Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су"

Препис

1 Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща субсидия Получени целеви трансфери възстановени трансфери за ЦБ Получени целеви трансфери Получени целеви трансфери Други неданъчни приходи Текущи дарения Нетни приходи от продажба на продукция Остатък от предходен период Наличност по сметки в края на периода предоставени средства на разпореждане чужди средства от други лица Общо приходи ДД Местни дейности Патентен данък Данък в/у недвиж.имоти Данък в/у прев.средства Данък прид.имущество Туристически данък Други данъци Всичко имуществени данъци нет.прих.продаж.усл.и стоки приходи от наем на имущество приходи от наем на земя приходи от лихви по текущи банкови сметки приходи от лихви такса за ползв.детски градини такса за ползв.детски ясли такси за ползване на соц. отдих социален патронаж пазари търж. и панаири такси за ползване на полудневни детски градини такси за битови отпадъци такси за технически услуги такса административни услуги такси за притежаване на куче други общински такси глоби, санкции неустойки други неданъчни приходи внесен ДДС внесен данък върху приходите постъпления от продажби на земи

2 постъпления от концесии дарения, помощи и др Общо обща изравнителна субсидия субсидии за капиталови разходи получени трансфери Общо предоставени заеми възстановени заеми общо Остатък от предходен период наличности по сметки в края на периода Общо приходи МД ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА Разходи Държавни дейности Дейност Държавни и общински служби и дейности по изборите запл.труд.правоотношения запл. преравнени на труд. прав осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО Общо за дейността: Дейност 122 Общинска администрация запл.труд.правоотношения запл по служ.прав запл.прирав на трудови прав извънтрудови правоотношения изпл.суми СБКО и облекло обезщетения за персон Други възнагр.и плащания осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО Общо за дейността: численост на парсонала кметове в т.число кмет на община 1 1 кметове на кметства 5 5 кметски наместници Дейност 219 Др.дейн.отбрана запл.труд.правоотношения нещатен персонал СБКО др.плащ.и възнаграждения осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски

3 вноски ДЗПО материали външни услуги текущ ремонт вода горива ел.ен командировки в страната Общо за дейността дежурни 5 5 техници 3 3 Дейност 239 Др.дейн.по вътр сигурност. нещатен персонал извънтрудови прав осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО материали външни услуги Общо за дейността обществени възпитатели 3 3 Дейност 284 Ликв.посл.от стих.бедст.и аварии разх.за външни услуги основен ремонт на ДМА придобиване на ДМА Общо за дейността Дейност 311 ЦДГ запл.труд.правоотношения изпл.суми СБКО, облекло обезщетения за персонала с характер на възн осигурителни вноски от раб.за ДОО книги в библиотеките външни услуги Всичко за дейност численост на парсонала Дейност 322 Общ.обр.училища запл.труд.правоотношения ДМС и др.доп.възнагр извънтрудови правоотн изпл.суми СБКО, облекло обезщетения за персонала с характер на възн осигурителни вноски от раб.за ДОО осиг.внок УПФ здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО храна медикаменти постелен инвентар и облекло книги в библиотеките

4 материали вода горива ел.ен външни услуги текущ ремонт данъци, мита такси командировки в страната застраховки глоби, неустойки стипендии придобиване на ДМА Всичко за дейност численост на парсонала Дейност 337 Извънучилищ. д-сти запл.труд.правоотношения обезщетения за персонала с характер на възн Всичко за дейност Дейност 389 Други дейности по образованието осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски материали вода, горива и ел.ен външни услуги платени данъци и такси разходи за застраховки Всичко за дейност численост на парсонала 3 3 Дейност 431 Детски ясли и ясл групи в ОДЗ запл.труд.правоотношения изпл.суми СБКО обезщетения за персонала с характер на възн др.плащ.и възнаграждения осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО облекло външни услуги Всичко за дейност численост на парсонала 3 3 Дейност 437 Здравен к-т в училища запл.труд.правоотношения изпл.суми СБКО осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски медикаменти Всичко за дейност численост на парсонала 2 2 дейност 469 Други дейности по здравеопазването

5 медикаменти Всичко за дейност дейност 532 Програма за временна заетост нещатен персонал осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО Всичко за дейност Дейност 540 Дом за стари хора запл.труд.правоотношения изпл.суми СБКО, облекло други плащания и възнаграждения осигурителни вноски от раб.за ДОО здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО храна медикаменти материали вода горива ел.ен външни услуги текущ ремонт данъци, мита такси командировки в страната разходи за застраховки Всичко за дейност численост на парсонала 9 9 места Дейност 551 Дневни центрове запл.труд.правоотношения ДМС и др. възнаграждения персонал извънтрудови правоотн изпл.суми СБКО, облекло обезщетения на персонала др.плащания и възнагр осигурителни вноски учителски пенсионен фонд здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО храна медикаменти материали вода горива ел.ен външни услуги данъци, мита такси командировки в страната разходи за застраховки Придобиване на ДМА Придобиване на НДМА

6 Всичко за дейност численост на парсонала 9 9 места Дейност 589 Други служби и дейности по осиг., подп. и заетостта други текущи трансфери за домакинствата Всичко за дейност Дейност 713 Спорт за всички материали разходи за външни услуги Всичко за дейност Дейност 738 Читалища субс.на организ.с нестопанска цел Всичко за дейност субсидирана численост 8 8 Дейност 832 Поддрж. ремонт и изграж.на пътища външни услуги Всичко за дейност Дейност 849 Други дейности по транспорт, пътища субсидии за нефинансови предприятия Всичко за дейност Дейност 898 Други дейности по икономиката външни услуги Всичко за дейност Общо разходи за ДД: РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕИНОСТИ Дейност 122 Общинска администрация материали вода горива ел.ен външни услуги текущ ремонт данъци, мита такси командировки в страната командировки в чужбина глоби, неустойки и наказателни лихви др.неквалифицирани разходи обезщетения и помощи с решение на ОбС членски внос Придобиване на НДМ Всичко за дейност Дейност 123 Общински съвети заплати приравнени към трудовите пр

7 персонал извънтрудови правоотн изплатени суми СБКО осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО материали външни услуги командировки в страната др.неквалифицирани разходи членски внос Всичко за дейност председател на ОбС 1 1 общински съветници бр Дейност 311 ЦДГ храна медикаменти материали вода горива ел.ен застраховки външни услуги текущ ремонт командировки в страната глоби, наказателни лихви Всичко за дейност Дейност 337 Извънучилищ.дейности запл.труд.правоотношения изпл.суми СБКО осигурителни вноски осигурителни вноски от раб здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО материали вода горива ел.ен външни услуги командировки в страната застраховки Всичко за дейност брой персонал 3 3 Дейност 389 Др.дейности по образованието запл.труд.правоотношения нещатен по трудови персонал извънтрудови правоотн изпл.суми СБКО осигурителни вноски от раб.за ДОО здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО от раб храна материали външни услуги командировки в страната

8 др.неквалифицирани разходи Основен ремонт придобиване на ДМА Придобиване на НДМ Всичко за дейност нещатна численост 1 1 Дейност 469 др.дейности по здравеоп. по решения на ОБС Всичко за дейност Дейност 524 ДСП запл.труд.правоотношения др.възн. за персонала по извънтрудови пр изпл.суми от СБКО обезщетения на персонала с характер на възнаграждени осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО храна пост.инвентар и облекло материали вода горива ел.ен външни услуги данъци, мита такси командировки в страната разх.за застраховки придобиване на ДМА придобиване на НДМ Всичко за дейност численост на персанала 9 9 Дейност 603 В и К вода горива ел.ен Основен ремонт на ДМА придобиване на ДМА придобиване на НДМ Всичко за дейност Дейност 604 Осветление вода горива ел.ен материали глоби, наказателни лихви Всичко за дейност Дейност 619 Др.дейн. по ЖС и БКС заплати и възнагр.на персонала по трудови пр изпл.суми от СБКО персонал извънтрудови правоотн осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО постелен инвентар и облекло материали вода горива ел.ен

9 външни услуги текущ ремонт данъци, мита такси разходи за застраховки др.неквалифицирани разходи Придобиване на ДМА Придобиване на НДМ Всичко за дейност численост на персанала 4 4 Дейност 622 Озеленяване нещатен по трудови персонал извънтрудови правоотн осигурителни вноски от раб.за ДОО изплатени суми СБКО здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО от раб материали вода горива ел.ен външни услуги Всичко за дейност нещатна численост 1 1 Дейност 623 Чистота външни услуги, включва и неразплатени Всичко за дейност Дейност 714 Спорт.бази спорт за всички заплати и възнагр.на персонала по трудови пр изпл.суми от СБКО осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО материали вода горива ел.ен субсидии за текуща дейност Всичко за дейност численост на персонала 1 1 Дейност 740 Музей запл.труд.правоотношения персонал извънтрудови правоотн изпл.суми от СБКО обезщетения за персонала други плащания и възнагр осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО материали вода горива ел.ен външни услуги командировки в страната Всичко за дейност

10 численост на персанала 7 7 Дейност 741 Радиотранслационни възли запл.труд.правоотношения изпл.суми от СБКО осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски материали вода горива ел.ен външни услуги данъци, мита такси храна 1011 Всичко за дейност Err:522 численост на персанала 2 2 Дейност 745 Обредни домове и зали запл.труд.правоотношения извътрудови правоотн изпл.суми от СБКО осигурителни вноски здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО материали вода, горива и ел.ен външни услуги разходи за застраховки Всичко за дейност численост на персанала 5 5 Дейност 759 Др.дейности по културата субсидии за текуща дейност Всичко за дейност Дейност 829 Др.дейн.по селско и горс.с-во нещатен персонал СБКО осигурителни вноски вноски ДЗПО здравно-осигурителни вноски Всичко за дейност нещатна численост 3 3 Дейност 832 Служ.и дейн.поддръж и изграж. на пътища външни услуги основен ремонт на ДМА Всичко за дейност Дейност 898 Др.дейн.по икономиката трудови възнагр изпл.суми от СБКО нещатен персонал извътрудови правоотн осигурителни вноски

11 здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО материали командировки в страната данъци, мита такси застраховки външни услуги др. неквалифицирани разходи Всичко за дейност численост на персонала 3 3 Разходи за МД ДОФИНАНСИРАНЕ Дейност 311 ЦДГ запл.труд.правоотношения доп.материално стимулиране и др. възн извътрудови правоотн изпл.суми СБКО, облекло обезщетения за персонала с характер на възнагр осигурителни вноски уч.пенсионен фонд здравно-осигурителни вноски вноски ДЗПО Всичко за дейност Дейност 389 Др.дейн.по образованието заплати труд.правоотношения Всичко за дейност Дейност 469 Др.дейн.по здравеопазването запл.труд.правоотношения 101 нещатен по трудови изпл.суми СБКО, облекло обезщетения за персонала с характер на възнагр осигурителни вноски от раб.за ДОО здравно-осигурителни вноски Всичко за дейност нещатна численост 2 2 Всичко разходи за дофинансиране Всичко разходи МД Всичко разходи по бюджета ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /ДАРИНА КИСЬОВА -ЗАФИРОВА/

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

Прил.2 табл.докл.-отчет-2012.xls

Прил.2  табл.докл.-отчет-2012.xls & НАИМЕНОВАНИЕ НА Приложение 2 Уточнен годишен план Отчет 31.12.2012 г. ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 103 Окончателен патентен данък 30000 24764 13-00 Имуществени и др. данъци 719660 802608 20-00 Други данъци

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих ОТЧЕТ към 31.03.20108г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Приходи за Общинска параграф ДД отговорност Общо ДД отговорност

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. Приложение 11 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Отчет Бю джет Прогноза Прогноза Прогноза 8S под- Н А И М ЕН О ВА

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бюджетна дейност, параграф делегирани от държавата дейности дофинансиране на делегирани от държавата дейности местни дейности план 2019 план 2019 план 2019 І Общи държавни служби 11А Изп.и

Подробно

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ "ПРОЛЕТ" за 2017 год

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ ПРОЛЕТ за 2017 год Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ И С ДГ "ПРОЛЕТ" за 217 година СЪСТАВИЛ: Веселин Рачев СЛУЖ. ТЕЛЕФОН: 46 663489 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Веселин Рачев

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г

ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ КУЗМАН ШАПКАРЕВ БЛАГОЕВГРАД за изпълнението на делегирания бюджет на училището към г. Към г ИНФОРМАЦИЯ от СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" БЛАГОЕВГРАД за то на делегирания бюджет на училището към 3.9.219 г. Към 31.9.219 год. училището има утвърден бюджет в лева 2454796 Към 31.9.219 г. училището

Подробно

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Имуществени данъци и неданъчни приходи 1. Имущественни и др.

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУ"СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" ЗА ПЕРИОДА Г.- държавни дейности Параграфи и подпараграфи по Единната

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУСВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ ЗА ПЕРИОДА Г.- държавни дейности Параграфи и подпараграфи по Единната ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 7.СУ"СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-30.09.2018 Г.- държавни дейности Параграфи и подпараграфи по Единната бюджетна класификация дейност 117- Държ. и общ. служби

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни сл

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция Общи държавни сл Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 25г. 5 122. Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни служби" 25г. 23 24 25 /23г. Заплати по трудови и 25г. Проект

Подробно

Pages 1 to 8 of PDFOnline

Pages 1 to 8 of PDFOnline СТОЛИЧНА ОБЩИНА Приложение 1 СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА От 01.01.2010 до31.12.2010 В т.ч.: ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ Изпълнение Изпълне-ние Изпълне-ние I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. САМУИЛОВО 01.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. САМУИЛОВО 01. г. т. код: 73 1. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 214 финансиране Общо 1 (1) (2) (3) (4) (5) 24- Приходи и ходи от собственост 24 13 193 13 193 24-6 приходи от пае.чи на (сми 24

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на допълнителните средства" Функция Образ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика За средищни училища - вид на допълнителните средства Функция Образ Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на " Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране II. РАЗХОДИ 10-00 Издръжка

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 2019 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2019 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 август код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09 Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 2 136,00 21,83% 10-00 Издръжка 9 785,00

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Функция Образование 322-Общообразователни Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 00,00 0,00% 10-00 Издръжка 9 785,00 00,00 0,00%

Подробно

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИПроф.Венко Колев Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) 01.1.2018 г. 31.12.2018г. 000284789 Министерство на културата

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар ( година 2016 за периода от до код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2016г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2016 - ПРИХОДИ Отчет 2016 - ПРИХОДИ местни - местни

Подробно

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей

Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен план Отчет 1 Приходи Държавни дей Б А Л А Н С Н А О Т Ч Е Т А З А 2019 година за тримесечие 2 Община: ДГ-СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО НАИМЕНОВАНИЕ Уточнен годишен Отчет 1 Приходи Държавни дейности 225909 92266 2 Разходи Държавни дейности 225909 92266

Подробно

година 2017 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за периода от

година 2017 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за периода от година 2017 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до 2017 2020 Бланка версия 1.01 от 2017г. (в лева) I. П Р И Х О Д И, П О

Подробно

Отчет за бюджета / За месец Юни 2018 Приход ЕГ "П-р.д-р Асен Златаров" План Отчет дц ДД МД МД Дофин. Дофин. Наименование на параграфасумарно сумарно %

Отчет за бюджета / За месец Юни 2018 Приход ЕГ П-р.д-р Асен Златаров План Отчет дц ДД МД МД Дофин. Дофин. Наименование на параграфасумарно сумарно % / Приход ЕГ "П-р.д-р Асен Златаров" План Отчет дц ДД МД МД Дофин. Дофин. 2400 Приходи и доходи от 20457. 2660 6.8 20457 2660 6.8 0 0 0 0 2405 приходи от наеми на 20457 2660 6.8 20457 2660 6.8 0 0 0 0 2700

Подробно