Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год

Размер: px
Започни от страница:

Download "Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год"

Препис

1 Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ на проект Наименование на Период за изпълнение на месец/година - месец/година Обекти на интервенция, включени в Зона за въздействие, в която попада обекта на интервенция/ 20% функционални връзки стойност на БФП за обекта/, ле. стойност на собствен принос/ принос от финансов инструмент Индикативен общ размер на приоритет Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради".енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради [1] НП НП.Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация.енергийна ефективност в административни сгради на дьржавната администрация [2] Проект 2 НП НП.Енергийна ефективност в студентски общежития" Общо за инвестиционен приоритет Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради : приоритет: Интегриран градски транспорт Общо за инвестиционен приоритет Интегриран градски транспорт : приоритет Градска среда Група дейности.градска среда 1.Дейност 3BI : Парк в кв 615 на ж.к. "Орел" - паркоустройстео, алейна мрежа, кътове за отдих, градинско обзавеждане, комбинирана детска площадка, площадка за фитнес на открито, изграждане на парково осветление и скейтборд площадка Зона със социален характер Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел, град Разград Дейност 3BI (1ва фаза): Квартали в ж.к..орел - кв. 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,622, 623, 624, 625, 629, 630, 631, 632,644, 645, 646, 647, 650, 651,652, 653, 654, включващи изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, беседки, градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и Зона със социален паркоместа за живущите. характер Изграждане на енергоспестяващо вътрешноквартално осветление. Изграждане и възстановяване на комбинирани детски площадки с парково осветление в кв 630, 629, 620, 644, 632, 653, 613, 645 и 646. Изграждане и зеконструкция на спортни площадки - комбинирани в междублокови пространства на квартал 629" , ,51 Общо за проект 1: , ,51 Общо за група дейности Градска среда : , ,51 НП Група дейности.зони с потенциал за икономическо развитие" НП Общо за група дейности Зони с потенциал за икономическо развитие : Общо за инвестиционен приоритет Градска среда , ,51 приоритет Социална инфраструктура Група дейности.социална инфраструктура''[3] BG16RFOP Изпълнение ма Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие <01*3-2020'

2 Ремонт, обновяване на материално - техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград Дейност 3BIII : ОУ Н.Й.Вапцаров с дворно място - реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на дворно място и изграждане на енергоспеставящо осветление Проект 3BIII-3.1: И зграждане на физкултурен caлo^ към ГПЧЕ Екзарх Йосиф" , ,19 Дейност 3BIII Детска ясла Звездици с дворно място - реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност и съоръжения за игра Дейност ФВ-2.1. Реконструкция, дворно пространство на ЦДГ 4 Митко Палаузов" Дейност ФВ-2.2. Реконструкция, дворно пространство на ЦДГ 6 Шестте ястребинчета Дейност ФВ-2.3. Реконструкция, дворно пространство на ЦДГ 12 Зорница Дейност ФВ-2.4. Реконструкция, дворно пространство на ЦДГ 3 Приказка Дейност ФВ-2.5. Реконструкция, дворно пространство на ЦДГ 5 Незабравка" Общо за проект 1: , ,19 Общо за инвестиционен приоритет Образователна инфраструктура" , ,19 ОБЩО СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ , ,70 ВАЖНОП! [1] По отношение на интервенции върху многоф амилни жилищ ни сгради в таблицата се посочва само един проект с общи индикативен бюджет. В неговите рамки може да се подават неограничен брой проектни предложения, като всяко следва да включва най-малко пет обекта на интервенция (сгради). [2] По отношение на интервенции върху административни сгради на държавната администрация в таблицата се посочва отделен проект за всички обекти на интервенция за всеки отделен партньор-дьржавна администрация. [3] По отношение на интервенции върху социална инфраструктура в таблицата се посочва проект 1 - за всички обекти на интервенция социална инфраструктура и проект 2 - социални жилища (за всички обекти на интервенция), ако е идентифициран такъв проект. [4] По отношение на интервенции върху културна инфраструктура в таблицата се посочва проект за всеки отделен обект на интервенция BG16RFOP Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие '*

3 Табл.2. Процентни ограничения - Основни проекти Инвестиционни приоритети Допустим праг на БФП (100%) споямо обшия размер на БФП. определен за всеки град Обша стойност на БФП за съответната rovna дейности/инвестицио нен приоритет % спрямо обшия размер на БФП. определен за града Енерг. еф-ст в админ. и жилищни сгради и студентски общежития Макс. 40% 0% За многофамилни жилищни сгради Градска среда Мин. 50% от сумата по 1.1 0% За група дейности Гоадска среда Макс. 30% ,51 30% Социална инфраструктура За група дейности Социална инфраструктура 1.3 Образователна инфраструктура Мин. 5% % Мин. 5% ,19 50% ОБЩ РАЗМЕР НА БФП, определен за града* ,70 * В Колона 3 следва да посочите Общия размер на БФП, определен за града. BG16RFOP Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановявъйе и развитие " стр.1 от 1

4 Табл.З. Тематични цели/инвестиционни приоритети - Основни проекти Тематична цел/ инвестиционен приоритет/ група дейности Финансов ресурс от ЕФРР (85% ), в лв. Национално участие (15%), в лв. Обша индикативна стойност на БФП, в лв. Тематична цел Подпомагане на преминаването към 4, в т.ч.: нисковъглеродна икономика във всички сектори приоритет 4в п^орит ет 4д Тематична цел 6, в т.ч.: Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, поспециално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност , , ,51 приоритет бе, в т. ч.: Предприемане на действия за подобряване на градската околна среда, за съживяване на градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително преструктури-раните зони), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума , , ,51 Група дейности Градска среда , , ,51 Г рупа дейности Зони с потенциал за икономическо развитие Тематична нел 9, в т.ч.: Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация приоритет 9а, в т.ч.: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище Г рупа дейности Социална инфраструктура Група дейности Културна инфраструктура Тематична цел 10, в т. ч.: приоритет 10а Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение , , , , & ,19 BG16RFOP Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 с тр.1 от 1

5 Табл.4. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТИ О бщ ина РАЗГРАД на проект Наименование на Период за изпълнение на месец/година - месец/година Обекти на интервенция, включени в Зона за въздействие, в която попада обекта на интервенция/ 20% функционални връзки стойност на БФП за обекта/, лв стойност на собствен принос/ принос от финансов инструмент Индикативен общ размер на приоритет Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради.енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради'[1].енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация.енергийна ефективност в административни сгради на дьржавната администрация"[2] Проект 2 НП НП Енергийна ефективност в студентски общежития" Общо за инвестиционен приоритет Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради": приоритет: Интегриран градски транспорт Общо за инвестиционен приоритет Интегриран градски транспорт : приоритет Градска среда" Група дейности Градска среда 1.Дейност 3BI Изграждане и възстановяване на зелена площ в кв.611 на жилищен комплекс Орел - Зона със социален озеленяване, алейна мрежа, характер кътове за отдих, изграждане на парково осветление, площадка за фитнес на открито, два броя комбинирани детски площадки Проект 3BI-2.1. Паркоустрояване на зелените площи в кв. Орел и части от кв. Оборище и кв. Житница, алейна мрежа, реконструкция на съществуващите и изграждане на нови зелени площи, тротоари и обслужващи улици ,Дейност 3BI (2ра фаза) Квартали в ж.к. Орел - кв 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, включващи изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, беседки, градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и паркоместа за живущите Изграждане на енергоспестяващо вътрешноквартално осветление. Изграждане и възстановяване на комбинирани детски площадки с парково осветление в кв 641 и 637. Изграждане и реконструкция на спортни площадки - комбинирани в междублокови пространства в квартал 633 и , ,16 Общо за проект 1: , ,16 Общо за група дейности Градска среда": , ,16 Група дейности Зони с потенциал за икономическо развитие Общо за група дейности Зони с потенциал за икономическо развитие": Общо за инвестиционен приоритет Градска среда , ,16 Инвестици Социална инфраструктура" Т 8G16RFOPOO! Изпълнение на Интегрирани планове )а градско възстановяване и развитие 201

6 Група дейности Социална инфраструктура [3] Проект 2 НП НП Общо за група дейности Социална инфраструктура : Проект 2 НП НП Група дейности Културна инфраструктура"[4] Общо за група дейности Културна инфраструктура : Общо за инвестиционен приоритет Социална инфраструктура приоритет Образователна инфраструктура Реконструкция, обновяване и мерки за енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Разград Дейност 3BIII Средношколско общежитие с прилежащо дворно място - реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност , ,19 Общо за проект 1: , ,19 Общо за инвестиционен приоритет Образователна инфраструктура , ,19 ОБЩО СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТИ , ,35 ВАЖНОМ [1] По отношение на интервенции върху многоф амилни жилищ ни сгради в таблицата се посочва само един проект с общи индикативен бюджет. В неговите рамки може да се подават неограничен брой проектни предложения, като всяко следва да включва най-малко пет обекта на интервенция (сгради). [2] По отношение на интервенции върху административни сгради на държавната администрация в таблицата се посочва отделен проект за всички обекти на интервенция за всеки отделен партньор-държавна администрация. [3] По отношение на интервенции върху социална инфраструктура в таблицата се посочва проект 1 - за всички обекти на интервенция социална инфраструктура и проект 2 - социални жилища (за всички обекти на интервенция), ако е идентифициран такъв проект. [4] По отношение на интервенции върху културна инфраструктура в таблицата се посочва проект за всеки отделен обект на интервенция. 8G16RFOPOO! Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие "

7 Табл.5. ИНДИКАТОРИ. РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВ.ПРОГРАМА Индикатор Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради Мерна единица Междинна цел 2018 г. Крайна цел 2023 г. kwh/годишно н/п н/п Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони квадратни метри , ,10 Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура Рехабилитирани жилища в градски райони Население, ползващо подобрените социални услуги Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони лица жилища 0 48 лица квадратни метри ,05 BG16RFOP Изпълнение на Интегрирани плано» гьзстановяване и рь^витие " стр. i от j.

