Microsoft PowerPoint - Ppt [Read-Only]

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - Ppt [Read-Only]"

Препис

1 ПРОЕКТ BG51PO Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз МЕЗОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ ПОЛУЧАВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

2 Мезопорести нанокомпозитни материали Неструктурирани Труден достъп на реагенти Широко разпределение на пори Неподредена текстура Притежават Специфична повърхност: 2-2 m 2 /g Голям обем на пори Термична стабилност : 5 6 C Подредени (структурирани) Еднаква и постоянна ширина на каналите Тясно разпределение на пори Контролируем състав и структура

3 Получаване на неструктурирани силикатно-въглеродни нанокомпозити (a) Последователно отлагане на компонентите, последвано от термообработка. Зол-гел процес: хидролиза и кондензация на алкоксидни прекурсори (напр. Si(OEt) 4 (TEOS)). MOR + H 2 O MOH + ROH (хидролиза) MOH + ROM M-O-M + ROH (кондензация) (b) Едностадиен подход- от хомогенен разтвор на прекурсорите, съдържащ необходимите елементи/компоненти. Вторичният компонент може да бъде диспергиран по-хомогенно, в сравнение с многостадийния метод.

4 Синтез на структурирани мезопорести нанокомпозити Нанокастинг (hard-template) Многостадиен процес Контролът на мезофазата е е ограничен от предварително образуваните SiO 2 структури; По тесни пори, в сравнение с тези на темплейта; Относително нестабилни; Директен синтез ( soft template ) Малък брой стадии Регулируема порьозна архитектура и повърх-ностни свойства, зависещи от рн, сърфактант, температурата и др.; Тясно разпределение на пори; Механична стабилност, дължаща се на 2D и 3D матрицата; Пост-синтетично функционализиране Пост-синтетичното функционализиране постига ограничен контрол на количеството, физикохимичните свойства (функционалност, хидрофилен баланс и др.) ина разполагането на органичните групи

5 Cu/SiO 2 -C композитни катализатори за редукция на c SiO 2 -C- получен чрез зол-гел при добавяне на въглеродни материали с различна природа и адсорбционни характеристики; Cu/SiO 2 -C- чрез вакуум- изпарение Характеризиране: XRD, XPS, TEM, нискотемпературна адсорбция на азот. Каталитичен тест: Редукция на с при 25-3 o C. Текстурни параметри Sample S BET m 2 /g S mes m 2 /g S mi m 2 /g V T cm 3 /g V mi cm 3 /g V mes cm 3 /g AC AC Carbon black (S) Graphite (G) SiO SiAC SiAC SiS SiG Cu/SiG Образец SiO2 AC1 AC2 S G IEP

6 C1s XPS изследвания Cu2p 3/2 Cu LMM Cu/SiG Cu/SiG Cu/SiG Binding Energy (ev) Kinetic Energy (ev) Binding Energy (ev) Повърхностно съдържание Sample C, at.% O, at.% Si, at.% Cu, at.% Si/C Cu/Si+C TEM ,86, , ,6.4 CuSiG Cu/SiG ,95.8 XRD Различно въглеродно съдържание на повърхността Наличие на въглеродни атоми в различни форми на хибридизация при различните композити В зависимост от вида на въглеродния материал и неговото повърхностно съдържание медните йони са различно заредени при различните катализатори

7 Каталитични изследвания за редукция на с 1 1 TPD conversion, % Cu/SiG Cu/SiG conversion, % desorbed, a.u Temperature, о С desorbed, a.u Temperature, о С 2 Cu/Si Temperature, o C Cu/Si Temperature, o C Редукцията на с протича до освен при of Cu/Si. Cu/Si има ниска активност Добавката от въглерод значително увеличава каталитичната активност., и показват висока активност дори при1 C. Превръщането на и при не е стехиометрично. При този катализатор има пряко участие на С като редуциращ агент 2 Десорбция на при,,, като спекрите се различават по броя на десорбционните пикове. Десорбция на при,, като десорбционният пик на еприпо-ниска температура. Десорбираните количества корелират с реда на активността за отделните катализатори

8 Откликни криви на Cu/SiO 2 -C катализатори в реакцията на редукция на c Concentration,, 2 and, ppm Concentration,, 2 and, ppm o C o C o C o C 3 o C Time, min o C 2 o C Time, min o C Concentration,, 2 and, ppm Concentration,, 2 and, ppm o C 1 o C o C 3 o C N Time, min Cu/SiG o C N2 1 o C 2 o C 2 3 o C Time, min Реакцията протича по различни механизми за различните нанокомпозитни катализатори; Разликите в каталитичното поведение се определят от разликите в текстурата (достъпността на реагентите) и с промяна на повърхностния състав; and Cu/SiG иматподобниоткликникриви, дължащи се подобна текстура;, - надрастващ отклик, показващ, че скоростоопределящ стадий е конкурентна адсорбция на реагенти или регенерация на активни центрове.

9 -C композитни катализатори за редукция на c Co/SiO 2 -C- получен чрез зол-гел при едновременно добавяне на въглеродни материали с различна природа и адсорбционни характеристики и кобалтовия прекурсор Характеризиране: XRD, XPS, нискотемпературна адсорбция на азот. Каталитичен тест: Редукция на с при 25-3 C. S BET m 2 /g S ext m 2 /g V T cm 3 /g V mi cm 3 /g V mes cm 3 /g АС ,5,25,25 АС ,38,22,16 АС ,55,38,17 -АC ,39,7,32 -АC ,34,14,2 -АC ,3,16, ,31,8,23 -AC1 -AC2 Volume adsorbed -AC3 dv/dd -AC3 -AC2 -AC1 Co/SiO2,,2,4,6,8 1, p/p Pore diameter, nm

10 Повърхностна концентрация от XPS Образец C, at.% O, at.% Si, at. % Co, at.% -АC1 3,52 6,16 35,74,57 -АC2 4,5 59,28 35,73,95 -АC3 2,41 62,41 34,19,99-63,74 34,84 1,42 Каталитична активност при редукция на c Co2p Co/Si Co/SiAC3 Co/SiAC2 Co/SiAC Binding Energy (ev) Активна фаза Co 3 O 4 Различно разпределение на Со йони между обема и повърхността, в зависимост от използвания С. TPD 165 o C Intensity (a.u.) 6 o C 12 o C 22 o C Co/SiAC1 Co/SiAC2 Co/SiAC3 Co/Si Temperature, o C Наличието на въглероден компонент в носителя силно повишава каталитичната активност спрямо и. Взаимодействието между реагентите е стехиометрично, като въглеродният компонент не участва пряко в реакцията.

11 Откликни криви на -C катализатори в реакцията на редукция на c Концентрация на,, 2 и, ppm Концентрация на,, 2 и, ppm o C o C o C 2 Co/Si-AC1 2 o C Време, мин. Co/Si-AC3 1 o C o C o C o C Време, мин. Концентрация на,, 2 и, ppm Концентрация на,, 2 и, ppm o C o C o C 2 Co/Si-AC2 2 o C Време, мин. Co/Si 1 o C Време, мин. 2 2 o C o C o C Промяна в механизма на реакцията при образците, нанесени върху SiO 2 -C всравнениe с нанесен на SiO 2. При -AC1 - надрастващ отклик, показващ, че скоростоопределящ стадий е конкурентна адсорбция на реагенти или регенерация на активни центрове Порьозната текстура на композитите се влияе от използвания С-компонент, атяот своя страна е определяща за взаимодействието активна фаза-носител и оттам за каталитичната активност

12 Схема на синтез на подредени структурирани мезопорести нанокомпозити от SiO 2 -C Синтезирани са мезопорести SiO 2 -C нанокомпозити с различни съотношения между SiO 2 и C предхидролиза Съвместно асемблиране на три компонента

13 Физикохимично характеризиране на структурирани силикатно-въглеродни композити SAXS Адсорбционни свойства и състав Hexagonal p6mm Адсорбционните изотерми са от IV тип с хистерезис тип H1. Н1- капилярна кондензация и десорбция в отворени мезопори. Тясно разпределение на мезопорите, като предполага и еднороден размер на порите. Медни катализатори Cu 2p Cu LMM O1s Cu 2 O Intensity, a.u Cu/M-CS-7 Cu/MP-CS-7 Cu/M-CS-7 M-CS-7 MP-CS-7 M-CS theta Binding Energy (ev) Binding Energy (ev) Binding Energy (ev)

14 Медни катализатори върху неподредени и подредени композити за редукция на conversion, % Cu/SiAC Cu/MCS Temperature, o C desorbed, a.u. Cu/MCS-7 Cu/SiAC Temperature, о С Concentration,, 2 and, ppm o C o C o C 3 o C Time, min Concentration of,, 2 и, ppm Cu/MCS7 5 o C 1 o C N Time, min. 2 o C o C Улавяне на СО 2 в динамични условия C/C 2,.3 vol.%, 1 ml/min 45 o C AC1 SiAC1 45 o C 45-1 o C Time, min C/C 2,.3 vol.%, 1 ml/min 45 o C MC MCS7 Cu/MCS7 45 o C 45-1 o C Time, min Образец Капацитет СО 2, μmol/g AC SiAC MC 36.6 MCS Cu/MCS По- висока активност при ниски температури за катализатора нанесен на структуриран мезокомпозит. Редукцията на започва директно, без фазата на редукция на повърхността с СО. Структурираните материали имат по-добра перспектива за използване при реакцията, над 6 пъти по-добра адсорбция на СО 2. Различно поведение при адсорбция на СО 2 при мед-нанесените композити. Нанасянето на медта води до вторична порьозност на материалите, благоприятстваща или затрудняваща улавянето на СО 2.

15 ПРОЕКТ BG51PO Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Работата е финансирана по проект ESF BG51PO

Microsoft Word - Recenzia_Tsoncheva.doc

Microsoft Word - Recenzia_Tsoncheva.doc РЕЦЕНЗИЯ от доц. дхн Таня Стоянова Христова, ИОХЦФ, БАН на дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор на тема: Нискотемпературна хетерогенно- каталитично окисление на СО и органични

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_A-Mihailova-PhD-Thesis_DAPanayotov.doc

Microsoft Word - Recenzia_A-Mihailova-PhD-Thesis_DAPanayotov.doc Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор, професионално направление 4.2 Химически науки (Химична кинетика и катализ) Тема на дисертационния труд:

Подробно

Microsoft Word - Рецензия на проф. Раковски.doc

Microsoft Word - Рецензия на проф. Раковски.doc ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Р Е Ц Е Н З И Я ОТ ПРОФЕСОР ДН СЛАВЧО КИРИЛОВ РАКОВСКИ ОТНОСНО: конкурс за заемане на академичната длъжност професор, по професионално направление 4.2

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образов

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образов РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор, докторант: Геновева

Подробно

MC-Bauchemie 1998

MC-Bauchemie 1998 Рехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни води Бетонът като строителен материал След производството, полагането, вибрирането и грижите, бетонът според стандартите /EN 206/ е компактен,

Подробно

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ АКАД. ИВАН КОСТОВ ОПТИМИЗАЦИЯ НА СИНТЕЗА НА ЗЕОЛИТИ ТИП ПЕНТАСИЛ А В Т О Р Е Ф

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ АКАД. ИВАН КОСТОВ ОПТИМИЗАЦИЯ НА СИНТЕЗА НА ЗЕОЛИТИ ТИП ПЕНТАСИЛ А В Т О Р Е Ф БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ АКАД. ИВАН КОСТОВ ОПТИМИЗАЦИЯ НА СИНТЕЗА НА ЗЕОЛИТИ ТИП ПЕНТАСИЛ А В Т О Р Е Ф Е Р А Т на дисертационен труд, представен за присъждане

Подробно

Проф. дн С. Раковски Б Ъ Л Г А Р С К А А К А Д Е М И Я Н А Н А У К И Т Е И Н С Т И Т У Т П О К А Т А Л И З Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дн Славчо Кирилов

Проф. дн С. Раковски Б Ъ Л Г А Р С К А А К А Д Е М И Я Н А Н А У К И Т Е И Н С Т И Т У Т П О К А Т А Л И З Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дн Славчо Кирилов Б Ъ Л Г А Р С К А А К А Д Е М И Я Н А Н А У К И Т Е И Н С Т И Т У Т П О К А Т А Л И З Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дн Славчо Кирилов Раковски Директор на ИК БАН ОТНОСНО: докторска дисертация на тема Получаване

Подробно

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги керамични тръби с два успоредни отвора. На свободните

Подробно

Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc

Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc Р е ц е н з и я на дисертационен труд на Кръстьо Милчев Бучков за придобиване на образователна и научна степен доктор на тема Изследване на свръхлегираното състояние в свръхпроводима система Y(Ca)BaCuO.

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Полимерен комплекс с радиационно-защитни свойства Виолета Митова, Кольо Троев Институт по полимери - БАН Основни проблеми в хуманната медицина - странични ефекти на лекарствените вещества върху нормалните

Подробно

Microsoft Word - Vas_25a.doc

Microsoft Word - Vas_25a.doc 126 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 25. АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Полярната група на АПАВ, която чрез дисоциирането си придава водоразтворимост на цялата молекула, може да бъде COONa, OSO3Na

Подробно

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов Авторска справка за приносния характера на трудовете на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов Изследванията на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов са концентрирани в следните научни направления: I. Получаване и охарактеризиране

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_H Kolev.docx

Microsoft Word - Recenzia_H Kolev.docx РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Христо Господинов Колев, Институт по катализ, БАН Върху дисертационен труд за придобиване на образователната научна степен доктор по професионално направление 4.2. Химически науки,

Подробно

РЕЦЕН3ИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор по научно направление 4.4. Науки за земята, научна специалн

РЕЦЕН3ИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор по научно направление 4.4. Науки за земята, научна специалн РЕЦЕН3ИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор по научно направление 4.4. Науки за земята, научна специалност Минералогия и кристалография Автор на дисертационния

Подробно

1

1 Пояснения: Въпросите с номерá 1 16 се отнасят за специална част 1: Съвременни материали Въпросите с номерá 17 32 се отнасят за специална част 2: Инженерна химия 1. Равновесната степен на превръщане на

Подробно

21_Авторска справка за приносния характер на трудовете

21_Авторска справка за приносния характер на трудовете АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Йорданка Борисова Иванова Катедра Патология на растенията и химия Факултет по Екология и ландшафтна архитектура, Лесотехнически университет

Подробно

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина на образуване на едно химично съединение се нарича енталпията

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически Специалност: (код и наименование) Магистърска програма: (код и наименование) Микроелектроника и Информационни технологии

Подробно

ЕЛИЦА-3 ЕООД Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U

ЕЛИЦА-3 ЕООД     Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U Техническа карта Spectral PLAST 825 Spectral PLAST 775 Свързани продукти P бял арилен грунд Р3 сив акрилен грунд Р5 черен акрилен грунд Стандарт, бърз и бавен акрилен разредител Продукт за повишаване на

Подробно

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчна локализация. Ролята на карбоксизомите и пиреноида.

Подробно

Microsoft Word - prinosi.doc

Microsoft Word - prinosi.doc АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на д-р ГЕОРГИ Г. ЙОРДАНОВ По темата на конкурса са представени 19 научни публикации (от които 10 статии в реферирани и индексирани (в Web of Knowledge

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19 ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ АТОМНА СПЕКТРОХИМИЯ ЛЕКЦИЯ 3 Pag АТОМНИ СПЕКТРИ Характеристики на атомните спектрални линии ПЛАМЪКОВ АТОМНО-ЕМИСИОНЕН АНАЛИЗ (FAES) Химия ІІ курс редовно летен семестър

Подробно

Microsoft Word - TAB_5.doc

Microsoft Word - TAB_5.doc Таблица 5: Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГП ИНХ ) или поглъщане (ГГП ПО ) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОА В ) на

Подробно

СТАНОВИШЕ

СТАНОВИШЕ РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема Лантанидни комплекси с някои бис-кумаринови производни, притежаващи оптични и фармакологични свойства на ас. Деница Кирилова Еленкова за присъждане на образователна

Подробно

ХИМИЯ

ХИМИЯ ХИМИЯ (2009) Националност Име Презиме Фамилия (Моля, напишете с печатни букви тритете си имена, като подчертаете фамилното си име) Оценки І Напишете номера на правилния отговор в съответната клетка за

Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Реакцията на осапунване на етилацетат с натриева основа

Подробно

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α h / R z +R z Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α Течно триене α» α фактор на хлабината, h дебелина на масления слой, R z параметър за грапавост

Подробно

Microsoft Word - prinosi.doc

Microsoft Word - prinosi.doc АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ Катедра Обща и неорганична химия при Факултета по химия и фармация на СУ Св. Климент Охридски Трудовете, свързани

Подробно

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ПО ХИМИЧНИ НАУКИ КАТЕДРА ФИЗИКОХИМИЯ инж. Кристиян Асенов Гиргинов ПОРЕСТИ ОКСИДНИ ФИЛМИ ВЪР

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ПО ХИМИЧНИ НАУКИ КАТЕДРА ФИЗИКОХИМИЯ инж. Кристиян Асенов Гиргинов ПОРЕСТИ ОКСИДНИ ФИЛМИ ВЪР ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ПО ХИМИЧНИ НАУКИ КАТЕДРА ФИЗИКОХИМИЯ инж. Кристиян Асенов Гиргинов ПОРЕСТИ ОКСИДНИ ФИЛМИ ВЪРХУ АЛУМИНИЙ, ФОРМИРАНИ В СУЛФАТНО-ФЛУОРИДНИ ЕЛЕКТРОЛИТИ

Подробно

Софийски университет Св. Климент Охридски Факултет по химия и фармация Катедра Органична химия и фармакогнозия Автореферат На дисертацията на на Искра

Софийски университет Св. Климент Охридски Факултет по химия и фармация Катедра Органична химия и фармакогнозия Автореферат На дисертацията на на Искра Софийски университет Св. Климент Охридски Факултет по химия и фармация Катедра Органична химия и фармакогнозия Автореферат На дисертацията на на Искра Зарева Колева за присъждане на научната и образователна

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването

Подробно

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и обратната реакция са равни, а съставът на системата не

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Селскостопански науки Входящ

Подробно

Европейски съюз ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОЕКТ BG051PO ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИ

Европейски съюз ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОЕКТ BG051PO ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИ Европейски съюз ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОЕКТ BG051PO001 3.3.06 0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Европейски

Подробно

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ КАТЕДРА ТЕКСТИЛ И КОЖИ инж. Антоний Йорданов Колев Получаване на композит

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ КАТЕДРА ТЕКСТИЛ И КОЖИ инж. Антоний Йорданов Колев Получаване на композит ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ КАТЕДРА ТЕКСТИЛ И КОЖИ инж. Антоний Йорданов Колев Получаване на композитни материали на основата на фиброин и изследване на

Подробно

Microsoft Word - recensiya1.docx

Microsoft Word - recensiya1.docx Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд на тема Наноразмерни прахове и високоплътна керамика от твърди разтвори на волфрамати Al 2-x Me x (WO 4 ) 3, (Me=Sc или In) за присъждане на образователната и научна

Подробно

ВЪТРЕШНА РЕЦЕНЗИЯ

ВЪТРЕШНА РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ Върху дисертационен труд на Мария Стефанова Абаева от катедра Биотехнология на Биологическия Факултет Софийски Университет Св.Климент Охридски на тема Изследване на биосинтезата на хидролазни

Подробно

О Т З И В

О Т З И В Рецензия Върху дисертационния труд на асистент Кирилка Стефанова Младенова докторант към Катедра Биохимия, Биологически факултет, СУ Климент Охридски за присъждане на образователната и научна степен доктор

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 7 3, Съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз Инвестира във вашето бъдеще! ПОВИШАВАНЕ

Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКАЛЕНАТА ЗОНА НА КОНСТРУКЦИОННИ СТОМАНИ СЛЕД ОБРАБОТКА С СО2-ЛАЗЕР

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКАЛЕНАТА ЗОНА НА КОНСТРУКЦИОННИ СТОМАНИ СЛЕД ОБРАБОТКА  С СО2-ЛАЗЕР Механика ISSN 1312-3823 Транспорт брой 2, 2006 г. Комуникации статия 0068 Научно списание http://www.mtc-aj.com ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКАЛЕНАТА ЗОНА НА КОНСТРУКЦИОННИ СТОМАНИ СЛЕД ОБРАБОТКА С СО 2 - ЛАЗЕР Николай

Подробно

Б Ю Л Е Т И Н 1/2019 г.

Б Ю Л Е Т И Н   1/2019 г. Б Ю Л Е Т И Н 1/2019 г. по ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.013-0001-С01 Развитие на националната система за оценка на компетенциите MyCompetence, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор в научно направление 5.6 Материали и материалознание,

Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор в научно направление 5.6 Материали и материалознание, Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор в научно направление 5.6 Материали и материалознание, научна специалност Технология на полупроводниковите

Подробно

Синтез на зеолити от летяща пепел с приложение в системи за пречистване на течни радиоактивни отпадъци

Синтез на зеолити от летяща пепел с приложение в системи за пречистване на течни радиоактивни отпадъци Синтез на зеолити от летяща пепел с приложение в системи за пречистване на течни радиоактивни отпадъци Резюме Неда Христова Йорданова, nedenceto9301@abv.bg В това проучване е проведен опит за получаване

Подробно