Хронология на измененията:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Хронология на измененията:"

Препис

1 Страница: 1 от 6 П Р О Т О К О Л 23 Днес, 19 февруари 2018 г. (понеделник), от часа в Заседателната зала на Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира с 4 члена. Присъстват: 19. Отсъстват: 2 (по уважителни причини). Налице е необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е редовно и може да взема решения. От дневния ред отпада Т. 9. Актуализиране на учебния план на Специална педагогика, ОКС Бакалавър. ДР се допълва с нова Т. 8. Информация за първия обучителен семинар на Докторантския център. Гласували: ЗА : 19; Против :0; Въздържали се : 0. Приема се. Няма постъпили други мнения и предложения. Проф. д-р Петър Петров прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Отчет на собствените приходи към г. Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н. 2. Предложение за прехвърляне на преходни остатъци и приемане на актуализирани план-сметки по научните проекти Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 3. Зачисляване на докторанти в редовна форма на обучение 4. Зачисляване на докторанти в самостоятелна форма на обучение 5. Отчисляване на докторант с право на защита преди апробация 6. Приемане на състава на научно жури за защита на дисертационен труд 7. Удължаване срока на обучение на докторант в задочна форма 8. Информация за първия обучителен семинар на Докторантския център Докладва: проф. дфн А. Колева

2 Страница: 2 от 6 9. Приемане на нов учебен план на Социална педагогика (пенетенциарна педагогика), ОКС Магистър Докладва: доц. д-р В. Петрова 10. Приемане на нови и актуализирани учебни програми на ОКС Бакалавър и ОКС Магистър Докладва: доц. д-р В. Петрова 11. Привличане на гост-преподавател Докладва: доц. д-р В. Петрова 12. Текущи В резултат на гласуването с 19 гласа ЗА ФС приема предложения дневен ред. По Т.1. Отчет на собствените приходи към г. ФС на ПФ приема отчета за собствените приходи към г. По Т.2. Предложение за прехвърляне на преходни остатъци и приемане на актуализирани план-сметки по научните проекти ФС на ПФ приема актуализираните план-сметки на научните проекти с приложените към тях анекси и одобрява прехвърлянето на преходните остатъци от финансовата 2017 към 2018 г. По Т.3. Зачисляване на докторанти в редовна форма на обучение 3.1. Специалност Теория на възпитанието и дидактика Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 9. (1) и (3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра ПСН зачислява в редовна форма на докторантура Ангелина Ничева Калинова по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика. Темата на дисертацията е Формиране на преносими умения у учениците клас чрез учебното съдържание по технологии и предприемачество. ФС избира за научни ръководители доц. д-р Мария Славова Тенева и доц. д-р Румяна Илчева Неминска.

3 Страница: 3 от 6 ФС утвърждава индивидуалния учебен план за обучение на Ангелина Ничева Калинова. ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в редовна форма на докторантура. Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за сметка на ПФ Специалност Специална педагогика Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 9. (1) и (3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра ПСН зачислява в редовна форма на докторантура Рая Рачева Попова по научна специалност Специална педагогика, в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика. Темата на дисертацията е Артметоди при работа с деца с комуникативни нарушения. ФС избира за научен ръководител доц. д-р Генчо Василев Вълчев. ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в редовна форма на докторантура. Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за сметка на ПФ Специалност Методика на обучението по математика Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 9. (1) и (3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра ПНУП зачислява в редовна форма на докторантура Мария Атанасова Бозукова по научна специалност Методика на обучението по математика, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по. Темата на дисертацията е Приемственост в образователния процес по математика между детската градина и начален етап. ФС избира за научен ръководител проф. д-р Петър Динев Петров, дн. ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в редовна форма на докторантура. Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за сметка на ПФ. По Т.4. Зачисляване на докторанти в самостоятелна форма на обучение Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 10, ал. 1, 3, 4 и 5 на ПРАС на ТрУ и протоколи от заседанията на катедра ПСН ( 13 от г. и

4 Страница: 4 от 6 1 от г.) зачислява ас. Донка Динчева Желева - Терзиева в докторантура на самостоятелна подготовка по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. Темата на дисертацията е Формиране на професионално-педагогическа компетентност за спортноанимационна дейност. ФС избира за научни ръководители доц. д-р Иванка Николаева Шивачева Пинеда и доц. д-р Веселина Георгиева Иванова. ФС утвърждава индивидуалния учебен план за обучение на ас. Донка Динчева Желева Терзиева. ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляване на ас. Донка Динчева Желева - Терзиева в докторантура на самостоятелна подготовка, със срок на обучение до 3 години. Разходите по обучението и защитата на дисертационния труд ще са за сметка на Педагогически факултет при Тракийски университет, Стара Загора. По Т.5. Отчисляване на докторант с право на защита преди апробация Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 38, ал. (1), чл. 43, ал. (1), (4), (5) и (6) на ПРАСТрУ и решение на катедра Педагогически и социални науки отчислява докторанта Анелия Стефанова Калчева, докторант в задочна форма на обучение към катедра ПСН, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност,,теория на възпитанието и дидактика с тема на дисертационния труд Функции на анимацията в процеса на педагогическо взаимодействие в неучебно време в детската градина и предлага на Ректора издаване на заповед за отчисляване с право на защита преди апробация. По Т.6. Приемане на състава на научно жури за защита на дисертационен труд Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 48, ал. 1 от ПРАСТрУ, утвърждава научно жури в състав: Вътрешна квота: доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова ТрУ проф. д-р Марияна Стефанова Нейчева - ТрУ Външна квота: доц. д-р Лиляна Иванова Стракова СУ Св. Климент Охридски доц. д-р Евгения Минкова Тополска ВТУ Св. св. Кирил и Методий проф. д-р Тиха Атанасова Делчева пенсионер Резерви: доц. д-р Виолета Илиева Кърцелянска Станчева ТрУ

5 Страница: 5 от 6 доц. д-р Веска Кирилова Гювийска ЮЗУ Неофит Рилски за провеждане на защита на дисертационен труд на тема Педагогическа консултативна подкрепа за родители на деца с хронични заболявания на Елена Иванова Буюклиева, докторант в редовна форма на обучение към катедра ПСН, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност,,теория на възпитанието и дидактика и предлага на Ректора издаване на заповед за назначаване състава на научното жури. По Т. 7. Удължаване срока на обучение на докторант в задочна форма Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 31 на ПРАС на ТрУ, приема да се удължи срокът на обучението в докторантура със срок от 1 календарна година на Галина Димитрова Господинова, докторант в задочна форма на обучение към катедра Педагогически и социални науки по научна специалност Специална педагогика, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, считано от г. и предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед. По Т. 8. Информация за първия обучителен семинар на Докторантския център По Т. 8. Решения не бяха взети. По Т. 9. Приемане на нов учебен план на Социална педагогика (пенетенциарна педагогика), ОКС Магистър Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 47, ал. 1, т. 2 от Правилника за устройство, дейност и управление на ТрУ, чл. 72, ал. 1 от Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ и по предложение на катедра ПСН приема квалификационната характеристика и учебния план на специалност Социална педагогика (пенетенциарна педагогика), ОКС Магистър, в проф. направление 1.2. Педагогика. Учебният план да бъде внесен за утвърждаване в АС на ТрУ. По Т.10. Приемане на нови и актуализирани учебни програми на ОКС Бакалавър и ОКС Магистър Проекторешение: Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 72, ал. 4 от Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ, приема учебните програми на следните учебни дисциплини в проф. направление 1.2. Педагогика :

6 Страница: 6 от 6 ОКС Бакалавър : - Социална педагогика редовно и задочно обучение; - Специална педагогика редовно и задочно обучение; ОКС Магистър : - Специална педагогика с модул Логопедия 3 и 4 семестъра. По Т. 11. Привличане на гост-преподавател Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 52, ал. 1, 2 и 3 от Закона за висше образование и чл. 56, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за устройство, дейност и управление на ТрУ, привлича за гост-преподавател за учебната 2017/2018 година следния преподавател: - Доц. д-р Стефка Динчийска. По. Т. 12. Текущи По Т.12. Решения не бяха взети. Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. Г. Иванова Проф. д-р П. Петров, дн Протоколист Председател

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Благоевград 2700,

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Благоевград 2700, ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 1.1. След обсъждане на точка 5.1. ФС приема препис извлечение от протокол 4 / 20.03.2019 г Гласували: 23. Да 17. Против 1. Въздържали се 5 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/06.10.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през 2015/2016 г. следните лица: Катедра

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

Протокол № 50

Протокол № 50 Протокол 50 Днес, 15.11.2010, се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 29 Присъстващи: 19 Редуцирани: доц. д-р доц. д-р Иво Христов (служебна командировка в чужбина)

Подробно

1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Пр

1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Пр 1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 29.01.2019 г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Присъстват 22. Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена,

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 28.02.2017 година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Комисия за признаване на дисциплини от

Подробно

ПРОТОКОЛ 83/

ПРОТОКОЛ 83/ ПРОТОКОЛ 83/29.09.2014 1 Протокол 83 Днес, 29.09.2014 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 28 Присъстващи: 17 Отсъстващи: 8 проф. д.м.н. Георги Токов, проф.

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол /

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол / ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' 14.09.2011 Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница; 1 ОТ 3 ПРОТОКОЛ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/21.04.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2014/2015

Подробно

ПРОТОКОЛ № 30

ПРОТОКОЛ № 30 ПРОТОКОЛ 30 Днес, 25.09.2008 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на Философско-историческия факултет. Списъчен състав: 30 Присъстват: 19 Отсъстват: 10 (проф. дфн О. Сапарев, проф. дфн И. Пелева,

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 28.01.2019 г. І. Официално

Подробно

С П И С Ъ К

С П И С Ъ К Срок за записване : от 7 октомври 2019 г. до 10 октомври 2019 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на съответния Учебен отдел. Документи за записване: 1. Комплект документи

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 17.04.2018 година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да утвърди

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за прове

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за прове ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/07.12.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: председател доц.д-р

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/16.12.2014 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2014/2015

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол /

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол / ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' 14.09.2011 Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница; 1 ОТ 3 ПРОТОКОЛ

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 3 / 15.10.2018 Днес, 15.10.2018 г., се проведе заседание на Комисия по атестация към ФИФ в състав: Присъстващи: Председател: Доц. д-р Стойка Петрова Пенкова Зам.-декан на ФИФ Членове: 1. Доц.

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Техника и технологии" Ихчанис: 1.0 Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT Ваш от:' Протокол / П

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Техника и технологии Ихчанис: 1.0 Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT Ваш от:' Протокол / П ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Техника и технологии" Ихчанис: 1.0 Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT Ваш от:' 14.09.2011 Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница; 1 ОТ 3 ПРОТОКОЛ

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 242) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 242) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 28.02.2019 година (Протокол 242) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Налага наказание лишаване от едно явяване

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 03.12.2018 г. Официално

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л Протокол Избори 9.06.2015г. Стр. 1 oт 5 П Р О Т О К О Л за избор на Председател и заместник-председател на Общото събрание, Декан и членове на Факултетния съвет, Председател на Атестационната комисия от

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е П Р О Т О К О Л от университетската изборна комисия за проведените редовни избори в ХТМУ, на 04. 07. 2019 г. Съгласно дневния ред на заседанието на УОС се проведоха редовни избори за: 1. Председател и

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

Microsoft Word - Reshenia_ _Protokol_3.doc

Microsoft Word - Reshenia_ _Protokol_3.doc РЕШЕНИЯ от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет от 17.03.2016 г. (Протокол 3) ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 1. Утвърждаване на избори от научни журита за заемане

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 6/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 6/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 6/18.04.2017 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебни планове за първи курс на учебната 2017/2018

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg ПРОТОКОЛ 3-ЕП Пазарджик, 10.04.2019 г. Днес, 10.04.2019

Подробно

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов.

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. ПРОТОКОЛ 16 Днес 19.10.2015г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА РАЗПИС на учебните занятия на магистърска програма Начална

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА РАЗПИС на учебните занятия на магистърска програма Начална задочно обучение, първа група, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева / проф. д-р Елена Джамбазова/ 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 12.05.2019 17.05.2019 18.05.2019 19.05.2019 31.05.2019 01.06.2019

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/08.03.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2015/2016

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 5/ г. ФС РЕШИ: Избира комисия по етика в

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 5/ г. ФС РЕШИ: Избира комисия по етика в ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 5/13.03.2018 г. ФС РЕШИ: Избира комисия по етика в състав: Председател: доц.д-р Елена Стоянова Събева

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 19.03.2019 година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да не се подават заявки за конкурси за академични

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/18.05.2017 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за учебната 2017/2018 г. обучение и учебни планове

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

II

II ` МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Благоевград 700, ул. Иван Михайлов N66 УТВЪРЖДАВАМ : Тел.: +59/7/ 88 55 0 РЕКТОР : доц. д-р Борислав

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК п. к. 4641, ул. Христо Ботев 1, тел.: 03543/2232,

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК п. к. 4641, ул. Христо Ботев 1, тел.: 03543/2232, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК п. к. 4641, ул. Христо Ботев 1, тел.: 03543/2232, e-mail: ou_hr.botev.dorkovo@abv.bg ПРОТОКОЛ 2/11.02.2019 г. за проведено заседание

Подробно