С Т А Т У Т НА НАГРАДАТА НА СБМТД КРИСТАЛНО ОГЪРЛИЕ Специалната награда за цялостно творчество на СБМТД Кристално огърлие представлява кристален знак

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т А Т У Т НА НАГРАДАТА НА СБМТД КРИСТАЛНО ОГЪРЛИЕ Специалната награда за цялостно творчество на СБМТД Кристално огърлие представлява кристален знак"

Препис

1 С Т А Т У Т НА НАГРАДАТА НА СБМТД КРИСТАЛНО ОГЪРЛИЕ Специалната награда за цялостно творчество на СБМТД Кристално огърлие представлява кристален знак с логото на СБМТД в средата, прикрепен за лента с българския национален трибагреник. Наградата е учредена съгласно решение на Председателството на СБМТД от 22 март 2013 г., като художественият проект на наградата и нейният статут са утвърдени с решение на Управителният съвет на СБМТД от 1 юни 2013 г. Решение за промяна в Статута на наградата Кристално огърлие е взето на заседание на Председателството на СБМТД, проведено на 18 октомври 2017 г. 1. Наградата на СБМТД Кристално огърлие се присъжда като специална награда на СБМТД за цялостно творчество и принос в развитието на изкуството и културата на българско или чуждестранно физическо или юридическо лице (или колектив), както и на лица, оказали обществено значима подкрепа на българската музикална и танцова култура: - за колективи при юбилеи и годишнини; - индивидуално възраст над 40 години за балетистите и над 50 години за всички останали. 2. Предложения и препоръки за присъждане на Наградата могат да се отправят до Председателството на СБМТД поне един месец преди събитието, на което ще се връчи тя. Предложения и препоръки могат да се правят от: съюзни организации и членове на СБМТД, физически или юридически лица, както и от синдикална, творческа, обществена, правителствена или неправителствена организация или културен институт, образователно звено, учебен център, отнасящи се за лица или колектив с принос в развитието на музикалната и танцова култура на България, като се съпровождат със съответните аргументи и доказателства. Право да правят предложения за присъждане на наградата на СБМТД Кристално огърлие имат председателят и заместник-председателите на СБМТД. 3. Условия и критерии за номиниране: 3.1. Предложение за специалната награда за цялостно творчество на СБМТД Кристално огърлие се прави в писмен вид и се придружава от следните аргументи и документи: 1) мотиви за номинацията в обем до 2 (две) машинописни страници (до 3600 знака);

2 2) документи, аргументиращи мотивите за номинацията (аудио и/или видео материал с високо качество и резолюция или друг доказателствен материал на хартиен носител); 3) кратка творческа биография на номинирания индивидуален творец или колектив (описание на творческите и професионални постижения и опит). Устните предложения се оформят в писмен вид, съгласно Статута на съответната награда, в срок до една седмица след отправянето им. Предложения и препоръки за присъждане на Наградата не могат да правят самите кандидати (творци или творчески колективи) Номинираните трябва да отговарят на минимум 3 (три) от посочените критерии за номиниране: - получени международни награди и отличия; - получени национални награди и отличия; - отзвук от творческата и професионалната дейност в сферата на българското музикално и танцово изкуство; - отзвук от творческата и професионалната дейност в медиите; - представяне пред публика; - публикации в печатни издания; - съхраняване на културната идентичност. 4. Комисия за присъждане на наградата: 4.1. Наградата се обсъжда и гласува от Председателството на СБМТД Предложенията се разглеждат на заседание на Председателството Решение се взема с обикновено мнозинство При номиниране на член на Председателството или негов родственик по права или съребрена линия, същият няма право да участва в разискванията и не може да гласува Предложения и препоръки за присъждане на Наградата не могат да правят самите кандидати (творци или творчески колективи). 5. Връчване на наградата: Ритуалът по връчване на наградата съвпада с тържествена церемония, концерт, празник или честване. Наградата се връчва от член

3 на Председателството на СБМТД или от упълномощено от Председателството лице. 6. Наградата е придружена от грамота по специален образец. 7. Наградата се присъжда на творец или творчески колектив само веднъж. 8. Наградата може да се присъжда и посмъртно. 9. Имената на наградените се вписват в архивните документи на СБМТД и в регистър, който е обществено достъпен. Приет на г. СТАТУТ НА НАГРАДАТА ЛИРА НА СБМТД Наградата Лира на СБМТД е морална индивидуална или колективна. Наградата е в три степени бронзова, сребърна и златна. Наградите Лира със своите 3 (три) степени могат да се присъждат повече от веднъж. 1. Наградата Лира представлява плакет с грамота и се присъжда за големи заслуги в областта на българската музикална и танцова култура, както и по повод на годишнини. 2. Наградата Лира се присъжда за високи художественотворчески постижения (индивидуални или колективни): 2.1. Бронзова лира може да се връчва на творец/творчески колективи с до 15 години творческа дейност/трудов стаж в областта на музикално-сценичните изкуства, на обучението и образованието в областта на музикално-сценичните изкуства и култура; 2.2. Сребърна лира може да се връчва на творци/творчески колективи с до 25 години творческа дейност/трудов стаж в областта на музикално-сценичните изкуства, на обучението и образованието в областта на музикално-сценичните изкуства и култура; 2.3. Златна лира може да се връчва на творци/творчески колективи с над 25 години творческа дейност/трудов стаж в областта на музикално-сценичните изкуства, на обучението и образованието в областта на музикално-сценичните изкуства и култура.

4 По изключение могат да се прескачат степени с решение на Ръководството на СБМТД, предвид заслугите и постиженията на даден творец/колектив. 3. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА ПО ПРИСЪЖДАНЕТО: 3.1. Предложения за присъждане на наградата могат да правят: - съюзните организации на СБМТД; - национални и регионални ведомства; - обществени организации; - административни ръководства на музикални институти; - музикални и танцови дейци; - ръководството на СБМТД В случаите, когато предложенията не са инициирани от съюзни организации на СБМТД, те могат да се правят директно към Председателството на СБМТД в указаните срокове Председателството на СБМТД не разглежда предложения за награда Лира, които не са в писмен вид, не са постъпили в указания срок, не отговарят на посочените в Статута условия и критерии и не съдържат необходимите аргументи и документи Условия и критерии: Представяне в писмен вид на предложението за награда Лира, придружена от следните аргументи и документи: 1) мотиви обосновка на предложението в обем до 2 (две) машинописни страници (до 3600 знака); 2) документи, аргументиращи мотивите на предложението (аудиои/или видеоматериал с високо качество и резолюция или друг доказателствен материал на хартиен носител); 3) кратка творческа биография на предложения за награда Лира творец или колектив (описание на творческите и професионалните постижения и опит) Устните предложения се оформят в писмен вид, съгласно Статута на съответната награда, в срок до 1 (една) седмица след отправянето им. 4. Наградите се обсъждат и гласуват от Председателството на СБМТД Предложенията се разглеждат на заседание на Председателството Решение се взема с обикновено мнозинство.

5 4.3. При номиниране на член на Председателството или негов родственик по златна или съребрена линия, същият няма право да участва в разискванията и не може да гласува по въпроса. 5. Предложения и препоръки за присъждане на Наградата не могат да правят самите кандидати (творци или творчески колективи). 6. Наградата може да се присъжда и на български или чуждестранни граждани (които не са членове на Съюза) за значим принос към българската музикална и танцова култура по предложение и с решение на Председателството на СБМТД. 7. Ритуалът по връчване на наградата съвпада с тържествена церемония, концерт, празник или честване. Наградата се връчва от член на Председателството на СБМТД или от упълномощено от Председателството лице. 8. Наградата Лира може да се присъжда и посмъртно. 9. Присъждането и връчването на наградата става по повод 24 май Ден на българската просвета и култура и славянската писменост, 1 октомври Международен ден на музиката, 1 ноември Ден на народните будители, както и по други тържествени поводи и случаи. 10. Имената на наградените с Лира (бронзова, сребърна, златна) се вписват в архивните документи на СБМТД и в регистър, който е обществено достъпен. Приет на г. ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА СБМТД Почетната значка на СБМТД е морална индивидуална или колективна награда, която се присъжда еднократно. Тя представлява бронзова, сребърна или златна значка с грамота. Присъжда се за активна обществена и синдикална дейност. Почетната значка на СБМТД се присъжда независимо от членството в СБМТД. Условията и процедурата за присъждане на Почетна значка на СБМТД са идентични с тези за наградата Лира. Присъждането и връчването на наградата става по повод 24 май Ден на българската просвета и култура и славянската писменост, 1 октомври Международен ден на музиката, 1 ноември Ден на народните будители, както и по други тържествени поводи.

6 Наградата Почетна значка на СБМТД не може да се присъжда посмъртно. Имената на наградените се вписват в архивните документи на СБМТД и в регистър, който е обществено достъпен. Приет на г. ГРАМОТА НА СБМТД Съюзът на българските музикални и танцови дейци връчва Грамоти с еднакъв графичен дизайн и текст на изявени учители, преподаватели и ръководители, както и на деца и ученици за високи художественотворчески постижения в областта на музикалното и танцово изкуство. Имената на наградените се вписват в архивните документи на СБМТД и в регистър, който е обществено достъпен. Приет на г.

t. 3

t. 3 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Стоян Русев- председател на ПК по Култура, културноисторическо наследство, интеграционна политика и вероизповедания ОТНОСНО: Приемане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА гр.силистра, ул. С.Велики 16 086/820655, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съ

Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съ Статут на годишната награда за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съвременно произведение на изкуството Съживено наследство

Подробно

Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Биб

Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Биб Областна администрация Смолян Регионална библиотека Николай Вранчев в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря ОБЯВЯВАТ КОНКУРС за Библиотека на годината и Библиотекар на годината конкурсът

Подробно

И Н Ф О Р М А Ц И Я

И Н Ф О Р М А Ц И Я И Н Ф О Р М А Ц И Я За значими културни събития и изяви, културни събития с международно участие, културни прояви с национално значение, културни събития с регионално и местно значение, чествания на кръгли

Подробно

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/

Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/ НАРЕДБА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Настоящата Наредба е съобразена с разпоредбите на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени

Подробно

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи Приложение към Решение 402, взето с протокол 48 от 23.07.2019 г. на ОбС - Кричим Отчет за дейността на Общински младежки дом град Кричим за учебната 2018/2019 година През учебната 2018/2019 година Общински

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

Девети международен конкурс за изкуства „Радост на брега”

Девети международен конкурс за изкуства „Радост на брега” От 12-14 юни в град Созопол и 19-21 юни в град Ахелой община Поморие ще се проведе за Девети пореден път Международния конкурс Радост на брега. В град Созопол от 12-14 юни ще се състезават близо 1052 български

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Протокол 27 от заседание на Вeликотърновския общински съвет год П Р О Т О К О Л 27 от двадесет и седмото заседание на Великотърновския общи

Протокол 27 от заседание на Вeликотърновския общински съвет год П Р О Т О К О Л 27 от двадесет и седмото заседание на Великотърновския общи П Р О Т О К О Л 27 от двадесет и седмото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 22.05.2017 г. от 17.00 часа в залата на община Велико Търново. Присъстват 37 общински съветници. Г-н

Подробно

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К

Подробно

1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни

1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни 1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни сдружения, които

Подробно

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г.

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. 950 12.1.2018 Посрещане на Старата нова година Общинска

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

П Р О Т О К О Л 5 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе тържествено заседание във връзка с предс

П Р О Т О К О Л 5 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе тържествено заседание във връзка с предс П Р О Т О К О Л 5 от 22.05.2014 година Днес 22.05.2014 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе тържествено заседание във връзка с предстоящия празник на славянската писменост и българската

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

079201

079201 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2007 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата 20.01.2017 Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУАРИ Място на провеждане План / сума 2017 г. 850 Общинска

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

БНАЕМПК ЧЕСТВА 20 ГОДИНИ! На 28 юни 2019 г., в бална зала Север на хотел Империал, гр. Пловдив Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмер

БНАЕМПК ЧЕСТВА 20 ГОДИНИ! На 28 юни 2019 г., в бална зала Север на хотел Империал, гр. Пловдив Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмер БНАЕМПК ЧЕСТВА 20 ГОДИНИ! На 28 юни 2019 г., в бална зала Север на хотел Империал, гр. Пловдив Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) отбеляза с коктейл навършването

Подробно

ДО

ДО ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 2019 г. ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И

Подробно

<4D F736F F D20CAF3EBF2F3F0E5ED20E0F4E8F820ECE0E >

<4D F736F F D20CAF3EBF2F3F0E5ED20E0F4E8F820ECE0E > ДИРЕКЦИЯ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА 2019 02.05 31.05.2019 г.- І-ви етаж, Регионална библиотека Буквата ми проговори изложба на ученически рисунки от Езикова гимназия Пейо Яворов,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно