ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И"

Препис

1 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от година ОТНОСНО: Предложение от Атанас Стефанов Калчев Кмет на община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим. Вносител: Атанас Стефанов Калчев Кмет на Община Кричим. Докладва: Атанас Стефанов Калчев Кмет на Община Кричим. Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност и ПК по социални дейности, образование, култура към ОбС. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 79 от АПК, в изпълнение на чл. 6, ал. 1, б. д, е, к и ал. 2 и чл. 8 от Закона за местните данъци и такси и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при Община Кричим приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим, както следва: 1. Изменя чл. 11, както следва: Чл. 11. (1) Услугите, предоставяни от община Кричим в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: 1. обикновени; 2. бързи когато срока се съкращава с не по малко от ½ (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга. 3. експресни когато срока се съкращава с не по малко от ¾ (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга; 4. супер експресни когато срока се съкращава с не по малко от ¾ (три четвърти) от срока за извършване на услуга; (2) Сроковете за извършване на услугите са: 1. обикновена в рамките на 7 дни; 2. бърза в рамките на 3 дни; 3. в рамките на един, работен ден. 4. в рамките на един час. (3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане цената на съответния видуслуга

2 2 (4) Бързата услуга се заплаща с 50 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга. (5) Експресната услуга се заплаща със 100 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга. (6) та услуга се заплаща със 400 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга. 2. Допълва и изменя Приложение 3, Таблица 2 Такси за технически услуги, както следва: Таблица 2 ТАКСА /лева/ по ред ВИДОВЕ УСЛУГИ Издаване на удостоверения Обикно Бърза вена до до 3 7 дни дни Експрес на до 1 ден Експре сна до 1 час 10.1 (отме нена с Решени е 141, взето с Проток ол 22 от г. На ОбС) Удостоверение, че имотът не е общинска собственост, необходимо за обстоятелствена проверка Удостоверения за търпимост на основание 16 и 127 от ПЗР на ЗУТ 10.4 Удостоверения за степен на завършеност (чл. 181 от ЗУТ) 10.5 Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж (чл. 12 от Норми за данъчна оценка на недвижими имоти приложение 2 към ЗМДТ) (отме нена с Решени е 103, взето с Проток ол 12 от г. На ОбС) Удостоверения за реално обособени части на сгради съгл. Чл. 202 от ЗУТ ,00 12,00 30, Удостоверения по чл. 13, ал. 5 от ППЗСПЗЗ 10.9 Удостоверение по чл. 32 ал.1, т. 1 от ЗКИР

3 3 3. Допълва Приложение 4 Такси за административни услуги, както следва: ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ВИДОВЕ УСЛУГИ обикновен а до 7 дни 1. бърза до 3 дни до 1 ден до 1 час наследници 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв семейно положение 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв семейно положение съпруг/а и деца 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв съпруг/а и родствени връзки 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв родените от майката деца 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв правно ограничение 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв идентичност на лице с различни имена 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв сключване на брак от български гражданин в чужбина 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв брак в Република България липса на съставен акт за гражданско 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв състояние За издаване на дубликат на удостоверение за раждане 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв За издаване на дубликат на удостоверение за граждански брак 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв За повторно издаване на препис извлечение от акт за смърт 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв постоянен адрес 4,00 лв 6,00 лв 8,00 20,00 лв настоящ адрес 4,00 лв 6,00 лв 8,00 20,00 лв промени на постоянен адрес 4,00 лв 6,00 лв 8,00 20,00 лв

4 промени на настоящ адрес 4,00 лв 6,00 лв 8,00 20,00 лв вписване в регистъра на населението 5,00 лв 7,50 лв 10,00 лв За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина За пресъставяне на документи от чужбина /за раждане, граждански брак и смърт / 10,00 20,00 За Приемане и комплектоване на молби за установяване на българско гражданство, които се изпращат до 10,00 20,00 Министерство на правосъдието, Дирекция Българско гражданство За всички други видове удостоверения по искане на граждани 6,00 10, За преписи от документи 3,00 6,00 10,00 4. Допълва Приложение 6 Цени на неуредени със ЗМДТ услуги и/или права, предоставяни от Община Кричим и създава нова точка 33, както следва: ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗМДТ УСЛУГИ И/ИЛИ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ ВИД УСЛУГА ИЛИ ПРАВО ТАКСА (лева) 25. Такси за административни услуги по местни данъци и такси обикновена до 7 дни бърза до 3 дни до 1 ден до 1 час 25.1 Служебна бележка за платен данък върху превозните средства Удостоверение за данъчна оценка по чл. 246, ал.1 от ДОПК , Удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал.2 от Приложение 2 към ЗМДТ , Удостоверение за декларирани данни /само от сектор МДТ/ , Удостоверение за платен данък ,00 върху наследствата 25.6 Удостоверение за наличие или липса на задължения към община Кричим , Удостоверение за дължими данъци и лихви от наследодател Копие на документ за платен данък , Копие на данъчна декларация , Издаване на Разрешение за провеждане на тържества на открито 25

5 5 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим е приета с Решение 52, взето с Протокол 5 на редовно заседание на Общински съвет Кричим, 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим. Общ брой общински съветници: 13 Брой присъствали на гласуването: 12 ГЛАСУВАЛИ: ЗА 11; ПРОТИВ 1; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма. Председател на ОбС:. / А. Хаджиева / АХ/КМ

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Заплати Стeфанка Петкова 483 5796 Осигуровки 19,% 9,83

Подробно

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

Microsoft Word - Document7

Microsoft Word - Document7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на 18.12.2009г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КОД НА АДМИН. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГАНЕОБХОДИМИ НА УСЛУГАТАДОКУМЕНТИ БЛАНКА ОБРАЗЕЦ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИС-ТРАТИВНА ЕЛЕКТРОННА ОТГОВОРЕН УСЛУГА УСЛУГАОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН 1998 Издаване на удостоверение

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА  СТАРА ЗАГОРА ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА от Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

t.7

t.7 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 До проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, Председател

Подробно

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,

Подробно

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ (6) При ползване по ал на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособност се заплащат 50% от дължимата такса, както следва: 1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 7 13.12.2017г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д. 365/2017

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 8 19.12.2018 г. Обявление по АдмД 366/2018 г. образувано адм. дело 366/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр.

Подробно

Microsoft Word - programa_obs2019

Microsoft Word - programa_obs2019 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 351 Протокол 43 от 29.01.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/540-тарифа-към-наредбата-за-определянето Страница 1 Общинска администрация Суворово ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И

Подробно