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

Copy of KolushkoDere-IP(190919)

Copy of KolushkoDere-IP(190919) ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ СХЕМА - ПРOEКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА КОЛУШКО ДЕРЕ, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ РЕКА БАНЩИЦА И СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА СВ. ГЕОРГИ, ГР. КЮСТЕНДИЛ ОБХВАТ (обща площ 5 866кв.м)

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 г. Утвърждавам, Председател на УС: ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА

Подробно

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от...2017 г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБЩО план в т.ч. по източници на финансиране целеви соб.б.ср.

Подробно

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн BG16RFOP001-2.002-0044-C01 територията на град Ботевград етап 1 В рамките на проекта за 1 обществена сграда (РУ на МВР, ул. Свобода 11) и 4 сгради от жилищната инфраструктура ("Славейков 20", кв. 39, ул.

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРДИЛ:.. /инж. Милчо Доцов Председател на УС/ Обява за

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финанс

Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финанс Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финансиране Стойност Продължителност Статус на проекта Размер

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Анотация 1.1 Предмет на програмата за реализация Програмата за реализация на ИПГВР Силистра за извън зоните за въздействие дефинира основните елементи

Анотация 1.1 Предмет на програмата за реализация Програмата за реализация на ИПГВР Силистра за извън зоните за въздействие дефинира основните елементи Анотация 1.1 Предмет на програмата за реализация Програмата за реализация на ИПГВР Силистра за извън зоните за въздействие дефинира основните елементи за осъществяване на идентифицираните проекти - времева

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

Стратегическа рамка - нова

Стратегическа рамка - нова 1 1.3 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Приоритет Развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации

Подробно

Проекти и дейности 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операц.) Проектна готовност (ви

Проекти и дейности 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операц.) Проектна готовност (ви 1 съответна ОП, на операц.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Дейност ЗВІІІ-3.11. 2 Оборудване и обзавеждане ОПРР 1.3. ПИ ОП 120 379 102 322 6 019 12 038 Подготовка на проекта 593 0 Техническа

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно

generated pdf

generated pdf Градска среда ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЛАНСИРАНА ГРАДСКА СРЕДА В ЦГЧ, Ж. К. "ВЪЗРАЖДАНЕ" И Ж. К. "МЕДЕН РУДНИК ЕТАП 1 Специфични цели на проекта: Настоящият проект е насочен към подобряване качеството на градската

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

Operativni planove proekti_ _v2_short_short_burov.xls

Operativni planove proekti_ _v2_short_short_burov.xls Таблица 1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип зона на публични функции с висока обществена значимост в град Габрово, включена в ИПГВР като Янтра Синкевица Паничарка Група проекти 1.: Интегрирано

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

Експертите говорят МЯРКА 7 Възможности за общините Таня ГЕОРГИЕВА (Дъбнишка) Мярка 7 от ПРСР има за цел стимулиране на растежа и подобряване

Експертите говорят МЯРКА 7 Възможности за общините Таня ГЕОРГИЕВА (Дъбнишка) Мярка 7 от ПРСР има за цел стимулиране на растежа и подобряване МЯРКА 7 Възможности за общините Таня ГЕОРГИЕВА (Дъбнишка) Мярка 7 от ПРСР 2014-2020 има за цел стимулиране на растежа и подобряване на екологичната и социално икономическата устойчивост на селските райони

Подробно

Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП Проектна готовност /вид на проекта/ *** Срок на изпълнение /месеци Процедура по ЗОП /вид/ Общо за

Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП Проектна готовност /вид на проекта/ *** Срок на изпълнение /месеци Процедура по ЗОП /вид/ Общо за Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП Проектна готовност /вид на а/ *** Срок на изпълнение /месеци Процедура по ЗОП /вид/ Общо за а Други средства от СКФ * Собствени средства за съфинансиране

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено 1.1.1.1 1.1.1.2 Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия Сума: 6 335 756 Мярка 1.1.1.

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

Microsoft Word - Programa docx

Microsoft Word - Programa docx П Р О Г Р А М А З А У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б Щ И Н А Р А З Г Р А Д за периода 2015 2019 г. Настоящата Програма за управление на Община Разград е разработена в съответствие с изискванията на чл. 44,

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО Измененията, които се планират са във връзка с допуснати очевидни технически грешки. 1. Искане

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно