СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) , Утвъ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) , Утвъ"

Препис

1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) , Утвърдена със заповед РД / г. на директора на СУ Аргира Жечкова ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ на Средно училище Аргира Жечкова град Сливен 2018/2019 учебна година Решение на ПС от г., протокол 16 1

2 І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА СУ Аргира Жечкова е училище с дългогодишна история и традиции в обучението на ученици. В него се обучават ученици от различни етноси-роми, турци, българи, българо-мохамедани. Общия брой на учениците през година -170 ученици. Педагогически персонал - 20 учители, непедагогически - 4 души. Училището разполага с много добра материално техническа база, квалифицирани кадри доказали своя професионализъм през годините, участвайки в различни европейски проекти и национални програми. Основен проблем в обучението се явява езиковата бариера, недоброто владеене на български език нередовното посещение на учебните занятия по различни причини. Трудната адаптация в училищна среда, слаба мотивация за учене, социални проблеми и др. За преодоляването на възникналите проблеми в определен етап училището води гъвкава политика с цел да се разгърне личния потенциал на всеки ученик съобразно неговите нужди и потребности и интереси. Предвидени са дейности за разнообразяване методите похвати, средства на работа, традиционни и иновационни. Обогатяване инструментариума на работа с учениците, стимулиране, поощрение и оценка на напредъка на ученика във възпитателно-образователния процес. Участие на ученици в училищни и извънучилищни дейности за преодоляване риска от отпадане от училище. Отпаднали ученици за изминалата година : 16 Рискове: Преждевременното напускане на училище води до нарастване на рисковете от социално изключване, застрашава сигурността и стабилността на рефлексията на ученика за ефективна ресоциализация. При изготвянето на програмата се отчитат: 1.Ролята на цялата система от участници и взаимоотношенията помежду им, като се признава ролята на всяка от заинтересованите страни. 2.Сътрудничество в образователните институции за насърчаване на позитивната училищна култура, работата в екип в рамките на училищната общност. 3.Координираните мерки на всички нива. 4.Проследяване на напредъка на ниво училище. Настоящата Програма конкретизира изброените стратегическите и нормативни документи в три основни направления: 1.Превенция на преждевременното напускане на училище чрез: 1.1.Анализ на причините, водещи до отпадане от училище и напускане на образователната система; 1.2.Идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на училище с оглед ограничаване на последиците от тях; 1.3.Плануване на политики и мерки за преодоляване на рисковите фактори от отпадане. 2.Интервенция срещу преждевременното напускане на училище чрез: 2.1. Повишаване ангажираността на учениците 2.2.Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество 2.3.Кариерно ориентиране и консултиране 2

3 2.4.Стимулиране на дейностите водещи до повишаване на успеха и подобряване на дисциплината 3.Политики за компенсиране на ефекта от преждевременното напускане на училище 3.1.Участие на преждевременно напусналите училище в курсове за ограмотяване 3.2.Популяризиране на възможностите за учене в училище, ползване на училищна библиотеката 3.3.Създаване на възможности за самостоятелно учене с цел признаване на резултати ІІ. ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ: Причините за преждевременното напускане на училище могат да бъдат класифицирани в няколко основни категории: ІІІ. Мерки 1.Икономически 2.Социални 3.Образователни 4.Етнокултурни 5.Институционални 6.Свързани със здравен статус 7.Влияние на субкултурната среда в затворническата общност 1.Мерки за недопускане на фиктивно записване на ученици от всички форми на обучение отговорници: директор, кл. ръководители 2. Проучване и анализиране на основните причини за отсъствията на учениците и риска от преждевременно напускане на училище отговорници: кл. ръководители 3. Прилагане на механизъм за идентификация на учениците в риск от отпадане отговорници: кл. ръководители; гл. учител 4. Разработване и прилагане на мерки за намаляване на отсъствията на учениците изготвяне на индивидуална корекционна програма отговорници: кл. ръководители 5. Мерки за подкрепа на учениците в риск от напускане чрез различни форми на ученическо самоуправление отговорници: общоучилищен съвет 6. Мерки за подкрепа на учениците в риск с участието на ИСДВР отговорници: кл. ръководители и ИСДВР 7. Прилагане на механизъм за контрол на редовното и точното отразяване/нанасяне на отсъствията на учениците в училищната документация отговорници: директор, кл. ръководители Дейности Дейност 1. Мерки за недопускане на фиктивно записване на ученици от всички форми на обучение: 3

4 - Своевременно информиране за статута на ученици чрез поддържане на връзка с ИСДВР - Своевременно попълване на регистъра в информационната система Админ-RS отразяване процесите на записване, преместване, преминаване в друга форма на обучение и напускане на образователната система - Ежемесечно актуализиране на базата данни за броя на учениците и представяне в РУО - Дейност 2. Проучване и анализиране на основните причини за отсъствията на учениците и риска от преждевременно напускане на училище - Идентифициране на ученици в риск от отпадане (класен ръководител, гл. учител) - Ролята на класния ръководител (индивидуална работа с ученици в риск, разработване на индивидуална корекционна програма) - Осигуряване на възможности за индивидуална изява на учениците - Общоучилищен съвет Дейност 3. Механизъм за идентификация на учениците в риск от отпадане - Класните ръководители в началото на учебната година, след проучване, изготвят индивидуална оценка за всеки ученик в риск. Резултатите от оценката на ситуацията на учениците под формата на доклад се предават на директора. срок: (30 октомври) отговорници: кл. ръководител - Създаване на регистър за ученици в риск срок: отговорници: кл. ръководители - Формиране на екипи според идентифицираните потребности на ученици в риск да отпаднат от училище: за ученици в риск да отпаднат от училище поради трудности в ученето отговорници: кл. ръководители, учители, ИСДВР за ученици в риск да отпаднат от училище поради поведенчески проблеми отговорници: кл. ръководители, ИСДВР Дейност 4. Разработване и прилагане на мерки за намаляване на отсъствията на учениците 4.1. Планиране на работата с ИСДВР Алтернативи на традиционната родителска среща Разпределението на отговорности и ангажименти 4.2. Превръщането на училището в територия, на която всеки ученик има възможност за изява Създаване на клубни форми на работа по интереси; кръжоци (според желанията на учениците), Организиране на различни конкурси и училищни инициативи Участие в общински и областни състезания Подобряване на системата за провеждане на консултации Възможност за чести срещи с представители на различни институции, външни на училището Оторизиране на индивидуални отговорности 4.3. Превенция на отсъствията от училище и напускане на системата 4

5 Индивидуална работа от страна на учители, класни ръководители, заместникдиректор, директор, психолог със застрашените от отпадане ученици Засилване обучението по гражданско и здравно образование чрез беседи, срещи и интерактивни дейности Активизиране на Общоучилищния съвет чрез включване на повече ученици в проекти на училището Стриктно отбелязване на отсъстващите ученици и системни текущи проверки от страна на ръководството на училището Своевременно информиране на ИСДВР за отсъствията и успеха на учениците Съвместни дейности с училищното настоятелство за преодоляване на проблема с отпадане на ученици от училище Популяризиране на добрите постижения на учениците на училищни празници и извънкласни мероприятия Организиране на извънучилищни дейности и извънкласни клубове по интереси Дейност 5. Мерки за подкрепа на учениците в риск от напускане чрез различни форми на ученическо самоуправление. В СУ Аргира Жечкова функционира Общоучилищен съвет, който се основава на принципа на самоуправлението. Самоуправлението в училище: - както в защита на правата и личността на ученика, така и за спазване на неговите задължения - с цел осъществяване на връзка между Общоучилищния съвет и ръководството - за равноправно участие на ученици и учители при решаването на проблеми - за спазването на етиката между ученици и учители - се основава на прозрачност в работата на ученическия съвет. Обект на дейността на ученическия съвет са: - учебно-възпитателният процес - организиране и активизиране на живота на учениците в училище - познаване и спазване на правата и задълженията на учениците - опазване на училищното имущество. Основни задачи са: - С цялостната учебно-възпитателна работа да се съдейства за придобиване на интелектуални умения, социална култура и гражданска ангажираност, необходими за пълноценен живот на учениците в постоянно променящите се обществени отношения. - Да се създадат предпоставки за личностна мотивация и ангажираност на учениците за съзнателно и активно участие в учебно-възпитателния процес, в училищните и извънучилищните дейности и мероприятия. - Да се работи целенасочено за формиране у учениците на гражданско съзнание и социално поведение. - Да се създадат подходящи условия и предпоставки за прилагане и развитие на различни форми на ученическо самоуправление и самоконтрол чрез училищния общоучилищен съвет, ученическите съвети по класове и формираните във връзка с изпълнение на конкретни дейности комисии. 5

6 Мерки Събиране и сглобяване на материали за Коледа, Св. Валентин и Осми март Оформяне на кът във фоайето на училището и изготвяне на коледна украса на училището Коледна дарителска акция Изработване на мартенички Участие в дейности на общоучилищния съвет, клубове, училищна библиотека Дейност 8. Механизъм за контрол на редовното и точното отразяване/нанасяне на отсъствията на учениците в училищната документация. Цел: Настоящият механизъм е разработен с цел превенция на отсъствията на учениците. Задача: Осъществяване на контрол за редовното и точното нанасяне/отразяване на отсъствията на учениците в училищната документация. Отговорници: класен ръководител, учител, директор Дейности, разпределени, както следва: Учител - В началото на учебния час отразява в дневника на класа номерата на закъснелите и отсъстващите ученици. - Ефективно провеждане на консултации по учебни предмети и допълнителни занимания с ученици. - Своевременно информира класните ръководители за наличие на ученици с допуснати голям брой извинени и неизвинени отсъствия по съответния учебен предмет. Класен ръководител - Нанася стриктно броя извинени и неизвинени отсъствия на учениците в дневника на класа и в ученическата книжка. - При установяване на голям брой неизвинени отсъствия своевременно информира инспектор социална дейност и възпитателна работа за отсъствията и успеха на учениците. - Ежемесечно отразява общия брой извинени и неизвинени отсъствия на учениците в книга за контрол. - Ежемесечно писмено подава справка за ученици, допуснали над 5 неизвинени отсъствия до директора. - Изготвя докладна записка до директора на училището относно ученици, предложени за налагане на наказание съгласно ЗПУО. 3. Директор - Извършва системни проверки на дневници, бележници и следи за редовното нанасяне на отсъствията на учениците в дневника на класа и в ученическата книжка. - Извършва периодични проверки по време на учебен час относно съответствие между броя на отсъстващите ученици и броя на нанесените отсъствия в дневника на класа. - Извършва ежемесечен контрол върху изпълнението на задълженията на педагогическите екипи за непрекъснат контакт и информиране на ИСДВР за развитието на ученика и отсъствията му. 6

7 Дейност 9. Механизъм за реинтеграция на отпадналите от училището ученици Идентифициране на отпаднали ученици Мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието чрез информационни кампании Работа с отпадналите Дейности за наваксване на пропуснатия учебен материал, вкл. допълнителни занимания, допълнителни часове и др. Допълнителни занимания с учениците, за които българският език не е майчин език Организиране на срещи с ученици с цел разясняване необходимостта от завършена степен на образование Стимулиране чрез материална подкрепа на талантливите ученици 7

8 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ m ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК СРОК 1. Разработване и прилагане на мерки за намаляване на отсъствията на учениците кл. ръководители 2. Идентифициране на ученици в риск от отпадане класен ръководител 3. Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със застрашени от отпадане ученици (в часовете за консултации) учители, класни ръководители 4. Екипна работа на учители по класове учители 5. Стриктно отбелязване на отсъстващите ученици и системни текущи проверки от страна на ръководството на училището 6. Осигуряване на учебници и учебни помагала за: - начален етап, допълнителни учебни пособия - прогимназиален етап, безплатни помагала 7. Срещи и празници на ученици. Организиране участието на учениците в извънучилищни дейности и извънкласни клубове по интереси 12. Своевременно информиране на ИСДВР за отсъствията и успеха на учениците чрез ученическите книжки учители, директор директор учители класни ръководители (ежемесечно) 8. Засилване обучението по гражданско и здравно образование чрез беседи, срещи и интерактивни дейности класни ръководители ежемесечно 9. Регулярно провеждане на родителски срещи директор, класни ръководители по график 10. Популяризиране на добрите постижения на учениците на училищни празници и извънкласни мероприятия 11. Активизиране на общоучилищния съвет чрез включване на повече ученици в проекти на училището директор комисия по разработване и реализиране на проекти по график Настоящата програма е приета на педагогически съвет с решение протокол 16 от г. и е утвърдена от директора на Средно училище Аргира Жечкова със заповед РД / г. 8

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail:

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail: ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс 600911,е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org УТВЪРЖДАВАМ: Румяна Петрова на

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.ДОБРОМИРКА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО,ОБЛАСТ ГАБРОВО Тел.: 06738/2266 Е- mail адрес: ou.dobromirka@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР: Йорданка Георгиева ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Проф. П. Н. Райков гр. ТРЯВНА, ул. «Бойчо Войвода» 1 УТВЪРЖДАВАМ:. ВИОЛЕТА ИВАНОВА Директор на ОУ Проф. П. Н. Райков ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Проф. П. Н. Райков гр. ТРЯВНА, ул. «Бойчо Войвода» 1 УТВЪРЖДАВАМ:. ВИОЛЕТА ИВАНОВА Директор на ОУ Проф. П. Н. Райков ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Проф. П. Н. Райков гр. ТРЯВНА, ул. «Бойчо Войвода» 1 УТВЪРЖДАВАМ:. ВИОЛЕТА ИВАНОВА Директор на ОУ Проф. П. Н. Райков ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна 2017 2018

Подробно

ПК 3100, град Мездра Тел.: 0910/ директор област Враца 0910/ канцелария ул. Георги Димитров 32 Факс: 0910/92325 e mail

ПК 3100, град Мездра Тел.: 0910/ директор област Враца 0910/ канцелария ул. Георги Димитров 32 Факс: 0910/92325 e mail ПК 3100, град Мездра Тел.: 0910/924-58 директор област Враца 0910/923-25 канцелария ул. Георги Димитров 32 Факс: 0910/92325 e mail vazov_school@abv.bg, www.vazov-school.com УТВЪРЖДАВАМ: МАРИЕЛА ГОРАНОВА

Подробно

ОУ ” Христо Смирненски ”- с

ОУ ” Христо Смирненски ”- с ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДУШО ХАДЖИДЕКОВ ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. БОГОМИЛ 32, 633 863; 631 728 ; факс 633 863 ; e-mail : ouhadjidekov@abv.bg УТВЪРДИЛ:. ДИРЕКТОР : Грозденка Николова У Ч И Л И Щ Н А П Р О Г Р А М А З А П

Подробно

Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА Основно училище Георги Кирков гр. Казанлък, обл. Стара Загора П Р О Г Р А М А ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР. КАЗАНЛЪК, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

Подробно

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: ,

36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел /канцелария/; /директор/; факс: , 36 СУ Максим Горки гр. София; ул. Пирински проход 35; тел. 02 858 61 48 /канцелария/; 02 858 61 49 /директор/; факс: 02 858 61 49, e-mail: soy_36@abv.bg, www.36 SOU.com Утвърдил:... /Светла Нотева-директор/

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ; Утвърд

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ;   Утвърд СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: 76-20-81; 76-32-81; e-mail: souaksakovo@abv.bg Утвърдил:.../п/... /М.Петрова/ Училищна програма за превенция

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/08.09.2017 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ,

Подробно

134. СУ Димчо Дебелянов София, ул. Пиротска 78 тел Утвърждавам:.. Директор: Весела Палдъмова ПРОГРАМА З

134. СУ Димчо Дебелянов София, ул. Пиротска 78 тел Утвърждавам:.. Директор: Весела Палдъмова ПРОГРАМА З 134. СУ Димчо Дебелянов София, ул. Пиротска 78 тел. 02 931 06 86 e-mail: mail@hebrewschool-bg.org Утвърждавам:.. Директор: Весела Палдъмова ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище - коригиран

Програма за превенция на ранното напускане на училище - коригиран Утвърждавам: Директор: Димитър Петров УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище 2017/2018 учебна година Приета на заседание на ПС Протокол 14 от 12.09.2017 год. Утвърдена със Заповед

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието гр. Русе Изх. 02- /.2016 г. ДО Г-Н СТЕФКО БУРЖИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ Относно: отчет за резултатите

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - ГРАД БУРГАС УТВЪРЖДАВАМ Петко Георгиев Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - ГРАД БУРГАС УТВЪРЖДАВАМ Петко Георгиев Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - ГРАД БУРГАС УТВЪРЖДАВАМ Петко Георгиев Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Програмата е създадена на основание чл.263, ал.1, т. 8 от Закона

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПТГ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год. 1 Училищната програма за превенция на ранното напускане на ученици

Подробно

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

Подробно

Примерна програма за превенция на ранното напускане на училище

Примерна програма за превенция на ранното напускане на училище ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА СТОЙЧО И КИЦА МАРЧЕВИ ГР. ХАСКОВО УТВЪРЖДАВАМ: (инж. Георги Славов) ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ учебна 2018/ 2019 г. Програмата

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ КИРКОВ град КАЗАНЛЪК, община КАЗАНЛЪК, област СТАРА ЗАГОРА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОУ ГЕОРГИ КИРКОВ ГР.КАЗАНЛЪК 2018/2019

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ; Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/ , ;  Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Ди 143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ гр. София, район Подуяне, ул. Тодорини кукли 9 тел. 02/846-51-67, ;e-mail: ou143@abv.bg Утвърждавам:.. /ЗЗЛД/ Директор на 143.ОУ Г.Бенковски ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Подробно

36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел , УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА З

36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел ,   УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА З 36 Средно училище Максим Горки гр. София ул. Пирински проход 35, тел.02 858 61 48, e-mail : soy_36@abv.bg УТВЪРДИЛ: Светла Нотева -директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018 2019

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно