<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464>"

Препис

1 ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ

2 Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) Динамика на парите в обращение Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение... 4 II. Неистински и преправени банкноти и разменни монети... 7 III. Негодни банкноти и разменни монети... 8 Българска народна банка, София, пл. Княз Александър I 1 Интернет страница: Информацията, публикувана тук, може да се ползва без специално разрешение, единствено с изрично посочване на източника.

3 Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ 3 I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение В края на юни 2019 г. парите в обращение 1 достигнаха млн. лв., като запазват положителния си растеж на годишна база. Спрямо края на юни 2018 г. те нараснаха с 10.10%, или с млн. лв. През предходния едногодишен период (юни 2017 г. юни 2018 г.) нарастването беше по-малко като абсолютна стойност ( млн. лв.), но по-голямо в процентно отношение (10.93%). Пари в обращение (юни 2014 г. юни 2019 г.) (млн. лв.) През парите в обращение се увеличиха с млн. лв., или с 3.00% в сравнение с края март 2019 г. Нарастването им е с 0.42 процентни пункта по-малко от отчетеното за същия период на 2018 г. Най-висок месечен растеж (1.74%) в рамките на второто тримесечие на 2019 г. парите в обращение отбелязаха през април. Пари в обращение (млн. лв.) 30 юни 2018 г. 31 март 2019 г. 30 юни 2019 г. Пари в обращение общо, в т.ч Банкноти Разменни монети Възпоменателни монети В т.ч.: банкноти и разменни монети, емисии след 5 юли 1999 г., вкл. изтеглените от обращение без краен срок на обмяна, и възпоменателни монети, емисии след 5 юли 1999 г., вкл. изтеглените от обращение с ненастъпил краен срок на обмяна.

4 Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ 4 В края на юни 2019 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.44%, като през второто тримесечие той се е увеличил с 0.01 процентен пункт спрямо края на март 2019 г. Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на 2019 г. е лв., което представлява намаление с 0.03 лв. спрямо края на март 2019 г. За едногодишен период стойността Ӝ се е повишила с 1.48 лв., или с 4.24%, вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лв. в сравнение с останалите номинали, както и поради замяната на банкнотата от 2 лв. с монета със същия номинал. Към 30 юни 2019 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.51% и през второто тримесечие се е понижил с 0.01 процентен пункт спрямо края на предходното. Средната по стойност разменна монета в обращение в края на юни 2019 г. е 0.17 лв. и е без промяна спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. За едногодишен период стойността Ӝ нарасна с 0.01 лв. в резултат от навлизането в обращение на монетата с номинална стойност 2 лв. В края на юни делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0.05% и остава без промяна както спрямо края на март 2019 г., така и спрямо края на юни 2018 г. В изпълнение на приетата от УС на БНБ Програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти за 2019 г. и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за Българската народна банка (БНБ) през второто тримесечие БНБ пусна в обращение сребърна възпоменателна монета Евлоги и Христо Георгиеви от серията Българско възраждане с номинална стойност 10 лв. 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение В края на юни 2019 г. в обращение са млн. броя банкноти, които са с 14.0 млн. броя, или с 3.10% повече в сравнение с края на март. За същия период общата им стойност нарасна с 3.01% (494.5 млн. лв.), достигайки към 30 юни млн. лв. С най-голям дял (28.79%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на 2019 г. продължава да е банкнотата с номинал 20 лв., като към 30 юни в обращение са млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (4.28%) е броят на банкнотите от 2 лв.

5 Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ 5 Структура на банкнотите в обращение към 30 юни 2019 г. (по стойност, млн. лв.) (по брой, млн. бр.) Спрямо края на март 2019 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение дяловете на номиналите от 2 и 100 лв. намаляха съответно с 0.27 и 0.10 процентни пункта, а тези на банкнотите с номинална стойност 5, 10, 20 и 50 лв. нараснаха съответно с 0.06, 0.16, 0.06 и 0.09 процентни пункта. За едногодишен период (юни 2018 г. юни 2019 г.) банкнотите в обращение се увеличиха с 24.5 млн. (5.56%) по брой и с млн. лв. (10.03%) по стойност. Запазва се тенденцията от предходните периоди за изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с висока номинална стойност (50 и 100 лв.) в сравнение с останалите номинали. Те са с основен дял в годишното нарастване както на броя, така и на стойността на банкнотите в обращение. Спрямо края на юни 2018 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение дяловете на номиналите от 50 и 100 лв. нараснаха съответно с 0.73 и 1.24 процентни пункта, а на тези от 2, 5, 10 и 20 лв. намаляха съответно с 1.21, 0.22, 0.17 и 0.37 процентни пункта. В края на юни 2019 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лв. е млн. лв., което е най-големият дял (39.41%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.24%) е стойността на банкнотите с номинал 2 лв. В структурата по стойност на банкнотите в обращение през второто тримесечие на 2019 г. дяловете на номиналите от 2 и 100 лв. намаляха спрямо края на първото съответно с 0.01 и 0.24 процентни пункта, а тези от 5, 10, 20 и 50 лв. нараснаха съответно с 0.01, 0.04, 0.05 и 0.15 процентни пункта. Банкнотата от 100 лв. е единствената в структурата по стойност на банкнотите в обращение, чийто дял нараства (с 1.92 процентни пункта) за едногодишен период. Дяловете на останалите номинали намаляват, като най-съществено е понижението на дела на банкнотата от 20 лв. с 0.88 процентни пункта (от 16.71% на 15.83%). Най-малко е намалението на дела на банкнотата от 5 лв. с 0.07 процентни пункта. В края на юни 2019 г. в обращение са млн. броя разменни монети, които са с 37.7 млн. броя, или с 1.53% повече в сравнение с броя им в края на март. За същия период общата им стойност се увеличи с 11.2 млн. лв., или с 2.63%, и в края на юни 2019 г. достигна млн. лв.

6 Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ 6 Запазва се тенденцията към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали. През второто тримесечие на 2019 г. най-голямо в процентно изражение е нарастването при разменната монета с номинал 2 лв. със 7.18%. Монетите с ниска номинална стойност (1, 2 и 5 ст.) имат относително устойчиво нарастване, като за периода април юни отбелязаха увеличение съответно с 1.51%, 1.79% и 1.64%. За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със млн. (6.50%), а стойността им с 49.8 млн. лв. (12.90%). С по-бърз темп нараства броят на монетите с висока номинална стойност (1 и 2 лв.). Броят на монетите от 1 лв. нараства със 7.13%, или с 10.3 млн. По-значително на годишна база е нарастването на броя на монетите от 2 лв. с 40.14%, което представлява увеличение с 16.1 млн. броя, като в края на юни 2019 г. броят им достигна 56.1 млн. При останалите номинали нарастването на годишна база е в границите от 3.18% за монетите от 50 ст. до 6.93% при монетите от 2 ст. Най-голям дял (29.40%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на второто тримесечие на 2019 г. имат монетите от 1 ст., като към 30 юни извън касите на БНБ са млн. броя. С най-малък дял (2.24%) е броят на монетите с номинална стойност 2 лв. Структура на разменните монети в обращение към 30 юни 2019 г. (по стойност, млн. лв.) (по брой, млн. бр.) Спрямо края на март 2019 г. в структурата по брой на разменните монети в обращение намаляха дяловете на монетите от 1, 10, 20 и 50 ст. съответно с 0.01, 0.07, 0.06 и 0.06 процентни пункта. За същия период дяловете на монетите от 2 и 5 ст. и от 2 лв. нараснаха съответно с 0.07, 0.01 и 0.12 процентни пункта. Броят на монетите с номинална стойност 1 лв. е с дял от 6.21%, какъвто беше и в края на първото тримесечие на 2019 г. За едногодишен период спрямо края на юни 2018 г. в структурата по брой на разменните монети в обращение намаляха дяловете на монетите от 1, 10, 20 и 50 ст. съответно с 0.18, 0.20, 0.15 и 0.15 процентни пункта, а дяловете на монетите от 2 ст. и от 1 и 2 лв. нараснаха съответно с 0.10, 0.04 и 0.54 процентни

7 Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ 7 пункта. Делът на разменните монети от 5 ст. е 11.01% и е същият, както в края на юни 2018 г. Динамиката по стойност на разменните монети в обращение също запази тенденцията си към растеж от последните няколко години. Основен принос за общото им нарастване по стойност имат разменните монети от 1 лв. и 2 лв. Общата стойност на монетите от 1 лв. в обращение в края на юни 2019 г. е млн. лв., което представлява най-големият дял (35.67%) в структурата по стойност на разменните монети в обращение. С най-малък дял (1.69%) е стойността на монетите от 1 ст. Спрямо края на предходното тримесечие в структурата по стойност на разменните монети в обращение с 1.09 процентни пункта нарасна делът на монетите от 2 лв. Намалението на дяловете на останалите номинали (1, 2, 5, 10, 20 и 50 ст. и 1 лв.) е съответно с 0.02, 0.02, 0.03, 0.11, 0.19, 0.32 и 0.40 процентни пункта. За едногодишен период в структурата по стойност на разменните монети в обращение нарасна делът единствено на монетата от 2 лв. (с 5.00 процентни пункта). Намалението на дяловете на останалите номинали (1, 2, 5, 10, 20 и 50 ст. и 1 лв.) е съответно с 0.11, 0.16, 0.19, 0.52, 0.82, 1.28 и 1.92 процентни пункта. II. Неистински и преправени банкноти и разменни монети За периода в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 230 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. те са с 63 броя по-малко. Брой на неистинските български банкноти () 100 лв. 50 лв. 20 лв. 10 лв. 5 лв. 2 лв. Нециркулирали банкноти Циркулирали банкноти Относителният дял на задържаните през второто тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на юни 2019 г. възлиза на %. В общия брой на задържаните през второто тримесечие на 2019 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лв. (68.70%). Броят на задържаните неистински банкноти от 20 лв. представлява % от общия брой на намиращите се в обращение в края на юни 2019 г. банкноти с този номинал. В структурата на задържаните неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от 50 и 10 лв., съответно с 15.65% и 10.87%. Общият дял на задържаните 8 броя неистински банкноти

8 Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ 8 от 100 лв., 2 броя от 5 лв. и 1 брой от 2 лв. е 4.78%. В периода бяха регистрирани и задържани общо 185 броя неистински български разменни монети, от които 141 броя от 2 лв., 19 броя от 1 лв. и 25 броя от 50 ст. Относителният дял на задържаните през второто тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в обращение към края на юни 2019 г. е %. В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през второто тримесечие на 2019 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 156 броя евро, 97 броя щатски долари и 36 броя банкноти от други чуждестранни валути. III. Негодни банкноти и разменни монети 2 От общия брой проверени за истинност и годност банкноти през периода април юни 2019 г. като негодни за последващо използване в паричното обращение са отделени 11.6 млн. броя. Те са с 0.5 млн. броя (4.71%) повече в сравнение с отделените като негодни през първото тримесечие на 2019 г. За едногодишен период (юни 2018 г. юни 2019 г.) отделените негодни банкноти са 52.2 млн. броя, което е с 5.2 млн. броя (9.14%) по-малко в сравнение с отделените през предходния едногодишен период (юни 2017 г. юни 2018 г.). При машинната обработка на банкнотите през второто тримесечие на 2019 г. с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лв. (40.99%), следвани от банкнотите от 20 лв. (33.96%). Дяловете на банкнотите с номинали 2, 5 и 50 лв. са съответно 5.55%, 9.32% и 7.45%. Най-малък е делът на отделените като негодни банкноти с номинал 100 лв. 2.74%. Негодни банкноти () (хил. бр.) Негодни разменни монети () (хил. бр.) През второто тримесечие на 2019 г. при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение са отделени хил. броя, 2 Българските банкноти и разменни монети, които през отчетния период са оценени от БНБ като несъответстващи на приетите стандарти за годност и поради това подлежат на унищожаване.

9 Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ 9 което е с 43.3 хил. броя (16.91%) повече в сравнение с отделените през първото тримесечие на 2019 г. За едногодишен период отделените като негодни разменни монети са млн. броя, което е със 73.0 хил. броя (6.23%) по-малко в сравнение с отделените през предходния едногодишен период (юни 2017 г. юни 2018 г.).

10 Художественото оформление на корицата е разработено въз основа на възпоменателната банкнота с номинал 20 лева, емисия 2005 г.

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464> Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение... 4 II. Неистински

Подробно

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен

Подробно

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_09_NC_IAR-bg

2015_09_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Април юни 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201209_NC_IAR-bg_1

201209_NC_IAR-bg_1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2012 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Юли септември 2009 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) 1 През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc Състояние на застрахователния пазар през 2003 г. 1. Участници на пазара През 2003 г. на застрахователния пазар осъществяваха дейност 31 застрахователи, от които 20 в общото застраховане и 11 в животозастраховането.

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2019 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2019 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА Доходи на домакинствата Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1 519 лв. и

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2011 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2011 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ 11 ГОДИНА ДОХОДИ НА ДОМАКИНСТВАТА През 11 г. средният годишен доход общо на лице от домакинство е 3 937 лв., което е с 3.3 повече спрямо година. Основната

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2019 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2019 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА Доходи на домакинствата Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1 547 лв. и

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката 2017-2018 Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watch) Въведение В средата на 2017 г. икономическият растеж

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2009 г. е 307.07 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 4.1%. Основната

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Доходи на домакинствата През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Благоевград е 4 461

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 429.6 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение

Подробно