ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/"

Препис

1 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ТЪРГОВИЩЕ Настоящата Система от правила и критерии е приета на заседание на Общински съвет- Търговище с Решение 27 по Протокол 34 от г., изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г. РАЗДЕЛ I (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) С тази Система се определят условията, реда и критериите за прием на ученици в I клас - дневна форма на обучение, в общинските училища на територията на град Търговище. Чл. 2. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Приемът на учениците в I клас се осъществява чрез класиране, съгласно описаните в настоящата Система правила и критерии в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 10 от г. за организацията на дейностите в училищното образование. Чл. 3. Системата обхваща целия процес на: 1. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Изготвяне на списъци на децата, които следва да постъпят в I клас в общинските училища на територията на град Търговище за предстоящата учебна година. 2. Определяне броя на паралелките в общинските училища и броя на местата в тях за предстоящата учебна година. 3. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Регистриране за участие на децата в класиране за прием в I клас за предстоящата учебна година. 4. Класиране на децата по определените критерии от Системата. 5. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Записване на децата, класирани за прием в I клас, в избраното училище. Чл. 4. (1) (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Постъпването в I клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява приемът за предстоящата учебна година. (2) (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) В I клас, по преценка на родителя, могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, в която се осъществява приемът за I клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование. (3) (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Началото на училищното образование (приемът в I клас) може да се отложи с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в I клас. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в I клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след постъпило заявление от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, когато здравословното състояние в общинските училища на територията на град Търговище Стр. 1 от 8

2 на детето не позволява постъпване в I клас. Решението за отлагане се взема в срок до 30 май на всяка календарна година. (4) (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Децата по ал. 3 кандидатстват за прием в I клас по настоящата Система през годината, през която навършват 8-годишна възраст. РАЗДЕЛ II (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) СПИСЪЦИ НА ДЕЦА, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОСТЪПЯТ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА В УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ТЪРГОВИЩЕ Чл. 5. (1) (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование, Община Търговище ежегодно изготвя списъци на децата, които следва да постъпят в I клас и са насочени към средищно училище в гр. Търговище, с постоянен/настоящ адрес в град Търговище и в селата от общината, където няма училище за учениците. (2) (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) В срок до 31 януари на настоящата година списъците се изпращат на училищата в град Търговище, извършващи прием в I клас. (3) (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) За всяко училище се изготвя списък от подлежащи на задължително обучение деца в I клас. Децата в списъка се разпределят по прилежащи райони за обхват по чл. 23, ал. 1 и ал. 2. РАЗДЕЛ III (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ В ПЪРВИ КЛАС И БРОЯ НА МЕСТАТА В ТЯХ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА Чл. 6. (1) (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Училищният план-прием за I клас определя броя на паралелките и броя на местата в тях на училището за всяка предстояща учебна година. (2) (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Училищният план-прием за I клас се определя от директора на училището въз основа на: 1. (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Анализ на броя на децата, навършващи 7-годишна възраст, подлежащи на обучение в I клас в град Търговище и в населените места в Общината, където няма училище и са насочени към средищно училище в гр. Търговище. 2. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) общият брой на децата за I клас с адресна регистрация в прилежащия район на училището; 3. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) съществуващата училищна мрежа, осъществяваща обучение в I клас, на територията на град Търговище; 4. държавният образователен стандарт (ДОС) за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система; 5. Стратегията за развитието на предучилищното и училищното образование в община Търговище за периода година. 6. (нова, приета с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Глава осма, чл. 53, Приложение 7 към чл. 53. Чл. 6а (нов, приет с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) (1) Когато броят на местата за I клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището, които следва да постъпят в I клас от списъка по чл. 5, ал. 1, е необходимо преди утвърждаването на училищния план-прием, директорът, след съгласуване в общинските училища на територията на град Търговище Стр. 2 от 8

3 с кмета на Община Търговище, задължително да информира началника на регионалното управление на образованието за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици. (2) Информацията по ал. 1 включва: 1. възможността за осигуряване на целодневна организация на учебния ден на учениците от I до IV клас, както и за учениците от V до VII клас; 2. налична материално-техническа база; 3. обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд. (3) Въз основа на информацията по ал. 2 началникът на регионалното управление на образованието своевременно изразява становище по проекта на училищния план-прием. (4) При утвърждаване на училищния план-прием директорът е длъжен да се съобрази със становището на началника на регионалното управление на образованието по ал 3. (5) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет. (6) Директорът на училището информира регионалното управление на образованието и финансиращия орган в срок до 10 април за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година. (7) Утвърдените план-приеми за I клас на училищата за предстоящата учебна година се публикуват на интернет-страниците на училищата и на интернет страницата на Община Търговище. Чл. 7 (1) (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) За изпълнение на училищния план-прием в I клас директорът назначава със заповед училищна комисия, която приема заявления за прием в I клас и извършва всички дейности по приема на учениците. (2) (нова, приета с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година. Чл. 8. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Приемането на ученици в I клас над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на началника на регионалното управление на образованието по мотивирано предложение на директора на училището в срок до началото на учебната година при спазване на разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. РАЗДЕЛ IV (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДЕЦА ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС Чл. 9. (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Родителите/настойниците на децата или лицата, полагащи грижи за децата, кандидатстващи за прием в I клас, имат право да подадат заявление за класиране в до 3 училища на територията на град Търговище. Чл. 10. (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Родителите/настойниците или лицата, полагащи грижи за децата подават заявление за участие в класирането в избраното/избраните училища. (Приложение 1) Чл. 11. Заявлението се подава на: 1. хартиен носител по образец (Приложение 1) в избраното/избраните училища; 2. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) на електронната поща на избраното/избраните училища за прием в I клас по образец (Приложение 1) Чл. 12. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Процедурата за подаване на заявленията за участие в класиране стартира след утвърждаване на училищния план-прием от директора и назначена със заповед училищна комисия по приема в I клас. Чл. 13. (1) (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) в общинските училища на територията на град Търговище Стр. 3 от 8

4 Подаването на заявления за участие в класиране на деца за прием в I клас за предстоящата учебна година (Приложение 1) се извършва в срок от 2 май до 29 май включително за всяка календарна година. (2) (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) В случай че първият или последният ден от срока е неработен, заявленията на хартиен носител (Приложение 1) се подават от/до първия следващ работен ден. Чл. 14. По-ранната дата на подаване на заявлението не дава предимство при класирането на детето. Чл. 15. (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Родителят/настойникът на детето или лицето, полагащо грижи за детето, подал заявлението за участие в класиране, носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класиране за прием в I клас. Чл. 16. (1) (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) При промяна на обстоятелствата, посочени в подаденото заявление, родителят/настойникът или лицето, полагащо грижи за детето подава ново заявление с актуалните данни, в рамките на посочените срокове (Приложение 2). В класирането се участва с последния вариант на подаденото заявление. (2) (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) За всяко подадено заявление - на хартиен носител или на електронна поща, родителят/настойникът или лицето, полагащо грижи за детето получава входящ номер, издаден от училищната комисия по приема в I клас, на място в избраното училище или по електронен път. Чл. 17. (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Родителите/настойниците или лицата, полагащи грижи за децата имат възможност да променят желанията си при избора на училище/училища преди всяко от класиранията, съобразно обявените свободни места. Чл. 18. (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) След трето класиране родителите/настойниците или лицата, полагащи грижи за децата на незаписаните деца подават заявления за записване в училищата, в които има свободни места. Чл. 19. (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Данните на децата и на родителите/настойниците или лицата, полагащи грижи за децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те се ползват единствено за нуждите на класирането за прием в I клас. РАЗДЕЛ V (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ ПРИ КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦАТА В ПЪРВИ КЛАС Чл. 20. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) За осъществяването на приема на децата в I клас на територията на град Търговище се прилагат водещ и допълнителни критерии, съгласно чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование. Чл. 21. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Община Търговище определя шест прилежащи района за обхват на учениците - по един за всяко от училищата, осъществяващи прием на деца в I клас. (Приложение 4) Чл. 22. (1) (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Водещ критерий за прием на деца в I клас е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, който се намира в определения прилежащ район на училището за обхват на учениците. (2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище. (3) (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) При спазване на водещия критерий по чл. 23, ал. 1, децата, за които са подадени заявления за класиране за прием в I клас в избраното/избраните училище/училища, се разпределят в следните групи: в общинските училища на територията на град Търговище Стр. 4 от 8

5 1. Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променен в последните над три години преди подаване на заявлението; 2. Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от една година, но постоянният/настоящият адрес е променян в периода през последните от една до три години преди подаване на заявлението; 3. Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият адрес е променян през последната една година преди подаване на заявлението; 4. Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. (4) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за детето, ако постоянния и настоящият адреси са различни. (5) (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Приемът в училището се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като класирането се извършва от първа към четвърта група до заемане на свободните места определени с план-приема за I клас. (6) (нова, приета с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група по ал. 3, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес. (7) (нова, приета с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето. Чл. 23. Когато с броя на децата в определена група по чл. 23, ал. 3 се надхвърли броя на местата в паралелките, определени с училищния план-прием за I клас в училището, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии, носещи определен брой точки: 1. (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) дете с двама починали родители - 5 т. 2. (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) дете с един починал родител - 4 т. 3. (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) дете с трайни увреждания с 50 и повече % - 3 т. 4. (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) друго/други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в избраното училище - 2 т. 5. (нова, приета с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) дете, завършило подготвителна група в избраното училище - 1 т. 6. (нова, приета с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) дете от семейство с повече от две деца - 1 т. Чл. 23а (нов, приет с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) (1) Когато прилагането на чл. 22 обективно води до обособяването на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в I клас в други училища с други прилежащи райони от гр. Търговище или общината, в които има незаети места. (2) Децата по ал. 1 се насочват и се приемат в I клас в училищата с други прилежащи райони при условия и по ред, определени в чл. 23. РАЗДЕЛ VI (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПЪРВИ КЛАС Чл. 24. (1) Всяко от предвидените три класирания се извършва в срокове, определени в Приложение 2. в общинските училища на територията на град Търговище Стр. 5 от 8

6 (2) Класирането е отделно за всяко училище и се провежда от училищната комисия, съгласно определените срокове. (Приложение 2) (3) (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Класирането на децата се извършва, съгласно водещия критерий за прием в I клас, по чл. 23, ал. 1. Чл. 25. (1) Резултатите от класирането се обявяват на интернет-страниците на училищата и се поставят на информационните табла. (2) (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) След обявяване на резултатите от класирането, родителите/настойниците или лицата, полагащи грижи за децата записват детето в избраното училище, в което е класирано, в сроковете, определени в Приложение 2. Чл. 26. При класиранията се спазва чл. 192, ал. 2 от ЗПУО за обучение на до трима ученици със специални образователни потребности (СОП) в една паралелка. Чл. 27. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Децата близнаци се записват заедно в избраното училище, ако поне единият от тях е класиран, и за всяко от децата е заявено еднакво желание. Чл. 28. При незаписване на класирано дете в посочените срокове (Приложение 2), мястото му не се запазва за следващо/следващи класиране/класирания в училището/училищата. В този случай първоначалното заявление се анулира и родителят/настойникът трябва да подаде ново заявление за участие в следващо класиране. Чл. 29. (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Записването се извършва в избраното училище от училищната комисия, след подаване на Заявление за записване (Приложение 3) и представяне на оригиналите на документите, необходими за сверяване, както следва: 1. Удостоверение за раждане на детето; 2. Удостоверение за задължително предучилищно образование; 3. документи, удостоверяващи предимства по чл други документи, определени от училищната комисия, свързани с доказване на данните от Заявлението (Приложение 3). Чл. 30. (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Класираното дете се записва от родителите/настойниците или лицата, полагащи грижи за децата само при наличие на пълен комплект от изискваните документи. Чл. 31. (1) (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Родител/настойник или лицето, полагащо грижи за детето, посочил данни, осигуряващи предимство на кандидатстващото дете при класирането, които той не може да удостовери с необходимите оригинали на документи, получава отказ за записване на детето в избраното училище. (2) Причините за отказа от записване на детето се отразяват в Протокол на училищната комисия, изготвен след всяко от класиранията. Чл. 32. След записването на детето в избраното училище отпада възможността същото да участва в следващо класиране в други училища. За кандидатстване отново в следващо класиране за друго училище е необходимо детето да бъде отписано, чрез изтегляне на документите му, и подаване на ново заявление за кандидатстване. РАЗДЕЛ VII (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС Чл. 33. (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Контролът по спазване на условията и реда за записване на децата в I клас на общинските училища, определени в настоящата Система, се осъществява от Община Търговище. Чл. 34. (1) (изм. и доп. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) В срок до 15 септември училището, извършило прием на деца в I клас, изпраща в Община Търговище сведение за децата, записани в I клас към момента. В същия срок се изпраща и сведение за деца, в общинските училища на територията на град Търговище Стр. 6 от 8

7 подлежащи на задължително обучение от прилежащия район на училището, но незаписани към момента. (2) (изм. с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) В срок до 30 септември Община Търговище осъществява дейности по установяване на причините за непостъпване на деца в I клас, които попадат в списъците по чл. 5, ал. 1 на Системата. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Настоящата на общинските училища на територията на град Търговище е разработена на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Раздел 1 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование, в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Системата от правила и критерии, приета с Решение 13 по Протокол 18 от г. на Общински съвет Търговище. 2. Родител е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс. 3. По смисъла на 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование Специални образователни потребности на дете и ученик са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства. 4. По смисъла на чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование Средищно училище е държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5, в което се обучават учениците от населени места на територията на общината или на съседни общини, в които няма училище. 5. Тази Система влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общински съвет-търговище. 6. Системата от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Общински съвет Търговище. 7. (нов, приет с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Настоящата в общинските училища на територията на град Търговище е изменена и допълнена с Решение 15 по Протокол 46 от г. на Общински съвет Търговище и влиза в сила от датата на приемането ѝ. Приложения: Приложение 1 (ново, прието с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Заявление за участие в класиране за прием в първи клас Приложение 2 (ново, прието с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Срокове за кандидатстване, класиране и записване за прием в първи клас Приложение 3 (ново, прието с Решение 15 по Протокол 46 от г., в сила от г.) Заявление за записване в първи клас Приложение 4 Карта на прилежащи райони на училищата в град Търговище Карта 1 Прилежащ район на I ОУ Христо Ботев град Търговище Карта 2 Прилежащ район на II ОУ Н. Й. Вапцаров град Търговище Карта 3 Прилежащ район на III ОУ П. Р. Славейков град Търговище Карта 4 Прилежащ район на IV ОУ Иван Вазов град Търговище Карта 5 Прилежащ район на I СУ Свети Седмочисленици град Търговище Карта 6 Прилежащ район на II СУ Проф. Никола Маринов град Търговище в общинските училища на територията на град Търговище Стр. 7 от 8

8 в общинските училища на територията на град Търговище Стр. 8 от 8

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е 687/19.12.2017г.; изм. с р-е 1006/24.01.2019 г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57,

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

ттт

ттт НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ ( Приета с Решение 540, взето с Протокол 22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение 38, взето с Протокол

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

No Title

No Title НАРЕДБА на ОбС Пловдив за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Приета с Решение 540, взето с Протокол 22 от 22.12.2016 г., изм. и

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Раздел I. Общи положения Чл.1. С тази Наредба се определят условията

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно