БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

Размер: px
Започни от страница:

Download "БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в лекото машиностроене фактор за подобряващи се резултати Автор: Румен Костов Рецензент: проф. д.с.н. Лоретта Парашкевова, катедра Администрация и управление, факултет Международна икономика и администрация ВСУ Черноризец Храбър 1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и научноприложно отношение Предложеният ми за рецензиране дисертационен труд засяга предметна област, която е безспорно дисертабилна. Изборът на темата е навременен, проблемът е значим и недостатъчно добре разработен в Р България особено в практико-приложен аспект. На фона на продължаващата дискусия за пътищата за повишаване на ефективността на българските предприятия дисертационният труд има висока научна и приложна стойност в условията на глобализация и членство на България в Европейския съюз (ЕС). В тази ситуация на динамични промени на външната среда, все повече се увеличава интересът към теоретичното осветляване и решаването на проблемите на ефективното управление на българските предприятия и 1

2 внедряването на съвременния управленски инструментариум. В резултат на нарастващата им практическа актуалност през последните години се увеличава и броят на научните публикации, посветени на тази тема. Но емпиричните изследвания са явно недостатъчно. Съществуват редица важни проблеми на приложение на управленските концепции в частност за гъвкаво управление и на балансираните карти, които остават нерешени или не са достатъчно добре разработени. В тази връзка може да се заключи, че темата на дисертацията е сполучливо избрана. Тя е актуална и има голямo практическo приложение. Трябва да подчертая, че избраната тема е благодатна за докторска дисертация, поради нейната научна значимост, практическа важност и недостатъчна разработеност. В същото време тя е много комплексна и сложна и за разработването ú са необходими добра теоретична подготовка и аналитични способности, каквито докторантът притежава. 2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа интерпретация на литературата За целите на изследването докторантът е използвал общо 108 заглавия, от които 56 на кирилица и 52 на латиница. Литературните източници са ползвани добросъвестно и коректно, част от тях са цитирани в текста на дисертацията, което дава възможност да се отличи личния принос на докторанта. Библиографската справка е достатъчно разнообразна и богата, за да се осъществи задълбочено научно изследване по темата. Посоченото дава основание да се твърди, че докторантът познава литературата и постиженията в предметната научна област, а това е предпоставка за откриване на нерешени проблеми, за систематизиране и оформяне на научни тези, за успешно провеждане на цялостно изследване и за неговото разбираемо и прецизно представяне и оформяне. 2

3 3. Кратка аналитична характеристика на дисертационния труд Предоставеният ми за рецензиране дисертационен труд, с обем 178 стр., съдържа увод (6 стр.), три глави (общо 145 стр.), заключение (3 стр.), приложения (15 стр.), ползвана литература (9 стр.). Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са направени конкретни изводи, които представят резултати от изследването, обобщения и оценки по разглежданата проблематика. Основният текст съдържа 30 фигури, 12 графики и 9 таблици, които са подходящо оформени. Структурата на дисертационния труд е класическа и отговаряща на изискванията за този тип изследвания. В увода докторантът аргументира актуалността и значимостта на темата (стр. 3-4) и изследователския проблем (стр. 6), дефинира обекта и предмета на изследването (стр. 4-5), както и докторската теза (стр. 5), формулира целта и задачите на доктората (стр. 4-5), представя методологията (стр. 7), ограниченията (стр. 6) и структурата на дисертационния труд (стр. 7). В първа глава докторантът прави литературен обзор на значими етапи в развитието на управленската наука и конкретно на управленските концепции и техния инструментариум. Критичният анализ, който прави автора, му позволява да открои три управленски концепции (по конкретно управление по цели, гъвкаво производство и балансирани карти), имащи нарастващо значение за развитието на бизнес организациите в края на ХХ век. Докторантът не само коментира тяхната същност, специфични компоненти и особености, но и прави опит да изрази своята гледна точка. Главата съдържа три параграфа и приключва с дефинирани изводи (стр ). Във втора глава докторантът прави обща характеристика на подотрасъл машиностроене. Той представя и резултатите от свое проучване на цит. прилагането на управленски концепции и техния инструментариум във фирмите от лекото машиностроене на страната. Главата се състои от три 3

4 параграфа, третият от които е цит. синтез на проучването във втора глава на дисертационния труд. Глава трета описва организационните и проектни дейности по внедряване на съвременните управленски практики в Херти АД. Главата съдържа три параграфа, които коментират приложението на инструментариума на, изведените в първа глава управленски концепции, в Херти АД. В края на трета глава на дисертационния труд са формулирани основни изводи и обобщения. Авторефератът е съставен според изискванията и отразява коректно всички основни части от дисертацията. В съдържателно отношение посочените в автореферата приноси отразяват обективно постиженията на докторанта. По проблемите, третирани в дисертационния труд докторантът Румен Костов е реализирал шест публикации в български издания. 4. Обобщение на силните страни на дисертационния труд Най-съществените положителни страни на дисертационния труд, са следните: 1. Дисертационният труд третира актуална и значима проблематика. Въз основа на теоретичното изследване и анализ са направени интересни коментари и оценки относно възможностите за прилагане на три от управленските концепции. 2. Дисертационният труд е много информативен и демонстрира богатата осведоменост на автора по проблемите, застъпени в анализа. Логическата последователност на изложението позволява на автора да аргументира своята концептуална схема. 3. В увода адекватно е коментирана актуалността на темата, формулирани са целта, задачите и тезата на изследването. 4. Докторантът познава проблема в дълбочина, което е необходимо условие за успешното завършване на дисертационния труд. 5. Подходът на докторанта доказва изследователските му умения. 4

5 6. Идентифицираните управленски инструменти са експериментирани в предприятие от лекото машиностроене. Доказва се постигнат икономически ефект Проведените емпирични изследвания, обобщените резултати и предложенията за приложението на инструментариум на управленски концепции в предприятията на лекото машиностоене в Р България са лично дело на докторанта. 5. Научни и научно-приложни приноси Дисертационното изследване притежава научни и научно-приложни приноси в следните направления: 1. Проучването на широк кръг от литературни източници позволява на докторанта да открои три управленски концепции, които могат да бъдат приложени в българските предприятия на лекото машиностроене. 2. Аргументиран е избор на подходящ за използване в практиката на предприятията от лекото машиностроене управленски инструментариум, който е апробиран в конкретно предприятие от лекото машиностроене в Р България. 3. Оценено е състоянието на лекото машиностроене в страната с основна насоченост към прилагането на инструментариума на идентифицираните управленски концепции. 4. Предложен е начин за измерване и оценка на резултатите от въвеждането на инструментариума на управленските концепции. Посочените приноси са лично дело на докторанта. Приносите имат характер на обогатяване и доразвиване на съществуващата теория и методология. 6. Публикации по дисертационния труд Посочени са 6 публикации по дисертационния труд: 1 статия и 5 доклада на научни конференции, в т.ч. 2 международни. Може да се приеме, че научните публикации на докторанта са достатъчни и че в тях са публикувани 5

6 основните моменти на дисертацията. Явно е, че идеите и научните постижения на докторанта са получили обществено признание и се използват от научната общност. 7. Критични бележки и препоръки Към представения дисертационен труд могат да бъдат отправени следните по-важни забележки и препоръки по отношение на съдържанието, структурата, стила и форматирането: 1. В обзорната част (първа глава) докторантът коментира становищата на цитираните автори, без обаче в достатъчна степен да излага свои съображения и коментари. Съществува известна дебалансираност между главите на дисертационното изследване. 2. В оформянето на дисертационния труд и автореферата към него има неточности, повторения и някои стилови и технически грешки. 3. Фигурите и таблиците биха могли да бъдат форматирани подобре, като се посочи дали са дело на автора или са адаптирани от други изследвания. 4. Литературните източници не са посочени според стандарта за библиографско описание. 5. Препоръчително е монографично издание на изследването с оглед на по-широкото му използване в практиката. Направените забележки не променят изцяло положителната оценка за съдържателния характер и наличието на съществени приноси на докторския труд. Те имат смисъл на предложение за подобряване на неговите качества. 8. Лични впечатления от докторанта Познавам лично Румен Костов. Същият е докторант към катедра «Администрация и управление» на ВСУ Ч. Храбър. Въз основа на изложеното мога да се направя следното 6

7 З А К Л Ю Ч Е Н И Е Представеният за рецензиране дисертационен труд има завършен вид. От изложението е видно, че докторантът е откроил нерешени или частично решени въпроси, отнасящи се до използването на инструментариума на управленските концепции в предприятията лекото машиностроене в Р България. Авторът на дисертационния труд показва умения да систематизира и критично да осмисля съществуващи научни тези и да заема аргументирана позиция. Чрез използване на подходящ методологически инструментариум предлага иновативни решения с приложен характер относно осигуряването и адаптирането на съвременни бизнес концепции към българските предприятия в лекото маяиностроене. Анализите, оценките, направените изводи и резултатите от изследването са оформени и изложени разбираемо, логично и прецизно. Степента на практическа пригодност и приложимост на управленския инструментариум е емпирично потвърдена чрез апробацията му в Херти АД, за което е представена и съответната служебна бележка. Налице са необходимите основания с убеждение да препоръчам на членовете на научното жури да се присъди на Румен Костов образователнонаучната степен доктор по научна специалност Икономика и управление г. Рецензент: /проф. д.с.н. Лоретта Парашкевова/ 7

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 'доктор ' по професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор на науките по професионално направление 3.7. Администрация и упр

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор на науките по професионално направление 3.7. Администрация и упр РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор на науките по професионално направление 3.7. Администрация и управление, докторска програма Организация и управление

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva СТАНОВИЩE от проф. д-р. Алмагул Шaймуратовна Нургалиева, зам.ректор по учебна работа, Академия Кокше член на научно жури, назначено със заповед 2329/11.06.2013г. на Ректора на ВСУ за дисертационния труд

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно