Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т е л и Международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури, юли 2019г. Производство, предлагане и потребление на основните зърнени култури В доклада си за месец юли анализаторите от Стратиджи грейнс, прогнозират продукцията от основните зърнени култури - пшеница, царевица, ечемик за ЕС за стопанската 2019/2020 година да достигне до 304,90 млн. тона, като продукцията се разпределя по следния начин: за мека и твърда пшеница 148,40 млн. тона, ечемик 59,30 млн. тона и производство на царевица от 62,70 млн. тона. Като цяло се наблюдава общ минимален спад в реколтата от основни зърнени култури спрямо та от месец юни (305,00 млн. тона), което се забелязва като тенденция на понижение през последните няколко месеца. Спада в добивите за настоящия месец се дължи на понижение в продукцията и на трите зърнени култури, поради непостоянния климат в цяла Европа с райони с интензивни валежи а в други прекомерно засушаване и високи температури, които оказаха влияние върху добивите главно на пшеницата и царевицата. Според доклада на Международен съвет по зърно (МСЗ) от месец юли, перспективите за световното производство на зърнени култури през 2019/2020 г. са намалени с 8 млн.тона на месечна база до 2 148,00 млн. тона, при нива от 2 156,00 млн. тона за предходната месечна. Месечния спад се дължи на до голяма степен намалените добиви на пшеница в ЕС, Русия и Канада и занижената реколта на царевица в Китай. Крайните запаси от основни зърнени култури в световен мащаб за месец юли се прогнозират на стабилни нива от 585,00 млн. тона. В месечната си юлска за стопанската 2019/2020 година, анализаторите от ЕК очакват производството от зърнени култури (пшеница, царевица и ечемик) в ЕС да се увеличи на годишна база спрямо стопанската 2018/2019г. (262,48 млн.тона) с около 16,42 млн. тона достигайки до 278,90 млн.тона за настоящия месец. Крайните запаси от основни зърнени култури за ЕС достигат нива от 44,99 млн. тона. Засетите площи за настоящия месец с основни зърнени култури на територията на ЕС са прогнозирани за площи от 47,10млн. ха спрямо 46,20 млн. ха за изтеклата стопанска година и отчита увеличение на реколтираната земя. Пшеница Прогнозата на USDA за месец юли за световното производство на пшеница е с тенденция на стремглав спад спрямо предходния месец, когато та беше със стойности от 780,83 млн. тона. Прогнозираните нива за световното производство на пшеница достигат през юли са 771,46 млн. тона, като спада на добивите се дължи на промяна в производствата главно на Русия, ЕС, Австралия и Украйна. За Казахстан и САЩ прогнозите са за леко увеличение в продукцията от пшеница, но те са крайно незначителни за да могат да покрият общия спад в производството на пшеница. Очаква се крайните световни запаси от пшеница да се понижат незначително с около 7,88 млн. тона, като достигнат 286,46 млн. тона, при 294,34 млн. тона за юни месец. 1

2 Оценки за реколтата от пшеница за по-важните производствени региони в света, млн. тона, според оценката на USDA 2015/ / / / /20 Регион юни юли В света 736,98 753,31 763,17 780,83 771,46 ЕС 160,48 145,42 151,26 153,80 151,30 САЩ 56,12 62,85 47,38 51,78 52,28 Канада 27,59 31,70 29,98 34,50 33,30 Русия 61,04 72,53 84,99 78,00 74,20 Украйна 27,27 26,80 26,98 30,00 29,00 Индия 86,53 87,00 98,51 101,20 101,20 Китай 130,19 128,85 134,33 132,00 132,00 Аржентина 11,30 17,50 18,50 20,00 20,00 Австралия 24,17 33,50 21,30 22,50 21,00 Източник: USDA, Reports World Agricultural Supply and Demand Estimates, July Оценката на Международния съвет по зърно за месец юли е за стабилни нива за производство на пшеница в света от 763,00 млн. тона. Спрямо та през месец юни, се забелязва лек спад на производството с 5,50 млн. тона (768,50 млн. тона). Но на годишна база спрямо предходната стопанска година производството на пшеница бележи ръст с 8 млн. тона. Крайните запаси също запазват стабилни нива, но с леко понижение от предходния месец (274,80 млн. тона) при млн. тона за настоящия месец юли. Прогнозата в доклада на Стратиджи Грейнс относно производството на пшеница в ЕС този месец е с низходяща тенденция и стойност от 148,40 млн. тона (140,60 млн. тона мека и 7,80 твърда пшеница), при 150,50 млн. тона през месец юни. Сравнен добива на пшеница с миналогодишната стопанска 2017/2018 година е виден ръст в производството с 12,6 млн. тона (135,8 млн. тона за предходната година). Очаква се засетите площи през стопанската 2019/2020 година да останат непроменени от предишната 23,73 млн.ха. Прогнозите за запаси от мека пшеница в рамките на ЕС са 13,20 млн. тона спадаща спрямо месец юни, когато количествата възлизат на 14,10 млн. тона. В та си за месец юни, ЕК съобщава за очакван съвсем лек спад на производство на пшеница на територията на ЕС от 149,70 млн. тона при 153,80 млн. тона за последния отчетен период, крайни запаси прогнозирани на нива от 15,46 млн. тона при запаси от предходната (14,41 млн. тона) и засети площи от 26 млн. ха за територията на ЕС за месец юли. Ечемик Прогнозата на USDA за месец юни за световното производство на ечемик е 151,86 млн. тона и показва незначителен спад в производството на ечемик спрямо миналата (152,05 млн. тона). Спрямо изминалата стопанска 2018/2019 година бележи ръст на производство с 12,37 млн. тона при стойности от 139,49 млн. тона. Очакванията са за по-ниски нива на производство на ечемик в Индия, Русия и Украйна, незначителен скок в реколтите на Канада и САЩ. Значителен спад се забелязва и в крайните запаси от ечемик в световен мащаб за настоящия месец те са 20,16 млн. тона при 20,39 за предходния прогнозен период. Според Стратиджи Грейнс, продукцията от ечемик в ЕС през стопанската 2019/2020 година се понижава леко и достига до 59,30 млн. тона при нива от 59,60 млн.тона за юни месец. Лекия месечен спад на оценката за производството на ечемик идва главно от понижената реколта на Испания. На годишна база се забелязва повишение в продукцията на ечемик с 3,6 млн. тона - 55,7 млн. тона за 2018/2019 реколтна година. В та за крайните запаси няма промяна от предходния месец тя остава 7,80 млн. тона и през настоящия месец. Засетите площи с ечемик са прогнозирани на 12,22 млн. ха за месец юли. 2

3 Прогнозата на МСЗ за месец юли за реколтната 2019/2020 година сочи абсолютна стабилност в производството на ечемик в световен план. Оценката е за нива от 150,60 млн.тона, които са непроменени от предходната месечна от месец юни. Прогнозираните крайни запаси от ечемик в света достигат до 27,7 млн. тона през този месец. Според прогнозите на ЕК, продукцията на ечемик в ЕС за стопанската 2019/2020 година е с почети непроменени стойности от предходната месечна (60,70 млн.тона) от 59,74 млн. тона за месец юли. Крайните запаси за 2019/2020 година са оценени на 6,25 млн. тона с около 1,41 млн.тона по-високи нива от предходния месец юни (4,84 млн. тона). Прогнозата за засети площи възлиза на 12,59 млн. ха в рамките на Съюза. Царевица Прогнозата на USDA за продукцията на царевица за реколтната 2019/2020 година леко се завишава през прогнозния месец, от 1 099,19 млн. през месец юни до 1 105,13 млн. тона през юни. Разликата в нивата на месечна база е 5.94 млн. тона повече за месец юли. Като цяло повишението в добивите се дължи на леко завишение на нивата на реколтата на САЩ и Украйна. Прогнозират се крайните запаси от царевица да се увеличат значително през месец юни и да стигнат нива от 298,91 млн. тона при нива от 290,52 млн.тона за предходния месец. Оценка за реколтата от царевица за по-важните производствени региони в света, млн. тона, според оценката на USDA регион 2015/ / / /20 юни Източник: USDA, Reports World Agricultural Supply and Demand Estimates, July 2019 г. 2019/20 юли В света 968, , , , ,13 САЩ 345,51 384,77 371,09 347,48 352,44 Канада 13,56 13,20 14,09 14,00 14,00 Аржентина 29,00 41,00 32,00 50,00 50,00 Бразилия 67,00 97,00 82,00 101,00 101,00 Мексико 25,97 27,40 27,45 27,00 27,00 ЕС 58,73 60,71 62,10 64,20 64,20 Украйна 23,33 28,50 24,15 104,40 104,39 Китай 224,63 219,55 259,07 254,00 254,00 Русия 13,16 15,30 13,22 13,50 13,50 В та на МСЗ за световното производство на царевица за месец юли също се забелязва незначително намаление на стойностите от 1 092,00 млн. тона за настоящия месец при нива от 1 094,90 млн. тона за месец юни. Царевицата за този месец е с крайни световни запаси от 273,00 млн. тона. Прогнозата на Стратиджи грейнс за производството на царевица в ЕС за реколтната 2019/2020 г. за юли месец е 62,70 млн. тона тази стойност показва спад с 0,7 млн. тона спрямо та от предходния месец (63,40 млн.тона ). На годишна база се отчита леко повишение в добивите, като за раколтната 2018/2019 година нивата на продукция са били 61,7 млн. тона. Очакваните запаси за ЕС за юли месец се понижават драстично и са прогнозирани на нива от 6,5 млн. тона при 7,4 млн.тона от предходната. Засетите площи през настоящия месец са прогнозирани са достигнат до 8,69 млн. ха., съвсем леко увеличени през периода спрямо изминалата реколтна година, когато са били 8,27 млн. ха. 3

4 ЕК в своя месечен юлски обзор оценява производството от царевица в размер на 69,51 млн. тона, т.е. по-високо производство с 1,31 млн. тона спрямо оценката за производството на царевица за месец юни 68,20 млн. тона. При крайните запаси от царевица се прогнозира постепенен лек спад за ЕС и те са 23,28 млн. тона при нива от 24,13 млн. тона за предходния месец. Прогнозите за засяване на площи с царевица на територията на Съюза за реколтната 2019/2020 г. са в размер на 8,82 млн. ха. Маслодайни култури В та на USDA за месец юни се очаква реколтата от маслодайни семена да бъде в размер от млн. тона, което е с около 1% повече от предходната реколтна година 2018/2019 и с около 4,6 млн. тона по - високо на месечна база 597,80 млн. тона за юни месец. Производството на соя в световен план се очаква да бъде 347,04 млн. тона, което е с 8 млн. тона по-малко на месечна база (355,40 млн. тона за предходния отчетен период) и около 2,5% на годишна база. Спада на производството на соя се дължи главно на спада в добивите на САЩ и Канада. Прогнозните крайни световни запаси от соя възлизат за прогнозния месец на 104,52 млн. тона. При слънчогледа и рапицата също се очакват намаление на произведените количества. Реколтата от слънчоглед по данни на USDA в световен мащаб за месец юли е млн. тона., като остава леко надолу спрямо месец юни 50,95 млн. тона. При рапицата произведените прогнозни количества за месеца са на нива от 71,78 млн. тона при количества от 74,80 млн. тона за изминалия месец. Очаква се крайните световни запаси от рапица да са в размер до 6,71 млн. тона, а при слънчогледа да са в размер до 2,60 млн.тона. От МСЗ, прогнозират значителен спад в световно производство на соя на месечна база с 1 млн. тона през стопанската 2019/2020 година в размер на 348,00 млн. тона, при нива от 349,00 млн. тона при предходната за месец юни. Тази тенденция на лек спад в световното производството на соя се забелязва от няколко месеца насам. Анализаторите от ЕК в своята месечна презентация съобщават за производство на маслодайни семена в ЕС от 31,79 млн. тона за месец юли, което е непроменено количество спрямо предходната. Засетите площи са прогнозирани да бъдат 11,15 млн. ха. Крайните запаси в рамките на ЕС на маслодайни семена са 3,02 млн. тона. Прогнозите за производство на рапица за стопанската 2019/2020 година за месец юни са 18,54 млн. тона, съответно за слънчогледа 10,14 млн. тона и за соя 2,90 млн. тона. Прогнозираните засети площи с рапица 5,95 млн. ха, със слънчоглед 4,24 млн. ха, със соя 0,99 млн. ха. Оценка за реколтата от слънчоглед, млн. тона регион 2015/ / / /20 юни 2019/20 юли В света 40,51 46,60 47,39 50,95 50,51 ЕС 28 7,72 8,57 9,67 9,70 9,75 Русия 9,17 10,85 10,36 12,50 12,00 Украйна 11,90 15,20 13,70 15,00 14,80 Източник: USDA, Reports Oilseeds: World markets and trade, July 2019 г. 4

5 Търговия и цени Средната ФОБ цена на пшеница на пристанище Руан за месец юли е 171,68 /тон при 175,95 /тон за предходния месец юни. Отчетен е спад в котировките на месечна база от 4,27 /тон. И при пшеница с произход Украйна и Русия и съдържание на протеини от 12,5%, отчетената средна цена е малко по-ниска в сравнение с отминалия отчетен период съответно 194,58 $/тон и 195,66 $/тон, при 195,62 $/тон и 196,95 $/тон за юнската. Движение на средна месечна ФОБ цена на пшеница Руан /тон, юли 2019г , ,00 171,17 170, I седмица II седмица III седмица IVседмица Движение на средна месечна ФОБ цена на пшеница с протеини 12,5%,Черноморски басейн $/тон, юли 2019г , ,67 195,67 196,00 194,00 194,67 194,33 I седмица II седмица III седмица IVседмица 193,33 Украй на Русия 5

6 ФОБ цената на ечемика на пристанище Руан отбелязва спад в средната си цена за пореден месец от 157,85 евро/тон при 162,85 евро/тон за месец юни. През първата седмица стартира на нива от 158,50 евро/тон, през третата седмица достига до 159,17 евро/тон, а в края на периода спада и отново достига до 158,08 евро/тон. Украинският фуражен ечемик отбелязва леко повишение на ценовите равнища на котировките и стартира с нива от 171,83 $/тон в началото на периода и достига до 182,33 евро/тон за последната седмица на месеца. Средната цена за месеца 177,87 $/тон е значително нараснала с 7,75 $/тон по- висока от предходния месец юни, когато е била 170,12 $/тон. В ценовите равнища на царевицата на пристанището в Бордо, през месеца се отчита увеличение на цените, като средната цена за периода е 166,83 /тон при нива от 161,83 /тон през миналия отчетен месец. През първата седмица на месеца ценовите равнища са от 162,33 /тон, пика преминава през третата седмица когато царевицата е на за търговия от 170,67 /тон а в края на периода достига до 167,83 /тон. При цената на царевица с произход Украйна се забелязва също повишение с 10,87$/тон в равнището спрямо месец юни (182,50$/тон), като средната стойност за периода е 193,37 $/тон, като най-високата стойност е отчетена в котировката от 195,50 $/тон в последната четвърта седмица от месеца. Движение на средна месечна ФОБ цена на царевица Бордо /тон и царевица Украйна $/тон, юли 2019 г ,00 195,50 193, , , , , , I седмица II седмица III седмица IVседмица Украйна Бордо Цената на маслодайния слънчоглед през месеца на пристанище Сен Назер е с равномерни ценови равнища, като в началото на месеца е от ниво на 340,00 /тон и, леко се повишава през следващите две седмици и пак се връща на ценови равнища от 340,00 /тон в края на периода. Средната цена за месеца е 340,66 /тон, и като цяло бележи незначителен ръст с около 5 /тон в сравнение с месец юни (335,75 /тон). 6

7 Движение на средна месечна ФОБ цена на слънчоглед Сен Назер /тон, юли 2019 г , ,00 340,67 340, I седмица II седмица III седмица IVседмица ФОБ цената на европейската рапица на пристанище Мозел отбелязва възходяща тенденция в нивата на котировките в началото на периода стартира от 364,33 /тон, а в края на месеца достига нива от 375,00 /тон. Средно отчетената цена за месеца е на стабилни нива тя е с около 0,53 /тон по-висока в сравнение с та от миналия месец и е в размер на 369,45 /тон., при средна цена за месец юни от 368,92 /тон. Движение на средна месечна ФОБ цена на рапица Мозел /тон, юли 2019 г , , , ,33 I седмица II седмица III седмица IVседмица 7

8 Фючърсен пазар На фючърсния пазар при пшеницата през септември се наблюдава постепенно понижаване на равнището на фючърсните цени до края на месеца, като през първата седмица е на нива от 178,25 /тон, а в края на периода достига до 175,25 /тон. При прогнозираните фючърси за декември 2019 година наблюдаваме най- високи нива само през първата седмица 183,00 /тон, следващите три седмици тенденцията е намаляваща до 175,25 /тон в края на месеца. Прогнозните котировки за месец март на 2020 година са с най- високи нива от трите разглеждани месеца стартиращи от 186,25 /тон до 184,25 /тон за последната седмица на периода. Средните котировки на фючърсите за пшеницата са както следва: септември месец 2019 година 179,75 /тон, за месец декември 2019 година 179,63 /тон, и за последния прогнозен месец март 2020 година средна цена от 182,88 /тон пшеница EURONEXT, ПАРИЖ /t, юли 2019 пшеница септ дек март При царевицата, на европейския фючърсен пазар се наблюдава увеличение на цените и за трите срока на доставка. Наблюдава се възходяща тенденция от началото и в края на периода. Началото на месец август 2019 година царевицата е с цена от 178,25 /тон. В края на разглеждания период тя бележи леко увеличение до прогнозни нива на търговия от 179,25 /тон. Тенденцията на слабо вариране на котировките се запазва и за месеците ноември 2019 г. и януари 2020 г. През януари месец забелязваме също възходяща тенденция на ценовите котировки като търговията през първата седмица е прогнозирана на 177,00 /тон а в края на месеца достига 180,50 /тон., като най високата обявена цена за царевицата през периода е в третата и четвъртата седмица и достига нива от 180,50 /тон. Средните фючърсни цени за царевицата за месец август 2019 г. са от 178,78 /тон, съответно за месец ноември 2019 година 176,43 /тон, за месец януари 2020 година 178,87 /тон. 8

9 царевица EURONEXT, ПАРИЖ /t, юли 2019 царевица авгуаст ноември януари Средните фючърсни цени за месец август 2019 г. за рапицата се движат в диапазон от средна цена 371,13 /тон, за месец ноември 2019 г. 372,88 /тон, респективно през месец февруари отбелязват незначителен ръст до средни прогнозни цени от 374,25 /тон. Тенденцията и през трите прогнозни месеца е възходяща котировките се покачват незначително и в края на периода през четвъртата седмица отчитат повишение. Най ниски са фючърсите за месец август, когато през първата седмица рапицата се търгува от 363,00 /тон до 379,75 /тон в края на периода. Най- високи са фючърсините котировки за целия месец февруари 2020 година, като месеца започва на нива на търговия от 370,50 /тон и приключва в края на периода до 378,50 /тон. Най-високата котировка от трите прогнозирани месеца е за търговия на рапица през последната седмица на август на нива от 379,75 /тон. рапица EURONEXT, ПАРИЖ /t, юли 2019 рапица август ноември февруари

10 Международни търгове През месец юли 2019 г. бяха проведени следните по-важни търгове: ИЗБРАНИ СТРАНИ С ПО- ГОЛЕМИ ТЪРГОВЕ КУЛТУРА КОЛИЧЕСТВО /ТОН/ ЦЕНА ДОЛАР/ТОН С&F ПРОИЗХОД СРОК НА ДОСТАВКА Египет пшеница ,80 Украйна август септември Египет пшеница ,88 Румъния август септември Египет пшеница ,25 Русия август септември Египет мека мелничарска пшеница ,50 Украйна август Египет Египет мека мелничарска пшеница мека мелничарска пшеница ,77 Украйна август ,79 Румъния август Египет пшеница ,96 Румъния 2-12 август Източник : Зърноборса 10

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М н с т е р с т в о н а з е м е д е л е т о, х р а н т е г о р т е Д р е к ц я П а з а р н м е р к о р г а н з а ц н а п р о з в о д т е л Международен обзор на пазарте

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

І

І Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я А н а л и з и с т р а т е г и ч е с к о п л а н и р а н е СИТУАЦИОННО-ПЕРСПЕКТИВЕН

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 33/2019) София, 21 август 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 33/2019) София, 21 август 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 33/2019) София, 21 август 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 15.08.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 15/2019) София, 17 април 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 15/2019) София, 17 април 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 15/2019) София, 17 април 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 11.04.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 24/2019) София, 19 юни 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 24/2019) София, 19 юни 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 24/2019) София, 19 юни 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 13.06.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 19/2019) София, 15 май 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 19/2019) София, 15 май 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 19/2019) София, 15 май 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 09.05.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 22/2019) София, 5 юни 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 22/2019) София, 5 юни 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 22/2019) София, 5 юни 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 30.05.2019

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 42/2016) София, 26 октомври 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 42/2016) София, 26 октомври 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 42/2016) София, 26 октомври 2016 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 20.10.2016

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2019) София, 17 юли 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2019) София, 17 юли 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2019) София, 17 юли 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 11.07.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 4/2019) София, 30 януари 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 4/2019) София, 30 януари 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 4/2019) София, 30 януари 2019 г. Съдържание 1 Външна търговия с основни земеделски култури... 3 1.1

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 14/2019) София, 10 април 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 14/2019) София, 10 април 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 14/2019) София, 10 април 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 04.04.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 35/2019) София, 4 септември 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 35/2019) София, 4 септември 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 35/2019) София, 4 септември 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 39/2019) София, 2 октомври 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 39/2019) София, 2 октомври 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 39/2019) София, 2 октомври 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 36/2019) София, 11 септември 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 36/2019) София, 11 септември 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 36/2019) София, 11 септември 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2019) София, 31 юли 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2019) София, 31 юли 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2019) София, 31 юли 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 25.07.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 38/2019) София, 25 септември 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 38/2019) София, 25 септември 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 38/2019) София, 25 септември 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 48/2016) София, 7 декември 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 48/2016) София, 7 декември 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 48/2016) София, 7 декември 2016 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 01.12.2016

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 3/2018) София, 24 януари 2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 3/2018) София, 24 януари 2018 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 3/2018) София, 24 януари 2018 г. Съдържание 1 Външна търговия с основни земеделски култури... 3 1.1

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 10/2015) София, 2 декември 2015 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 10/2015) София, 2 декември 2015 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 10/2015) София, 2 декември 2015 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 26.11.2015

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 26/2019) София, 3 юли 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 26/2019) София, 3 юли 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 26/2019) София, 3 юли 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 27.06.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 27/2018) София, 11 юли 2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 27/2018) София, 11 юли 2018 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 27/2018) София, 11 юли 2018 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 05.07.2018

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 40/2019) София, 9 октомври 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 40/2019) София, 9 октомври 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 40/2019) София, 9 октомври 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 25/2019) София, 27 юни 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 25/2019) София, 27 юни 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 25/2019) София, 27 юни 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 20.06.2019

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 5/2015) София, 28 октомври 2015 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 5/2015) София, 28 октомври 2015 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 5/2015) София, 28 октомври 2015 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 22.10.2015

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 29/2019) София, 24 юли 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 29/2019) София, 24 юли 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 29/2019) София, 24 юли 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 18.07.2019

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 9/2017) София, 1 март 2017 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 9/2017) София, 1 март 2017 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 9/2017) София, 1 март 2017 г. Съдържание 1 Външна търговия с основни земеделски култури... 3 1.1 Зърнени и

Подробно

І

І Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я А н а л и з и с т р а т е г и ч е с к о п л а н и р а н е ОДОБРЯВАМ, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 20/2018) София, 23 май 2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 20/2018) София, 23 май 2018 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 20/2018) София, 23 май 2018 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 17.05.2018

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 2/2015) София, 7 октомври 2015 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 2/2015) София, 7 октомври 2015 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 2/2015) София, 7 октомври 2015 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 01.10.2015

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2016) София, 27 юли 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2016) София, 27 юли 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2016) София, 27 юли 2016 г. Съдържание 1. Проведени основни селскостопански мероприятия към 21.07.2016

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 33/2017) София, 16 август 2017 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 33/2017) София, 16 август 2017 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 33/2017) София, 16 август 2017 г. Съдържание 1. Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 23/2019) София, 12 юни 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 23/2019) София, 12 юни 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 23/2019) София, 12 юни 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 06.06.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 37/2019) София, 18 септември 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 37/2019) София, 18 септември 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 37/2019) София, 18 септември 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 31/2019) София, 7 август 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 31/2019) София, 7 август 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 31/2019) София, 7 август 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 01.08.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 18/2019) София, 8 май 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 18/2019) София, 8 май 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 18/2019) София, 8 май 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 02.05.2019

Подробно