СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

Размер: px
Започни от страница:

Download "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado"

Препис

1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР Ц и и * УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V А клас Учебна година: 2019/2020 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: полудневна Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 14 от г съгласуван е с Обществения съвет към училището - Протокол 7 от г. и е утвърден със заповед на директора 917 от г.

2 I. ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ: За V клас I срок - 18 учебни седмици II срок - 16 учебни седмици ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2019/2020 година. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г г. вкл. - есенна г г. вкл. - коледна г. -междусрочна г г. вкл. - пролетна за I - XI клас г г. вкл. - пролетна за XII клас НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: г. - ДЗИ по БЕЛ г. - втори ДЗИ г. - ИВО по БЕЛ в края на VII и на X клас 11, г. - ИВО по математика в края на VII и на X клас НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА: г XII клас КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА: г. - XII клас (13 учебни седмици) г III клас (14 учебни седмици) г. - IV - VI клас (16 учебни седмици) г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)

3 II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V А клас Учебни седмици 34 Раздел А - задължителни учебни часове / ЗУЧ Учебни предмети Седмичен брой учебни часове I срок II срок Годишен брой учебни часове Български език и литература Чужд език - Английски език Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Човекът и природата Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове / ИУЧ Български език и литература Математика Английски език 1 17 Общ брой часове за раздел Б Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове / ФУЧ Максимален брой часове за раздел В Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

4 Ш. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 на Закона за предучилищното и училищното образование, чл.14, чл.16 и чл.17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.з, т.7 и ал.5 от Наредба 4 от г. за учебния план, Заповед РД от г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал. 1 и ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба 4 от г. за учебния план, в който са включени и часове по БДП съгласно Приложение 5 към чл. 11, ал.з от Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

5 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕВ ДИРЕКТОР ии* УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V Б клас Учебна година: 2019/2020 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: полудневна Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 14 от г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - Протокол 7 от г. и е утвърден със заповед на директора 918 от г.

6 I. ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ: За V клас I срок - 18 учебни седмици II срок - 16 учебни седмици ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2019/2020 година. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г г. вкл. - есенна г г. вкл. - коледна г. - междусрочна г г. вкл. - пролетна за I - XI клас г г. вкл. - пролетна за XII клас НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: г. - ДЗИ по БЕЛ г. - втори ДЗИ г. - НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас г. - НВО по математика в края на VII и на X клас НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА: г XII клас КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА: г. - XII клас (13 учебни седмици) г III клас (14 учебни седмици) г. - IV - VI клас (16 учебни седмици) г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)

7 II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап УБклас Учебни седмици 34 Раздел А - задължителни учебни часове / ЗУЧ Учебни предмети Седмичен брой учебни часове I срок II срок Годишен брой учебни часове Български език и литература Чужд език - Английски език Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Човекът и природата Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове / ИУЧ Български език и литература Математика Английски език 1 17 Общ брой часове за раздел Б Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове / ФУЧ Максимален брой часове за раздел В Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

8 Ш. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 на Закона за предучилищното и училищното образование, чл.14, чл.16 и чл.17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.з, т.7 и ал.5 от Наредба 4 от г. за учебния план, Заповед РД от г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал. 1 и ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба 4 от г. за учебния план, в който са включени и часове по БДП съгласно Приложение 5 към чл.11, ал.з от Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

9 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР И И t l Q УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIА клас Учебна година: 2019/2020 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: полудневна Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 14 от г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - Протокол 7 от г. и е утвърден със Заповед на Директора 919 от г.

10 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС За VI клас I срок - 18 учебни седмици II срок - 16 учебни седмици ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед РД / г. министъра на образованието и науката график за учебната 2019/2020 година. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г г. вкл. - есенна г г. вкл.-коледна г. -междусрочна II г г. вкл. - пролетна за I - XI клас г г. вкл. - пролетна за XII клас НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: г. - ДЗИ по БЕЛ г. - втори ДЗИ г. - ИВО по БЕЛ в края на VII и на X клас г. - ИВО по математика в края на VII и на X клас НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА: г XII клас КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА: г. - XII клас (13 учебни седмици) г III клас (14 учебни седмици) г. - IV - VI клас (16 учебни седмици) г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)

11 II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VIА клас Учебни седмици 34 Раздел А - задължителни учебни часове / ЗУЧ Учебни предмети Седмичен брой учебни часове I срок II срок Годишен брой учебни часове Български език и литература Чужд език - Английски език Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Човекът и природата Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А: Раздел Б - изби (теми учебни часове / ИУЧ Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 Български език и литература Математика Английски език 1 17 Общо за раздел А + раздел Б: Ри мел В - факултативни «н ан и часове / ФУЧ Максимален брой часове за раздел В Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

12 ш. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наридба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.з, т.7 и ал.5 от Наредба 4 от г. за учебния план, Заповед РД от г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба 4 от г. за учебния план, в който са включени и часове по БДП съгласно Приложение 5 към чл.11, ал.з от Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

13 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕВ ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIБ клас Учебна година: 2019/2020 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: полудневна Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 14 от г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - Протокол 7 от г. и е утвърден със Заповед на Директора 920 от г.

14 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС За VI клас I срок - 18 учебни седмици II срок - 16 учебни седмици ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2019/2020 година. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г г. вкл. - есенна г г. вкл. - коледна г. - междусрочна II г г. вкл. - пролетна за I - XI клас г г. вкл. - пролетна за XII клас НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: г. - ДЗИ по БЕЛ г. - втори ДЗИ г. - НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас г. - НВО по математика в края на VII и на X клас НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА: г XII клас КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА: г. - XII клас (13 учебни седмици) г III клас (14 учебни седмици) г. - IV - VI клас (16 учебни седмици) г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)

15 II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VIБ клас Учебни седмици 34 Раздел А - ш и в а п а н и учебни часове / ЗУЧ Учебни предмети Седмичен брой учебни часове I срок II срок Годишен брой учебни часове Български език и литература Чужд език - Английски език Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Човекът и природата Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А: Раздел Б - гтдираеми учебпл масоне t ИУЧ Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 Български език и литература Математика Английски език 1 17 Общо за раздел А + раздел Б: Раздел В - Факултативни учебни чаенве / ФУ Ч Максимален брой часове за раздел В Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

16 ш. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наридба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба 2. Всяка учебна седмица освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.з, т.7 и ал.5 от Наредба 4 от г. за учебния план, Заповед РД от г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба 4 от г. за учебния план, в който са включени и часове по БДП съгласно Приложение 5 към чл.11, ал.з от Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

17 СРЕДСРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕВ ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIIА клас Учебна година: 2019/2020 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: полудневна Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол 14 от г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - Протокол 7 от г. и е утвърден със Заповед на Директора 921 от г.

18 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС За VII клас I срок - 18 учебни седмици II срок - 18 учебни седмици ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед РД / г г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2019/2020 година. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г г. вкл. - есенна г г. вкл. - коледна г. - междусрочна г г. вкл. - пролетна за I - XI клас г г. вкл. - пролетна за XII клас НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: г. - ДЗИ по БЕЛ г. - втори ДЗИ г. - ИВО по БЕЛ в края на VII и на X клас г. - ИВО по математика в края на VII и на X клас НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г XII клас КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г. - XII клас (13 учебни седмици) г III клас (14 учебни седмици) г. - IV - VI клас (16 учебни седмици) г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)

19 I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VIIА клас Учебни седмици 36 Раздел А - задължителни р"нвни часове / ЗУЧ Учебни предмети Седмичен брой учебни часове I срок II срок Годишен брой учебни часове Български език и литература Чужд език - Английски език Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А: Общ брой часове за раздел Б Български език и литература Математика Английски език 1 18 Общо за раздел А + раздел Б: Ри 1* ел В - f i r лтативни < чг ни ч и н т / ФУЧ «в *-* *»** ' - * ' * J щ *1 - ' " ^ Максимален брой часове за раздел В ; г _т; ^ Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

20 п. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл.14, чл.16 и чл.17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.з, т.7 и ал.5 от Наредба 4 от г. за учебния план, Заповед РД от г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба 4 от г. за учебния план, в който са включени и часове по БДП съгласно Приложение 5 към чл.11, ал.з от Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

21 СРЕДСРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , е mail: УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕВА ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIIБ клас Учебна година: 2019/2020 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: полудневна Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол 14 от г., съгласуван е е Обществения съвет към училището - Протокол 7 от г. и е утвърден със Заповед на Директора 922 от г.

22 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС За VII клас I срок - 18 учебни седмици II срок - 18 учебни седмици ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2019/2020 година. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г г. вкл. - есенна г г. вкл. - коледна г. -междусрочна г г. вкл. - пролетна за I - XI клас г г. вкл. - пролетна за XII клас НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: г. - ДЗИ по БЕЛ г. - втори ДЗИ г. - ИВО по БЕЛ в края на VII и на X клас г. - НВО по математика в края на VII и на X клас НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г XII клас КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г. -X II клас (13 учебни седмици) г III клас (14 учебни седмици) г. - IV - VI клас (16 учебни седмици) г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)

23 I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VIIБ клас Учебни седмици 36 Раздел А - ш ь ш п м н и тчибни часове / ЗУЧ Учебни предмети Седмичен брой учебни часове I срок II срок Годишен брой учебни часове Български език и литература Чужд език - Английски език Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А: Раздел Б - избш м м и учебни часове / ИУЧ Общ брой часове за раздел Б Български език и литература Математика Английски език 1 18 Общо за раздел А + раздел Б: Раздел В - факултативни пирони часове /Ф У Ч Максимален брой часове за раздел В Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

24 п. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл.14, чл.16 и чл.17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.з, т.7 и ал.5 от Наредба 4 от г. за учебния план, Заповед РД от г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба 4 от г. за учебния план, в който са включени и часове по БДП съгласно Приложение 5 към чл.11, ал.з от Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

25 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕВ ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК за VIII А клас ПРОФИЛ: МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: 1. Математика 2. Информатика 3. Английски език 4. Биология и здравно образование Учебна година: 2019/2020 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: полудневна Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил Математически, утвърден с Наредба 4 от 30 ноемврч 2015 година на МОН и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението за профилирано образование. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол 14 от г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - Протокол 7 от г. и е утвърден със Заповед 923 от г. на Директора. стр. 1

26 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС За VIII клас I срок - 18 учебни седмици II срок - 18 учебни седмици ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2019/2020 година. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г г. вкл. - есенна г г. вкл. - коледна г. - междусрочна г г. вкл. - пролетна за I - XI клас г г. вкл. - пролетна за XII клас НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: г. - ДЗИ по БЕЛ г. - втори ДЗИ г. - ИВО по БЕЛ в края на VII и на X клас г. - ИВО по математика в края на VII и на X клас НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г XII клас КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г. - XII клас (13 учебни седмици) г III клас (14 учебни седмици) г. - IV - VI клас (16 учебни седмици) г. - VII - XI клас (18 учебни седмици) стр. 2

27 И. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ VIII А клас учебна 2019/2020 година Брой учебни седмици Видове подготовка Учебни предмети Седмичен брой на часовете I срок II срок Годишен брой на часовете I. Общообразователна подготовка Раздел А - задължителни учебни часове 1.1. Български език и литература Чужд език - Английски език Математика Информатика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Философия Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт II. Общо за раздел А Профилирана подготовка Раздел Б - избираеми учебни часове 1.1 Математика Информатика Чужд език - Английски език Биология и здравно образование III. Непрофилирана подготовка Български език и литература География и икономика Информационни технологии История и цивилизации стр. 3

28 Общо за раздел Б Общо за раздел А+ раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове VII. Допълнителна подготовка 144 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 VIII. Часове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО 8.1 Допълнителен час по спортни дейности Час на класа стр. 4

29 III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година; Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по профил Математически през учебната 2019/2020 година; Изучаваният първи чужд език продължава в IX, X, XI и XII клас. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня; Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най - късно до година; Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, Заповед 1111/ г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности, се предвиждат часове за обучение чрез следните видове спорт: волейбол. Обучението по спортни дейности се осъществява в блок от два часа, през седмица във време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас е една група. съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, всяка учебна седмица включва и по един час час на класа, в който са включени и часове по БДП съгласно Приложение 5 към чл.11, ал.з от Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Часът на класа се включва в седмичното разписание на гимназията. В зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката, може да се осъществява в блок от два и повече часове, ако е предвидено с годишния тематичен план на класния ръководител и утвърдено със заповед на директора на гимназията. стр. 5

30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Р адом ир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК за VIII Б клас ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 Компютърни науки ПРОФЕСИЯ: КОД Приложен програмист СПЕЦИАЛНОСТ: КОД Приложно програмиране Учебна година: 2019/2020 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: полудневна Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на специалността с код ПРИРОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ от професия с код ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ, утвърден със Заповед РД година на министъра на МОН по рамкова програма В - ВАРИАНТ В4 и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол 14 от г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - Протокол 7 от г. и с представители на местния бизнес и е утвърден със Заповед 924 от г. на Директора. стр. 1

31 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС За VIII клас I срок - 18 учебни седмици II срок - 18 учебни седмици ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2019/2020 година. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г г. вкл. - есенна г г. вкл. - коледна г. -междусрочна г г. вкл. - пролетна за I - XI клас г г. вкл. - пролетна за XII клас НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: г. - ДЗИ по БЕЛ г. - втори ДЗИ г. - НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас г. - НВО по математика в края на VII и на X клас НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г XII клас КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г. - XII клас (13 учебни седмици) г III клас (14 учебни седмици) г. - IV - VI клас (16 учебни седмици) г. - VII - XI клас (18 учебни седмици) стр. 2

32 II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ VIII Б клас учебна 2019/2020 година Брой учебни седмици Видове подготовка Учебни предмети Седмичен брой на часовете Годишен брой на часовете I срок II срок Раздел А - задължителни учебни часове I. Общообразователна подготовка 1.1 Български език и литература Чужд език - Английски език Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Философия Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт II. Обща професионална подготовка 2.1. Предприемачество Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове III. Отраслова професионална подготовка - - IV. Специфична професионална подготовка - - V. Разширена професионална подготовка - - VI. Разширена подготовка - - Общо за раздел Б - - Общо за раздел А+ раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове VII. Допълнителна подготовка Общо за раздел А + раздел Б + раздел В VIII. Часове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО 8.1 Допълнителен час по спортни дейности Час на класа стр. 3

33 III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година; Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността Приложно програмиране от професия Приложен програмист през учебната 2019/2020 година; Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по професията; Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня; Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най - късно до година; Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 и ал. 7 от Наредба 4/ за учебния план, Заповед 1111/ г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейностие, се предвиждат часове за обучение чрез следните видове спорт: волейбол. Обучението по спортни дейности се осъществява в блок от два часа, през седмица във време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас е една група; Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.6 и ал.7 от Наредба 4/ за учебния план, всяка учебна седмица включва и по един час час на класа, в който са включени и часове по БДП съгласно Приложение 5 към чл.11, ал.з от Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Часът на класа се включва в седмичното разписание на гимназията. В зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката, може да се осъществява в блок от два и повече часове, ако е предвидено с годишния тематичен план на класния ръководител и утвърдено със заповед на директора на гимназията; стр. 4

34 и СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИ ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ЗА IX А КЛАС ПРОФИЛ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: 1. Математика 2. Информатика 3. География и икономика 4. Биология и здравно образование Учебна година: 2019/2020 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: полудневна Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чуяед език с профил Математически, утвърден с Наредба 4 от 30 ноември 2015 година на МОН и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението за профилирано образование. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол 14 от г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - Протокол 7 от г. и е утвърден със Заповед 925 от г. на Директора.

35 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС За IX клас I срок - 18 учебни седмици II срок - 18 учебни седмици ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2019/2020 година. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г г. вкл. - есенна г г. вкл. - коледна г. - междусрочна г г. вкл. - пролетна за I - XI клас г г. вкл. - пролетна за XII клас НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: г. - ДЗИ по БЕЛ г. - втори ДЗИ г. - НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас 11, г. - НВО по математика в края на VII и на X клас НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г XII клас КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г. - XII клас (13 учебни седмици) г III клас (14 учебни седмици) г. - IV - VI клас (16 учебни седмици) г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)

36 II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ IX А клас Учебна 20 9/2020 година Брой учебни седмици Видове подготовка Годишен брой Учебни предмети на часовете Седмичен брой часовете Раздел А- задължителни учебни часове/зуч I. Общообразователна подготовка 1.1 Български език и литература Чужд език - Английски Чужд език - Немски/Френски Математика Информатика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Философия Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове II. Профилирана подготовка 1.1 Математика Информатика География и икономика Биология и здравно образование III. Непрофилирана подготовка 1.1 Български език и литература

37 1.2 Чужд език- Английски език Информациони технологии История и цивилизации Общо за раздел Б Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален годишен брой часове за раздел В Общо за раздел А + раздел Б + раздел В Часове на основание чл. 92, ал.1 и ал. 2 от ЗПУО Допълнителен час по спортни дейности Час на класа

38 III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година; Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по профил Математически през учебната 2019/2020 година; Изучаваният първи чужд език продължава в X, XI и XII клас. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня; Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най - късно до година; Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, Заповед 1111/ г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности, се предвиждат часове за обучение чрез следните видове спорт: волейбол. Обучението по спортни дейности се осъществява в блок от два часа, през седмица във време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас е една група. съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, всяка учебна седмица включва и по един час час на класа, в който са включени и часове по БДП съгласно Приложение 5 към чл.11, ал.з от Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището. В зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката, може да се осъществява в блок от два и повече часове, ако е предвидено с годишния тематичен план на класния ръководител и утвърдено със заповед на директора на училището.

39 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИ ДИРЕКТОР ц и и. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК IX Б клас ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 481 Компютърни науки ПРОФЕСИЯ: код Приложен програмист СПЕЦИАЛНОСТ: код Приложно програмиране Учебна година 2019/2020 Форма на обучение: дневна Организация на обучение: полудневна Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на специалността с код ПРИРОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ от професия с код ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ, утвърден със Заповед РД година на министъра на МОН по рамкова програма В - ВАРИАНТ В4 и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол 14 от г съгласуван е с Обществения съвет към училището - Протокол 7 от г. и с представители на местния бизнес и е утвърден със Заповед 926 от г. на Директора.

40 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС IX клас I срок -18 учебни седмици II срок -18 учебни седмици ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2019/2020 година. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г г. вкл. - есенна г г. вкл. - коледна г. -междусрочна г г. вкл. - пролетна за I - XI клас г г. вкл. - пролетна за XII клас НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: г. - ДЗИ по БЕЛ г. - втори ДЗИ г. - НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас г. - НВО по математика в края на VII и на X клас НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г XII клас КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г. - XII клас (13 учебни седмици) г. - I - III клас (14 учебни седмици) г. - IV - VI клас (16 учебни седмици) г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)

41 II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЕХ Б клас Учебна 2019/2020 година Видове подготовка Учебни предмети Раздел А - задължителни учебни часове I. Общообразователна подготовка Брой учебни седмици Седмичен брой часове Г одишен брой учебни часове 1.1 Български език и литература Чужд език - Английски език Чужд език - Немски език/френски език Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Философия Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт II. Обща професионална подготовка 2.1 Здравословни и безопасни условия на труд 1 18 Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове III. Отраслова професионална подготовка 3.1 Теория на професията Увод в програмирането Програмиране Увод в обектно ориентираното програмиране 1 18

42 4.1 Практика на професията Учебна практика Увод в програмирането Програмиране IV. Увод в обектно ориентираното програмиране Специфична професионална подготовка V. Разширена професионална подготовка Увод в програмирането VI. Увод в обектно ориентираното програмиране РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА 1 18 Общо за раздел Б Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове VII. Допълнителна подготовка VIII Общо за раздел А + раздел Б + раздел В Часове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО 8.1 Допълнителни часове по спортни дейности Час на класа

43 II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно Закона за училищното и предучилищното образование, Закона за професионалното образование и обучение чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от 2015г. за учебния план и Приложение 6 към същата Наредба, рамкова програма В - вариант В4 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията Приложен програмист. 2. Училищния учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година. 3. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността Приложно програмиране от професия Приложен програмист през учебната 2019/2020 година. 4. Изучавания първи чужд език продължава в X, XI и XII клас като чужд език по професията. 5. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в раммките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня. 6. Изучаваните учебни предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най-късно до година. 7. Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, Заповед 1111/ г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следния вид спорт: волейбол. Обучението по спортни дейности се осъществява в блок от два часа, през седмица във време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас е една група. 8. Съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 и ал. 7от Наредба 4/ за учебния план, всяка учебна седмица включва и по един час на класа, в който са включени и часове по БДП съгласно Приложение 5 към чл.11, ал.3 от Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. 9. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището. В зависимост от спецификата на проблематиката и от потреблематиката и от потребностите на учениците от паралелката, може да се осъществява в блок от два и повече часове, ако е предвидено с годишния тематичен план на класния ръководител и утвърдено със заповед на директора на училището.

44 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ЗА X А КЛАС ПРОФИЛ: МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: 1. Математика 2. Информатика 3. География и икономика 4. Биология и здравно образование Учебна година: 2019/2020 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: полудневна Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил Математически, утвърден с Наредба 4 от 30 ноември 2015 година на МОН и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението за профилирано образование. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол 14/ г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - Протокол 7 от г. и е утвърден със Заповед 927 от г. на Директора.

45 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС X клас I срок -18 учебни седмици II срок -18 учебни седмици ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2019/2020 година. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г г. вкл. - есенна г г. вкл. - коледна г. -междусрочна г г. вкл. - пролетна за I - XI клас г г. вкл. - пролетна за XII клас НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: г. - ДЗИ по БЕЛ г. - втори ДЗИ г. - НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас г. - НВО по математика в края на VII и на X клас НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г XII клас КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г. - XII клас (13 учебни седмици) г III клас (14 учебни седмици) г. - IV - VI клас (16 учебни седмици) г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)

46 И. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ X А клас Учебна 2019/2020 година Брой учебни I Видове подготовка Учебни предмети седмици Седмичен брой часовете Годишен брой на часовете Раздел А- задължителни учебни часове Общообразователна подготовка 1.1 Български език и литература Чужд език- Английски Чужд език- Немски- Френски Математика Информкатика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Философия Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт II Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове Профилирана подготовка 1.1 Математика Информатика География и икономика Биология и здравно образование III Непрофилирана подготовка

47 1.1 Български език и литература Чужд език- Английски език Информациони технологии История и цивилизации Общо за раздел Б Общо за раздел А+ раздел Б Часове на основание чл. 92, ал.1 и ал. 2 от ЗПУО 1.1 Допълнителен час по спортни 1 1 дейности Час на класа

48 Ill. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година; Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по профил Математически през учебната 2019/2020 година; Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня; Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най - късно до година; Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, Заповед 1111/ г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности, се предвиждат часове за обучение чрез следните видове спорт: волейбол. Обучението по спортни дейности се осъществява в блок от два часа, през седмица във време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас е една група. съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, всяка учебна седмица включва и по един час час на класа, в който са включени и часове по БДП съгласно Приложение 5 към чл.11, ал.3 от Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището. В зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката, може да се осъществява в блок от два и повече часове, ако е предвидено с годишния тематичен план на класния ръководител и утвърдено със заповед на директора на училището.

49 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР д и УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК X Б клас ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 481 Компютърни науки ПРОФЕСИЯ: код Приложен програмист СПЕЦИАЛНОСТ: код Приложно програмиране Учебна година 2019/2020 Форма на обучение: дневна Организация на обучение: полудневна Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на специалността с код ПРИРОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ от професия с код ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ, утвърден със Заповед РД ^ година на министъра на МОН по рамкова програма В - ВАРИАНТ В4 и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол 14 от г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - Протокол 7 от г. и с представители на местния бизнес и е утвърден със Заповед 928 от г. на Директора.

50 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС X клас I срок -18 учебни седмици II срок -18 учебни седмици ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2019/2020 година. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г г. вкл. - есенна г г. вкл. - коледна г. - междусрочна г г. вкл. - пролетна за I - XI клас г г. вкл. - пролетна за XII клас НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: г. - ДЗИ по БЕЛ г. - втори ДЗИ г. - НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас г. - НВО по математика в края на VII и на X клас НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г XII клас КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА: г. - XII клас (13 учебни седмици) г III клас (14 учебни седмици) г. - IV - VI клас (16 учебни седмици) г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)

51 II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ X Б клас Учебна 2019/2020 година Видове подготовка Учебни предмети Раздел А - задължителни учебни часове I. Общообразователна подготовка Брой учебни седмици Седмичен брой часове Г одишен брой учебни часове 1.1 Български език и литература Чужд език - Английски език Чужд език - Немски език/френски език Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Философия Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт II. Обща професионална подготовка 2.1 Икономика Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове III. Отраслова професионална подготовка 3.1 Теория на професията Увод в алгоритмите и структурите от данни Практика на професията

52 4.1.1 У чебна практика У вод в алгоритмите и структурите от данни IV. Специфична професионална подготовка 4.1 П роизводствена практика 64 V. Разширена професионална подготовка 5.1 У вод в алгоритмите и структурите от данни VI. РА ЗШ И РЕН А П О Д ГО Т О В К А О бщ о за раздел Б О бщ о за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове VII. Д опълнителна подготовка О бщ о за раздел А + раздел Б + раздел В V III Ч асове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗП У О 8.1 Д опълнителни часове по спортни дейности Ч ас на класа

53 II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно Закона за училищното и предучилищното образование, Закона за професионалното образование и обучение чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от 2015г. за учебния план и Приложение 6 към същата Наредба, рамкова програма В - вариант В4 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията Приложен програмист. 2. Училищния учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година. 3. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността Приложно програмиране от професия Приложен програмист през учебната 2019/2020 година. 4. Изучавания първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по професията. 5. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в раммките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня. 6. Изучаваните учебни предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най-късно до година. 7. Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, Заповед 1111/ г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следния вид спорт: волейбол. Обучението по спортни дейности се осъществява в блок от два часа, през седмица във време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас е една група. 8. Съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 и ал. 7от Наредба 4/ за учебния план, всяка учебна седмица включва и по един час на класа, в който са включени и часове по БДП съгласно Приложение 5 към чл.11, ал.3 от Наредба 13 от г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището. В зависимост от спецификата на проблематиката и от потреблематиката и от потребностите на учениците от паралелката, може да се осъществява в блок от два и повече часове, ако е предвидено с годишния тематичен план на класния ръководител и утвърдено със заповед на директора на училището.

54 ( ( СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГРАД РАДОМИР 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou radomir ОДОБРЯВАМ:, ВАНЯ КОКОСОВА НАЧАЛНИК НА Р^О ПЕРНИК ИЦ I* ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ: 1. Математика 2. Информатика 3. Английски език УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФИЛ: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ОТ УЧЕБНА ТА 2016/2017 ГОДИНА ПРИЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ 11/ г. //JV' / #\, / л Ч \. МАРГАРИТА АНАНИЕВА (флрадомир * ДИРЕКТОР ^1 Ьп'!Пернин1 < - / И II /. ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

55 V График за учебното време: 1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: г г г г г г. 2.Неучебни дни: г г г г г. вкл г. вкл г. вкл г. вкл г. вкл г. вкл. есенна коледна зимна за V - XI зимна за XII клас пролетна за V - XI пролетна за XII клас неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската писменост и култура и на славянската писменост 3. Начало на втория учебен срок: г. - за V - XI клас г. - за XII клас 4. Край на втория учебен срок: г г г. /XII клас - 13 учебни седмици/ /V - VIII клас - 16 учебни седмици/ г г. ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

56 < ( L УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ по ред Учебни предмети VIII класуч.2016/2017 профилирана Брой часове годишно Брой часове седмично IX класуч.2017/2018профил ирана Брой часове годишно Брой часове седмично Хкласуч.2018/2019профилиуч.2019/2020профили XI клас- ана рана Брой часове годишно Брой часове седмично Брой часове годишно Брой часове седмично XII клас уч.2020/2021профили рана Брой часове годишно Брой часове седмично Общ брой VIII-X1I клас Брой годишно Раздел А - задължителна подготовка /31У 1 Български език и литература - Български език и литература Чужди езици Първи чужд език Англ. език Втори чужд език фр.ез./нем. ез Математика, информатика, информ. технологии Математика Информатика Информационни технологии Обществени науки и гражданско образование История и цивилизация География и икономика ,5 54 1,5 54 1, Психология и логика , Етика и право * / 1, Философия ' / о -V - Х - ^ \\ 54 1, Свят и личност // q L A t L v \l ВЯРНО С ОРИГИНАЛА уу~гу\ Ж П!

57 < < 5 Природни науки и екология Биология и здравно образование Физика и астрономия , Химия и опазване на околната среда , Изкуства Музика Изобразително изкуство Физическа култура и спорт Физическо възпитание и спорт * Общо часове за ЗП: , Раздел Б - задълж ително избираема подготовка /ЗИ П / Б 1 - п юфнлирана 1. Информатика , Математика Английски език Б 2 - непрофилирана 1. Биология и здравно образование Български език и литература География и икономика Общо часове за ЗИП: , Общо часове за ЗП и ЗИП: Раздел В - свободно избираем а подготовка /С И П / Общо часове за СИП: Общо часове за ЗП, ЗИП и СИП: % ВЯРНО С ОРИГИНАЛА о (* Ч

58 ( с IJL. Обяснителни бележки 1.Учебната дисциплина ФВС се изучава в още един /трети/ учебен час седмично и се реализира под формата на модули. Модулното обучение се осъществява по: -Закон за степента на образование и общообразователния минимум и учебния план чл.16 ал.4 -Закон за физическото възпитание и спорт - чл.6; чл.21,ал.з -Заповед на Министъра на МОН РД / г. относно Модули за организиране на третия учебен час по ФВС и писмо РД / г. -Наредба 3/ г. за нормите на задължителната преподавателска работа - чл.юа /1/ 2. Училищният учебен план е разработен на базата на типов учебен план - гимназиален етап на обучение, профилирана подготовка, прием след завършен седми образование. 3. С учебния план и разпределението на всички часове за ЗИП се запознават учениците при постъпване в училището. 4. Средно образование се придобива след успешно завършен XII клас, при условия и ред, определени в чл.24 от ЗНП. 5. На успешно завършилите ученици се издава диплома за завършено средно образование, като се вписва дневна форма на обучение,,,природоматематически профил. 6. Училищния! учебен план е приет на заседание напедагогическия съвет с Протокол 11 от г.

59 ^ G & Z fi а е V \ / У.. С г^г У ш Ж ^ - &. Ж и г г с р п Агь> J it, &WCc«<t^ - CS. ис^/гг г^с и / - $ р ic u ^ J c p t _ CAM.. /2< fiъ Щ У

60 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Св. Св. Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. РайкоДаскалов 31, , Fax wtvm.su-radomir.com, ОДОБРЯВА НАЧАЛНИК НА ВАНЯ КОКОНО - ПЕРНИК УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПРИЕТИ В IX КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МАРГАРИТА АНАНИЕВА ДИРЕКТОР СЪГЛАСУВАЛ: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ИОМД ИВАНОВА Училищният учебен план е приет е на засе, 14/ г., съгласуван е с обществения съвет ВЯРНО С ОРИ! Ш А Л А ческия съвет, Протокол Тротокол 8/ г.

61 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС За IX клас I срок - 18 учебни седмици II срок - 18 учебни седмици ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед М РД / г. на министъра на образованието и науката график за учебната 2017/2018 година. НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА: г г. вкл. - есенна г г. вкл. - коледна за I - XII клас г г. вкл. - междусрочна за I - XII клас г г. вкл. - пролетна за I - XI клас НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА: г. - I - XII клас НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: неучебен ден по повод ден на град Радомир г. - ДЗИ и НВО в 7 кл. БЕЛ г. - втори ДЗИ и НВО в 7 кл. по математика г. - неучебен. но присъствен ден по повод Деня на славянската писменост

62 И. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време Културно - образователни области Класове Учебни седмици Учебни предмети А. Задължителна подготовка /ЗП/ 1 Български език и литература Български език и литература Образователни степени Средна - гимназиален етап IX X XI XII ОБЩО IX- XII клас Часове седмично Чужди езици 1-ви чужд език - Английски Часове седмично П-ри чужд език - Немски/Френски Часове седмично Математика, информатика и инфо рмационни технологии Математика Часове седмично Информатика Часове седмично Информационни технологии Часове седмично Обществени науки и гражданско образование История и цивилизация Часове седмично География и икономика Часове седмично 1,5 1, Психология и логика Часове седмично 1, Етика и право Часове седмично - 1, Философия Часове седмично - - 1,5 - - Свят и личност Природни науки и екология Часове седмично Биология и здравно образование 72 / * L, Часове седмично 2 I t t S n \\ \ Физика и астрономия 72 L - ВЯРНО С О РИ ГИ НАЛА. \ ПЕР-нИК / / * у ctii. Off fl. h З б Ч ' >// - '/

63 Часове седмично Химия и опазване на околната среда Часове седмично Изкуства Музика Часове седмично Изобразително изкуство Часове седмично Физическа култура и спорт Физическо възпитание и спорт Часове седмично Общо за ЗП Часове седмично , Б. Задължителноизбираема подготовка - ЗИП 1 Български език и литература Часове седмично 1, Английски езиик Часове седмично - - 2,5 3-3 Информационни технологии Часове седмично 1 J о 3 4 История и цивилизация Часове седмично География и икономика Часове седмично Биология и здравно образование Часове седмично 1,5 Ч Свят и личност Химия и опазване на околната среда Часове седмично Часове седмично 1 - ' // Общо за ЗИП ш / / 1 'V //с 5 / г \ Часове седмично 4 * j 21 - Общо за ЗП и ЗИП 1152^ \ ь ш Часове седмично

64 В. Свободноизбираема подготовка /СИП/ Общо часове за СИП Общо часове за ЗП, ЗИП и СИП ВЯРНО С ОРИГИНАЛА *

65 III. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е всила за приетите в IX клас през учебната 2017/2018 година, които следва да завършат през учебната 2020/2021; 2. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2017/2018 година; 3. Организация на обучението: 3.1 Раздел Б - часове за ЗИП. разпределени както следва: IX клас часа; X клас часа; XI клас часа; XII клас часа по учебни предмети: IX клас - български език и литература, география и икономика, биология и здравно образование X клас - български език и литература, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование XI клас - български език и литература, английски езиик, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование XII клас - български език и литература, английски езиик, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, свят и личност, химия и опазване на околната среда На основание Заповед РД / година на МОН в средно училище Св. Св. Кирил и Методий" гр. Радомир се организира и реализира по един допълнителрн час по физическо възпитание и спорт чрез следните видове спорт - тенис на маса. Модулното обучение се осъществява по: Закона за степента на образование и общообразователния минимум и учебния план чл. 16, ал.4; Закон за физическото възпитание и спорт - чл.6, чл.21, ал.з; Писмо РД / г. 4. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна подготовка, е задължително за всеки ученик през учебната 2017/2018 година; 5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава; 6. Изучаваният първи чужд език продължава в X, XI и XII клас. 7. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, може да се разпределят за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОИ за придобиване средно образование. 8. На успешно завършилите се издава диплома за завършено средно образование, като се вписва дневна форма на обучение, профил: непрофилирна. 9. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол

66 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ Св. Св. Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, в , Fax sou_ radomir_1912'a abv.bg ОДОБРЯВАМ:... ВАНЯ KOKOHOBi НАЧАЛНИК НАР Ю ПЕРНИК УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Профил ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА Профилиращи предмети 1. Математика 2. Информатика 3. Английски език ПРИЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ 06/ г.

67 < С I <<; Ррафик за учебното време: - Начало на учебната година: - Първи учебен срок: г Г. Втори учебен срок: Г Г Г г Г г Г Г г. A/-XII клас /XII клас /V-VIII клас /VIII клас /IX - XI - 18 учебни седмици/ -13 учебни седмици/ -16 учебни седмици/ -18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаванена чужд език -18 учебни седмици/ - Ваканции: г г. вкл Г г. вкл г г. вкл г Г. вкл Г Г. вкл - Неучебни дни: Г Г. есенна коледна зимна пролетна за V - XI пролетна за XII клас ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ Втори ДЗИ и НВО в VII клас по Математика ВЯРН О С О РИГИНАЛА

68 I f i- 1.Разпределение m* учебните предмети по клаеоне н учебно време по ред Учебни предмети VIII класуч.2015/2016г. профилирана Брой часове годишно Брой часове седмично IX класуч.2016/2017г. профилирана Брой часове годишно Брой часове седмично X класуч.2017/2018г. профилирана Брой часове годишно Брой часове седмично XI класуч.2018/2019г. п рофилирана Брой часове годишно Брой часове седмично XII класуч.2019/2020г. профилирана Брой часове годишно Брой часове седмично Общ брой V1II-XII клас Брой годишно А Задължителна подготовка (ЗГП 1 Български език и литература Български език и литература Чужди езици Първи чужд език Англ. език Втори чужд език фр.ез./нем. ез Математика, информатика, информ. технологии Математика Информатика I Информационни технологии Обществени науки и гражданско образование История и цивилизация География и икономика ,5 54 1,5 54 1, Психология и логика , Етика и право , Философия ^.1 ч и" X , Свят и личност V 5 Природни науки и екология Uti? \ (in / 7 1 Биология и здравно образование ж г 216 Щ ВЯРНО С ОРИГИНАЛА 1 ' \ \ Т \ \ ) П *У /

69 ( < Физика и астрономия , Химия и опазване на околната среда , Изкуства Музика Изобразително изкуство Физическа култура и спорт Физическо възпитание и спорт Общо часове за ЗП: , Б. Задължително избираема подготовка (ЗИП) 1. Информатика , Математика Биология и здравно образование Български език и литература География и икономика История и цивилизация Общо часове за ЗИП: , Общо часове за ЗП и ЗИП: ВЯРН О С О РИГИНАЛА

70 II- Обяснителни бележки 1 - У ч е б н а т а д и с ц и п л и н а Ф В С с с и з у ч а в а в о щ е е д и н / т р е т и / у ч е б е н ч а с с е д м и ч н о и с е р е а л и з и р а п о д ф о р м а т а н а м о д у л и. М о д у л н о т о о б у ч е н и е с е о с ъ щ е с т в я в а п о : - З а к о н з а с т е п е н т а н а о б р а з о в а н и е и о б щ о о б р а з о в а т е л н и я м и н и м у м и у ч е б н и я п л а н ч л. 1 6 а л. 4 - З а к о н з а ф и з и ч е с к о т о в ъ з п и т а н и е и с п о р т ч л. 6 ; ч л. 2 1, а л. З - З а п о в е д н а М и н и с т ъ р а н а I V! О I I Р Д / г. о т н о с н о М о д у л и з а о р г а н и з и р а н е н а т р е т и я у ч е б е н ч а с п о Ф В С и п и с м о -Мр Р Д О О / г. - Н а р е д б а J V b 3 / г. з а н о р м и т е н а з а д ъ л ж и т е л н а т а п р е п о д а в а т е л с к а р а б о т а ч л. 1 О а / 1 / 2. С у ч е б н и я п л а н и р а з п р е д е л е н и е т о н а в с и ч к и ч а с о в е з а З И Г 1 с е з а п о з н а в а т у ч е н и ц и т е п р и п о с т ъ п в а н е в у ч и л и щ е т о. 3. С р е д н о о б р а з о в а н и е с е п р и д о б и в а с л е д у с п е ш н о з а в ъ р ш е н X I I к л а с, п р и у с л о в и я и р е д, о п р е д е л е н и в ч л. 2 4 о т 3 1 II I. 4. Н а у с п е ш н о з а в ъ р ш и л и т е у ч е н и ц и с е и з д а в а д и п л о м а з а з а в ъ р ш е н о с р е д н о о б р а з о в а н и е, к а т о с е в п и с в а,,д н е в н а ф о р м а н а о б у ч е н и е,,, п р и р о д о м а т е м а т и ч е с к и п р о ф и л. 5. ' У ч и л и щ н и я т у ч е б е н п л а н е п р и е т н а з а с е д а н и е н а П е д а г о г и ч е с к и я с ъ в е т с П р о т о к о л > 0 6 о т О г.

71 Vr&luoa, ju x ' no f /

72 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ Св. Св. Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, Я , Fax sou-radomir.hit.bg, sou_radomir_1912 abv.bg ОДОБРЯВАМ: ВАНЯ КОКОНОВА НАЧАЛНИК НАР РНИК УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Профил ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА Профилиращи предмети 1. Информационни технологии 2. Биология и здравно образование 3. Английски език ПРИЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ 06/ г.

73 Гр афик за учебното време: - Начало на учебната година: г. - Първи учебен срок: г г. /V-XII клас -18 учебни седмици/ - Втори учебен срок: Г Г. - /XII клас -13 учебни седмици/ Г Г. - /V-VIII клас -16 учебни седмици/ Г Г. - /VIII клас -18 учебни седмици за Г г. /IX - XI паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаванена чужд език -18 учебни седмици/ - Ваканции: г г. вкл Г г. вкл г Г. вкл Г Г. вкл Г Г. вкл - есенна коледна зимна пролетна за V - XI пролетна за XII клас Неучебни дни: Г. - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ г. - Втори ДЗИ и НВО в VII клас по Математика

74 Ц V, I - Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време по ред А I Учебни предмети VIII клас-уч. 2015/2016 профилиран Брой часове годишно Брой часове седмично IX клас-уч. 2016/2017 профилиран Брой часове годишно Брой часове седмично X клас-уч. 2017/2018 профилиран Брой часове годишно Брой часове седмично Брой часове годишно XI клас-уч. 2018/2019 профилиран Брой часове седмично XII клас-уч. 2019/2020 профилиран Брой часове годишно Брой часове седмично Задължителна подготовка ОГП Български език и литература Български език и литература Чужди езици Първи чужд език Англ. език Втори чужд език - Фр.ез./нем. ез Математика, информатика, информ. технологии i Математика j Информатика Информационни технологии Обществени науки и гражданско образование История и цивилизация География и икономика ,5 54 1,5 54 1, Психология и логика , Етика и право , Философия , Свят и личност - * ; 4 > \ 0 X 5 Природни науки и екология Биология и здравно образование - i 'о 7 -. *\\ i Физика и астрономия!lo- I s *+ ^ f г l , Общ брой 1X-XII клас Брой годишно ВЯРН О с ОРИГИНАЛА

75 ( \ ( Химия и опазване на околната среда Изкуства Музика Изобразително изкуство Физическа култура н спорт Физическо възпитание и спорт *> Общо часове за ЗП: К. Задължително избираема подготовка (31II1) 1. Информационни технологии , Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда Български език и л*иература География и икономика Общо часове за ЗИП: 162 4, Общо часове за 31Ги ЗИП:

76 11. Обяснителни бележки 1 - У ч с б м а г а д и с ц и п л и н а Ф В С с е и з у ч а в а в о и д е е д и н / т р е т и / у ч е б е н ч а с с е д м и ч н о и с е р е а л и з и р а п о д ф о р м а т а н а м о д у л и. М о д у л н о т о о б у ч е н и е с е о с ъ щ е с т в я в а п о : - З а к о н з а с т е п е н т а н а о б р а з о в а н и е и о б щ о о б р а з о в а т е л п и я м и н и м у м и у ч е б н и я п л а н ч л. 1 6 а л. 4 - З а к о н з а ф и з и ч е с к о т о в ъ з п и т а н и е и с п о р т ч л. 6 ; ч л. 2 1, а л. З - З а п о в е д н а М и н и с т ъ р а н а М О Н Р Д / г. о т н о с н о М о д у л и з а о р г а н и з и р а н е н а т р е т и я у ч е б е н ч а с п о Ф В С и п и с м о Л «р Д / г. - Н а р е д б а 3 / г. з а н о р м и т е н а з а д ъ л ж и т е л п а т а п р е п о д а в а т е л с к а р а б о т а ч л. 1 О а / 1 / 2. С у ч е б н и я п л а н и р а з п р е д е л е н и е т о н а в с и ч к и ч а с о в е з а З И 1 1 с е з а п о з н а в а т у ч е н и ц и т е п р и п о с т ъ п в а н е в у ч и л и щ е т о. 3. С р е д н о о б р а з о в а н и е с е п р и д о б и в а с л е д у с п е ш н о з а в ъ р ш е н X I I к л а с, п р и у с л о в и я и р е д, о п р е д е л е н и в ч л. 2 4 о т 3 1 III. 4. Н а у с п е ш н о з а в ъ р ш и л и т е у ч е н и ц и с е и з д а в а д и п л о м а з а з а в ъ р ш е н о с р е д н о о б р а з о в а н и е, к а т о с е в п и с в а,,д н е в н а ф о р м а н а о б у ч е н и е,,, п р и р о д о м а т е м а т и ч е с к и п р о ф и л. 5. У ч и л и и д н и я т у ч е б е н п л а н е п р и е т н а з а с е д а н и е н а П е д а г о г и ч е с к и я с ъ в е т с П р о т о к о л 0 6 о т О г. ( /

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,  З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / 3.09.2018, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 1 / 4.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;  soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно

22 СEУ Георги Стойков Раковски 1463 София, район Триадица, бул. Витоша 134, тел.: , факс:

22 СEУ Георги Стойков Раковски 1463 София, район Триадица, бул. Витоша 134,  тел.: , факс: 22 СEУ Георги Стойков Раковски 1463 София, район Триадица, бул. Витоша 134, rakovski22sou@abv, www.22sou.com тел.: 02 9 52 21 18, факс: 02 9 52 21 18 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Елена Кърпачева УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-667/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна ОРГАНИЗАЦИООНА ФОРМА

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО 1Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^

ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО 1Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^ ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^ НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ДИМИТЪР РОХОВ ГР. СЛИВЕЙЧ

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор 88. СУ Димитър Попниколов УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за

Подробно

ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел Ш,тед»/фаж ; e-maa:pgss.siivctfo

ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел Ш,тед»/фаж ; e-maa:pgss.siivctfo ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел.05153 22Ш,тед»/фаж 05153 3257; e-maa:pgss.siivctfovofflftw.bg УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIII6 клас? ЗА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ГЮ БВДОНОСЕЦ" гр. Суворово обл. Варна.; тнл ,тел./фа*ж ,57; e~mafl:pgss. s

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО СВЕТИ ГЕОРГИ ГЮ БВДОНОСЕЦ гр. Суворово обл. Варна.; тнл ,тел./фа*ж ,57; e~mafl:pgss. s ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ГЮ БВДОНОСЕЦ" гр. Суворово обл. Варна.; тнл.05153 2250,тел./фа*ж 05153 32,57; e~mafl:pgss. su^ orovogabv. bg КРАСИМ ИР КИРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам: /п/ Директор: /Надка Воденичаро

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам: /п/ Директор: /Надка Воденичаро гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 Утвърждавам: /п/ Директор: /Надка Воденичарова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V. а клас Учебна година

Подробно

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / 3.09.2018, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 1 / 4.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора

Подробно

2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Дирек

2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Дирек 2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор 88. СУ Димитър Попниколов УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ - СИЛИСТРА З я е$риш fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен 11рием след завършен VII клас 11рием: 201 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" рием след завършен VII клас рием: 205 /206 учебна година Срок на обучение: 5 години Профилиращи

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТОЮ ШИШКОВ ГР. СОФИЯ Район Красно село ул. Родопски извор 43 Директор зам.директор канцелария УТВ

34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТОЮ ШИШКОВ ГР. СОФИЯ Район Красно село ул. Родопски извор 43 Директор зам.директор канцелария УТВ 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТОЮ ШИШКОВ ГР. СОФИЯ Район Красно село ул. Родопски извор 43 Директор 02 859-30-74 зам.директор 859-88-06 канцелария 859-41-31 УТВЪРЖДАВАМ: (Цеца Тонева) УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V а

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно