност Разметаница. От три страни е заобиколен от дялове на Конявска планина на изток и север е разположен Гологлавския рид, а на запад се издига връх Колош. На юг се простира равнината Разметаница, през която се достига до долината на река Струма. Разстояния: до град Кюстендил 36,69 км; до град Дупница 8,467 км, до град София 65,765 км, до град Благоевград 47,879 км. Градът се състои от две ясно обособени части квартал Христо Ботев на запад, наследник на първоначалното село и застроен почти изцяло с къщи, и квартал Миньор на изток, изграден в средата на ХХ век в местността Банковица, като тук преобладаващата архитектура са жилищните блокове. Село Мламолово ( географска ширина и географска дължина) е част от община Бобов дол, разположено е в в източните разклонения на Конявска планина в местността Разметаница на височина 500 м и се намира на 3 км от град Бобов дол на югоизток и на 42 км от град Кюстендил на северозапад. Село Мала Фуча ( географска ширина и географска дължина) е част от община Бобов дол, разположено е в Югозападен планов регион на България и се намира в полите на Конявската планина и по-точно под югозападната част на връх Колош, в близост до село Голема Фуча, но на по-малка височина, на 6-7 км от град Бобов дол, 2-22 км от град Дупница и около 35 км от град Кюстендил. Улиците предмет на интервенция са изградени преди повече от тридесет години, като тези в град Бобов дол са с армирана бетонова настилка, която е напукана, износена и изровена, а улиците в селата Мламолово и Мала Фуча са стръмни насипвани през годините с инертни материали, които при интензивни валежи и снеготопене се изнасят от повърхностния отток. 3. Описание на дейностите 3

4 3. Подобект: Основен ремонт на кръстовище и прилежащи паркинги при бл.9 и блок 25, квартал Миньор, град Бобов дол Предвижда се извършване на ремонтни дейности посредством изпълнение на следните дейности: Машинно разкъртване на стара бетонова настилка; Почистване натоварване и извозване на строителни отпадъци; Полагане на ел.заварена метална мрежа 8ммх20х20см; Полагане на бетонова настилка с дебелина 0 см; Изкоп с Багер за подравняване; Изкоп на ръка за оформяне на основа за декоративен бордюр; Кофраж за декоративен бордюр; Армировка за декоративен бордюр; Полагане на ел.заварена метална мрежа 8ммх20х20см; Полагане на бетонова настилка с дебелина 0 см, а именно: Разбиване на бетонови плочи с багер-хидрочук за машиннотоварене м3 24,00 2 Доставка и полагане на готова ел. заварена мрежа 8х20х20 м2 240,00 3 Доставка и полагане на бетон В25 за настилка и канавки м3 24,00 4 Извозване на строителни отпадъци бр. 3,00 5 Изкоп в земни почви за подравняване м3 6,00 6 Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък м3 2,00 7 Тесен изкоп за ограничителен бордюр м3,68 8 Армировка за ограничителен бордюр кг 00,00 9 Доставка и полагане на готова ел. заварена мрежа 8х20х20 м2 60,80 0 Кофраж декоративен бордюр м2 6,30 Доставка и полагане на бетон В25 м3 0, Подобект: Основен ремонт на подходи при блок ЕП 3, квартал Миньор, град Бобов дол Предвижда се извършване на ремонтни дейности посредством изпълнение на следните дейности: Машинно разкъртване на стара бетонова настилка; Почистване натоварване и извозване на строителни отпадъци; Полагане на ел.заварена метална мрежа 8ммх20х20см; Полагане на бетонова настилка с дебелина 0 см, а именно: Разбиване на бетонови плочи с багер-хидрочук за машинно товарене м3 23,00 2 Доставка и полагане на готова ел. заварена мрежа 8х20х20 м2 230,00 3 Доставка и полагане на бетон В 25 за настилка и канавки м3 23,00 4 Извозване на строителни отпадъци м3 23,00 4

5 3.3 Подобект: Основен ремонт с полагане на бетонова настилка на улица Дъбрава, град Бобов дол Машинно подравняване м2 300,00 2 Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък м3 30,00 3 Тесен изкоп за ограничителен бордюр м3 5,00 4 Армировка за ограничителен бордюр кг 00,00 5 Доставка и полагане на готова ел.заварена мрежа 8x20x20 м2 300,00 6 Доставка и полагане на бетон В25 за настилка и бордюри м3 40, Подобект: Основен ремонт с полагане на бетонова настилка на улица Теменуга, село Мламолово Възстановяване на напречна отводнителна канавка Демонтаж на метална решетка м 4,00 2 Ремонт на метална решетка бр.,00 3 Почистване на напречна отводнителна канавка м 4,00 4 Монтаж на метална решетка бр.,00 Възстановяване на надлъжна отводнителна канавка 5 Почистване на треви и дребни храсти м2 8,00 6 Почистване на ръка от наноси м 54,00 7 Изкоп с багер за надлъжна канавка м3 4,00 8 Доставка и монтаж на готови бетонови улеи м 62,00 Изграждане на напречна отводнителна канавка 9 Изкоп с багер м3 3,00 0 Доставка и монтаж на готови бетонови улеи с бетонова решетка м 2,00 Подложен бетон В2,5 м3,00 Изграждане на бетонова настилка 2 Машинно подравняване м2 000,00 3 Доставка, полагане и валиране на основа от трошен камък м3 00,00 4 Кофраж за полагане на бетонова настилка м3 4,00 5 Доставка и монтаж на готова ел. заварена арматурна мрежа 8 мм м2 600,00 6 Доставка и полагсмане на бетон В25 с дебелина мин 0 см м3 60,00 7 Заливка на делатационна фуга с горещ битум м 74,00 8 Извозване на строителни отпадъци м3 0,00 5

6 3.5 Подобект: Основен ремонт с полагане на бетонова настилка на улица с о.т , село Мала фуча 2 Машинно подравняване м2 300,00 Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък м3 30,00 Доставка и монтаж на готова ел. заварена мрежа 8х20х20 3 м2 300,00 4 Доставка и полагане на бетон В25 м3 40,00 4. Основни указания и изисквания за изпълнението Изпълнителят следва да спазва всички действащи нормативни документи за строителство в Република България, имащи отношения към изпълнявания обект. Изпълнителят носи отговорност за изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите. В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите. Изпълнителят е длъжен да влага в строителството строителни продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, когато: са годни за предвижданата за тях употреба и по-конкретно удовлетворяват съществените изисквания към строежите по чл. 69, ал. ЗУТ и отговарят на техническите спецификации по чл. 4 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 06 от 27 декември 2006 г., в сила от г.) ; притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежите, които са проектирани, изпълнени и въведени в експлоатация в съответствие с техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове. "Строителен продукт" е всеки продукт, който се произвежда за трайно влагане в строежите, в т.ч. материали, изделия, елементи, детайли, комплекти и др. Строителните продукти се доставят с изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход. Всички материали, които ще бъдат вложени в строителните работи трябва да са нови, неизползвани. Материалите се доставят, придружени със съответната документация и сертификати, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 06 от 27 декември 2006 г., в сила от г.). 6

7 Всички материали следва да са ясно обозначени, за да могат да бъдат идентифицирани. Всички материали, които не са придружени с пълната изисквана документация или чието качество не отговаря на посочените в техническата спецификация стандарти, не се приемат и следва да бъдат изнесени от обекта. Изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строителномонтажните работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд на строежа, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба 2/ г. за минималните изисквания здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнителят е задължен да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове и спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Извозването на земни маси и строителни отпадъци да се извърши на места, определени от Община Бобов дол. 5. Приложимо законодателство При изпълнение на задълженията си Изпълнителят следва да спазва действащото българско законодателство, в т.ч.: Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Закона за устройство на територията (ЗУТ) и поднормативната уредба по неговото прилагане; Закона за безопасни условия на труд и поднормативната уредба към неговото прилагане; 7

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г А Б Р О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, ОТНОСНО: Приемане на Изменение и допълнение на Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите,

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1. по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след

Подробно

KSS_

KSS_ КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Основен ремонт на: стълби и алея от кв. Христо Ботев до кв.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Основен ремонт на: стълби и алея от кв. Христо Ботев до кв. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Основен ремонт на: стълби и алея от кв. Христо Ботев до кв. Миньор, гр. Бобов дол; стълби от ул. Иван Вазов до

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11 Зебра I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение модел Л06-К I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

generated pdf

generated pdf ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА 24 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ петък, 28 септември 2018 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД Д О К Л А Д Н А З

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА НАРЕДБА 8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински терени. -------------------------------------------

Подробно

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински път BGS1051 /Път III- 539/ - Русокастро Ливада Тръстиково

Подробно

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда І. Информация за контакт с възложителя:

Подробно