r_AcademicCurriculum_BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "r_AcademicCurriculum_BG"

Препис

1 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ FACULTY OF HYDRAULIC ENGINEERING СПЕЦИАЛНОСТ Хидростроителство SPECIALTY Water Engineering образователно - квалификационна степен МАГИСТЪР Degree MASTER OF SCIENCE форма на обучение РЕДОВНА Form of Education FULL TIME UNIVERSITY LEVEL УЧЕБЕН ПЛАН ACADEMIC CURRICULUM 2019/2020 Утвърден от Факултетния съвет Confirmed by Faculty Council Дата Date Утвърждавам Декан Confirmed by Dean... / доц. д-р инж. И. Костова / Assoc. Prof. Dr. Eng. I. Kostova

2 I семестър Хидростроителство Semester I Water Engineering INTWEbCBH Въведение в Хидростроителството з(p/f) Introduction In Water Engineering CHCEbCBH Химия в строителството и(e) Chemistry in Civil Engineering CEGbCBH Инженерно - строителна графика то(c) Engineering Graphics LAAGbCBЕ Линейна алгебра и аналитична геометрия и(e) Linear Algebra and Analytical Geometry MAN1bCBЕ Математически анализ - I част и(e) Mathematical Analysis I AEEbCBH Приложна електротехника то(c) Applied Electrical Engineering BCONbCBH Сградостроителство и(e) Building Construction BCONPRbCBH Проект по сградостроителство зп(pp) Building Construction - Project Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) PHbCBH Философия то(c) Philosophy FLbCBH Чужд език Foreign Language SPObCBH Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport Избираеми курсове Философия Philosophy PHCRbEBH Философия на културата и религията то(c) Philosophy of Culture and Religion TVbEBH Теория на ценностите то(c) Theory of Values Чужд език Foreign Language ENbEBH Английски език English Language GEbEBH Немски език German Language FRbEBH Френски език French Language BGbEBH Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin I

3 II семестър Хидростроителство Semester II Water Engineering MAN2bCBЕ Математически анализ - II част и(e) Mathematical Analysis II DEGbCBH Дескриптивна геометрия и(e) Descriptive Geometry SUbCBH Геодезия и(e) Surveying PACbCBH Програмиране и използване на изчислителните системи и(e) Programming and Application of Computer Systems TM1bCBE Теоретична механика - I част и(e) Theoretical Mechanics I PHSbCBH Физика Physics Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FLbCBH Чужд език Foreign Language SPObCBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport Избираеми курсове Чужд език Foreign Language ENbEBH Английски език English Language GEbEBH Немски език German Language FRbEBH Френски език French Language BGbEBH Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin II

4 III семестър Хидростроителство Semester III Water Engineering PHSbCBH Физика и(e) Physics AMATHbCBЕ Приложна математика и(e) Applied Mathematics TM2bCBE Теоретична механика - II част и(e) Theoretical Mechanics II EGHGbCBH Инженерна геология и хидрогеология и(e) Engineering Geology and Hydrogeology SMTbCBЕ Съпротивление на материалите Strength of Materials BMTbCBH Строителни материали Building Materials Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FLbCBH Чужд език Foreign Language Практически занятия или извънсеместриални курсове FTEGHGbCPH Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология Избираеми курсове Practical work or additional courses з(p/f) Practical Training in Engineering Geology and Hydrogeology Чужд език Foreign Language ENbEBH Английски език English Language GEbEBH Немски език German Language FRbEBH Френски език French Language BGbEBH Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Elective courses SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin III

5 IV семестър Хидростроителство Semester IV Water Engineering SMTbCBЕ Съпротивление на материалите и(e) Strength of Materials BMTbCBH Строителни материали и(e) Building Materials CONMACbCBH Строителни машини и(e) Construction Machinery CAEbCBH Автоматизация на инженерния труд то(c) Computer - Aided Engineering EHDOPbCBH Инженерна хидрология и океанология Engineering Hydrology and Oceanology EHDOPRbCBH Проект по инженерна хидрология и океанология Engineering Hydrology and Oceanology - Project FFLMECbCBH Хидромеханика и(e) Fundamentals of Fluid Mechanics EWEbCBH Икономика на хидростроителство и(e) Economics of Water Engineering Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FLbCBH Чужд език то(c) Foreign Language Практически занятия или извънсеместриални курсове EHYDPbCPH Учебна практика по инженерна хидрология з(p/f) Practical Training in Engineering Hydrology TCMbCPH Учебна практика по строителни машини з(p/f) Practical Training in Construction Machinery Избираеми курсове Чужд език Foreign Language ENbEBH Английски език то(c) English Language GEbEBH Немски език то(c) German Language FRbEBH Френски език то(c) French Language BGbEBH Български език за чуждестранни студенти то(c) Bulgarian Language for Foreign Students Practical work or additional courses Elective courses SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport DMUMSbFBH Динамично моделиране с MATLAB и SIMULINK то(c) Dynamic Modeling Using Mathlab and Simulink Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin IV

6 X семестър Хидростроителство Semester X Water Engineering DWWbCBH Разработване на дипломна работа ДИ(DE) Work on Diploma Thesis development & pp Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin X

7 Хидротехническо строителство Hydraulic Engineering Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin V

8 V семестър Хидростроителство - Хидротехническо строителство Semester V Water Engineering - Hydraulic Engineering EHDOPbCBH Инженерна хидрология и океанология и(e) Engineering Hydrology and Oceanology EHDOPRbCBH Проект по инженерна хидрология и океанология зп(pp) Engineering Hydrology and Oceanology - Project HRWbCBH Пътища и железници и(e) Highways, Roads and Railways HYD1bCBH Хидравлика - I част и(e) Hydraulics I HYD1PRbCBH Проект по хидравлика - I част зп(pp) Hydraulics I - Project SM1bCBH Строителна механика - I част и(e) Structural Mechanics I SMFEbCBH Земна механика и фундиране Soil Mechanics and Foundation Engineering SMFEPRbCBH Проект по фундиране Foundation Engineering - Project LACbCBH Правни въпроси в строителството то(c) Legal Aspects in Construction MHYDbCBH Морска хидродинамика и(e) Marine Hydrodynamics EGEbCBH Инженерна геодезия и(e) Engineering Geodesy Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport NNCEbFBH Нанотехнологии и наноматериали в строителството, пречистването и мониторинга на водите з(p/f) Nanotecnnologies and Nanomaterials in Civil Engineeting, Water Treatment and Monitoring of Water Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin V

9 VI семестър Хидростроителство - Хидротехническо строителство Semester VI Water Engineering - Hydraulic Engineering SMFEbCBH Земна механика и фундиране и(e) Soil Mechanics and Foundation Engineering SMFEPRbCBH Проект по фундиране зп(pp) Foundation Engineering - Project HYD2bCBH Хидравлика - II част и(e) Hydraulics II HYD2PRbCBH Проект по хидравлика - II част зп(pp) Hydraulics II - Project * SM2bCBH Строителна механика - II част и(e) Structural Mechanics II SITSbCBH Стоманени и дървени конструкции и(e) Steel and Timber Structures SITSPRbCBH Проект по стоманени и дървени конструкции зп(pp) Steel and Timber Structures - Project RCSbCBH Стоманобетон и масивни конструкции Reinforced Concrete and Solid Structures RCSPRbCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции Reinforced Concrete Structures - Project WSSbCBH Водоснабдяване и канализация и(e) Water Supply and Sewerage WSPRbCBH Проект по водоснабдяване и канализация зп(pp) Water Supply and Sewerage - Project RMRCbCBH Речна морфология и корекция на реки и(e) River Morphology and River correction works RMRCPRbCBH Проект по речна морфология и корекция на реки то(c) River Morphology and River correction works - Project Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове PTCMHbCPH Учебна практика по компютърни методи в хидравликата Practical work or additional courses з(p/f) Practical Training in "Computational Methods in Hydraulics" PTHEbCPH Учебна практика по хидротехническо строителство з(p/f) Practical Training in Hydraulic Engineering SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport GIbFBH Геоинформатика и(e) Geoinformatics Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VI

10 VII семестър Хидростроителство - Хидротехническо строителство Semester VII Water Engineering - Hydraulic Engineering RCSbCBH Стоманобетон и масивни конструкции и(e) Reinforced Concrete and Solid Structures RCSPRbCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции зп(pp) Reinforced Concrete Structures - Project IDSPbCBH Хидромелиорации и помпени станции и(e) Irrigation and Drainage Systems and Pumping Stations IDSPPRbCBH Проект по хидромелиорации и помпени станции зп(pp) Irrigation and Drainage Systems and Pumping Stations - Project PRTbCBH Пристанища и брегозащитни съоръжения и(e) Ports and Coast - Protective Structures PRTPRbCBH Проект по пристанища и брегозащитни съоръжения зп(pp) Ports and Coast - Protective Structures - Project WPSSbCBH Хидроенергийни системи и съоръжения Water - Power Systems and Facilities WPSSPRbCBH Проект по хидроенергийни системи и съоръжения Water - Power Systems and Facilities - Project HSTbCBH Хидротехнически съоръжения Hydraulic Structures HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения Hydraulic Structures - Project ECEPbCBH Екология и опазване на околната среда и(e) Ecology and Environment Protection ECEPRbCBH Проект по екология и опазване на околната среда зп(pp) Ecology and Environment Protection - Project Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VII

11 VII семестър Хидростроителство - Хидротехническо строителство Semester VII Water Engineering - Hydraulic Engineering MMUWbFBH Управление и комплексно използване на водите то(c) Management and Multipurpose Use of Water Resources REVbFBH Оценка на недвижими имоти 30' 15' 45' 0' 0' 2' то(c) Real Estate Valuation REVPbFBH Факултативна практика по оценка на недвижими имоти то(c) Free elective practical training in Real Estate Valuation FEMbFBH Метод на крайните елементи Finite Element Method ' AMAPbFBH Приложение на ГИС с отворен код з(p/f) GIS using Open Source Software '' GAAGbFBH Приложение на ГИС и ArcGIS з(p/f) GIS Application and ArcGIS CTGDbFBH Компютърни технологии в геотехническото проектиране AIWbFBH Приложни информационни технологии във водното строителство то(c) Computer Technologies in Geotechnical Design и(e) Application of Informatics in Water Sector SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport WGEMSbFBH Хидравлично моделиране на напорни водопреносни системи с Watergems и Hammer GMHSDbFBH Тримерно геометрично моделиране при проектиране на хидротехнически обекти и(e) Hydraulic Modelling WaterGEMS and Hammer Software Paskages то(c) 3D Geometrical Modeling in Hydraulic Structures Design practice Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VII

12 VIII семестър Хидростроителство - Хидротехническо строителство Semester VIII Water Engineering - Hydraulic Engineering HIWWWbCBH Хидроинформатика в ХТС и(e) Hydroinformatics in Hydraulic Construction WPSSbCBH Хидроенергийни системи и съоръжения и(e) Water - Power Systems and Facilities WPSSPRbCBH Проект по хидроенергийни системи и съоръжения зп(pp) Water - Power Systems and Facilities - Project HSTbCBH Хидротехнически съоръжения и(e) Hydraulic Structures HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения зп(pp) Hydraulic Structures - Project RRHSbCBH Рехабилитация и реконструкция на ХТС и(e) Rehabilitation and Reconstruction of Hydraulic Structures RRHSPRbCBH Проект по рехабилитация и реконструкция на ХТС зп(pp) Rehabilitation and Reconstruction of Hydraulic Structures - Project HTUbCBH Хидротехнически тунели и(e) Hydraulic Tunnels HTUPRbCBH Проект по хидротехнически тунели зп(pp) Hydraulic Tunnels - Project OMHTbCBH Организация и управление на ХТС Organization and Management of Hydrotechnical Construction Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове Practical work or additional courses * PFTbCPH Учебно - производствена практика з(p/f) Practical & Field Training 20 days OMSRbFBH Учебна практика по експлоатация и мониторинг на язовири з(p/f) Practical Training on Operation and Monitoring od Dams and Reservoirs FEMbFBH Метод на крайните елементи то(c) Finite Element Method MSbFBE Математическа статистика то(c) Mathematical Statistics COEbFPH Факултативна практика по морска хидродинамика и брегозащитни съоръжения PMCADbEBH Практически методи за автоматизация и обмен на данни в проектирането з(p/f) Free elective practical training in "Coastal Engineering" то(c) Practical Methods for Computer Aided Design FWSEbFBH Фонтани и водни ефекти в интериора и екстериора з(p/f) Fountains and Water Special Effects in Interior and Exterior SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport Авангардни строителни материали з(p/f) Avant-garde Construction Materials 5 days practice Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VIII

13 IX семестър Хидростроителство - Хидротехническо строителство Semester IX Water Engineering - Hydraulic Engineering OMHTbCBH Организация и управление на ХТС и(e) Organization and Management of Hydrotechnical Construction OMHTPRbCBH Проект по организация и управление на ХТС зп(pp) Organization and Management of Hydrotechnical Construction - Project WPSbCSH ВЕЦ и ПАВЕЦ и(e) Water - Power Stations and Pumped - Storage Power Stations WPSPRbCSH Проект по ВЕЦ и ПАВЕЦ зп(pp) Water - Power Stations and Pumped - Storage Power Stations - Project UHCbCSH Подземно хидротехническо строителство и(e) Underground Hydraulic Construction UHCPRbCSH Проект по подземно хидротехническо строителство зп(pp) Underground Hydraulic Construction - Project TDAbCBH Хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт и(e) Tailings Dams, Slag Dumps and Hydraulic Transport TDAPRbCBH Проект по хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт зп(pp) Tailings Dams, Slag Dumps and Hydraulic Transport - Project HDAbCBH Високи язовирни стени и(e) High Dams HDAPRbCBH Проект по високи язовирни стени зп(pp) High Dams - Project bcbh Динамика на ХТС и(e) Dynamics of Hydraulic Structures EXHbCBH Експлоатация на ХТС и(e) Exploitation of Hydraulic Engineering Structures EXHPRbCBH Проект по експлоатация на ХТС зп(pp) Exploitation of Hydraulic Engineering Structures - Project Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове PDFTbCPH Преддипломен стаж з(p/f) Pre-Diploma Field Training Practical work or additional courses SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport AGISbFBH Приложение на ГИС и ArcGIS и(e) GIS Application and ArcGIS ANNCbFBH Изкуствени невронни мрежи в строителството то(c) Artificial Neural Networks in Construction 15 days * 8 h Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin IX

14 Хидромелиоративно строителство Irrigation and Drainage Engineering Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin V

15 V семестър Хидростроителство - Хидромелиоративно строителство Semester V Water Engineering - Irrigation and Drainage Engineering EHDOPbCBH Инженерна хидрология и океанология и(e) Engineering Hydrology and Oceanology EHDOPRbCBH Проект по инженерна хидрология и океанология зп(pp) Engineering Hydrology and Oceanology - Project MSSbCBH Мелиоративно почвознание и(e) Meliorative Soil Science HYD1bCBH Хидравлика - I част и(e) Hydraulics I HYD1PRbCBH Проект по хидравлика - I част зп(pp) Hydraulics I - Project SM1bCBH Строителна механика - I част и(e) Structural Mechanics I SMFEbCBH Земна механика и фундиране Soil Mechanics and Foundation Engineering FOUNPRbCBH Проект по фундиране Foundation Engineering - Project LACbCBH Правни въпроси в строителството то(c) Legal Aspects in Construction EGEbCBH Инженерна геодезия и(e) Engineering Geodesy Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове MSSPbCPH Учебна практика по мелиоративно почвознание з(p/f) Practical Training in Meliorative Soil Science Practical work or additional courses SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport NNCEbFBH Нанотехнологии и наноматериали в строителството, пречистването и мониторинга на водите з(p/f) Nanotecnnologies and Nanomaterials in Civil Engineeting, Water Treatment and Monitoring of Water Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin V

16 VI семестър Хидростроителство - Хидромелиоративно строителство Semester VI Water Engineering - Irrigation and Drainage Engineering SMFEbCBH Земна механика и фундиране и(e) Soil Mechanics and Foundation Engineering FOUNPRbCBH Проект по фундиране зп(pp) Foundation Engineering - Project HYD2bCBH Хидравлика - II част и(e) Hydraulics II HYD2PRbCBH Проект по хидравлика - II част зп(pp) Hydraulics II - Project * SM2bCBH Строителна механика - II част и(e) Structural Mechanics II AGROMbCBH Агромелиорации и(e) Agromelioration RCSbCBH Стоманобетон и масивни конструкции Reinforced Concrete and Solid Structures RCSPRbCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции Reinforced Concrete Structures - Project WRPbCBH Водостопански изследвания и(e) Water Resources Planning WRPPRbCBH Проект по водостопански изследвания зп(pp) Water Resources Planning - Project OFIbCBH Поливни техники и технологии и(e) On-farm Irrigation OFIPRbCBH Проект по поливни техники и технологии зп(pp) On-farm Irrigantion - Project Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове PTCMHbCPH Учебна практика по компютърни методи в хидравликата Practical work or additional courses з(p/f) Practical Training in "Computational Methods in Hydraulics" PTIDbCPH Учебна практика по хидромелиоративно строителство з(p/f) Practical Training in Irrigation and Drainage SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport GIbFBH Геоинформатика и(e) Geoinformatics Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VI

17 VII семестър Хидростроителство - Хидромелиоративно строителство Semester VII Water Engineering - Irrigation and Drainage Engineering RCSbCBH Стоманобетон и масивни конструкции и(e) Reinforced Concrete and Solid Structures RCSPRbCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции зп(pp) Reinforced Concrete Structures - Project HSTbCBH Хидротехнически съоръжения Hydraulic Structures HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения Hydraulic Structures - Project WSSbCBH Водоснабдяване и канализация Water Supply and Sewerage WSPRbCBH Проект по водоснабдяване и канализация зп(pp) Water Supply and Sewerage - Project ISSbCBH Напоителни системи и съоръжения и(e) Irrigation Systems and Structures ISSPRbCBH Проект по напоителни системи и съоръжения зп(pp) Irrigation Systems and Structures - Project DSRT1bCBH Отводнителни системи и корекции на реки - I част и(e) Drainage Systems and River Тraining I DSRTP1bCBH Проект по отводнителни системи и корекции на реки - I част зп(pp) Drainage Systems and River Training - Project I IRRGbCBH Хидромелиорации на зелени площи и спортни терени и(e) Landscape Irrigation and Drainage IRRGPRbCBH Проект по хидромелиорации на зелени площи и спортни терени зп(pp) Landscape Irrigation and Drainage - Project SITSbCBH Стоманени и дървени конструкции и(e) Steel and Timber Structures SITSPRbCBH Проект по стоманени и дървени конструкции зп(pp) Steel and Timber Structures - Project Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VII

18 VII семестър Хидростроителство - Хидромелиоративно строителство Semester VII Water Engineering - Irrigation and Drainage Engineering MMUWbFBH Управление и комплексно използване на водите то(c) Management and Multipurpose Use of Water Resources REVbFBH Оценка на недвижими имоти 30' 15' 45' 0' 0' 2' то(c) Real Estate Valuation REVPbFBH Факултативна практика по оценка на недвижими имоти то(c) Free elective practical training in Real Estate Valuation FEMbFBH Метод на крайните елементи Finite Element Method ' AMAPbFBH Приложение на ГИС с отворен код з(p/f) GIS using Open Source Software '' GAAGbFBH Приложение на ГИС и ArcGIS з(p/f) GIS Application and ArcGIS CTGDbFBH Компютърни технологии в геотехническото проектиране AIWbFBH Приложни информационни технологии във водното строителство то(c) Computer Technologies in Geotechnical Design и(e) Application of Informatics in Water Sector SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport WGEMSbFBH Хидравлично моделиране на напорни водопреносни системи с Watergems и Hammer GMHSDbFBH Тримерно геометрично моделиране при проектиране на хидротехнически обекти и(e) Hydraulic Modelling WaterGEMS and Hammer Software Paskages то(c) 3D Geometrical Modeling in Hydraulic Structures Design practice Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VII

19 VIII семестър Хидростроителство - Хидромелиоративно строителство Semester VIII Water Engineering - Irrigation and Drainage Engineering HSTbCBH Хидротехнически съоръжения и(e) Hydraulic Structures HSTPRbCBH Проект по хидротехнически съоръжения зп(pp) Hydraulic Structures - Project PSIDbCBH Мелиоративни помпени станции и(e) Pumping Stations for Irrigation and Drainage Systems PSIDPRbCBH Проект по мелиоративни помпени станции зп(pp) Pumping Stations for Irrigation and Drainage Systems - Project DSSRC2bCBH Отводнителни системи и корекции на реки - II част и(e) Drainage Systems and River Тraining II DRSPR2bCBH Проект по отводнителни системи и корекции на реки - II част зп(pp) Drainage Systems and River Training - Project II OMHMbCBH Организация и управление на ХМС Organization and Management of Irrigation and Drainage Construction EIDSbCBH Експлоатация на ХМС и(e) Exploitation of Irrigation and Drainage Systems EIDSPRbCBH Проект по експлоатация на ХМС зп(pp) Exploitation of Irrigation and Drainage Systems - Project Рехабилитация и реконструкция на ХМС и(e) Проект по рехабилитация и реконструкция на ХМС зп(pp) Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове Practical work or additional courses * PFTbCPH Учебно - производствена практика з(p/f) Practical & Field Training 20 days Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VIII

20 VIII семестър Хидростроителство - Хидромелиоративно строителство Semester VIII Water Engineering - Irrigation and Drainage Engineering OMSRbFBH Учебна практика по експлоатация и мониторинг на язовири з(p/f) Practical Training on Operation and Monitoring od Dams and Reservoirs FEMbFBH Метод на крайните елементи то(c) Finite Element Method MSbFBE Математическа статистика то(c) Mathematical Statistics COEbFPH Факултативна практика по морска хидродинамика и брегозащитни съоръжения PMCADbEBH Практически методи за автоматизация и обмен на данни в проектирането з(p/f) Free elective practical training in "Coastal Engineering" то(c) Practical Methods for Computer Aided Design FWSEbFBH Фонтани и водни ефекти в интериора и екстериора з(p/f) Fountains and Water Special Effects in Interior and Exterior SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport Авангардни строителни материали з(p/f) Avant-garde Construction Materials 5 days practice Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VIII

21 IX семестър Хидростроителство - Хидромелиоративно строителство Semester IX Water Engineering - Irrigation and Drainage Engineering OMHMbCBH Организация и управление на ХМС и(e) Organization and Management of Irrigation and Drainage Construction OMHMPRbCBH Проект по организация и управление на ХМС зп(pp) Organization and Management of Irrigation and Drainage Construction - Project OIDSbCBH Оптимизация на ХМС и(e) Optimization of Irrigation and Drainage Systems EMDbCBH Насипни язовирни стени и(e) Embankment Dams AMIDSbCBH Автоматизация и модернизация на ХМС и(e) Automation and Modernization of IDS EIAbCBH Оценка на въздействието върху околната среда и(e) Environmental Impact Assessment WPUbCBH Използване на водната енергия и(e) Water Power Use WPUPRbCBH Проект по използване на водната енергия зп(pp) Water Power Use - Project HIWWbCBH Хидроинформатика в ХМС и(e) Hydroinformatics in Irrigation and Drainage Engineering Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове PDFTbCPH Преддипломен стаж з(p/f) Pre-Diploma Field Training Practical work or additional courses SPObFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport AGISbFBH Приложение на ГИС и ArcGIS и(e) GIS Application and ArcGIS ANNCbFBH Изкуствени невронни мрежи в строителството то(c) Artificial Neural Networks in Construction 15 days * 8 h Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin IX

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 16.07.2014 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Утвърждавам Confirmed by Academic Council of UACEG Ректор Дата 10.07.2013 Confirmed by Rector Date... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector / проф д-р инж Иван Марков / Prof Dr Eng Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 1.07.2015 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И Е-ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS AND E LEADERSHIP MAHATMA GANDHI ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ FACULTY OF INFORMATICS

Подробно

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО Специалност "Транспортно строителство" - I курс Форма на обучение: Редовна Зала 1110-11 етаж на корпус "Б" нова

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

aiut_rb.xls

aiut_rb.xls 1 Висша математика - 1част 1 60 30 30 2+2+0 90 150 5 2 Физика 1 60 30 30 2+0+2 75 135 5 3 Икономика 1 45 30 15 2+1+0 60 105 4 4 Програмиране и използване на компютри - 1част 1 45 15 30 1+0+2 90 135 5 5

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

ФЗ Ф код на спец. код на дисциплина та Специалност "ФИЗИКА" / магистърска програма "ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ И ПЛАЗМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ" Наименование на

ФЗ Ф код на спец. код на дисциплина та Специалност ФИЗИКА / магистърска програма ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ И ПЛАЗМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ Наименование на Ф Ф 35 21 16 код на спец. код на дисциплина та Специалност "ФКА" / магистърска програма "ТЕРМОЯДРЕН СНТЕ ПЛАМЕН ТЕХНОЛОГ" Наименование на учебната дисциплината за випуска, започнал през 2016 / 2017 учебна

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. "Арх. Камен Петков" 3, тел.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. Арх. Камен Петков 3, тел. ХI а клас ЗИП изчертаване на кофражни планове и определяне количествата на кофражните работи 1 Учебна практика по 1 Английски език 1 1 Английски език 1 Български език и литература технология на 2 строителството

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно