RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Eвропейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-1166/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението в Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP)) Ларс Адактусон, Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Естер де Ланге, Дьорд Хьолвени, Мишел Алио-Мари, Елжбета Катажина Лукачийевска от името на групата PPE RE\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-1166/2016 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предходни резолюции от 27 февруари 2014 г. относно положението в Ирак 1, от 18 септември 2014 г. относно положението в Ирак и в Сирия и офанзивата на ИД, включително преследването на малцинства 2, и поспециално параграф 4 от нея, от 27 ноември 2014 г. относно Ирак: отвличане и малтретиране на жени 3, от 12 февруари 2015 г. относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на Ислямска държава 4, и по-специално параграф 27 от нея, от 12 март 2015 г. относно последните атаки и отвличания от ИДИЛ/Даиш в Близкия изток, по-специално на асирийци 5, и по-специално параграфи 2, 5 и 8 от нея, от 12 март 2015 г. относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2013 г. и политиката на Европейския съюз в тази област 6, по-специално параграфи 129 и 211 от нея, от 12 март 2015 г. относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г 7., и по-специално параграфи 66 и 67 от нея, от 30 април 2015 г. относно унищожаването на културни обекти, извършвано от ИДИЛ/Даиш 8, от 30 април 2015 г. относно преследването на християни по света във връзка с убиването на студенти в Кения от терористичната групировка Ал Шабаб 9, и от 4 февруари 2016 г. относно систематичното масово избиване на религиозните малцинства от страна на т. нар. ИДИЛ/Даиш 10, и по-специално параграфи 11, 12 и 14 от него, като взе предвид заключенията на Съвета от 23 май 2016 г. относно регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак, както и за заплахата от ИДИЛ/Даиш, от 14 декември 2015 г. относно Ирак, от 16 март 2015 г. относно регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак, както и за заплахата от ИДИЛ/Даиш, от 20 октомври 2014 г. относно кризата в Сирия и Ирак, свързана с ИДИЛ/Даиш, от 30 август 2014 г. относно Ирак и Сирия, от 14 април 2014 г. и 12 октомври 2015 г. относно Сирия и от 15 август 2014 г. относно Ирак, като взе предвид, наред с другото, Насоките на ЕС относно насърчаването и защитата на свободата на религията и убежденията, Насоките на ЕС за насърчаване на спазването на международното хуманитарно право; Насоките на 1 Приети текстове, P7_TA(2014) Приети текстове, P8_TA(2014) Приети текстове, P8_TA(2014) Приети текстове, P8_TA(2015) Приети текстове, P8_TA(2015) Приети текстове, P8_TA(2015)0076, 7 Приети текстове, P8_TA(2015)0079, 8 Приети текстове, P8_TA(2015)0179, 9 Приети текстове, P8_TA(2015)0178, 10 Приети текстове, P8_TA(2016)0051. PE v /8 RE\ doc

3 ЕС относно насилието срещу жени и момичета и борбата с всички форми на дискриминация на жените; Насоките за политиката на ЕС към трети страни по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание; Насоките на ЕС относно децата и въоръжените конфликти; Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето; и Насоките на ЕС в областта на правата на човека Свобода на изразяване онлайн и офлайн, като взе предвид декларациите на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно Ирак и Сирия, като взе предвид Резолюция 2091 (2016) Чуждестранни бойци в Сирия и Ирак, приета от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа на 27 януари 2016 г., като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Ирак, поспециално резолюции 2299 (2016) и 2249 (2015), осъждащи неотдавнашните терористични нападения от страна на ИДИЛ/Даеш, като взе предвид Разглеждане на доклада, представен от Ирак на Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация от 2 октомври 2013 г.; Заключителни бележки по доклада на Ирак на Комитета на ООН по правата на детето от 3 март 2015 г.; Заключителни бележки по доклада, представени от Ирак на Комитета на ООН срещу насилственото изчезване от 13 октомври 2015 г.; Заключителни бележки по доклада на Ирак на Комитета на ООН за икономически, социални и културни права от 27 октомври 2015 г.; и заключителни забележки относно Ирак на Комитета на ООН по правата на човека от 3 декември 2015 г., като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, А. като има предвид, че операцията за освобождаване на Мосул от ИДИЛ/Даиш започна, и ако борещите се срещу ИДИЛ/Даиш военни участници и международната общност като цяло не се занимаят с неразрешените спорове относно вътрешните граници в Северен Ирак, то тези спорове могат да попречат на възстановяването на областта и репатрирането на разселеното население, което би представлявало заплаха за бъдещото съществуване на уязвимите малцинства в района; Б. като има предвид, че равнината Ниневия, Тал Афар и Синджар, както и поширокият регион, са вековната родина на християни (халдейци/сирийски християни/асирийци) язиди, сунитски и шиитски араби, кюрди, шабаки, туркмени, какаи, сабейци-мандеи и други, в която са живели заедно в продължение на векове в дух на общ плурализъм, стабилност и междуобщностно сътрудничество, независимо от периодите на външно насилие и преследване, до началото на настоящия век и окупирането на голяма част от региона от ИДИЛ/Даиш през 2014 г.; В. като има предвид, че през 2003 г. християните в Ирак наброяваха над 1,5 милиона, а сега са по-малко от , като много от тях живеят в бедност и RE\ doc 3/8 PE v01-00

4 несигурност; Г. като има предвид, че присъствието на християни и други малцинства в Ирак и Близкия Изток като цяло е традиционно от голямо социално значение, поради значителния им принос за политическата стабилност, и изчезването на тези малцинства в региона ще има допълнително дестабилизиращ ефект; Д. като има предвид, че Парламентът призна на 4 февруари 2016 г., че ИДИЛ/Даиш извършва геноцид спрямо християните и йезидите, както и спрямо други религиозни и етнически малцинства, които не са съгласни с нейното тълкуване на исляма, и че преследването, зверствата и международните престъпления се равняват на военни престъпления и престъпления срещу човечеството ; Е. като има предвид, че Парламентът е подкрепен от Съвета на Европа, Държавния департамент на САЩ, Конгреса на САЩ, Парламента на Обединеното кралство, парламента на Австралия и други нации и институции, като признава, че жестокостите, извършвани от ИДИЛ/Даеш срещу религиозни и етнически малцинства в Ирак включват военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид; Ж. като има предвид, че Парламентът призова международната общност и държавите й, включително ЕС и неговите държави членки, да гарантират необходимите условия на сигурност и перспективи за всички, които са били принудени да напуснат своята родина или са били насилствено разселени, да упражнят правото си да се върнат в своите родни страни възможно най-скоро, както е посочено в член 13.2 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 12.4 от Международния пакт за граждански и политически права, да запазят своите домове, земи, недвижимо имущество и вещи, както и своите религиозни и културни обекти, и да им се даде възможност да се радват на достоен живот и бъдеще; З. като има предвид, че освобождаването на Северен Ирак от ИДИЛ/Даиш може да доведе до повторение на все по-мащабното разселване на населението и засилени миграционни потоци, които според религиозните лидери прави окончателния изходящ поток на християните много вероятен сценарий, освен ако не бъдат предприети координирани хуманитарни действия, включващи верски организации за хуманитарна помощ; И. като има предвид, че Парламентът е подчертавал колко е важно международната общност да предоставя защита и помощ, включително военна, в съответствие с международното право, на всички, които са мишена за т. нар. ИДИЛ/Даеш и други терористични организации в Близкия изток, като например етническите и религиозните малцинства, и да гарантира участието им в трайни бъдещи политически решения; Й. като има предвид, че Парламентът изтъкна значението на осигуряването на убежище за халдейците/сирийските християни/асирийците и други хора, изложени на риск в равнините на Ниневия в Ирак област, в която много етнически и религиозни малцинства са имали в исторически план силно PE v /8 RE\ doc

5 присъствие и са водили мирно съвместно съществуване; К. като има предвид, че Резолюция 60 /1 (2005) на Общото събрание на ООН гласи, че всяка отделна държава носи отговорност да защитава населението си от геноцид, военни престъпления, етническо прочистване и престъпления срещу човечеството ; Л. като има предвид, че член 2 от Конституцията на Ирак гарантира пълните религиозни права на всички лица на свобода на вероизповедание и практика ; М. като има предвид, че член 125 от Конституцията на Ирак гарантира административни, политически, културни и образователни права на различните националности, като например туркмени, халдейци, асирийци и всички други групи от населението; Н. като има предвид, че военните участници продължават да изтласкват ИДИЛ от Северен Ирак, в сътрудничество с иракските сили за сигурност, кюрдските сили Пешмерга на регионалното правителство и местните сили за сигурност с мисия в областта на националната сигурност; О. като има предвид, че репатрирането на коренното население на равнината Ниневия, Тал Афар и Синджар по отколешните им родни места, както и икономическото съживяване на тези общности по начин, който осигурява възможност за процъфтяването на различните етнически и религиозни общности, допринася за стабилността на Ирак и интересите в областта на сигурността на международната общност; П. като има предвид, че запазването на местното самоопределяне и на сигурността за общностите в равнината Ниневия, Тал Афар и Синджар в рамките на федералната Република Ирак би възстановило и защитило основните права на човека, в това число правата на собственост, на коренното население на този регион; Р. като има предвид, че неколцина сред християнските (халдеи/сирийски християни/асирийци), язидските и тюркменските лидери изразиха подкрепата си за самостоятелен административен район, който да включва Ниневия, Тал Афар и Синджар; С. като има предвид, че иракският министър-председател Хайдер ал-абади заяви на 15 април 2015 г., че ако не се осъществи децентрализация, държавата ще се разпадне. Според мен няма ограничения за децентрализацията ; 1. изразява подкрепата си спрямо Република Ирак и нейния народ по отношение на признаването на политически, социално и икономически жизнеспособна и устойчива провинция в регионите на равнината Ниневия, Тал Афар и Синджар, в съответствие със законното изразяване на самоопределението на коренното население; 2. подчертава, че правото на разселеното коренно население на равнината Ниневия, Тал Афар и Синджар голяма част от което е разселено в Ирак да се завърне в родината на предците си, следва да бъде приоритет на политиките на иракското RE\ doc 5/8 PE v01-00

6 правителство, който да бъде подкрепен от ЕС, включително от неговите държави членки и от международната общност; 3. подчертава, че при завръщането на коренното население на равнината Ниневия, Тал Афар и Синджар в по родните му места, с подкрепата на правителството на Ирак и кюрдското регионално правителство, основните човешки права на тези народи следва бъдат напълно възстановени, включително правото им на собственост, което следва да отменят всички претенции за собственост от страна на други лица; 4. подчертава, че местните общности на равнината Ниневия, Тал Афар и Синджар християни (халдейци/сирийски християни/асирийци) язиди, туркмени и др. имат право на безопасност, сигурност и самоопределение в рамките на федералната структура на Република Ирак; 5. настоятелно призовава правителството на Ирак и кюрдското регионално правителство, както и ЕС и неговите държави членки, международната общност и международните участници да осигурят териториалната цялост и сигурност на равнината на Ниневия, Тал Афар и Синджар; 6. настоятелно призовава правителството на Ирак и неговите международни партньори да определят за приоритет мирното разрешаване на въпросите, свързани с със спорове относно вътрешните граници на Република Ирак; 7. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки, Коалицията за борба срещу ИДИЛ, международната общност и международните участници да работят с националните и регионалните правителства на Република Ирак към устойчива сигурност при уреждане на спорове в равнината Ниневия, Тал Афар и Синджар; 8. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки, от една страна, и ООН и нейните държави членки да работят с националните и регионалните правителства в Република Ирак и с всички национални и международни заинтересовани участници и да осъществяват надзор върху мирното реинтегриране по родните му места на коренното население на равнината на Ниневия, Тал Афар и Синджар, които понастоящем са вътрешно разселени, бежанци или търсещи убежище другаде лица; 9. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки, както и ООН и нейните държави членки, да работят с националното и регионалните правителства на Република Ирак, включително кюрдското регионално правителство, за установяване на равнината Ниневия, Тал Афар и Синджар като териториите с безспорен статут, които да бъдат политически представлявани от коренното население и общности в региона; подчертава необходимостта от изграждане на капацитет за бъдещите администрации на равнината Ниневия, Тал Афар и Синджар и подчертава необходимостта ЕС, неговите държави членки и международната общност да предоставят специално обучение в тази насока; 10. насърчава ЕС и неговите държави членки и международната общност да предоставят подкрепа на правителството на Ирак при прилагането на решението за създаване на провинция Ниневия, в съответствие решението на неговия PE v /8 RE\ doc

7 кабинет от 21 януари 2014 г., и за по-нататъшна децентрализация посредством създаването също така на провинции в Тал Афар и Синджар, както и да подпомогнат администрациите на новите провинции да достигнат пълния си потенциал, в съответствие със законния израз на самоопределение на коренното им население; 11. насърчава държавите членки на ЕС да добавят местните сили за сигурност към списъка на сили, имащи право да получават помощ; счита, че местните сили за сигурност следва да включват местни сили, които са ангажирани със защитата на силно уязвимите етнически и религиозни малцинствени общности в равнината Ниневия, Тал Афар, Синджар и на други места, от заплахата на джихадизмасалафизма; настоятелно призовава държавите членки на ЕС да предоставят материали за местните сили за сигурност с оглед дългосрочната защита на техните родни места; 12. настоятелно призовава иракското правителство, с подкрепа от ЕС и неговите държави членки, да предостави средства за разминиране на окупираните от ИДИЛ/Даиш области и да работи в сътрудничество с местните съвети, представляващи малцинствата, за да се гарантира координирането на функционирането и предотвратяването на закъснения, които биха попречили на завръщането на бежанците и вътрешно разселените лица; 13. настоятелно призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да полагат по-интензивни усилия за посрещане на хуманитарните проблеми, пред които е изправен иракският народ, по-специално децата, възрастните хора, бременните жени и други уязвими лица, и настоятелно призовава всички засегнати страни да дадат възможност за доставяне на хуманитарна помощ без никакви пречки; подчертава необходимостта от мащабни хуманитарни действия в региона на Ниневия по- време на операцията за освобождение; изтъква отново, че е важно организации на верска основа, които предоставят подпомагане, да бъдат включени в координираните хуманитарни действия, особено за разселени етнически и религиозни малцинства; 14. подчертава значението на Мосул за цялата територия на Ирак и настоятелно призовава иракското правителство да гарантира представителство на малцинствата в новата администрация на Мосул; счита, че връщането на бежанците и вътрешно разселените лица ще зависи от стабилността на новата администрация; подчертава законното право на малцинствата на политическо участие, както и на възстановени права на собственост; счита, че съществува неотложна необходимост от балансирани медии в региона с цел насърчаване на мира и борба срещу по-нататъшното разпространение на идеологията на джихадизма-салафизма след края на окупацията на Мосул от ИДИЛ/Даиш ; призовава да бъде оказана подкрепа на проекти, които популяризират умерените медии и се борят срещу използването на подбуждащи към омраза изказвания; 15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на RE\ doc 7/8 PE v01-00

8 държавите членки, правителството и Съвета на представителите на Ирак, регионалното правителство на Кюрдистан и генералния секретар на Организацията на обединените нации. PE v /8 RE\ doc

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1159/2016 } B8-1160/2016 } B8-1161/2016 } B8-1165/2016 } B8-1166/2016 } RC1 26.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0159/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

Приложение

Приложение З А К О Н О Д А Т Е Л Н А П Р О Г Р А М А НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 1. Законопроект за управление на сствата от Европейския съюз 2. Законопроект за обществените ръчки

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0137/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_QO

RE_QO ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 17.9.2014 B8-0000/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0000/2014 внесено съгласно член

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Parlament doc

Parlament doc 1 Депутати обкъждат присъединяването на Сърбия към ЕС Петък, 16 Юли 2010 FrogNews Присъединяването на Сърбия към Европейския съюз (ЕС) е в интерес, както за България, така и за стабилността на Западните

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0396/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0140/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 13.5.2015 B8-0452/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0117/2015 съгласно член 128,

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.9.2014 B8-0126/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията внесено съгласно член

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно