Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или

Размер: px
Започни от страница:

Download "Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или"

Препис

1 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Селскостопански науки Входящ на проект: Н26/15 Заглавие на проекта: Използване на биовъглен за устойчиво земеделие Базова организация: Институт по Почвознание, Агротехнологии и Защита на Растенията Н.Пушкаров Партньорски организации: Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име): Доц. д-р Ангелина Георгиева Микова Общ размер на отпуснатото финансиране: лв. Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите Институт по Почвознание, Агротехнологии и Защита на Растенията Н.Пушкаров лв. 1

2 Резюме на проекта: Земеделското производство се отнася към дейностите, замърсяващи в найзначителна степен околната среда. Минерални торове, пестициди, неправилни технологии на отглеждане на земеделските култури, причиняват понякога необратими процеси, предизвикващи негативни променни в компонентите на околната среда. Използването на органични и минерални торове, съдържащи азот, безспорно води до увеличаване на добивите от земеделските култури, но прекомерна им употреба представлява опасност за замърсяването на водите (повърхностни и подземни), особено при отглеждането на окопни култури върху леки по механичен състав почви. При почви със слаба водозадържаща способност, висока водообменност между пластовете и значителен хидравличен наклон на подземните води е задължително да се поддържа дефицитен баланс на азота, при който се създават условия за пълно използване на торовия и мобилизиране на част от почвения минерален азот. Друга негативна последица от небалансирано азотно торене и завишени азотни норми е отделянето в атмосферата на парниковия газ диазотен оксид (N2O). Друга практика, която е в разрез с нормативните документи и нанася щети на околната среда е изгарянето на стърнищата, което води до влошаване на почвеното плодородие и унищожаване на част от полезната почвена микрофлора и фауна. Изгарянето на стърнищата от полските култури натериторията на страната е забранено и със Закона за опазване на земеделските земи. Директното изгаряне на растителни остатъци чрез пиролиза (анаеробен процес) води до образуване на 3 продукта: биогаз, течен продукт с висока топлинна стойност и твърд продукт на пиролизата биовъген.биовъглен (БВ) може да се внася в почвата с цел подобряване на нейните свойства и намаляване на емисииите на CO2 получени от естественото разлагане на друга биомаса. Този сравнително нов подход води до подобряване на физико-химични свойства, съответно и до увеличаване на добивите. Целта на проекта е да се докаже, че биовъгленът е надеждно средство за водене на устойчиво земеделие, без нанасяне на щети на компонентите на околната среда. За постигането и са планирани три основни задачи: 1. Да се изследва влиянието на различни дози БВ върху растежа, развитието и добива от царевица. Да се изследва взаимодействието на БВ с азотните торове и по-специално, дали използването на различни дози биовъглен, като почвен подобрител би могло да намали употребата на химически торове, като в същото време поддържа или увеличава добивите на културите. 2. Да се изследва влиянието на БВ върху физико-химичните свойства на почвата 3. Да се изследва ефекта на БВ върху почвената микрофлора За осъществяване на тази цел ще бъде изведен тригодишен полски опит с царевица и БВ като почвен подобрител. Той ще бъде внасян в различни дози и в различни съотношения с азотния тор. Ще бъдат направени серия химични и физични анализи на Алувиално - ливадна почва с подобрител БВ. Ще се проследят химичните промени в общия органичен въглерод, органичните маркери и органичния и минерален азот в почвата, 2

3 третирана с биовъглен. Ще бъде направена оценка на ефекта от внесения подобрител върху някои физични свойства на почвата, както и върху числеността на почвените микроорганизми, микробиалната биомаса и общата биологична активност на почвата. За установяване влиянието на различни дози БВ и в различно съотношение с азотния тор, върху растежа, развитието и продуктивността на растенията по време на вегетацията на царевицата ще се наблюдава фенологичното й развитие, ще се извършват биометрични измервания на елементи на продуктивността и отчитане на добива. Полските експерименти и анализите ще покажат как БВ влияе на свойствата на почвата, на добива от културите, на ефективността на използването на водата. Ще бъде възможна разработка на технология за използване на БВ като почвен подобрител. Тя ще се отрази благотворно на фермерите, особено на тези в по-бедните райони. Ползата ще бъде икономическа, енергийна, екологична и социална. Резултатите ще бъдат основа за формиране на колектив и подготовка на предложение за проект по разработваните въпроси с финансиране по програми на ЕС. Ключови думи: биовъглен, устойчиво земеделие, добиви, азотно торене, физични, химични и биологични свойства на почва, екология, продуктивност, царевица; 3

4 Членове на научния колектив Организации/участници 1 Бележка 2 Базова организация: Институт по Почвознание, Агротехнологии и Защита на Растенията Н.Пушкаров Ръководител на научния колектив Доц.д-р Ангелина Георгиева Микова Проф. д-р Светла Симеонова Русева Проф. Дн. Ирена Димитрова Атанасова Доц. д-р Мая Георгиева Бенкова Доц. д-р Галина Пенчева Петкова Доц. д-р Цецка Росенова Симеонова Доц. д-р Евлоги Георгиев Марков Доц. д-р Вера Замфирова Петрова Гл. Асистент д-рлюба Георгиева Ненова Гл. Асистент д-р Веселина Христова Василева Гл. Асистент д-р МиленаКостадиноваХаризанова Гл. Асистент д-р МартинПламеновНенов Гл. Асистент д-р МиленаЛъчезароваМитова Докторант Милчена Маринова Аценова Доц. д-р Георги Георгиев Стоименов - консултант ЛТУ МУ, ПД ПД ПД ДО ПН 1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник 2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти (СТ), пенсионер (ПН) или учен от чужбина (УЧ). 4

5 5

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти-2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти-2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти-2018 г. Основна научна област или обществен приоритет:

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна областили

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна областили Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна областили обществен приоритет: СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ Входящ на

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна област или

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна област или Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Обществени науки Входящ на проект:

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет:

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет:

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Математически науки и информатика

Подробно

Agriculture & Climate Change

Agriculture & Climate Change Селското стопанство и промените в климата Приспособяване & Намаляване на въздействията в контекста на европейската политика Dr. Holger A. Kray Lead Operations Officer, Agriculture & Rural Development The

Подробно

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове Приложение 1 З А Я В Л Е Н И Е ЗАРЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА Попълва

Подробно

Microsoft Word - wastenomore_Dimo Stefanov.doc

Microsoft Word - wastenomore_Dimo Stefanov.doc Институт по зеленчукови култури Марица - Пловдив О Т Ч Е Т Относно ИЗПИТВАНЕ НА ВЕРМИКОМПОСТ WASTENOMORE, С ПРОИЗХОД КАЗАНЛЪК ПРОИЗВОДИТЕЛ ДИМО СТЕФАНОВ Изготвили: ас. Цветанка Динчева и гл. ас. д-р Иванка

Подробно

OPR03_2

OPR03_2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛВА 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Подобряване

Подробно

Folie 1

Folie 1 Енергиен и CO 2 баланс на различните процеси за третиране на отпадъците Волфганг Мюлер Universität Innsbruck Institut für Infrastruktur Arbeitsbereich Umwelttechnik Professur Abfallbehandlung und Ressourcenmanagement

Подробно

Приложение Н19А

Приложение Н19А Приложение Н24А КОНКУРС ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ-2018, НАУЧНА ОБЛАСТ НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА Резултати от оценяването на проектните предложения Вх. Заглавие на проекта Ръководител Заявена

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна област или

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна област или Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Биологически науки Входящ на

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства 2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства 2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет:

Подробно

Лична справка за приносите на доц.д-р Запрянка Николаева Шиндарска, ФВМ, ЛТУ-София кандидат за заемане на академична длъжност професор в професионално

Лична справка за приносите на доц.д-р Запрянка Николаева Шиндарска, ФВМ, ЛТУ-София кандидат за заемане на академична длъжност професор в професионално Лична справка за приносите на доц.д-р Запрянка Николаева Шиндарска, ФВМ, ЛТУ-София кандидат за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаменталнинаучни изследвания 2018 г. Основна научна област или

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаменталнинаучни изследвания 2018 г. Основна научна област или Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаменталнинаучни изследвания 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Обществени науки Входящ на проект:

Подробно

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17 П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17.06.2019 г. (понеделник) Място на провеждане: Стопанството

Подробно

Курс Семестър Аудиторна заетост Извън аудиторна заетост Седмична заетост Курс Семестър Аудиторна заетост Извън аудиторна заетост Седмична заетост Кред

Курс Семестър Аудиторна заетост Извън аудиторна заетост Седмична заетост Курс Семестър Аудиторна заетост Извън аудиторна заетост Седмична заетост Кред Курс Извън аудиторна Курс Извън аудиторна ЗА СТУДЕНТИ ОТ ОКС БАКАЛАВЪР ОТ ДРУГА СПЕЦИАЛНОСТ И СТУДЕНТИ ОТ ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ОТ СЪЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛВА 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Културно-историческо

Подробно

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ННП “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВО

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ННП “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВО Работна среща Компонент 1 Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи 08 май 2019г. Селскостопанска академия Цели на ННП Целите на ННП са пряко свързани с водещи направления в приоритет

Подробно

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation Heritage Story Telling – Quality Interpretation – HeriQ project № 2013 – 1 – BG1 – LEO

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation Heritage Story Telling – Quality Interpretation – HeriQ project № 2013 – 1 – BG1 – LEO МОДУЛ 4 АГРОТЕХНИКА ПОДБОР НА ОБРАЗЦИ И АГРОТЕХНИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДНОЗЪРНЕСТ ЛИМЕЦ (Tr.monococcum L.) Проект EINKORN ANCIENT INOVATION II 2014 1 BG01 KA202 001570 Селскостопанска

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Kонкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства 2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Kонкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства 2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Kонкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет:

Подробно

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС ЗА ПЕРИОДА 11.02.-02.06. НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА ИД з.118 ФЛГ приложна математика 1а гр.(з.118 ОРГАНИЧНА ХИМИЯ СПОРТ систематика на растенията

Подробно

I

I ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 6.0 АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕНИЕ: 6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОБИЗНЕС ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието,  младежта и науката Оперативна програма  “Развитие на човешките ЛЯТНА ШКОЛА 2013 СРАВНЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ВЪГЛЕРОД ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗРАХОДВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ С ТЕЗИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. АНАЛИЗ НА ПРАВИЛАТА НА ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАРИ Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните

Подробно

ВИДОВЕ МИКРОРЪЗПРЪСКВАЧИ Микро-напояването ( дъждуването с микро -разпръсквачи ) може да се извършва с много видове и разнообразна гама продукти, коит

ВИДОВЕ МИКРОРЪЗПРЪСКВАЧИ Микро-напояването ( дъждуването с микро -разпръсквачи ) може да се извършва с много видове и разнообразна гама продукти, коит ВИДОВЕ МИКРОРЪЗПРЪСКВАЧИ Микро-напояването ( дъждуването с микро -разпръсквачи ) може да се извършва с много видове и разнообразна гама продукти, които се адаптират за всяка култура и всички климатични

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна област или

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна област или Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Входящ на проект: Заглавие на

Подробно

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 16 40 Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 GT Chemicals U.S.A Продуктова технология LEDRA LTD AGROCHEMICALS ТАНГРА БЪЛГАРИЯ Блу Стар са кристални водоразтворими торове с аминокиселини и витамини, произведени по американска технология, разработени

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

разпис. за уч. занятия ЕООС-17-18г-зима

разпис. за уч. занятия ЕООС-17-18г-зима Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БООС и БУПР БУПР І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 Обща и неорганична химия лаб. упр.- 406 зала ас. д-р К.Тодорова

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОП

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОП П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОПЛОДНИ (МАЛИНИ) И ДРУГИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 28.02.2017 година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Комисия за признаване на дисциплини от

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

ДИПЛОМАНТИ

ДИПЛОМАНТИ 2000-2004 Магистри Агрономство, РЗ и ССКР 2004 Георги Асенов Лардев Ф 50172, специалност Агрономство, магистър Тема: Изпитване на хибриди царевица на фирма ПИОНЕР, в района на Софийско поле Николай Стефанов

Подробно

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ 07154 Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- Начин на трайно Трайно Остатъч- Вид Име на собственик

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

П р о г р а м а на спец

П р о г р а м а    на  спец Физически факултет С Е Д М И Ч Е Н Р А З П И С Магистърски програми: Безжични Мрежи и Устройства (), Аерокосмическо инженерство и комуникации (), Квантова електроника и лазерна техника (), Теоретична и

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т    “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И Утвърждавам,... (подпис) УЧЕБЕН ПЛАН Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО Специалност: Модул Учител по химия и

Подробно