1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

Размер: px
Започни от страница:

Download "1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и"

Препис

1

2 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование за провеждане на целодневна организация на учебния ден ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до ІV клас за повишаване качеството на процеса на обучение, възпитание и социализация на учениците от начален етап. Цели: - Повишаване качеството на процеса на обучение, възпитание и социализация на учениците чрез насърчаване развитието на творческите способности и умения за живот, необходими в съвременното общество, при зачитане на техните интереси, съобразно възможностите им и възрастовите им особености; - Утвърждаване на успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа; - Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела целодневна организация на учебния процес чрез: - създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности; - създаване на стимулираща личностното развитие на ученика среда, съответсваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда; - уважение към индивидуалните различия на децата стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси ЗАДАЧИ: 1. Да се формират навици за самостоятелно учене с разбиране. 2. Да се допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал. 3. Да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците. 4. Да се стимулира любознателността и стремежа към знания. 5. Да се оптимизира броят на учениците, посещаващи ЦДО. Определяне на условията и реда на провеждане на целодневна организация на учебния процес с учениците от І до ІV клас в 33. ОУ Санкт Петербург с оглед повишаване качеството на обучението и ограничаване предпоставките за нередовна посещаемост на учебни занятия и отпадане от училище. 1

3 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЦДО В УЧИЛИЩЕТО 2.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка група ЦДО, според рамковата програма: - Организиран отдих и физическа активност 2 часа - Самоподготовка 2 часа - Занимания по интереси 2 часа 2.2 Вариант на седмично разписание: стандартен 2.3 Занятията по самоподготовка се водят в стаите на групите ЦДО, както следва: 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас М. Михайлова стая 108 М.Добрева Стая 204 Т.Бранкова стая 205 С.Вельова стая 307 С.Стоянова стая 107 Н.Илиева стая 215 М. Ханджиева стая 206 И.Генова Стая 306 В.Йосифова стая 106 З.Костова стая 203 М.Димитрова стая 201 Л.Димитров стая 304 ЦДО 4 Й.Говедарска стая 105 ЦДО 4 Т.Йончева стая ЦДО4 П.Лелекова стая Продължителност на часовете за всяка една от групите: ЦДО I и II клас 35мин. ЦДО III и IV клас 40мин. ЦДО I и II клас (след 5 час) ЦДО III и IVклас (след 5 час) ЦДО III и IVклас (след 6 час) ООФА 12:25 13:00 12:20 13:00 13:10 13:50 ООФА 13:15 13:45 13:10 13:50 14:00 14:40 Самоподготовка 14:00 14:35 14:00 14:40 14:50 15:30 Самоподготовка 14:50 15:25 14:50 15:30 15:50 16:30 ЗИ 15:50 16:25 15:50 16:30 16:40 17:20 ЗИ 16:40 17:15 16:40 17:20 17: 30 18:00 Педагогически изисквания при провеждане на дейностите в ЦДО съгласно Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование. Педагогическите изисквания са съобразени с описаните в Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование и с тези за училището и са съобразени със специфичните характеристики на всяка една от групите в ЦДО. Учителите, които провеждат часовете с оглед повишаване на качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни 2

4 педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението Дейности при провеждане на организиран отдих и физическа активност, съгласно Наредбата: 1. организиране на обедното хранене на учениците; 2. организиране и координиране на дейностите по отдиха и физическата активност на учениците; 3. наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на организирания отдих и физическата активност на учениците; 4. провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, споделяне на проблеми, възникнали конфликти и други за осъществяване на преход към самоподготовката; 5. спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания на учениците; 6. грижа за опазване на здравето и живота на децата и учениците Дейности по самоподготовка Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на учениците, Директорът утвърждава график за консултациите по време на самоподготовката, водена от учителите - специалисти по различните учебни предмети на учениците в ЦДО Занимания по интереси Чл. 16 (1) За провеждане на заниманията по интереси директорът на училището, в началото на всяка учебна година, организира проучване на интересите на учениците и осигурява подходяща материална база, включително и извън наличната в училището. (2) Заниманията по интереси се организират и провеждат съобразно възможностите на училището. (3) Заниманията по интереси могат да не са пряко свързани с усвояването на учебното съдържание от часовете по задължителна подготовка. Чл. 17. (1) Провеждането на заниманията по интереси може да бъде организирано в сборни групи, които се формират от ученици от различни паралелки. (2) В сборните групи по занимания по интереси могат да се включват и ученици, които не са обхванати в целодневната организация на учебния ден. (3) Учениците, които не са включени в сборните групи по занимания по интереси, продължават заниманията в групите, в които са записани или в други групи, в съответствие с училищната програма. Подкрепящата роля на учителя в ЦДО изисква създаване на педагогически технологии, съобразно спецификата на училището и включват организирането на: - ролеви игри - допринасят за реконструиране на определен тип отношения, нрави, език, бит и др. - симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване /емпатия/, на основата на теоретични знания се упражняват практически умения; дискусия /дебат/; - метод на асоциациите - върху метода може да се изгради система на предвижване " по учебния материал въз основа на термините; - кубиране - учебна система, която улеснява разглеждането на една тема от различни гледни точки; 3

5 - инсърт - система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за контролиране на разбирането; - рефлексия /самооценяване /; - мозъчна атака - метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения; Заниманията по интереси се организират в следните направления: 1. Наука; 2. Арт изкуство и приложно изкуство; 3. Приказен свят; 4. Образователни и развиващи игри; 5. В света на компютрите; 6. Музика и танци; 7. Спорт Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както следва: - I, II, ІІІ и IV клас -32- учебни седмици- от г. до г.; Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя на ЦДО и се утвърждават от директора на училището и съдържат: Дата Учебна седмица Тема Брой часове Необходими материали Забележка В случай на необходимост учителят преструктурира темите, като корекциите се нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на училището. АСПЕКТИ НА РАБОТА НА ПЕДАГОЗИТЕ В ЦДО: - прилагане на подходите за индивидуализация и диференциация, съобразен и с модела на организиране и състава на групите в ЦДО; - непрекъснато обновяване и създаване на ангажираща, стимулираща и приобщаваща учебна среда; - координиране на дейности със заинтересованите страни: семейството, обществените институции, неправителствени организации и т.н.; - регулярно планиране, целеполагане и оценка /формиращо оценяване/; - приемственост между преподавателите в сутрешния блок и учителите в ЦДО, фиксирана в специална за целта тетрадка, която да служи като ориентир в ежедневната работа и която е обект на контрол от инспектиращите органи НОРМИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 1. Часовете в ЦДО се водят с учениците с продължителността на учебни часове в съответствие с Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование. 4

6 2. Нормата за преподавателска работа на учителите в ЦДО включва дейности в групите /самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси/, консултации с ученици, диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците, работа по индивидуални образователни програми. 3. Съгласно Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование нормата преподавателска заетост на възпитателите се отчита в астрономически часове, които включват освен 6-те часа на ден зa самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност и други дейности с учениците, свързани с опазване на тяхното здраве, осигуряване на безопасни условия на работа и др. Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 12 от г. 5

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН, ГР. ЯМБОЛ ул. Кожух планина 17 тел: 046/ , ouberon.com Утвърж

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН, ГР. ЯМБОЛ ул. Кожух планина 17 тел: 046/ , ouberon.com Утвърж ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН, ГР. ЯМБОЛ ул. Кожух планина 17 тел: 046/ 66 68 32, 66 44 16 e-mail: ou.petarberon.@abv.bg,_www. ouberon.com Утвърждавам: Дошка Че Директор на ОУ Ямбол ГОДИШНА УЧИЛИЩНА

Подробно

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ФРИДРИХ ШИЛЕР - РУСЕ DEUTSCHSPRACHIGE SCHULE FRIEDRICH SCHILLER - RUSЕ 7013 Русе, ул. Измаил -2; тел.: 082/ ; 0

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ФРИДРИХ ШИЛЕР - РУСЕ DEUTSCHSPRACHIGE SCHULE FRIEDRICH SCHILLER - RUSЕ 7013 Русе, ул. Измаил -2; тел.: 082/ ; 0 СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ФРИДРИХ ШИЛЕР - РУСЕ DEUTSCHSPRACHIGE SCHULE FRIEDRICH SCHILLER - RUSЕ 7013 Русе, ул. Измаил -2; тел.: 082/84 45 96; 082/84 17 85; 082/84 56 28; 082/84 17 83; e-mail: soupne_ruse@abv.bg

Подробно

І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У

І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната 2016-2017 година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. Учебните занятия са организирани в дневна форма на обучение

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДУШО ХАДЖИДЕКОВ ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. БОГОМИЛ 32, ; ; факс ; УТВЪРЖДАВАМ: Сузана Джанеко

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДУШО ХАДЖИДЕКОВ ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. БОГОМИЛ 32, ; ; факс ;   УТВЪРЖДАВАМ: Сузана Джанеко ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДУШО ХАДЖИДЕКОВ ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. БОГОМИЛ 32, 633 863; 631 728 ; факс 633 863 ; e-mail : ouhadjidekov@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Сузана Джанекова Директор ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА МАГИСТЪР

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира и

ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира и ГЛАВА ПЪРВА Раздел І. Общи положения Чл.1 (1) Обучението в ОУ Проф. П.Н.Райков се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се организира индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение.

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичаров

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичаров гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичарова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за I. e клас Учебна година

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно