ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес"

Препис

1 Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP , TP , TP , TP TP , TP , TP , TP Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение Употреба на веществото: РТПГ2: Употреба в затворен, непрекъснат процес със случайно контролирана експозиция 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Име на фирмата: TRACER PRODUCTS A DIVISION OF SPECTRONICS (EU) B.V ATOOMWEG AA UTRECHT THE NETHERLANDS Телефон: Телефонен номер при спешни случаи Спешен тел: Раздел 2: Описание на опасностите 2.1. Класифициране на веществото или сместа Основни опасности (CLP): Неблагоприятни ефекти: Asp. Tox. 1: H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища Елементи на етикета Елементи на етикета: Предупреждения за опасност: Сигнални думи: Пиктограми за опасност: H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Опасно GHS08: Опасност за здравето Препоръки за безопасност: P : ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/налекар/. P331: НЕ предизвиквайте повръщане. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Съдържанието да се изхвърли в.

2 Страница: Други опасности PBT: Това вещество не се идентифицира като PBT/vPvB вещество. Раздел 3: Състав/информация за съставките 3.2. Смеси Раздел 4: Мерки за първа помощ 4.1. Описание на мерките за първа помощ При контакт с кожата: При контакт с очите: При поглъщане: При вдишване: Незабавно измийте обилно със сапун и вода. Изплакнете очите с течаща вода в продължение на 15 минути. Промийте устата с вода. Потърсете лекарска помощ Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти При контакт с кожата: При контакт с очите: При поглъщане: При вдишване: Забавени последствия: Възможна е появата на леко възпаление на засегнатото място. Може да предизвиква възпаление и зачервяване. Възможна е поява на възпаление на гърлото. Няма симптоми Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение Неотложно/специално лечение: Раздел 5: Противопожарни мерки 5.1. Пожарогасителни средства Техника на гасене: При пожар да се посочи точният тип на пожарогасителното устройство. Да се използва водна струя за охлаждане на съдовете Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа Опасности на експозиция: При горене отделя токсичен дим Съвети за пожарникарите Съвети за пожарникарите: Да се носи автономен дихателен апарат. Да се носи подходящо защитно облекло за предпазване от контакт с кожата и очите. Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи Лични предпазни мерки: Насочете се към част 8 от ИЛБ за лични предпазни мерки. Обърнете течащите съдове с теча нагоре за да предотвратите изтичането на течност.

3 Страница: Предпазни мерки за опазване на околната среда Опазване на околн. среда: Да не се изпуска в канализацията или реки. Ограничете разлива с помощта на дига Методи и материали за ограничаване и почистване Начини на почистване: Абсорбиране в суха земя или пясък. Преместете веществото чрез подходя метод в затварящ се, надписан, обезопасен съд за опасни или специални отпадъци Позоваване на други раздели Позоваване на други раздели: Виж част 8 от ИЛБ. Раздел 7: Работа и съхранение 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа Изисквания за работа: Осигурете достатъчно вентилация на пространството Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости Условия за съхраниние: Подходяща опаковка: Да се съхранява на хладно, добре проветливо място. Съхранявайте съдът плътно затворен Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Спец. крайнаи употребаи: Раздел 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 8.1. Параметри на контрол Граници на експозиция в работна среда: DNEL/PNEC DNEL / PNEC 8.2. Контрол на експозицията Технически мерки: Мерки при дишане: Предпазване на ръцете: Предпазване на очите: Предпазване на кожата: Екологични: Осигурете достатъчно вентилация на пространството. Не се изисква дихателна защита Предпазни ръкавици Предпазни очила Осигурете в максимална близост място за промивка на очите. Защитно облекло. Няма специални изисквания. Раздел 9: Физични и химични свойства 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства Състояние: Цвят: Течност Тъмно червен

4 Мирис: Скорост на изпарение: Окисляване: Разтворимост във вода: Вискозитет: Стойност на вискозитета: 17.9 Доловима миризма Незначителен Неразтворим Вискозен Точка/интервал на кипене С: >35 Точка/интервал на топене С: Граници на запалимост %: горна: Темп. на възпламеняване С: >93 Коеф. на разпределение окт/вода: Самозапалимост С: Парно налягане: Относителна плътност:.885 ph: 9.2. Друга информация VOC g/l: Страница: 4 Друга информация: Раздел 10: Стабилност и реактивност Реактивност Реактивност: Стабилно при препоръчания транспорт или условия на съхранение Химична стабилност Химична стабилност: Стабилен в нормални условия Възможност за опасни реакции Опасни реакции: Няма да възникнат опасни реакции при нормален транспорт или условия на съхранение. Може да настъпи разлагане при експозиция на изброените по-долу условия или материали Условия, които трябва да се избягват Да се избягва (условия): Топлина Несъвместими материали Да се избягват (материали): Силно оксидиращи фактори. Силни киселини Опасни продукти на разпадане Опасни прод. при декомпр.: При горене отделя токсичен дим. Раздел 11: Токсикологична информация Информация за токсикологичните ефекти

5 Страница: 5 Значими опасности за веществото: Опасност Път База Опасност при вдишване - Опасно: изчислено Симптоми / пътища на експозиция При контакт с кожата: При контакт с очите: При поглъщане: При вдишване: Забавени последствия: Друга информация: Възможна е появата на леко възпаление на засегнатото място. Може да предизвиква възпаление и зачервяване. Възможна е поява на възпаление на гърлото. Няма симптоми. Раздел 12: Екологична информация Токсичност Екотоксична/(и) стойност(и): Устойчивост и разградимост Устойчивост и разградимост: Биодеградиращ Биоакумулираща способност Биоакумулиращ потенциал: Липса на биоакумулиращ потенциал Преносимост в почвата Подвижност: Лесно абсорбиращ се в почвата Резултати от оценката на PBT и vpvb РВТ идентификация: Това вещество не се идентифицира като PBT/vPvB вещество Други неблагоприятни ефекти Др. неблагоприятни ефекти: Незначителна екотоксичност Раздел 13: Обезвреждане на отпадъците Методи за третиране на отпадъци Операции по изхвърлянето: Дейности възстановяването: Изхвърлянето на опаковката: Бележка: Прехвърлете в подходящ съд и организирайте събирането му от специализирана фирма за опасни или специални отпадъци. Изхвърлете като нормален промишлен отпадък. Вниманието на потребителя да бъде насочено към вероятно съществуващите регионални или национални предписания за третиране на отпадъците. Раздел 14: Информация относно транспортирането Транспортен клас: Този продукт не е класифициран за транспорт.

6 Страница: 6 Раздел 15: Информация относно нормативната уредба Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността Специфични разпоредби: Оценка на безопасност на химично вещество Раздел 16: Друга информация Друга информация Друга информация: Фрази използвани в ч.2/3: Законен отказ: * показва текст в информационния лист за безопасност, който се е променил от последната ревизия. Този информационен лист за сигурността е изготвен съобразно Наредба (ЕО) No. 1272/2008. H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Горната информация се счита за правилна, но не означава че е пълна и трябва да се използва само като ръководство. Тази фирма не носи отговорност при щети нанесени при употребата или контакт с горния продукт. (последна страница)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL ESTATE EGGSHELL Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номе

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL ESTATE EGGSHELL Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номе Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/20

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/20 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Р

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Р Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/202

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/202 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL METAL PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизи

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL METAL PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизи Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL LIMEWASH Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Ра

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL LIMEWASH Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Ра Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ MICRO MAIZE Страница: 1 Дата на съставяне: 03/09/2012 Преработено издание: 31/10/2014 Ревизионен номер: 3 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ MICRO MAIZE Страница: 1 Дата на съставяне: 03/09/2012 Преработено издание: 31/10/2014 Ревизионен номер: 3 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 03/09/2012 Преработено издание: 31/10/2014 Ревизионен номер: 3 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

MSDS-Feropur (2008)

MSDS-Feropur (2008) Дата на издаване: 18.3.2014 Страница: 1 / 8 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1 Идентификатор на продукта Търговско наименование: Нюанс/вариант BOCHEMIT ESTETIK безцветен,

Подробно