Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event"

Препис

1 ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ ТРАНСПОРТ г. Весела Господинова Зам.-министър на транспорта

2 ТРАНСПОРТ 2007 г. Цели на Европейската транспортна политика Осигуряване свободното движение на пътници и товари в обединения Европейски съюз Развитието на вътрешния пазар на Европейския съюз Създаване на условия за икономическо и социално сближаване в рамките на Европейския съюз Изграждане на мултимодална европейска мрежа в съответствие с целите, заложени в Бялата книга: Европейска транспортна политика до 2010 време за решение иактуализациятайот2006 г. Изграждане на връзки със съседните страни и региони

3 ТРАНСПОРТ 2007 г. ЦЕЛИ НА ТРАНСПОРТ г. Основна цел на Оперативна програма Транспорт : РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ Специфични цели: Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на ЕС; Постигане на баланс между отделните видовете транспорт.

4 ТРАНСПОРТ 2007 г. Транспортна политика на ЕС и избора на приоритети в Оперативна програма Транспорт Бяла книга: Европейска транспортна политика до 2010 време за решение иактуализациятаиот 2006 г.; Доклад на Групата на високо равнище І, председателствана от Карел Ван Мирт; Доклад на Групата на високо равнище, председателствата от Лойола де Паласио; Кохезионна политика на ЕС за периода г.; Насоки на Общността за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

5 ТРАНСПОРТ 2007 г. Бенефициенти на ОП Транспорт Фонд Републиканска пътна инфраструктура НК Железопътна инфраструктура ИА Морска администрация ИА Проучване и поддържане на р. Дунав Метрополитен ЕАД

6 ТРАНСПОРТ 2007 г. Развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основни национални транспортни оси Цел на приоритетната ос Изграждане и развитие на ключовите железопътни инфраструктурни връзки от национално, транс-гранично и европейско значение и подобряване на оперативната съвместимост на основните железопътни артерии. Бюджет 580 млн. евро

7 ТРАНСПОРТ 2007 г. Проект Модернизация на жп линия Видин София Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград турска граница Модернизация на жп линия София Пловдив Модернизация на жп линия София Перник - Радомир млн. 320,00 35,00 125,00 100,00

8 ТРАНСПОРТ 2007 г.

9 ТРАНСПОРТ 2007 г. Развитие на пътната инфраструктура по Трансевропейските и основни национални транспортни оси Цел на приоритетната ос Изграждане и развитие на ключовите пътни инфраструктурни връзки от национално, транс-гранично и европейско значение и подобряване на оперативната съвместимост на основните пътни артерии Бюджет 989,59 млн. евро

10 ТРАНСПОРТ 2007 г. Проект Видин Монтана Кърджали - Подкова Враца - Ботевград АМ Струма Връзка на АМ Хемус с околовръстен път на София АМ Марица от км 5 до км 72 млн. 32,00 32,00 85,00 600,00 32,

11 ТРАНСПОРТ 2007 г.

12 ТРАНСПОРТ 2007 г. Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари Цел на приоритетната ос Подобряване на условията за пътуване и улесняване трансфера на пътници и товари между отделните видове транспорт Бюджет 211,09 млн. евро

13 ТРАНСПОРТ 2007 г. Проект Разширение на метрото от хотел Хемус до Централна жп гара и Централна автогара и от ж.к. Дружба до новото летище в гр. София Строителство на Интермодален терминал в гр. София млн. 185,19 25,90

14 ТРАНСПОРТ 2007 г.

15 ТРАНСПОРТ 2007 г. Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешните водни пътища Цел на приоритетната ос Подобряване на условията за корабоплаване по р. Дунав и морските пространства. Бюджет 156,85 млн. евро

16 ТРАНСПОРТ 2007 г. Проект Подобряване на навигацията в българорумънския участък на река Дунав от км 530 до км Батин от км 576 до км Белене Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове фаза 3 млн. 138,00 15,00 3,85

17 ТРАНСПОРТ 2007 г.

18 ТРАНСПОРТ 2007 г. ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ Железопътна инфраструктура Пътна инфраструктура Подобряване на интермодалността Морски и вътрешните водни пътища Техническа помощ

19 Постигнати резултати ТРАНСПОРТ 2007 г. Разработена и утвърдена от ЕК Оперативна програма Структуриран и работещ Управляващ орган на ОП Транспорт Проведени две заседания на Комитета за наблюдение на ОП Транспорт Утвърдени критерии за избор на проекти Активно сътрудничество с инициативата JASPERS Прегледана и утвърдена тръжна документация за избор на изпълнител на три проекта Разработен комуникационен план за периода г.

20 ТРАНСПОРТ 2007 г. Официална церемония за подписване на ОП Транспорт г., гр. Брюксел, Белгия, 27 ноември 2007 г.

21 БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА г. ======================================================= ГОДИШЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА г. ======================================================= ГОДИШЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014 2020 г. ======================================================= ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2018 Г. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ =======================================================

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Обсъждане на проект за Техническа спецификация за проектиране и изпълнение на интелигентни транспортни системи на пътната мрежа инж. Асен Антов Изпълнителен директор БАИТС, 17.09.2014 Статут и задачи на

Подробно

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас Развитие на градската мобилност в Община Бургас Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия Община Бургас географско положение Разположена

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

Р Е Ц Е Н ЗИЯ

Р Е Ц Е Н ЗИЯ Р Е Ц Е Н З И Я От проф. дин Иван Дочев Иванов Относно дисертационния труд на тема Усъвършенстване на пътната инфраструктура на Република България в условията на либерализиран транспортен пазар за придобиване

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през второ тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през второ тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през второто тримесечие

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през първо тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през първо тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през първото тримесечие

Подробно

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 215 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през второто тримесечие

Подробно

И Н Д И К А Т И В Е Н С П И С Ъ К

И Н Д И К А Т И В Е Н    С П И С Ъ К СПРАВКА КЪМ 01.01.2014 Г. СТАТУС НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. Име на проекта/статус 1 Проект Интегриран градски транспорт на (въвеждане на интелигентна система за управление на

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Приложение 9-06 по ред речен басейн община 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян проект етап на проектното предложение подаден за оценяване Интегриран воден про

Приложение 9-06 по ред речен басейн община 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян проект етап на проектното предложение подаден за оценяване Интегриран воден про Приложение 9-06 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян етап на ното пложение подаден за оценяване Интегриран воден и изготвен идеен ; и финансиране по ПСОВ2 - кв."смолянски езера" строителство не е започнало Интегриран

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни) I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 216 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Slide 1

Slide 1 Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. СЪБРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРОЕКТА ОБХВАТ ПОИСКА И ПОЛУЧЕ Разработване на национален транспортен модел в неговите четири стъпки:

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 520 на Столичния общински съвет от

Подробно

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2011 г. превозените товари от сухопътния

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно