ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ DATECS FP-700ХE Инструкция за монтаж и експлоатация

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ DATECS FP-700ХE Инструкция за монтаж и експлоатация"

Препис

1 ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ DATECS FP-700ХE Инструкция за монтаж и експлоатация

2 Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС 82 от г.) Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД. София 1784, бул. Цариградско шосе 115А, тел.: , факс: , Версия: юни,

3 Съдържание стр. ВЪВЕДЕНИЕ...4 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ...5 ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ...5 РАЗОПАКОВАНЕ...6 ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНИ МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА...6 ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО...6 КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ И БУТОНИ...7 Схема на контролен панел...7 Индикация на принтера...7 Функции на бутоните...8 ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ...8 ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА...8 РЕЖИМИ НА РАБОТА Работа на ФУ в система Автономен режим на работа Отпечатване на Z -отчет - дневен отчет с нулиране Отпечатване на Х-отчет - дневен отчет без нулиране Отпечатване на диагностична информация Отпечатване отчет на фискалната памет по дати Отпечатване отчет на фискалната памет по зададени начален и краен номер на отчет Отпечатване на отчет по оператори Работа с КЛЕН Отпечатване на копия на бележки от КЛЕН Въвеждане на нови дата и час Затваряне на бележка Анулиране на фискална бележка...16 КОНФИГУРИРАНЕ НА ФУ...17 ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ...17 ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ

4 ВЪВЕДЕНИЕ Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за принтера с фискална памет DATECS FP-700ХE (наричан фискално устройство - ФУ). Описани са техническите и функционални възможности на устройството, както и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за правилната експлоатация и съхранение на ФУ. ФУ обезпечава издаването на ясни и четими документи за всяка операция (продажба, отчет, въвеждане / извеждане на суми, дневни отчети и т.н.). Всички отпечатани документи се съхраняват в КЛЕН, което позволява съхраняването на копията на голям брой документи, които могат да бъдат отпечатани и при необходимост по указани от оператора или данъчните власти критерии (вид на документа, дата на издаване или номер на документа). ФУ има вграден Данъчен терминал (ДТ) за осъществяване на дистанционна връзка с данъчния сървър. Възможностите на DATECS FP-700ХE са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, ресторанти, аптеки, и други видове търговски обекти. Фискалният принтер е удобен за осъществяване на куриерски и други дейности, свързани с липса на стационарен търговски обект. ФУ осигурява пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на фирмата, така и за нуждите на данъчните власти. ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР DATECS FP-700ХE! 4

5 Показател Вид на печата Печатаща термоглава Придвижване на хартията ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Данни Директен термопечат Max 72mm/576 dots/line стъпково Брой символи на ред 64/48/42 Плътност на печат Скорост на печат Контролна лента Принтерен механизъм с автоматичен нож за хартия Консуматив термохартия Индикатори Бутони и клавиши Захранващо напрежение Часовник / календар Работна температура 8х8 точки/мм 200 мм/сек SD карта SK1-335D - ширина 79 mm или 57 mm - дебелина от 59 до 150 µm - диаметър на ролката oт 57 до 86 mm Операторски дисплей- LCD, 128x32 точки (три реда с до 24 символа на ред) 6 бутона AC/DC адаптер: Вход: AC V, 1.3A, 50/60Hz Изход: DC 24V, 2.1A Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването от 0 0 C до C Размери (Ш x Д x В), мм 152 x 220 x 127 Тегло, кг Интерфейс кг (с ролка хартия) - RS 232, тип RS-232C, до bps, 8N1 - USB интерфейс, тип USB v1.1 - Ethernet Interface Разположение на куплунзите: Допълнителни устройства -сейф -клиентски дисплей Брой артикули до 3000 Наименование на артикул Вид на данъка Брой щандове (стокови групи) до 99 Брой департаменти (доверители) до 99 Брой оператори до 30 Вид на плащане Фискална памет Графично лого Печат на баркод ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ до 72 знака VAT, до 8 данъчни групи в брой, кредит, деб.карта, чек, карта, ваучер, купон или плащане с валута Eнергонезависима, с обем 3650 отчета Поддържа се формат 576 х 96 точки EAN8, EAN13, Code 128, QR code, Interleave 2of5, PDF417, micropdf417 5

6 РАЗОПАКОВАНЕ ФУ се изважда от кашона и се отстраняват уплътнителите и найлоновата опаковка. В кашона на изделието се намират още: - инструкция за монтаж и експлоатация; - паспорт на ФУ; - хартиена ролка; - захранващ кабел и интерфейсен кабел. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНИ МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА - Не инсталирайте ФУ близо до източници на течаща вода, силна топлина или пряка слънчева светлина. - Не мокрете устройството с вода или други течности. - Не инсталирайте и не оставяйте уреда върху нестабилни или не добре укрепени повърхности, за да избегнете падането му. -Избягвайте инсталирането на ФУ върху постоянно вибриращи повърхности или повърхности, проводящи вибрации. -Захранването на уреда да става от електрически контакти с 230V напрежение и честота 50Hz. За захранване на уреда използвайте само електрически контакти, които отговарят на установения стандарт. Ако контактът не отговаря на изискванията, извикайте специалист-електротехник да го приведе в съответствие с изискванията. Ако използвате удължител - той следва да отговаря на същия стандарт. -Адаптeрът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др. ) -Не оставяйте захранващият кабел на места, където може да бъде настъпен или притиснат. -Ако искате да почистите ФУ, първо го изключете и не използвайте агресивни почистващи препарати. -Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. При възникване на някакъв проблем се обърнете към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт. ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО 6

7 КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ И БУТОНИ Схема на контролен панел На контролния панел на ФУ има разположени бутони за избор на функции за управление на принтера при автономна работа и индикация. Индикация на принтера Контролен панел На индикацията на принтера, разположена на контролния панел се индицират: :21-текущи дата и час -ниво на сигнала -няма сигнал -връзката е чрез LAN -активният интерфейс е USB -активният интерфейс е RS232 Състоянието на принтера се индицира със съответно текстово съобщение: Работно състояние принтера е готов да получава и изпълнява команди Изпълнение на автономни операции избрана е операция от менюто Състояние на грешка индицира се възникналата грешка 7

8 Функции на бутоните Означение -използва се за включване/изключване на ФУ -изход от меню Функция -Ако не е избрано меню и ФУ е в работно състояние се предизвика придвижване на хартията. -Ако е избрано меню, се предизвика изпълнение на селектираната операция или преход към избрано подменю. -Ако не е избрано меню и ФУ е в работно състояние, натискането на бутона предизвика индициране на меню. -Ако е избран параметър от менюто с възможни стойности Да / Не, се предизвика промяна на стойността му( ако е Да се променя на Не и обратно). -Ако е избран параметър от менюто, чиято стойност е символно поле, то натискането на бутона предивика връщане към предходен символ. -Ако е избран параметър от менюто с възможни стойности Да / Не, се предизвика промяна на стойността му( ако е Да се променя на Не и обратно). -Ако е избран параметър от менюто, чиято стойност е символно поле, то натискането на бутона предивика преминаване към следващ символ в полето. -Ако не е избрано меню и ФУ е в работно състояние, натискането на бутона предизвика отпечатване на дневен Z отчет. -Ако е избрано менюто, натискането на бутона предизвика преминаване и индициране на следваща точка от менюто. -Ако е избран параметър от менюто, натискането на бутона предизвика намаляване на стойността на полето с единица. -Ако не е избрано меню и ФУ е в работно състояние, натискането на бутона предизвика отпечатване на дневен Х отчет. -Ако е избрано менюто, натискането на бутона предизвика връщане към предходна точка от менюто и индицирането ѝ. -Ако е избран параметър от менюто, натискането на бутона предизвика увеличаване на стойността на полето с единица. ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ ФУ се включва чрез натискане на бутона. ФУ се изключва със задържане на бутона. ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА Фискалния принтер е изпълнен със система за лесно зареждане на хартиената лента. За да се зареди нова хартия е необходимо да се направи следното: Капака на принтера се отваря; Поставя се хартиената ролка в леглото, определено за нея; Изтегля се около 3 5 сантиметра от лентата; Капака се затваря с леко натискане; Aко е необходимо да се придвижи хартията, се натиска бутона е необходимо. колкото пъти 8

9 РЕЖИМИ НА РАБОТА 1. Работа на ФУ в система ФУ трябва да се свърже към компютър, таблет, телефон или друго устройство, посредством USB, RS232 или LAN. ФУ изпълнява команди, подавани от потребителска програма, инсталирана на свързаното устройство (Подробно описание на командите може да се намери в документа Ръководство за програмиране) 2. Автономен режим на работа Това е режим на работа, при който ФУ изпълнява операции, които не са подадени от потребителската програма поради липса на комуникация или друга причина. ФУ изпълнява автономно операции, само ако няма отворена (фискална или нефискална) бележка, или не се изпълнява някаква друга операция и в работно състояние. Автономният режим на работа позволява да се отпечатат дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП, дневен отчет без нулиране, диагностична информация за устройството, отчет на фискалната памет по зададени дати или номера, отчет по оператори, копия на бележки, съхранени в КЛЕН, установяване на нови дата и час, затваряне на бележка и анулиране на бележка. Функциите, които са достъпни за изпълнение от автономен режим на работа, може да се изберат чрез натискане на бутони или чрез избор от следното меню (достъпно след натискане на бутона ): 1) Диагностика 2) Отчет на ФП по дата 3) Отчет на ФП по номер 4) Отчет оператори 5) КЛЕН 6) Дата/Час 7) Затваряне на бон 8) Анулиране на бон 9) GPRS тест 10)НАП терминал инфо 2.1. Отпечатване на Z -отчет - дневен отчет с нулиране и запис във ФП Дневният отчет с нулиране се отпечатва след изпълнение на следната последователност от действия: Действие Състояние на индикацията 1 Натиска се бутона 2 Натиска се бутона 3 Потвърждава се отпечатването с Отпечатване на Х-отчет - дневен отчет без нулиране и без запис във ФП Дневен отчет без нулиране може да се отпечата от работно състояние по следния начин: Действие Състояние на индикацията 1 Натиска се бутона 2 Натиска се бутона 3 Потвърждава се отпечатването с 9

10 2.3. Отпечатване на диагностична информация Диагностичната информация може да се отпечата като от работно състояние се изпълнява последователността от действия: Действие Състояние на индикацията 1 Натиска се бутона 2 Потвърждава се отпечатването с 3 Излиза се от менюто с Фискалният принтер отпечатва служебен бон със следната информация: контролна сума на съответния функционален вариант, тип на интерфейса, скорост на комуникация, яркост на печата, общ брой на възможни записи на фискални отчети, брой на свободни фискални отчети, дата на фискализация, тип на използваната кодова таблица на поддържаните символи и печат на символите Отпечатване отчет на фискалната памет по дати Отчетът на фискална памет (ФП) по зададени начални и крайни дати се отпечатва след изпълнение на последователност от действия: Действие Състояние на индикацията 1 Натиска се бутона 2 Натиска се бутона 3 Потвърждава се с 4 Ако трябва да се отпечата пълен отчет на ФП се натиска 5 Потвърждава се вида на отчета с 6 За начална дата се индицира датата на фискализация, а за крайна дата - текущата дата. С натискане на бутон или се прави позициониране на символа (ден, месец, година, час или минута), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона или. След като датата и часа са установени, се натиска. По същия начин се променят крайните дата и час. След потвърждаване на избора с, ФУ отпечатва избрания отчет. 7 Излиза се от менюто с 10

11 ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП В примера е дадена последователността от действия, необходими за да се отпечата съкратен отчет на ФП за месец ноември, 2018 г. В таблицата е дадено значението на всяка извършвана операция и промяната на дисплея на ФУ: N Действие Функция Индикация 1 Ако не е включено, ФУ се включва 2 Натиска се бутона Избира се менюто 3 Натиска се бутона Избор на Отчет на ФП по зададени начална и крайна дата 4 Потвърждава се с 5 Потвърждава се избор на съкратен отчет с 6 За начална дата се индицира датата на фискализация, а за крайна дата - текущата дата. С натискане на бутон или се прави позициониране на символа (ден, месец, година, час или минута), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона или. Селектира се дата Натиска се. По същия начин се променят крайните дата и час (въвежда се ). След потвърждаване на избора с, ФУ отпечатва отчет за месец ноември 2018г. Въвеждане на начална и крайна дата 7 Излиза се от менюто с Изход от режима 11

12 2.5. Отпечатване отчет на фискалната памет по зададени начален и краен номер на отчет Отчетът на ФП по зададени начални и крайни номера на отчети се отпечатва след изпълнение на последователността от действия: Действие Състояние на индикацията 1 Натиска се бутона 2 Натиска се два пъти бутона 3 Потвърждава се с 4 Ако трябва да се отпечата пълен отчет на ФП се натиска 5 Потвърждава се вида на отчета с. 6 За начален номер се индицира първи отчет, а за краен номера на последния записан във ФП отчет. С натискане на бутон (или ) се прави позициониране на символа (за номер на блок), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона (или ). След като началния номер е установен, с натискане на се потвърждава направения избор. По същия начин се променя крайния номер. След потвърждаване на избора с, ФУ отпечатва избрания отчет. 7 Излиза се от менюто с 12

13 2.6. Отпечатване на отчет по оператори Отчетът по касиери се отпечатва след изпълнение на последователността от действия: Действие Състояние на индикацията 1 Натиска се бутона 2 Натиска се три пъти бутона 3 Потвърждава се с 4 Ако трябва да се нулират регистрите на операторите се натиска 5 Потвърждава се вида на отчета с 6 За начален номер на оператор се индицира 1, а за краен 30. С натискане на бутон или се прави позициониране на символа (за номер на оператор), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона (или ). След като началния номер е установен, с натискане на се потвърждава направения избор. По същия начин се променя крайния номер. След потвърждаване на избора с номера на оператори., ФУ отпечатва отчет на посочените 7 Излиза се от менюто с 13

14 2.7. Работа с КЛЕН Отпечатване на копия на бележки от КЛЕН Копие на документ се отпечатва след изпълнение на последователността от действия: Действие Състояние на индикацията 1 Натиска се бутона 2 Натиска се четири пъти бутона 3 Потвърждава се с 4 Избира се отпечатване на копия от КЛЕН с 5 ФУ предоставя меню за избор на тип на документа, на който ще се отпечатва копие. С натискане на бутон / се обхождат типовете документи: 1.Z отчет 6.Кредитно известие 2.Фискален бон 7.Анулирани бонове 3.Сторно фискален бон 8.Служебно въведени/изведени 4.Служебен бон 9.Х отчет 5.Фактура 10.Всички документи След като се избере типа на документа, се натиска. 6 Избира се начина, по който ще се търси документа: -по номер -дата и час на издаване -номер на Z отчет Ако документа ще се търси по номер се натиска. Ако документа ще се търси по дата се натискат последователно и последователно. Ако документа ще се търси по номер на Z отчет се натискат и. 7 8 Ако е избрано отпечатване на копие по указани номера на бележки, за начален номер на бележка се индицира 1, а за краен номера на последната издадена бележка от избрания тип. С натискане на бутон или се прави позициониране на символа, който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона (или ). Избора се потвърждава с потвърждаване на избора с посочените номера.. По същия начин се променя крайния номер. След, ФУ отпечатва копия на бележки с Ако е избрано отпечатване на копие по указани дата и час на бележки, за начална дата се индицира датата на фискализация, а за крайна дата датата на последната издадена бележка. С натискане на бутон (или ) се прави позициониране на символа (ден, месец, година, час/минута), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутон (или ). Избора се потвърждава с. По същия начин се променят крайните дата и час. След потвърждаване на избора с, ФУ отпечатва копия на бележките. 9 Излиза се от менюто с 14

15 Преди отпечатване на КЛЕН, ФУ отпечатва блок с информация за вида на избраните документи: 2.8. Въвеждане на нови дата и час Датата и часът може да бъдат променяни само след дневен отчет с нулиране. Въведените стойности не може да са по-стари от датата и часа на последния записан отчет във фискалната памет. Смяната на датата и часа се извършва след изпълнение на последователността от действия: Действие Състояние на индикацията 1 Натиска се бутона 2 Натиска се пет пъти бутона или три пъти 3 Потвърждава се с 4 С натискане на бутон (или ) се прави позициониране на символа (ден, месец, година, час или минута), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона (или ). Потвърждава се смяната на датата и часа с. 5 Излиза се от менюто с 15

16 2.9. Затваряне на бележка При възникване на необходимост от аварийно затваряне на бележка (поради липса на комуникация или други причини) се извършва следната последователност от действия: Действие Състояние на индикацията 1 Натиска се бутона 2 Натиска се шест пъти бутона или два пъти 3 Потвърждава се с 4 Натиска се бутона 5 Потвърждава се с. 6 Излиза се от менюто с Анулиране на фискална бележка За анулиране на бележка се извършва следната последователност от действия: Действие Състояние на индикацията 1 Натиска се бутона 2 Натиска се осем пъти бутона или веднъж 3 Потвърждава се с 4 Натиска се бутона 5 Анулирането се потвърждава с. 6 Излиза се от менюто с 16

17 КОНФИГУРИРАНЕ НА ФУ Менюто за конфигурация дава възможност да се установи скоростта на комуникация на ФУ с помощта на бутоните, разположени на панела на устройството. Менюто се активира по следния начин: -ФУ се изключва; -Натиска се и се задържа бутона ; -ФУ се включва; -Бутона се държи натиснат до третия звуков сигнал от ФУ. На дисплея се вижда текущата стойност на скоростта на комуникация: Скоростта се променя с бутоните или. След като е избрана новата стойност тя се потвърждава с което с бутона / се преминава към изход от менюто:, след С бутоните или се избира изход от менюто без запис или изход от менюто със запис. ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ Текст на съобщение за грешка Няма хартия! Капака е отворен! Отворен бон! Затворен бон! Необходим е Z отчет Трябва сервиз! Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им Свършила е хартията, сложете нова ролка. Капака не е затворен, затворете го. Опитвате се да изпълните операция, която не е позволена при отворен бон. Затворете бона и продължете работа. Опитвате се да анулирате или затворите бон, но няма отворен такъв. Направете Z отчет (възможно е да се получи при смяна на КЛЕН или дерегистрация) Извикайте лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт (възможно е да се получи при смяна на КЛЕН, която изисква поставяне на сервизен джъмпер) 17

18 Datecs FP-700ХЕ Инструкция за монтаж и експлоатация Приложение примерни разпечатки на бонове Режим РЕГИСТРАЦИЯ Продажби от различни данъчни групи 18

19 Datecs дубликат на фискален бон FP-700ХЕ Инструкция за монтаж и експлоатация Служебно изведени Служебно въведени суми Процентна отстъпка Корекция 19

20 Datecs Анулиране FP-700ХЕ Инструкция за монтаж и експлоатация Сторно-операторска грешка Сторно-връщане/рекламация 20

21 Datecs Фактура FP-700ХЕ Инструкция за монтаж и експлоатация Сторно на фактура-кредитно известие 21

22 Datecs FP-700ХЕ Инструкция за монтаж и експлоатация Режим X ОТЧЕТИ Дневен отчет без нулиране Отчет по департаменти 22

23 Режим X ОТЧЕТИ Отчет на оператори Отчет на продадени артикули 23

24 Datecs FP-700ХЕ Инструкция за монтаж и експлоатация Режим Z OTЧЕТИ Дневен финансов отчет с нулиране (и запис във фискалната памет) 24

25 Datecs FP-700ХЕ Инструкция за монтаж и експлоатация ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ Детайлен отчет на фискалната памет период от блок до блок Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок 25

26 Datecs FP-700ХЕ Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата 26 Инструкция за монтаж и експлоатация

27 Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата 27

28 Документ, отпечатан от КЛЕН 28

29 Datecs FP-700ХЕ Печат при работа с 48 колони Печат при работа с 64 колони 29 Инструкция за монтаж и експлоатация

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ PERFECT S 01 К Р АТ К А ИН СТ РУК Ц ИЯ ЗА МОНТ АЖ И ЕК СПЛО АТ АЦ ИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА При

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.0 СЪДЪРЖАНИЕ Общи сведения...4 Характеристики.. 4 Клавиатура 5 Дисплей...9 Смяна на хартиена ролка.....9 Параметри.. 10 Съкращения..10

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ PERFECT M 0 електронен касов апарат с фискална памет Инструкция за монтаж и експлоатация v..0.0 СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА В комплекта на Електрония касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи:

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ e.xpert SX - KL Инструкция за експлоатация електронен касов апарат с фискална памет v.1.0.1 СЪДЪРЖАНИЕ Общи сведения...4 Характеристики.. 4 Клавиатура 5 Дисплей...9 Смяна на хартиена ролка.....9 Параметри..

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Compact M - KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Compact M - KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Compact M - KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ СЪДЪРЖАНИЕ Икони с инструкции... 3 Съкращения... 3 Използване на това ръководство... 3 Начално ръководство... 4 Указания за правилна работа... 4 Характеристики...

Подробно

Compact S ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v

Compact S ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v Compact ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v. 1.0.2 WWW.DAIY.BG СЪДЪРЖАНИЕ Икони с инструкции... 3 Съкращения... 3 Използване на това ръководство... 3 Начално ръководство... 4 Указания за правилна работа...

Подробно

Compact M 02 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.1

Compact M 02 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.1 Compact M 02 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ v.1.0.1 СЪДЪРЖАНИЕ Икони с инструкции... 3 Съкращения... 3 Използване на това ръководство... 3 Начално ръководство... 4 Указания за правилна работа... 4

Подробно

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ZIT B ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Техническа и функцион

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ZIT B ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Техническа и функцион Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ... 5. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ ZIT B3........ 6. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.... Техническа и функционална спецификация......... Използвани съкращения..... 3. ЗАПОЗНАВАНЕ

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

Fuvas Administrator / ФУВАС Администратор РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Fuva

Fuvas Administrator / ФУВАС Администратор РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Fuva РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Приложението е предназначено за крайни клиенти, притежаващи автомати на самообслужване, оборудвани

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Microsoft Word - user manual VDI....doc

Microsoft Word - user manual VDI....doc Инструкция за експлоатация на електронни везни VEDIA VDS Продукта е разработен и произведен в условията на система за управление на качеството ISO 9001:2000 Съдържание I.Съдържание на опаковката II.Кратко

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

Ezinc Superline

Ezinc Superline ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на слънчеви колектори EZINC www.erato.bg 2 Основни характеристики Слънчевите системи за битова гореща вода и отопление отговарят на всички изисквания на европейското

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно