П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 9 отсъстваха 4: Председателят на Общински съвет Ситово г-жа Моазес Джевдет Мехмед предложи дневен ред. С резултат от гласуването : общо 9 общински съветника, гласували 9 гласа За Общинският съвет прие следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : === 1. План за работата на Общински съвет Ситово за второто шестмесечие на 2013 година. Внася: М.Мехмед Председател на Общински съвет Ситово. 2. Докладна записка относно Предложение за утвърждаване на мрежа на детските учебни заведения и маломерни слети паралелки в основните училища за учебната 2013/2014 година в Община Ситово. Внася: Е.Кърова Зам. Кмет на Община Ситово. 3.Докладна записка относно Актуализация на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово. Внася: инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово. 4.Докладна записка относно Актуализация на Наредбата за определяне е администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово / за услуга мулчиране /. Внася: инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово. 1

2 5.Докладна записка относно Проект Ремонт на храм Свети Георги Победоносец с.попина по мярка 322 на ПРСР година Обновяване и развитие на населените места. Внася: инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово. 6.Докладна записка относно Проект Ремонт на храм Възнесение Господне с.искра по мярка 322 на ПРСР година Обновяване и развитие на населените места Внася: инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово. 7.Докладна записка относно актуализиране списъка на средищните училища от Община Ситово за учебната година. Внася: инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово. 8.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост мулчер. Внася: инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово. 9.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост. Внася: инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово. 10.Докладна записка от Турхан Мехмед Кмет на кметство Искра, относно именуване на улица в с.искра. 11.Питания. По първа точка от дневния ред: М.Мехмед Председател на Общ.съвет Ситово, запозна присъстващите с Плана за работата на Общински съвет Ситово за второто шестмесечие на 2013 година. 2

3 Р Е Ш Е Н И Е 59 На основание Чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,Общински съвет Ситово приема План за работа на Общински съвет Ситово за второто полугодие на 2013 година. По втора точка от дневния ред: Докладна записка от Е.Кърова Зам.Кмет на Община Ситово, относно Предложение за утвърждаване на мрежа на детските учебни заведения и маломерни слети паралелки в основните училища за учебната 2013/2014 година в Община Ситово. 8 гласа За 1 - глас въздържал се Станчо Борисов Арсов 3

4 Р Е Ш Е Н И Е 60 1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Ситово: - Утвърждава числеността на персонала в двете ЦДГ от Община Ситово за учебната 2013 /2014 година, считано от година, както следва: ДЕЙНОСТ ЦДГ : Населено място Директор без група Педагогически персонал Непедагогически персонал било Става било става било става Ситово ,5 3,5 Любен ,5 2,5 Искра О Б Щ О : ОБЩ БРОЙ ПЕРСОНАЛ : - 28 ПЕДАГОГИЧЕСКИ - 12 НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ В УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и 3, от Наредба 7/ 2000 година на МОН за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата и детските градини -Утвърждава слети и маломерни паралелки в основните училища за учебната 2013 / 2014 година, както следва: ОУ Г.С.РАКОВСКИ - СИТОВО: слята паралелка във І IV -ри клас - 8 ученика слята паралелка във ІI ІІI -ти клас - 12 ученика слята паралелка в V- VІI ми клас - 16 ученика слята паралелка в VI VІІІ - ми клас - 11 ученика ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ ДОБРОТИЦА слята паралелка в VІI - VІІІ-ми клас - 17 ученика маломерна паралелка IV ти клас - 13 ученика маломерна паралелка V- ти клас - 15 ученика 4

5 ОУ СТЕФАН КАРАДЖА ИСКРА маломерна паралелка в VI ти клас маломерна паралелка в VІІІ - ми клас - 13 ученика - 15 ученика От общия брой паралелки 20, за учебната 2013/2014 година,5 слети паралелки и 4 маломерни паралелки. 4. На основание чл. 11 от Наредба 7 / година на МОН, Общински съвет Ситово дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства на основните училища за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти. По трета точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово,относно Актуализация на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово. 8 гласа За 3. Йовка Иванова Траянова 4. Моазес Джевдет Мехмед 5. Небает Шукри Сюлейман 6. Розин Георгиев Христов 7. Сания Мустафа Юсуф 8.Станчо Борисов Арсов 1 - глас въздържал се Ервин Наил Ибрям 5

6 Р Е Ш Е Н И Е 61 На основание Чл.21,Ал.1,т.7 и чл. 21, Ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Ситово: 1. Приема в Раздел ІІІ Такси и услуги за детските градини,домове за социални грижи и други общински услуги да се промени съдържанието, както следва: Чл.24.Лицата,ползващи услугите на домашен социален патронаж, съгласно Правилника за вътрешен ред на домашен социален патронаж са: - лица,които са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,съгласно Чл.68,Ал.1 и 2 от КСО; - лица и деца с трайни увреждания / с намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50%/. /1/.Лицата,ползващи услугата домашен социален патронаж / ДСП/ заплащат месечна такса в размер на / петдесет и един/ лева месечно,съответстващ на реалната издръжка на едно лице. В случаите,когато реалната издръжка е над / петдесет и един / лева месечно,разликата е за сметка на общинския бюджет. /2/.Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна,постелен инвентар и облекло,перилни и хигиенни материали,транспортни разходи за разнасяне на храната,разходи за електрическа енергия,газ,вода,канализация,битови отпадъци и всички други разходи свързани с обслужването на потребителите, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица. /3/.Лицата,обслужвани от ДСП на непълен месец,заплащат такса правопропорционално на дните,в които са ползвали услугата. /4/.Ветераните от войните заплащат такса в съогветствие с Ал.1, но не повече от 30 % от личната пенсия, в съответствие с Чл.4,т.5 от Закона за ветераните от войните. /5/.Военноинвалидите и военно пострадалите съгл.чл.19,ал.2 от Закона за военноинвалидите и военно пострадалите заплащат 30% от размера на определената такса. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на Общината. /6/.Таксите по този член се начисляват и събират от касиер домакина / упълномощено лице / на ДСП и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца,следващ месеца,за който се дължат. Чл.25. Лицата,ползващи услугата стол заплащат стойността на храната по калкулация за деня и 0, 50 лв. за режийни разходи. На старите Чл.24 и Чл.25 текстовете се запазват като съдържание, но стават съответно Чл.26 и Чл.27. 6

7 Чл.26. Учениците които ползват общежитие,заплащат месечна такса в размер на 5.00 лева. Чл.27.Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число. 2. Капацитет на ДСП до 140 лица. По четвърта точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово, относно Актуализация на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово / за услугата мулчиране /. Р Е Ш Е Н И Е 62 На основание Чл.21,Ал.1,т.7 и Чл.21,,Ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Ситово приема изменение в Чл.36,Ал.1,т.14 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово, както следва: Вид услуга Цена/Вътрешна услуга/ Цена /външна услуга / 14 Услуга Мулчиране 8.33 лв/дка лв/дка 7

8 По пета точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово, относно Проект Ремонт на храм Свети Георги Победоносец с.попина по мярка 322 на ПРСР година Обновяване и развитие на населените места. Р Е Ш Е Н И Е 63 На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА и в съотвествие с изискванията на Програмата за развитие на селските райони, Общински съвет Ситово приема,че: Дейностите по проект Ремонт на храм Свети Георги Победоносец с.попина по мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони година, отговаря на Приоритет І Обновяване,модернизиране и доизграждане на инфраструктурата,способстваща за социално икономическото развитие на Общината, 8

9 Цел 1. Изграждане на съвременна техническа,социална,транспортна и комуникационна инфраструктура, мярка 9. Подобряване на социалната инфраструктура в духовната сфера от Плана за развитие на Община Ситово година. По шеста точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово, относно Проект Ремонт на храм Възнесение Господне с.искра по мярка 322 на ПРСР година Обновяване и развитие на населените места Р Е Ш Е Н И Е 64 На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА и в съотвествие с изискванията на Програмата за развитие на селските райони, Общински съвет Ситово приема,че: 1.Дейностите по проект Ремонт на храм ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ с.искра по мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони година, отговаря на Приоритет І Обновяване,модернизиране и доизграждане на инфраструктурата,способстваща за социално икономическото развитие на Общината, Цел 1. Изграждане на съвременна техническа,социална,транспортна и комуникационна инфраструктура, мярка 9. Подобряване на социалната 9

10 инфраструктура в духовната сфера от Плана за развитие на Община Ситово година. 2.Предлага на църковното настоятелство да направи предложение за няколко църкви,които имат качествата на паметник на културата от местно значение и чрез Светия синод да бъдат регистрирани в Министерството на културата и НИНКН. По седма точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово, относно актуализиране списъка на средищните училища от Община Ситово за учебната година. Р Е Ш Е Н И Е 65 На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с Чл.7,Ал.1 и Ал.2 от ПМС 84/ година, да приеме актуализиран списък на средищните училища от Община Ситово за учебната 2013/2014 година, както следва: 1. ОУ Г.С.Раковски с.ситово 2. ОУ Отец Паисий с.добротица. 10

11 По осма точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на Община Ситово, относно разпореждане с общинска собственост мулчер. Р Е Ш Е Н И Е 66 На основание Чл.21,Ал.1,т.8 от ЗМСМА и Чл.22,Ал.1 и Ал.3 от НРПСУРОИ, Общински съвет възлага на Кмета на Община Ситово да открие процедура предоставяне безвъзмездно за стопанисване и управление на ОП Общински имоти и услуги 2012 следните вещи общинска собственост, считано от година / ДМА /, представляващи: - Мулчер, модел ELITE 225,сериен номер І 800 с хидравличен цилиндър за странично изместване и кардан Т-80 По условията и реда на Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ситово. По девета точка от дневния ред: Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост. 11

12 Изказвания: Розин Георгиев какво е становището на Директора на учебното заведение относно това оборудване? Дали то е съобразено с учебните програми? Н. Неделчев становището на Директора е положително. Водени са разговори в тази насока. Розин Георгиев удачно е да се състави комисия, която да направи необходимото проучване за възможността оборудването да се предоставя за ползване на ОП Общински имоти и услуги -2012, за да не се стигне до момент, в който да сме нарушили правната страна на нещата. След като комисията изрази становище тогава да се предприемат действия по предоставянето на оборудването на ОП Общински имоти и услуги Н. Неделчев Предлагам в комисията да влязат членове на комисията по образование Розин Георгиев и Ервин Наил, както и Станчо Арсов. Розин Георгиев нека да бъдат включени и 2 ма представители на Общинска администрация в лицето на зам. кмета по хуманитарни дейности и един представител на финансовия отдел, посочен от Кмета на Общината. РЕШЕНИЕ 67 ================ На основание чл. 21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Ситово приема да се създаде Комисия в състав: 1. Розин Георгиев Христов Председател 12

13 2. Станчо Борисов Арсов 4. Елисавета Кърова 5. Представител на финансов отдел към ОА Ситово, която да направи необходимото проучване за състоянието на оборудването, посочено в докладната записка и изрази становище за възможността същото да бъде предоставено за безвъзмездно стопанисване и управление на ОП Общински имоти и услуги на следващото заседание на Общински съвет Ситово. По десета точка от дневния ред: Докладна записка от Турхан Мехмед Кмет на кметство Искра, относно именуване на улица в с.искра. Р Е Ш Е Н И Е 68 На основание Чл.21,Ал.1,т.18 от ЗМСМА, Общински съвет Ситово приема да се именува улица в с.искра, която се намира в отсечката от стадиона към двора на бившето ТКЗС с името Листопад. 13

14 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.СЪВЕТ: / М. МЕХМЕД / 14

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 8 от 21.09.2010 година Днес 21.09.2010 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 съветника

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 4 от 26.04.2012 година Днес 26.04.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 - Дженгис Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 19.12.2007 год. Днес 19.12.2007 година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Сания Мустафа

Подробно

П Р О Т О К О Л 5 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 5 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 5 От 28.04.2011 година Днес 28.04.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Небайдин

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

П Р О Т О К О Л 8 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистри

П Р О Т О К О Л 8 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистри П Р О Т О К О Л 8 От 30.08.2016 година Днес 30.08.2016 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 10 съветника Отсъстват 3-ма 1. Деница Димитрова

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр П Р О Т О К О Л 14 От 22.12.2016 година Днес 22.12.2016 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 13 съветника Ст. Арсов председател на Общински

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 21/13.10.2008г. 134 На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 От година Днес година Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засе

П Р О Т О К О Л 6 От година Днес година Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засе П Р О Т О К О Л 6 От 14.09.2006 годин Днес 14.09.2006 годин Общински съвет Ситово, обл.силистр проведе зседние. От 13 общински съветник, н зседнието присъствх 10, отсъствх 3 съветник 1. Енчо Костдинов

Подробно

Microsoft Word - dz-16

Microsoft Word - dz-16 ОБЩИНА С ИЛИСТРА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ 33 7500 СИЛИСТРА www.silistra.bg ТЕЛ.: (086) 82 42 43, ФАКС: (086) 82 33 43 Е-MAIL: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

ДО

ДО О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Л Я Р О В О П Л А Н за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година Месец януари 1. Приемане на Плана за заседанията на ОбС Болярово за 2019 година. Докладва: Атанас Дженков

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л 21/ г. по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на деклараци по точка първа от дневния ред ОТНОСНО: Приемане на декларация от Общински съвет - Варна за запазване собствеността на "Дворец на културата и спорта"-еад - Варна. Председател Общински съвет - Варна Общ

Подробно

П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 27.09.2018 г. Днес, 27.09.2018 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 16:00 часа, се проведе 47-то редовно

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно