ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр.стара Загора, открита на основание на Решение РД / г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД, и комисия назначена със Заповед РД / год., в следния състав: Председател: 1. д-р Стефан Шишков - Зам.директор по адм.дейности Членове: 2. д-р Георги Арабаджиев - Началник КАИЛ 3. Таня Радевска - Гл. мед. сестра 4. Адв. Татяна Кекевска - правоспособен юрист 5. Желязка Костадинова Цанева - фелдшер болнична аптека Резервни членове: 1. Адв. Христо Панайотов - правоспособен юрист 2. Ваня Бонева Богданова - Ръководител отдела Обществени поръчки, проведе своето пето заседание: Членовете на комисията изслушаха доклада на председателя на комисията д-р Стефан Шишков и магистър фармацевт Желязка Костадинова Цанева относно съответствието на ценовите предложения на участниците с изискванията на възложителя от утвърдената документация относно това, налице ли е надвишаване на ценовите предложения на участниците с пределните, посочени от възложителя общи стойности на обособени позиции и на номенклатурите в тях. I. Комисията установи, че ценовите предложения на участника БЛАГИ" ООД за обособени позиции 42 и 43 отговарят на условията II. Комисията установи, че ценовото предложение на участника ЕЛИТ МЕДИКАЛ ООД за обособена позиция 79 не отговаря на условията на възложителя, посочени в утвърдената документация - стр. 5, раздел И, Предложените от участника цени на изделията в номенклатури 79.2,79.8, 79.9, 79.10, 79.11, 79.12, от обособена позиция 79 надвишават пределните стойности на тези номенклатури, посочени от възложителя в техническата спецификация - Приложение 1 към документацията. участие в процедурата. III. Комисията установи, че ценовите предложения на участника БИКОМЕД ООД за обособени позиции 45, 82 и 84 отговарят на условията IV. Комисията установи, че ценовото предложение на участника КА- М МЕДИКЪЛ ЕООД за обособена позиция 42 отговаря на условията

2 V. Комисията установи, че ценовите предложения на участника АГАРТА - ЦМ ЕООД за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 55, 69, 70. Комисията установи, че ценовите предложения на участника за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 26, 29, 30 и 55 не отговарят на условията на възложителя, посочени в утвърдената документация - стр. 5, раздел II, Участникът е подал ценови предложения за тези обособени позиции в които са посочени цени на номенклатури, които надвишат пределните такива, посочени от възложителя в техническата спецификация - Приложение 1 към утвърдената документация, а именно: - за обособена позиция 1 - цената на номенклатура за обособена позиция No 2 - цените на всички номенклатури за обособена позиция 3 - цената на номенклатура За обособена позиция 4 - цените на номенклатури 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6., 4.7, 4.8, 4.10, За обособена позиция 6 - цените на номенклатури 6.1, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, За обособена позиция 7 - цената на номенклатура За обособена позиция 10 - цената за номенклатура За обособена позиция 13 - цената за номенклатури 13.1,13.3, 1"Ц За обособена позиция 14 - цената за номенклатури 14.1, За обособена позиция 26 - цената за номенклатура За обособена позиция 29 - цените на номенклатури 29.4, 29.6, 29.7 ' ', ; - За обособена позиция 30 - цените на номенклатури 30.1, 30.14, '. За обособена позиция 55 - цената на номенклатура участие в процедурата за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 6,7, 10, 13, 14, 26, 29, 30 и 55. останалите обособени позиции 15,16,17,19,27,33,35, 69 и 70 отговарят на условията VI. Комисията установи, че ценовите предложения на участника "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД за обособени позиции: 1,2,3,4,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,26,29,32,33,34,41,42,43,44,48, 49,55,57,67,79. Комисията установи, че ценовото предложение на участника' за обособена позиция 41 не отговаря на условията на възложителя, посочени в утвърдената документация - стр. 5, раздел II, т. 13, стр. 7, раздел III, т. 6.2, стр. 16, раздел VIII, т Участникът е предложил цени на номенклатури от 41.1 до 41.5 вкл., които надвишават пределните такива, посочени от възложителя в техническата спецификация. предлага на Възложителя този участник да бъде отстранен от по^ нататъшно участие в процедурата за обособена позиция 41.

3 останалите обособени позиции 1,2,3,4,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,26,29,32,33,34,42,43,44,48,49, 55,57,67,79 отговарят на условията на възложителя VII. Комисията установи, че ценовите предложения на участника БУЛМАР МА ООД за обособени позиции 13,14,15. останалите обособени позиции 13,14,15 отговарят на условията на VIII. Комисията установи, че ценовото предложение на участника ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД за обособена позиция 69. Комисията приема, че ценовото предложение на участника за останалите обособени позиции 69 отговаря на условията на IX. Комисията установи, че ценовите предложения на участника Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД за обособени позиции 25, 32, 37, 42, 43, 44, 51, 53. Комисията установи, че ценовите предложения на участника за обособена позиция No 37, 42, 43, 44, 51, 53 не отговарят на условията на възложителя, посочени в утвърдената документация - стр. 5, раздел И, Участникът е предложил цени на номенклатура 37.2 от обособена позиция No 37, която надвишава пределната такава, посочена от Участникът е предложил цени на номенклатури от 42.1 до вкл. от обособена позиция 42, които надвишават пределните такива, посочени от Участникът е предложил цени на номенклатури от 43.3 до вкл. от обособена позиция 43, които надвишават пределните такива, посочени от Участникът е предложил цени на номенклатури от 44.1 до 42.5 вкл. от обособена позиция 44, които надвишават пределните такива, посочени от Участникът е предложил цена на номенклатура от 51.3 от обособена позиция No 51, която надвишава пределната такава, посочена от Участникът е предложил цена на номенклатура от 53.1 от обособена позиция 53, която надвишава пределната такава, посочена от възложителя в техническата спецификация предлага на Възложителя този участник да бъде отстранен от по* нататъшно участие в процедурата за обособени позиции 37, 42, 43, 44, 51, 53. останалите обособени позиции 25 и 32 отговарят на условията на X. Комисията установи, че ценовите предложения на участника ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД за обособени позиции 9, 23, 24, 26, 28, 34, 39. 3

4 Комисията установи, че ценовото предложение на участника за обособена позиция 24 не отговаря на условията на възложителя, посочени в утвърдената документация - стр. 5, раздел И, т. 13, стр. 7, раздел III, т. 6.2, стр. 16, раздел VIII, т Участникът е предложил цени на номенклатура 24.1 от обособена позиция 24, която надвишава пределната такава, посочена от участие в процедурата за обособени позиции 24. останалите обособени позиции 9, 23, 26, 28, 34, 39 отговарят на условията XI. Комисията установи, че ценовите предложения на участника УЛТРАМЕД ЕООД за обособени позиции 26 и 27 останалите обособени позиции 26 и 27 отговарят на условията на XII. Комисията установи, че ценовите предложения на участника ЧАРДАКЛИЕВ ЕООД за обособени позиции 3, 4, 6, 7,13,14,15,17. " Комисията установи, че ценовите предложения на участника за обособени позиции 6 и 14 не отговарят на условията на възложителя, посочени в утвърдената документация - стр. 5, раздел И, Участникът е предложил цени на номенклатури 6.15 до 6.21 вкл. от обособена позиция 6, които надвишават пределните такива, посочени от Участникът е предложил цена на номенклатури 14.4 от обособена позиция No 14, която надвишава пределната такава, посочена от възложителя в техническата спецификация участие в процедурата за обособени позиции 6 и 14 останалите обособени позиции 3, 4, 7, 13 и 17 отговарят на условията XIII. Комисията установи, че ценовите предложения на участника "Г и Т" ЖЮ Д за обособени позиции 23,27,28. останалите обособени позиции 23,27,28 отговарят на условията на XIV. Комисията установи, че ценовите предложения на участника"рср" ЕООД за обособена позиция 25. Комисията приема, че ценовото предложение на участника за обособена позиция 25 отговаря на условията След извършването на горните действия, комисията извърши предварително класиране и сравнение на цените за наличие на ценови предложения по обособени позиции с повече от 20% по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници за 4

5

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/18.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да отвори, разт:леда, оцени и класира представените оферти

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София факс

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София  факс ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София http://www.isul.eu/ факс: (+35 2) 432 144, S435 Ш Утвърдил: Изпълнителен дире

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 19.10.2018 г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Георги Лапчев Кмет на Община Царево Подписът е заличен

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц 151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.цанко Иванов Николов / П Р О Т О К О Л Дата:01.03.2017г.

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМА ПРОТОКОЛ 3 ЧАСТ ВТОРА от дейността на комисия, назначена със Заповед РД01-572/17.05.2016 г. на Възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ ,  РЕШЕНИЕ 003/ З КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/800 832, e-mail: office@oncocenter.org РЕШЕНИЕ 003/03.05.2016 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на

Подробно

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с вх.номер на документацията 2851/05.10.2017г.-15,47 Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л  № 1 О Б Щ И Н А Б О Т Е В Г Р А Д П Р О Т О К О Л 2 Днес, 18.02.2019г., комисия назначена със Заповед ОА-99/13.02.2019г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17,

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ 3 от 11.10.2012 год. Днес 11.10.2012 год. се проведе редовно насрочено заседание на назначена с Заповед РД 04-485/01.10.2012 год. на Директора на Областна дирекция Земеделие Видин тръжна комисия

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

УТВЪРДИЛ:... /ПЕТЪР КИРОВ/ КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО П Р О Т О К О Л Днес год. от 14.00часа в залата на Община Елхово, комисия назначена със Зап

УТВЪРДИЛ:... /ПЕТЪР КИРОВ/ КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО П Р О Т О К О Л Днес год. от 14.00часа в залата на Община Елхово, комисия назначена със Зап УТВЪРДИЛ:... /ПЕТЪР КИРОВ/ КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО П Р О Т О К О Л Днес 03.04.2018год. от 14.00часа в залата на Община Елхово, комисия назначена със Заповед РД-62/01.02.2018г. на Кмета на Общината в състав:

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 Днес на г. от 10:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на Заповед РД / г. на Кмета на Община Велико

ПРОТОКОЛ 3 Днес на г. от 10:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на Заповед РД / г. на Кмета на Община Велико ПРОТОКОЛ 3 Днес на 15.10.2018 г. от 10:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на Заповед РД 22-985/13.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново във връзка с конкурс за проект с предмет:

Подробно

ДОГОВОР УР-003

ДОГОВОР УР-003 Участник: Ю Ейч Уай Брейн Сторм Консулт ООД Участинкът Ю ейч уай брейн сторм консулт ООД е предложил основните мерки за изпълнението на дейностите по одитния ангажимент. Участникът е разгледал и представил

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-104 Днес, 05.12.2018г., Комисията назначена със Заповед РД 15-2728 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

Blanka

Blanka Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - П л о в д и в ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-24 Днес, 09.05.2019г., Комисията назначена със Заповед РД 15-929 от 10.04.2019г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

Списък на издадените административни актове (заповеди) в изпълнение на правомощията на кмета на Столична община, регистрирани за периода

Списък на издадените административни актове (заповеди) в изпълнение на правомощията на кмета на Столична община, регистрирани за периода Списък на издадените административни актове (заповеди) в изпълнение на правомощията на кмета на Столична община, регистрирани за периода 01.01.2019-31.03.2019 г. (чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

НА ВНИМАНИЕТО НА:

НА ВНИМАНИЕТО НА: О Б Щ И Н А Б У Р Г А С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg 93-ОП-15(3)/09.03.2015 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ

Подробно

34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТОЮ ШИШКОВ ГР. СОФИЯ Район Красно село ул. Родопски извор 43 Директор зам.директор канцелария УТВ

34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТОЮ ШИШКОВ ГР. СОФИЯ Район Красно село ул. Родопски извор 43 Директор зам.директор канцелария УТВ 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТОЮ ШИШКОВ ГР. СОФИЯ Район Красно село ул. Родопски извор 43 Директор 02 859-30-74 зам.директор 859-88-06 канцелария 859-41-31 УТВЪРЖДАВАМ: (Цеца Тонева) УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V а

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно