PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1 Държавни помощи в земеделието през 2015 година Дора Ненова - директор на дирекция Държавни помощи и регулации, Министерство на земеделието и храните

2 КАКВО Е ДЪРЖАВНА ПОМОЩ? Държавната помощ представлява отпускане на публични средства под каквато и да е форма в полза на определено предприятие, поставяйки го в облагодетелствано положение спрямо останалите предприятия, като по този начин се нарушава или възниква опасност да бъде нарушена свободната конкуренция на Единния европейски пазар.

3 Особености на ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ Понятието за държавна помощ произтича от законодателството на Европейския съюз (ДФЕС) и е приложимо към 28-те държавичленки; Европейските разпоредби за държавните помощи съдържат принципи и правила, които са задължителни за всички държавичленки. При неспазване на тези принципи и правила европейските институции налагат санкции на съответната държава-членка; Законодателната рамка на ЕС за държавните помощи периодично се преразглежда и променя (обикновено към края на всеки програмен период на ЕС), като по този начин тя бива съобразявана с предизвикателствата пред защитата на конкуренцията на Общия пазар и с модернизацията на политиките на ЕС; Държавната помощ не е субсидия в общия смисъл на думата, а е средство за подкрепа на определени предприятия, при което се държи сметка за защитата на конкуренцията на пазара; Държавната помощ не е европейско финансиране, а е подпомагане, което се предоставя от бюджета на държавата-членка; Европейското законодателство дава право, но не задължава държавите-членки да предоставят помощи. Всяка страна от ЕС преценява каква политика на държавни помощи да провежда.

4 ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ: надеждно средство за насърчаване на земеделието Основната ЦЕЛ на политиката на държавните помощи в селското стопанство е превръщане на земеделието в конкурентоспособен и привлекателен бизнес, осигуряващ добър жизнен стандарт на заетите в него чрез стабилизиране и нарастване на доходите от дейността им. Държавните помощи в земеделието: се прилагат за подкрепа на приоритетни и чувствителни сектори, които не са обхванати от европейските фондове или при извънредни ситуации; са допълнително средство за подпомагане на отрасъла (по принцип основният инструмент за подпомагане на земеделието са европейските фондове и националното съфинансиране към тях, т. е. І и ІІ стълб на Общата селскостопанска политика); се предоставят само след одобрение от страна на ЕК; са силно зависими от държавните финанси и икономическата ситуация в страната, тъй като се отпускат от държавния бюджет.

5 Основни принципи при провеждане на политиката на държавно подпомагане на земеделието в България Синхронизиране на политиката по държавните помощи с политиката на подпомагането по І и ІІ стълб на ОСП; Отчитане на необходимостта от подпомагане съобразно откроените нужди на конкретни сектори от селското стопанство (растениевъдство и животновъдство); Конструктивен диалог със заинтересованите браншови организации и земеделски производители; Спазване на европейското и националното законодателство в областта на държавните помощи; Консултации с Европейската комисия относно допустимостта на планираните държавни помощи.

6 Акценти на политиката на държавно подпомагане на земеделието в България през 2015 година Приоритетно подпомагане на традиционни за България, но уязвими селскостопански сектори, които имат значителен потенциал за развитие; Насочване на политиката на държавните помощи към намаляване на диспропорциите между отделните селскостопански сектори; Обръщане на особено внимание на малките и средните земеделски производители; Адаптиране на държавното подпомагане в селското стопанство към новата законодателна рамка на ЕС за държавните помощи в земеделието, която се прилага през периода от г. чрез пренотификация на успешните помощи от предишния период и нотификация на нови помощи.

7 Основни направления на политиката на МЗХ за държавните помощи през 2015 година Управление на риска и кризите превенция на болести по растения и животни и противодействие и компенсиране на щети от природни бедствия и неблагоприятни климатични условия, застраховане; Гарантиране на качеството на произведената земеделска продукция и компенсиране на разходи за надхвърляне на стандарти за хуманно отношение към животните; Съхраняване на генетичните ресурси, местни породи животни и сортове растения; Популяризиране на българската селскостопанска продукция и обмен на опит - участие в селскостопански изложения и панаири; Данъчни облекчения за земеделските производители; Инвестиции в земеделски стопанства.

8 Държавни помощи за управление на риска и кризите в селското стопанство (1) Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия Необходимо е земеделският производител да притежава констативен протокол за 100% пропаднали площи, издаден от експертна комисия; Помощта се намалява с 50 % при липса на застраховка, покриваща минимум 50% от средногодишното производство или свързаните с производството доходи; Помощта ще се изплаща във вид на директни субсидии и е в размер до 80 % от действителните разходи за отглеждане на дадена култура през съответната стопанска година. Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия Обезщетения ще се изплащат за земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари, възникнали по естествен път; Не се покриват щети за сгради и оборудване; Помощта ще се изплаща във вид на директни субсидии до 100% от средните пазарни цени за живи селскостопански животни по видове и категории и кошери; Помощта се намалява с плащанията по застрахователни полици и други плащания, получени за компенсиране на допустимите по помощта щети.

9 Държавни помощи за управление на риска и кризите в селското стопанство (2) Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространението на вредители по трайни овощни насаждения; Спрямо действалата в предходния период схема, сега е променен механизма като средствата ще се изплащат на земеделските производители. Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) - целта на помощта е предотвратяване разпространението на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera) - Целта на помощта е предотвратяване разпространението на вредителя Доматен миниращ молец

10 Държавни помощи за управление на риска и кризите в селското стопанство (3) Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция Целта на помощта да се подпомогнат земеделските производители, отглеждащи плодове и зеленчуци и етерично-маслени култури и тютюн при застраховане на селскостопанска продукция срещу загуби, причинени от неблагоприятно климатично събитие; Подпомагането се състои в заплащане от страна на държавата (към застрахователните компании) на част от застрахователната премия при сключване на полицата. Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните Подпомагането ще се осъществява чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на зарази и епидемии; Помощта се предоставя чрез ветеринарните лекари за извършените от тях манипулации и за другите разходи във връзка с изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.

11 Държавни помощи за гарантиране на качеството на произведената земеделска продукция и компенсиране на разходи за надхвърляне на стандарти за хуманно отношение към животните Помощ за надхвърляне на стандарти за хуманно отношение към свинете Прилагането на помощта продължава така, както е било през предходния период Целта е да се окаже подкрепа на земеделските производители за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, произтичащи от реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор Свиневъдство. Помощ за надхвърляне на стандарти за хуманно отношение към птиците Прилагането на помощта продължава така, както е било през предходния период Целта е да се окаже подкрепа на земеделските производители за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, произтичащи от реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор Птицевъдство.

12 Държавни помощи за съхраняване на генетичните ресурси, местни породи животни и сортове растения Държавна помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните Целта на помощта е подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор чрез предоставяне на субсидирани услуги от одобрени развъдни организации в следните направления: Водене на родословна книга с интензитет 100%; Определяне продуктивността и генетичните качества на животните с интензитет 70%; Помощта се предоставя на брой животно по видове, респ. пчелно семейство, за една календарна година. Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена Целта на помощта е увеличаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и стандартни семена от зеленчукови култури. Подпомагат се до 100 % от разходите.

13 Държавни помощи във вид на данъчни облекчения за земеделските производители (1) Държавна помощ за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво Цел: закупуване на газьол за земеделски цели с по-нисък акциз спрямо редовната ставка; Прилаганата през 2014 г. помощ е на два етапа (І етап 60 % от прогнозата за разхода на газьол и ІІ етап реален и доказан с фактури и дневник разход на газьол). Отчетните данни от първия етап от помощта са: Земеделските производители, подали първоначални декларации са , а земеделските производители, получили ваучери са Заявените площи са общо ,16 ха, а заявените животни са общо бр. Заявени са общо литра газьол като прогнозно годишно потребление на гориво, а раздадените ваучери са бр. Понастоящем е в ход вторият етап на помощта. В тази връзка е важно да се знае следното: Окончателните декларации се подават в ОСЗ в срок от г. до г., заедно с дневника и приложените фактури за календарната 2014 г.; На база на информацията от подадените окончателни декларации ще се установи действителната отстъпка от акциза за литър газьол; След установяване на отстъпката за литър газьол ще бъде определен срок за раздаването на ваучерите за втория етап на помощта.

14 Държавни помощи във вид на данъчни облекчения за земеделските производители (2) Държавна помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък Цел: насърчаване на инвестициите на земеделските производители в нови сгради и нова земеделска техника, за да се подобри общата производителност и устойчивост на земеделското стопанство, по-специално чрез намаляване на производствените разходи или подобряване на производството; По помощта се преотстъпва до 60 % от дължимия годишен данък, при условие че той бъде инвестиран в нови сгради и нова земеделска техника Стойността на преотстъпения данък не трябва да превишава 50 % от стойността на инвестицията и инвестицията следва да бъде извършена до края на годината следваща годината за която се преотстъпва данъка; Предвидения бюджет за периода на действие на схемата г. възлиза на 455 млн. лв.

15 Други държавни помощи Държавни помощи за участие в селскостопански изложения Финансират се такси за участие, пътни разходи, наеми, публикации и символични награди за участие в международни и национални изложения за представяне на селскостопанска продукция. Държавна помощ за инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход Целта е подпомагане на животновъдите, желаещи да продават произведените в собствените си стопанства храни направо на крайните потребители; Помощта е във вид на директна субсидия и покрива до 50 % от инвестицията.

16 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО: В интернет страницата на Министерството на земеделието и храните havnipomoshti.aspx В интернет страницата на ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ В интернет страницата на Европейската комисия

17 Благодаря за вниманието! февруари 2015

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

D.Mitova

D.Mitova СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА - СОФИЯ ВЛИЯНИЕ НА ПЪРВИ СТЪЛБ НА ОСП ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ доц. д-р Диляна Митова, гл. ас.д-р Емилия Соколова, гл. ас. д-р Десислава Тотева,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq НАРЕДБА 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 84 233 500 86 952 008 15 694 226 Общо разходи 84 233 500 86

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Индекси на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2017 година

Индекси на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА 1 Индекси на цените на производител в селското стопанство Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 48/2016) София, 7 декември 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 48/2016) София, 7 декември 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 48/2016) София, 7 декември 2016 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 01.12.2016

Подробно

Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2018 година

Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА 1 Индекси на цените на производител в селското стопанство Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 42/2016) София, 26 октомври 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 42/2016) София, 26 октомври 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 42/2016) София, 26 октомври 2016 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 20.10.2016

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2016) София, 27 юли 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2016) София, 27 юли 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2016) София, 27 юли 2016 г. Съдържание 1. Проведени основни селскостопански мероприятия към 21.07.2016

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 34/2016) София, 24 август 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 34/2016) София, 24 август 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 34/2016) София, 24 август 2016 г. Съдържание 1. Проведени основни селскостопански мероприятия към 18.08.2016

Подробно

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971

Подробно

Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2017 година

Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА 1 Индекси на цените на производител в селското стопанство Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2016) София, 13 юли 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2016) София, 13 юли 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2016) София, 13 юли 2016 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 07.07.2016 г....

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 10/2015) София, 2 декември 2015 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 10/2015) София, 2 декември 2015 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 10/2015) София, 2 декември 2015 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 26.11.2015

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 5/2015) София, 28 октомври 2015 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 5/2015) София, 28 октомври 2015 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 5/2015) София, 28 октомври 2015 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 22.10.2015

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2019 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 84 233 500 88 503 968 15 694 226 32 293 857 Общо разходи 84

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 2/2015) София, 7 октомври 2015 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 2/2015) София, 7 октомври 2015 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 2/2015) София, 7 октомври 2015 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 01.10.2015

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ гр. Хисаря, 4

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ гр. Хисаря, 4 ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 1 Подкрепа за инвестиции

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 76 447 733 14 158 125 29 044 836 Общо разходи 76

Подробно

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1 Инвестиции в земеделски стопанства към СВОМР на СНЦ МИГ ПОМОРИЕ Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 80 364 800 76 649 626 14 696 411 29 765 512 43 629 993 73

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 79 048 602 14 158 125 29 044 836 43 393 555 Общо

Подробно

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20 СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение (2012-.2011) ръст в % (2012/2011) тежест закон-2012 Показатели Закон 2011 г. тежест проект 2012 1 I.

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Цел 1: Създаване на условия за икономическо развитие и привличане на инвестиции. Мярка 1: Подобряване на бизнес климата

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Цел 1: Създаване на условия за икономическо развитие и привличане на инвестиции. Мярка 1: Подобряване на бизнес климата Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Цел 1: Създаване на условия за икономическо развитие и привличане на инвестиции. Мярка 1: Подобряване на бизнес климата в Община "Тунджа" Дейност 1 : Изграждане и развитие

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 36/2019) София, 11 септември 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 36/2019) София, 11 септември 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 36/2019) София, 11 септември 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.06. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 31/2019) София, 7 август 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 31/2019) София, 7 август 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 31/2019) София, 7 август 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 01.08.2019

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА 1 Индекси на цените на производител в селското стопанство Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.09. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Индекси на цените в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2018 година

Индекси на цените в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА 1 Индекси на цените на производител в селското стопанство Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото

Подробно