МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ"

Препис

1 Утвърждавам: проф. д-р Виктор Златков, дм Ректор на МУ-София ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник се издава на основание чл. 57, ал. 2 от ЗВО, чл. 90, ал. 3 от ПУДМУС и чл. 57 от ПУРПНСЗАДМУС и определя реда и начина на атестиране на академичния състав на Медицински университет-софия (МУ- София). Чл. 2. Атестирането се извършва с цел: 1. Да се подобри подбора, квалификацията и развитието на академичния състав, като се акцентира на инициативностга, деловитостта, творческата изява, активностга и лоялността. 2. Да се повиши качеството и ефективността на учебната и научноизследователската работа. Чл. 3. (1) Научно-преподавателският състав се атестира на всеки 3 или 5 години, съответно за нехабилитирани и хабилитирани преподаватели. (2) При подчертано изявена положителна или отрицателна работа по предложение на ръководителя на катедра, директора на основно звено, декана на факултета, с решение на Катедрения съвет, Съвета на основното звено, Факултетния съвет, може да се извърши атестиране и преди изтичане на предвидения в чл. 3, ал.1 срок. (3) Атестирането на академичния състав се извършва в съответното основно звено на МУ-София. (4) Всяко приемащо структурно/основно звено на МУ-София приема вътрешни правила и организира атестирането на своя академичен състав. Правилник за атестиране на академичния състав на МУ-София стр. 1

2 (5) Правилата по ал. 4 се утвърждават от съответния ръководител на основното звено (декан, директор), като в същите могат да се поставят по-високи изисквания, да се разширяват и/или допълват настоящите правила, но не могат да им противоречат. Чл. 4. (1) От атестиране се освобождават лицата, на които предстои пенсиониране в срок от 3 /три/ години. (2) Лицата, които заемат изборни ръководни длъжности - Ректор, Зам.ректор, Декан, Директор на департамент, Директор на филиал, Директор на колеж и Ръководител на катедра се освобождават от атестиране за времето на техния мандат. Чл. 5. Удължава се срокът за атестиране за: 1. Жените в отпуск по бременност и майките с деца на възраст до година с времето, през което са били в отпуск. 2. Лицата, отсъствали от работа поради болест повече от една година в течение на две последователни години с времето, през което са отсъствали. Чл. 6. Членовете на съответната комисия за атестиране не се атестират през време на мандата им. РАЗДЕЛ ІІ ОРГАНИ ПО АТЕСТИРАНЕТО Чл. 7. (1) Атестирането се извършва от комисии по атестиране към всяко основно звено на МУ-София. (2) Членовете на Комисията по атестиране се определят със заповед на съответния ръководител (декан, директор) на основно звено на МУ-София за срок от 4 /четири/ години. (3) В състава на комисията се определят най-малко трима хабилитирани преподаватели, като общият брой на членовете на комисията задължително е нечетен. (4) Членовете на комисията, на свое заседание избират председател и секретар, ако такива не са определени с вътрешните правила по 3, ал. 4 или със заповедта по чл. 7, ал. 2 от настоящите правила. (5) Едно лице може да участва като член в състава на Комисията по атестирането не повече от два последователни мандата. Чл. 8. (1) Заседанията на Комисията по атестирането се считат за редовни, ако присъстват най-малко 1/2 от състава и. (2) Решенията на Комисията по атестиране се вземат с обикновено мнозинство при явно или тайно гласуване за всеки член. (3) При оспорване на решения на Комисия по атестиране, Ректорът на МУ- София със заповед назначава Арбитражна комисия по атестиране, която Правилник за атестиране на академичния състав на МУ-София стр. 2

3 разглежда оспорването и приема мотивирано решение, което изпраща на Ректора за окончателно произнасяне. РАЗДЕЛ III РЕД ЗА АТЕСТИРАНЕ Чл. 9 (1) Комисията по атестация атестира асистенти, главни асистенти, доценти и професори. (2) Атестирането се извършва в срок до два месеца след изтичане на срока от предходното атестиране. Чл. 10. Сроковете за атестиране са: 1. Три години за нехабилитираните лица. 2. Пет години за хабилитираните лица. Чл. 11. От атестиране се освобождават членовете на академичния състав, които: 1. Предстои да се пенсионират в срок от три години. 2. Нямат три години трудов стаж на съответната длъжност от датата на назначаването им. 3. При отсъствие от работа поради болест, бременност и майчинство или друга основателна причина, повече от две години в течение на три последователни календарни години. Чл. 12. Академичният състав се уведомява писмено най-малко десет работни дни преди началото на процедурата. Чл. 13. (1) Комисията по атестация подготвя провеждането на атестирането като: 1. Запознава академичния състав на основното звено с настоящите, вътрешните правила и атестационните карти. 2. Приема и проверява попълнените атестационни карти и списъците към тях като съставя атестационно досие на всеки член на академичния състав на съответното звено на МУ-София. 3. Определя атестационните оценки. Оценките по отделните показатели и крайната оценка се вписват в атестационна карта, която се подписва от членовете на комисията и оценяваното лице. Правилник за атестиране на академичния състав на МУ-София стр. 3

4 (2) Атестационното досие съдържа: 1. Попълнената атестационна карта. 2. Списъци с публикации, цитирания, участия в проекти и международни форуми, съгласно изискванията, посочени в атестационната карта. Чл. 14. (1) Общата крайна атестационна оценка се основава на атестационните точки и има четири степени: 1. Отрицателна 2. Неудовлетворителна 3. Добра 4. Много добра (2) Лицата, отказали да попълнят атестационни карти се поканват повторно, писмено от Председателя на Комисията по атестация да направят това в седемдневен срок. При повторен отказ, лицата получават отрицателна оценка, определена служебно от Комисията по атестация. Чл. 15. При оценка Неудовлетворителна" и Добра" Комисията по атестация дава писмени препоръки за подобряване на работата на атестирания. Чл. 16. (1) Лицето, което не е съгласно с определената атестационна оценка и ако не е определен друг ред в съответните вътрешни правила на основното звено на МУ-София, има право да подаде писмено възражение до ректора на МУ - София, в което посочва мотивите за своето несъгласие. (2)Възраженията по ал. 1 се подават в седемдневен срок от датата, на която лицето е подписало атестационната карта. Възражения подадени след изтичане на посочения срок не се разглеждат по същество. (3)Ректорът на МУ - София се произнася по възражението в десетдневен срок от решението на Арбитражната комисия по атестиране по чл. 8, ал. 3 от настоящите правила. (4) Когато ректорът, въз основа на решението на Арбитражната комисия по атестиране приеме възражението за основателно, се провежда ново атестиране в срок до един месец от неговото решение. Оценката от новото атестиране е окончателна. (5)Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на атестираното лице. Чл. 17. (1) Ректорът на МУ - София може да прекрати с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда трудовото правоотношение с преподавател, получил оценка отрицателна" при атестиране. Правилник за атестиране на академичния състав на МУ-София стр. 4

5 (2)При оценка неудовлетворителна" ректорът на МУ - София може да проведе междинно атестиране през следващата учебна година при спазване на общите правила по настоящия правилник. (3)При две последователни отрицателни оценки при атестиране, членовете на академичния състав се освобождават от длъжност със заповед на Ректора, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1.Настоящият правилник влиза в сила след приемането му от АС. 2.Внасянето на изменения в правилника става по реда на неговото приемане и утвърждаване. 3. Настоящият Правилник е приет на заседание на Академичния съвет на Медицински университет-софия на 19 септември 2017 година с протокол 17 и е изменен и допълнен на заседание на АС на Медицински университет-софия на г. Правилник за атестиране на академичния състав на МУ-София стр. 5

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Утвърдил, Ректор:... (проф. д-р инж. М. Христов) ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ I. Последователност на процедурите за заемане на академична

Подробно

Microsoft Word - Rabotna_instrukcia_Fakultet

Microsoft Word - Rabotna_instrukcia_Fakultet СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО Работ инструкция за академичния състав в основното звено (Факултет) Етапи процеса 1. Получаване предложения от за през учебта годи 2. Приемане

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 3 / 15.10.2018 Днес, 15.10.2018 г., се проведе заседание на Комисия по атестация към ФИФ в състав: Присъстващи: Председател: Доц. д-р Стойка Петрова Пенкова Зам.-декан на ФИФ Членове: 1. Доц.

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе НАРЕДБА 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 39 от протокол 28 от 08.11.2018 г., обн.,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Приета с ПМС 29

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този Правилник урежда

Подробно

Колеж по Мениджмънт, Търговия и Маркетинг - София

Колеж по Мениджмънт, Търговия и Маркетинг - София Колеж по Мениджмънт, Търговия и Маркетинг - София СТАТУТ НА ЦЕНТЪР ПО ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРИ КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - СОФИЯ София 2005 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Центърът

Подробно

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 1

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 1 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 104 Моят свят. Чл. 2. Общественият съвет е орган за

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС по Протокол 48/ 08.11.2012 г.; изм. и доп. с решение

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх. 37-00-7(2)/10.03.2017г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik za prilagane Zakon_n_st_n_zv.rtf

Microsoft Word - Pravilnik za prilagane Zakon_n_st_n_zv.rtf ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за научните степени и научните звания Утвърден с Разпореждане 303 на Бюрото на МС от 29.071972 г., обн., ДВ, бр. 63 от 11.08.1972 г., изм., бр. 13 от 14.02.1984 г., бр.

Подробно

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, 13.08.2014 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т.

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, 26.03.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно