Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева

Размер: px
Започни от страница:

Download "Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева"

Препис

1 Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева - Петрова Петя Брайнова Ралица Димитрова Институт Отворено общество - София Настоящата статия разглежда доверието към неправителствените организации в България на базата на данни от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през април 2018 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез вероятностна двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени Максималната стохастична грешка е ±2,8%. Изследването е осъществено и финансирано от Институт Отворено общество София. Основни резултати: - Един от всеки пет пълнолетни граждани в България () заявява, че има доверие в неправителствените организации (НПО). - Една трета от анкетираните изразяват недоверие към НПО, а друга една трета не могат да преценят дали имат или нямат доверие в тях. - Основните причини анкетираните да имат доверие в неправителствените организации са срещането на положителна информация за тях в медиите и наличието на преки положителни впечатления от дейността им. - Основната причина, която анкетираните изтъкват за недоверието си в неправителствените организации или за неизразяването на мнение по въпроса е липсата на информация за тях. - Най-голямо доверие в неправителствените организации имат младите хора на възраст между 18 и 29 години и тези завършили висше образование. Най-малко доверие в НПО изразяват анкетираните на възраст над 60 години и тези, които имат основно или по-ниско образование.

2 - Анкетираните, които имат доверие в НПО, по-често от средното за страната изразяват съгласие с твърдението, че демокрацията е най-добрата форма за управление на България. 1. Доверие към неправителствените организации, разгледано в контекста на доверието към други организации и институции Един от всеки пет пълнолетни граждани в България () заявява, че има доверие в неправителствените организации (НПО). Почти една трета от българите () нямат доверие в тях и приблизително толкова () не могат да преценят. Хората, които не са дали отговор на този въпрос, са. В каква степен имате доверие на неправителствените организации в България? (общо за страната) 4% 18% Напълно се доверявам По-скоро се доверявам По-скоро НЕ се доверявам Изобщо не се доверявам Не мога да преценя Без отговор Доверието в НПО () е сравнително ниско и е сравнимо с това в правителството (), с няколко пункта е по-голямо от доверието в народното събрание () и е два пъти поголямо от доверието в политическите партии (10%). В същото време делът на хората, изразяващи доверие към НПО е близо два пъти по нисък от този на анкетираните, изразяващи доверие в полицията (44%) или Българската православна църква (52%). От друга страна, заявеното недоверие към неправителствените организации () също е сравнително ниско и е съизмеримо с недоверието в Българската православна църква 2

3 (27%), армията (32%) и Европейския съюз (32%) и е над два пъти по-ниско от недоверието към политическите партии (78%), народното събрание (74%) и правителството (67%). Имате ли доверие на следните организации/институции в България: Българската православна църква Президента Европейския съюз Армията Полицията Болниците в България БНБ Висшите училища в България Медиите в България Банките в България Съда Неправителствените организации Правителството Народното събрание Политическите партии 10% 28% 40% 36% 46% 44% 41% 41% 52% 51% 4 74% 78% 36% 50% 56% 67% 32% 3 32% 5 27% 36% 46% 51% 18% 18% 21% 10% 7% 14% 5% 4% 4% 2% 2% Имам доверие Нямам доверие Разгледано в сравнителен план с останалите организации и институции в страната, по отношение на НПО се наблюдава най-високата степен на колебание, т.е. най-много анкетирани () не знаят дали да се доверят или не на неправителствените организации. За сравнение, само около една десета са тези, които не знаят дали да се доверят или не на политическите партии и държавните институции в страната президент, правителство, народно събрание, съд. 3

4 Имате ли доверие на следните организации или институции в България: (% отговорили "Не мога да преценя") Неправителствените организации Висшите училища в България Армията БНБ Българската православна църква Европейския съюз Банките в България Съда Президента Политическите партии Правителството Медиите в България Народното събрание Полицията Болниците в България 21% 18% 18% 14% 10% 7% 5% 2. Основни причини за доверие в неправителствените организации в България Основните причини гражданите да имат доверие в неправителствените организации са срещането на положителна информация за тях в медиите (4 от изразилите доверие в НПО), наличието на преки положителни впечатления от дейността им (42%), както и тяхната независимост от държавните институции (37%). 1 Около 1 от хората заявяват, че се доверяват на експертите, работещи в неправителствените организации, докато от хората се доверяват на НПО, защото смятат, че се финансират от чужбина. 1 На този въпрос е позволено да се даде повече от един отговор, затова сумата от процентите надвишава 100. Дяловете са от тези, които са посочили, че имат доверие, а не от всички анкетирани. 4

5 Ако имате доверие в неправителствените организации в България, защо? (дял от посочилите, че имат доверие) Срещам положителна информация за тях в медиите Имам преки положителни впечатления от дейността им 4 42% Независими са от държавните институции 37% Доверявам се на експертите им 1 Финансират се от чужбина 3. Основни причини за недоверие в неправителствените организации в България Основната причина, която гражданите изтъкват за недоверието си в неправителствените организации е липсата на информация за дейността им (47% от изразилите недоверие в НПО) 2. Следващите причини за недоверие, споделяни от двойно и тройно по-малък брой анкетирани, са схващането, че НПО в България се финансират от чужбина ( от изразилите недоверие), срещането на негативна информация за неправителствените организации в медиите (), както и преките отрицателни впечатления от дейността им (). Около от хората нямат доверие на неправителствените организации, защото считат че те зависят от държавните институции, а 11% заявяват, че нямат доверие на експертите, които работят в тях. 2 На този въпрос е позволено да се даде повече от един отговор, затова сумата от процентите надвишава 100. Дяловете са от тези, които са посочили, че нямат доверие, а не от всички анкетирани. 5

6 Ако нямате доверие в НПО в България, защо? (дял от посочилите, че нямат доверие) Нямам никаква информация за дейността им 47% Финансират се от чужбина Срещам негативна информация в медиите за тях Имам преки отрицателни впечатления от дейността им Зависими са от държавните институции Не се доверявам на експертите им 11% 4. Основни причини за липса на мнение за работата на неправителствените организации в България Основните причина за това гражданите да не могат да преценят дали имат доверие на неправителствените организации са липсата на информация за дейността им (5 от посочилите, че не могат да преценят) 3, липсата на интерес към дейността им (34%), както и липсата на преки впечатления от дейността им (20%). С други думи, хората не знаят дали да се доверят на неправителствените организации, защото нямат достатъчно информация за тяхната дейност. В допълнение, всеки десети от анкетираните изтъква като причина за колебанието си това, че не знае от кого се финансират организациите и от кого са зависими те. Само 6% заявяват, че причината за невъзможността да изразят мнение по въпроса се дължи на това, че срещат противоречива информация за НПО в медиите. 3 На този въпрос е позволено да се даде повече от един отговор, затова сумата от процентите надвишава 100. Дяловете са от тези, които са посочили, че не могат да преценят, а не от всички анкетирани. 6

7 Ако не можете да прецените дали имате доверие в НПО в България, защо? (дял от посочилите, че не могат да преценят) Нямам информация за дейността им 5 Не се интересувам от дейността им 34% Нямам преки впечатления от дейността им 20% Не знам от кого се финансират Не знам от кого са зависими Срещам противоречива информация за тях в медиите Имам доверие на някои, но нямам доверие на други 6% 11% 10% Може да се обобщи, че неправителствените организации остават сравнително непознати за големи групи от обществото, което е източник на недоверие към дейността им и/или за липса на мнение по въпроса. 5. Демография на наличието и липсата на доверие към неправителствените организации Разлики в доверието в неправителствените организации по възрастови групи Най-голямо доверие в неправителствените организации имат младите хора на възраст между 18 и 29 години. Цели 37% от тях се доверяват на неправителствените организации, което е приблизително повече от средното равнище за страната (). Това е и възрастовата група, в която доверието към НПО надхвърля недоверието. Най-скептични към НПО са хората на възраст над 60 години, от които само се доверяват на неправителствените организации. Всеки трети от хората над 60 годишна възраст (36%), споделя, че не може да прецени дали има доверие на неправителствените организации в България. Най-малък е делът на колебаещите се сред най-младите - едва всеки пети от тях (21%) няма конкретно мнение по този въпрос. Няма съществени разлики в процентите на доверие и недоверие към неправителствените организации при хората на възраст между 30 и 59 години спрямо 7

8 средните стойности за страната. Може да се обобщи, че от хората на средна възраст, между 30 и 59 години, на НПО се доверяват около 25%, не се доверяват около, а всеки трети споделя, че не може да прецени. Имате ли доверие на неправителствените организации в България? (дял от хората в съответната група според възрастовата група) За страната г. 37% 26% 21% г. 26% 14% г. 25% 34% 11% 60+ г. 31% 36% 1 Имам доверие Нямам доверие Не мога да преценя Без отговор Разлики в доверието към неправителствените организации по образование Най-голямо доверие в неправителствените организации имат хората завършили висше образование, като разликите в тяхната степен на доверие се отличава значително, както от тази, при групите с по-ниско образование, така и от средната стойност за страната. Поточно, при доверие за страната от около, доверяващите се на НПО сред хората, завършили висше образование, са около 34%. 8

9 Имате ли доверие на неправителствените организации в България? (дял от хората в съответната група според според степента на образование) За страната Висше и полувисше 34% 2 27% 10% Средно 1 34% 14% Основно 11% 25% 40% 2 Начално и пониско 10% 2 27% Имам доверие Нямам доверие Не мога да преценя Без отговор С най-малко доверие неправителствените организации се ползват сред хората, завършили основно и начално образование сред тях едва всеки десети заявява, че има доверие в НПО, което е 2 пъти по-малко от този дял общо за страната. При хората с най-ниско образование, делът на онези, които не могат да преценят или не дават отговор на въпроса, достига около 60%. Сред хората, завършили средно образование, които са и мнозинство от пълнолетното население на страната (5), около една пета (1) споделят, че имат доверие, една трета () че нямат и също една трета (34%), че не могат да преценят, което до голяма степен съвпада със средните стойности за страната. Разлики в доверието към неправителствените организации по социален статус Най-голямо доверие в неправителствените организации имат работещите хора от тези, които работят активно 26% заявяват, че имат доверие на НПО, следвани от работещите пенсионери, от които около 2 се доверяват в неправителствените организации. Основната разлика в мнението на тези две групи работещи по отношение на доверието им в НПО е, че при работещите пенсионери е най-голям делът и на тези, които нямат доверие (42%), докато при работещите в трудоспособна възраст, съответният дял е, колкото е делът на хората, изразили недоверие към НПО средно за страната (). Неправителствените организации се ползват с най-малко доверие сред безработните и неработещите пенсионери. Едва около 17% от безработните имат доверие на НПО, докато при неработещите пенсионери доверието спада до 12%. Безработните имат най-малко доверие, но изразяват и най-малко недоверие в неправителствените организации (24%), 9

10 като мнозинството от тях (почти 60%) не изказват конкретно мнение по темата - 42% споделят, че не могат да преценят, а 17% не дават отговор на въпроса. Другата група, сред която нямащите конкретно мнение за НПО са мнозинство, е групата на неработещите пенсионери 37% от тях изказват колебание, а цели 21% не дават никакъв отговор на въпроса за доверието. Имате ли доверие неправителствените организации в България? (дял от хората в съответната група според социалния статус) За страната Работещ 26% Безработен 17% 24% 42% 17% Работещ пенсионер 2 42% 2 Неработещ пенсионер 12% 31% 37% 21% Имам доверие Нямам доверие Не мога да преценя Без отговор Разлики в доверието неправителствените организации по местоживеене Най-много доверие в неправителствените организации имат хората, живеещи в областните градове (27% от жителите на областни градове посочват, че имат доверие в НПО) 4, жителите на София се доближават до средните стойности за страната. В областните градове доверието е с 5% повече от средното за страната (), докато само от хората, живеещи в селата заявяват, че имат доверие на НПО. 4 Посочените дялове са от хората в съответната група, например жителите на София, на областен град, на друг град и на село. 10

11 За страната Имате ли доверие на неправителствените организации в България? (дял от хората в съответната група според местоживеенето) София 20% 35% 36% Областен град 27% 25% 26% 2 Друг град 2 36% 28% Село 28% 4 Имам доверие Нямам доверие Не мога да преценя Без отговор В столицата и в по-малките градове, делът на заявилите недоверие в НПО е малко повисок от средното за страната (), съответно 35% нямащи доверие към НПО в София и 36% - от живеещите в необластни градове. В областните градове и в селата недоверието е малко под средното за страната, съответно 25% и 28%, като се наблюдава съществена разлика от 10% в степента на недоверие между жителите на столицата и другите областни центрове. Селата са и населените места с най-голям дял на хората, които заявяват, че не могат да преценят дали имат доверие на НПО. Средно в страната, около от хората не могат да преценят дали неправителствените организации заслужават доверието им, докато в селата, този процент нараства до Връзка между доверието в неправителствените организации и отношението към демокрацията Над 60% от хората, които имат доверие в неправителствените организации в България, са съгласни с твърдението, че демокрацията е най-добрата форма за управление на страната, което е със 17% повече от дела на хората, които споделят същото мнение средно за страната (44%). Сред доверяващите се на НПО, 28% мислят, че демокрацията не е най- 11

12 добрата форма на управление за страната. Този процент е с 6 пункта по-малък от недоверието в демокрацията като най-добрата форма на управление общо за страната (34%). Около 11% от хората, които се доверяват на НПО, не могат да преценят дали демокрацията е най-добрата форма на управление за България, което е 2 пъти по-малко от средните стойности по този показател за страната (21%). С други думи, хората, които имат по-голямо доверие в НПО, по-често от останалите изразяват и съгласие с твърдението, че демокрацията е най-добрата форма за управление на страната. Вярвате ли, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за България? (според доверието в НПО) Средно за страната 44% 34% 21% 1% Имам доверие 61% 28% 11% 1% Нямам доверие 44% 41% 1% Не мога да преценя 41% 31% 28% 1% Да Не Не мога да преценя Без отговор При хората, които нямат доверие в неправителствените организации у нас, доверието към демокрацията се различава от това при онези, които имат доверие в НПО, но от друга страна, се доближава до стойностите общо за страната. А именно, 44% от хората, които заявяват, че не се доверяват на НПО в България, смятат, че демокрацията е най-добрата форма на управление на страната, което съвпада със средното за страната. Почти същият дял от недоверчивите към НПО (41%) са на противоположното мнение по отношение на демокрацията, което е със 7 процентни пункта повече от същия дял общо за страната (34%). От скептичните към неправителствените организации, не могат да преценят дали демокрацията е най-добрата форма на управление. От хората, които не могат да преценят дали НПО заслужават доверие, около 41% вярват, че демокрацията е най-добрата форма на управление за България, и с 10% по-малко подкрепят противоположното мнение (31%). Тези дялове са доста близки до съответните стойности общо за страната, а именно 44% и 34%. Сред групата на нямащите категорично мнение по въпроса дали имат доверие към неправителствените организации, има 28%, които не могат да преценят и дали демокрацията е най-добрата форма на управление на държавата, което е със 7 процентни пункта повече от средния дял на отговорилите Не мога да преценя за страната. 12

13 13

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Мнения на българите Изследване на Фондация Конрад Аденауер и Социологическа агенция Алфа Рисърч Нели Динева, Алфа Рисърч www.kas.de Методологическа рамка Целева група на изследването: пълнолетно население

Подробно

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only] ЕВРОБАРОМЕТЪР 74 ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Есен 2010 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД БЪЛГАРИЯ 22.02.2011 Представителство на Европейската Комисия в България Обща информация за изследването Евробарометър

Подробно

Фондация Х&Д Джендър Перспективи Съпоставка на резултатите от допитването в зависимост от това дали участниците в експерименталната група са били стра

Фондация Х&Д Джендър Перспективи Съпоставка на резултатите от допитването в зависимост от това дали участниците в експерименталната група са били стра Фондация Х&Д Джендър Перспективи Съпоставка на резултатите от допитвато в зависимост от това дали участниците в експерименталната група са били страни по дела в районните съдилища или в Окръжен съд Хасково

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗАПОЗНАТОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ С ТЕХНИТЕ ПРАВА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ПРОВЕДЕНО ПО МЕТОДА НА ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНОТО

Подробно

Bul _2

Bul _2 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ НАГЛАСИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ПРОВЕДЕНО ПО МЕТОДА НА ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНОТО ИНТЕРВЮ, В ПЕРИОДА 19

Подробно

Анализ на резултати от проведено пряко допитване на гражданите на област Хасково по теми, касаещи съдебната система и реформата в нея Резултати от про

Анализ на резултати от проведено пряко допитване на гражданите на област Хасково по теми, касаещи съдебната система и реформата в нея Резултати от про Резултати от проведеното допитва по групи експериментална и контролна Всяка от следващите графики показва много по-доро познава на съдебната система от гражданите, които са имали скорошен досег с я, което

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

ОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАГИСТРАТИТЕ

ОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАГИСТРАТИТЕ 2016 ОЦЕНКА И ОЧАКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАГИСТРАТИТЕ Представените в настоящия анализ данни са част от проучване Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България. Проучването

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА (КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА (КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА (КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I - ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: УЧЕБНА ПРАКТИКА

Подробно

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна карта - цели и обхват - 2 стр. II. За анкетната карта

Подробно

Slide 1

Slide 1 Иванка Иванова Институт Отворено общество София 2014 г. Проучване на общественото мнение на ИОО-София Проведено между 16 юни 6 юли 2014 г. Пряко стандартизирано интервю с 1,167 пълнолетни български граждани

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души,

Подробно

Наблюдение на потребителите, април 2019 година

Наблюдение на потребителите, април 2019 година НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, АПРИЛ 219 ГОДИНА През април 219 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с.7 пункта в сравнение с януари, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред

Подробно

ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО СОФИЯ Доклад София, 12 юни 2019 г. ДЕМОКРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА, ВЪРХОВЕНСТВОТО НА

ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО СОФИЯ Доклад София, 12 юни 2019 г. ДЕМОКРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА, ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО СОФИЯ Доклад София, юни 09 г. ДЕМОКРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА, ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО И ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА ПРЕЗ 08 г. От 05 г.

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

1

1 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И СТРАТЕГИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМАКИНСТВА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ПРОВЕДЕНО ПО МЕТОДА НА ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНОТО

Подробно

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 215 ГОДИНА През януари 215 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4.8 пункта спрямо равнището си от октомври 214 г. (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЯНУАРИ 29 ГОДИНА Редовното наблюдение на потребителите, проведено от Националния статистически институт (НСИ) през януари 29 г., отчита, че показателят доверие на потребителите

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

Наблюдение на потребителите, октомври 2018 година

Наблюдение на потребителите, октомври 2018 година НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 218 ГОДИНА През октомври 218 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 3.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на пониженото доверие сред

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 30.06.2017

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ЛАТИНСКИ ЕЗИК 30.06.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

MergedFile

MergedFile Р Е Г И О Н А Л Н О У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О Б Л А Г О Е В Г Р А Д УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РУО - Благоевград АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Подробно

Microsoft PowerPoint - anketno_prouchvane_dekemvri_2008.ppt

Microsoft PowerPoint - anketno_prouchvane_dekemvri_2008.ppt МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ КАНЦЕЛАРИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА АНКЕТНО

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПОЛОВЕТЕ 1 8-28 февруари, 2001 Коментар - Николай Костов Паспорт на изследването

Подробно

Microsoft Word - tendencii_mig. nagl._podpisan.docx

Microsoft Word - tendencii_mig. nagl._podpisan.docx А Н А Л И З на тема ТЕНДЕНЦИИ В МИГРАЦИОННИТЕ НАГЛАСИ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ (разработен по собствена инициатива) София, 2016 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) включи в Плана

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА Дата на провеждане 28-30.06.2016 г. УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА I ВИ КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА БИОХИМИЯ 02.05.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОКТОМВРИ 214 ГОДИНА През октомври 214 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 2.9 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца (фиг. 1 от приложението),

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 429.6 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА V - ТИ КУРС, ОКС МАГИСТЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: КАРДИОЛОГИЯ ПРОФ. Д-Р

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2017 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУ - ПЛЕВЕН СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно