Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc"

Препис

1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Април юни 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение Към 3 юни 29 г. парите в обращение 1 в номинално изражение достигнаха млн. лв. За едногодишен период (спрямо края на юни 28 г.) те са намалели с млн. лв., или с 3.87%, което е с 2.2 пр.п. по-малко от прираста им, отчетен за същия период на 28 г. 9 5 Пари в обращение за периода г млн. лева пари в обращение тренд по седмици от съответните години От началото на 29 г. парите в обращение намаляха с млн. лв. в сравнение с края на 28 г. В процентно изражение намалението е 14.92%, което е с пр.п. поголямо от отчетеното намаление за същия период на 28 г. 1 Банкноти, разменни и възпоменателни монети, емисии след 5 юли 1999 г. С Решение на УС на БНБ 11 от 6.Х.25 г. банкнотите и разменните монети с неизтекъл срок на обмяна, които не са върнати в касите на БНБ, бяха приспаднати от парите в обращение. С цел съпоставимост на данните левовата им стойност е изключена от размера на парите в обращение и за предходни периоди.

2 Спрямо предходното тримесечие на 29 г. парите в обращение за април юни са нараснали с 1.8 млн. лв., като в процентно изражение е отчетен прираст от.14%. Пари в обращение (млн. лв.) 3.VІ ІІІ.29 3.VІ.29 Изменение в % в % ПАРИ В ОБРАЩЕНИЕ общо в т.ч (к.3-к.1)/к.1 (к.3-к.2)/к %.14% Банкноти %.11% Разменни монети % 1.4% Възпоменателни монети % 1.8% В края на юни 29 г. делът на банкнотите в стойността на парите в обращение е 98.8%. През второто тримесечие на настоящата година той е намалял с.3 пр.п. в сравнение с дела им, отчетен към края на първото тримесечие. За едногодишен период спрямо края на второто тримесечие на предходната година, делът на банкнотите от общата стойност на парите в обращение е намалял с.26 пр.п. Към 3 юни 29 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 1.86%. През второто тримесечие той е нараснал с.2 пр.п., а за едногодишен период се е увеличил с.25 пр.п. Стойностният размер на възпоменателните монети в парите в обращение им определя дял от.6%. Средната банкнота в обращение в края на второто тримесечие на 29 г. е лв. В сравнение с края на първото тримесечие тя е намаляла с.8 лв., а за едногодишен период се е увеличила с.74 лв. Стойността на средната монета в обращение в края на второто тримесечие на 29 г. е.14 лв. и остава без промяна от края на юни 27 г. 2

3 От 1 юни 29 г. Българската народна банка пусна в обращение като законно платежно средство нова банкнота с номинална стойност 5 лева, емисия 29 г., с подобрени защитни елементи. В изпълнение на монетната си програма за 29 г. и на основание на чл. 25, ал. 1 от ЗБНБ през второто тримесечие Българската народна банка пусна в обращение сребърна възпоменателна монета 13 години Българска народна банка с номинална стойност 1 лева. 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение В края на второто тримесечие на 29 г. в обращение са млн. бр. банкноти, които са с.43% повече в сравнение с края на предходното тримесечие. Нарастването им по стойност е.11%, като в края на юни общата стойност на банкнотите в обращение е в размер на млн. лв. За едногодишен период (спрямо края на юни 28 г.) броят на банкнотите в обращение намаля с 21.8 млн., или с 6.86%. За същия период нарастване е отчетено при броя на банкнотите в обращение от купюри 1 и 2 лева съответно с 14.51% и 1.21%. Намалението на броя на банкнотите в обращение за едногодишен период при останалите купюри е в диапазона от 4.12% за банкнотите от купюра 2 лева до 13.5% за тези от 5 лева. Стойността на банкнотите в обращение е с млн. лв., или с 4.12% по-ниска от отчетената към края на юни 28 г. В структурата на дела на отделните купюри по стойност през второто тримесечие на 29 г. в сравнение с първото нарастване е отчетено при банкнотите от 1, 2, 1 и 2 лева съответно с.37,.37,.6 и.1 пр.п., като за същия период е намалял делът на купюрите от 5 и 5 лева съответно с.79 и.2 пр.п. По отношение на дела на броя на отделните купюри в общия брой на банкнотите в обращение промяната е идентична с тази по отношение на тяхната стойност. Нарастване спрямо края на първото тримесечие на 29 г. отново е отчетено при купюрите от 1, 2, 1 и 2 лева съответно с.7,.38,.9 и.8 пр.п., а намаление съответно с.47 и.14 пр.п. при дела на банкнотите от купюри 5 и 5 лева. Стойността на банкнотите от 5 лева в обращение в края на юни 29 г. е в размер на млн. лв., което им отрежда най-големия дял (35.5%) в общата стойност на банкнотите в обращение. По отношение на броя на банкнотите в обращение с най-голям дял е купюрата от 2 лева 32.8%, като в края на юни 29 г. в обращение са 95.1 млн. бр. банкноти от тази купюра. За едногодишен период най-много нараства делът на броя банкноти от купюра 3

4 1 лева. Общият брой на банкнотите в обращение от тази купюра в края на юни 29 г. им отрежда дял от 7.52%, като за период от една година той се е увеличил с 1.42 пр.п. За едногодишен период е нараснал делът и на купюрите от 2 и 2 лева в обращение съответно с.92 и с.88 пр.п Структура на банкнотите в обращение към 3.VІ.29 г млн. лв млн. бр. 1 лева 5 лева 2 лева 1 лева 5 лева 2 лева 1 лев стойност в левове (лява скала) брой (дясна скала) Намаление на дела на броя банкноти в обращение за едногодишен период (спрямо края на юни 28 г.) е отчетено при купюрите от 5, 1 и 5 лева съответно с 1.39, 1.54 и.36 пр.п. Броят на разменните монети в обращение към края на юни 29 г. достигна 172. млн. и се е увеличил в сравнение с края на март с 26.7 млн., или с 2.55%. За едногодишен период прирастът е в размер на млн. броя (13.94%). През второто тримесечие на 29 г. стойностният размер на разменните монети в обращение е нараснал с 2. млн. лв. (1.4%), а за едногодишен период с 14.4 млн. лв. (11.5%). В края на юни 29 г. дяловете на отделните номинали монети в общия брой на монетите в обращение са се увеличили в сравнение с края на март съответно при монетите от 1 и 2 стотинки с.21 и.3 пр.п. За същия период дяловете на монетите от 5, 1, 2, 5 стотинки и от 1 лев са намалели съответно с.6,.15,.13,.8 и.8 пр.п. 4

5 7 Структура на разменните монети в обращение към 3.VІ.29 г млн. лв млн. бр лев 5 стотинки 2 стотинки 1 стотинки 5 стотинки 2 стотинки 1 стотинка стойност в левове (лява скала) брой (дясна скала) Промените в структурата на броя на монетите в обращение следват своите дългосрочни тенденции. Към 3 юни 29 г. с най-голям дял в общия брой монети в обращение е разменната монета от 1 стотинка (28.42%), а с най-малък дял монетата от 5 стотинки (5.22%). Увеличение на дела за едногодишен период се отчита при броя на монетите в обращение от 1, 2 и 5 стотинки съответно с.78,.36 и.1 пр.п. Делът на монетите от 1, 2 и 5 стотинки и от 1 лев намалява спрямо края на юни 28 г. съответно с.42,.41,.15 и.17 пр.п. ІІ. Неистински и преправени банкноти и разменни монети През второто тримесечие на 29 г. в Националния център за анализ (НЦА) на БНБ са задържани общо 38 броя неистински левови банкноти, циркулирали в паричното обращение. Общият брой на задържаните неистински български банкноти е по-голям с 45 бр., или с 1.2%, в сравнение със задържаните през първото тримесечие на 29 г. С найголям дял сред общо задържаните левови банкноти са купюрите от 2 лева (97.4%), следвани от неистинските банкноти от купюра 1 лева с дял от 1.5%, а делът на неистинските купюри от 5 лева е.68%. Неистинските банкноти от купюри 2, 5 и 1 лева са общо 16 на брой с общ дял от.42% от всички задържани през разглеждания период български банкноти. 5

6 Неистински български банкноти април - юни 29 г. 1 лв. 5 лв. 2 лв. 1 лв. 5 лв. 2 лв. брой лв. 5 лв. 1 лв. 2 лв. 5 лв. 1 лв. нециркулирали циркулирали В периода април юни 29 г. бяха регистрирани и задържани 168 бр. неистински български разменни монети, от които 158 бр. са от 5 стотинки и 1 бр. от 1 лев. При изпълнение на функциите по извършване на експертна оценка на чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, през второто тримесечие на 29 г. в НЦА на БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 856 бр. евро, 75 бр. щатски долари и 27 бр. банкноти от други чуждестранни валути. ІІІ. Негодни банкноти и разменни монети 2 През периода април юни 29 г. от обработените и проверени за истинност и годност банкноти в БНБ 23.8 млн. бр. са отделени като негодни с 4.2 млн. бр. (14.98%) по-малко в сравнение с първото тримесечие на 29 г. За едногодишен период (юни 28 г. юни 29 г.) отделените като негодни банкноти са с 4.4 млн. бр. по-малко (3.98%) в сравнение с предходния отчетен период. В общия брой на отделените като негодни банкноти през второто тримесечие на 29 г. най-малък е делът на купюрите от 1 и 5 лева, съответно 1.21% и 7.34%. С найголям дял е купюрата от 2 лева 27.89%. Съвкупният дял на купюрите от 2, 1 и 5 лева в общия брой на банкнотите, отделени като негодни през този период, е 63.56%, а относителното им тегло в тази съвкупност е разпределено на относително равни дялове за всяка от тези купюри. 2 Това е броят на българските банкноти и разменни монети, които през отчетния период са оценени от БНБ като негодни и подлежат на унищожаване. 6

7 7. Негодни банкноти април юни 29 г млн. бр лев 2 лева 5 лева 1 лева 2 лева 5 лева 1 лева Процентът на отделените негодни банкноти от общо обработените в БНБ от съответната купюра за едногодишен период продължава да е най-голям при купюрите от 2 лева и 5 лева. Това се дължи на големия брой вторични обороти, които тези две купюри извършват в паричното обращение поради по-честата им употреба при разплащанията на дребно. 26. Негодни разменни монети април - юни 29 г хил. бр лев 5 ст. 2 ст. 1 ст. 5 ст. 2 ст. 1 ст. При обработката на разменни монети в БНБ през второто тримесечие на 29 г. като негодни са отделени 77.7 хил. броя. Те са с 26.2 хил. бр., или с 5.9%, повече в сравнение с отделените като негодни през първото тримесечие на настоящата година. 7

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Юли септември 2009 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_09_NC_IAR-bg

2015_09_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201209_NC_IAR-bg_1

201209_NC_IAR-bg_1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2012 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464> Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение... 4 II. Неистински

Подробно

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464> ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни) I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 216 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc Състояние на застрахователния пазар през 2003 г. 1. Участници на пазара През 2003 г. на застрахователния пазар осъществяваха дейност 31 застрахователи, от които 20 в общото застраховане и 11 в животозастраховането.

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ ПРЕЗ 2006Г. І. Професионален пенсионен фонд Съгласие : пазарни позиции Професионален пенсионен фонд Съгласие е регистриран

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) 1 През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1.

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. Емисия 2. Дата на емисия 3. Дата на падеж BG 20 400

Подробно

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 215 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през второто тримесечие

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през първо тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през първо тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през първото тримесечие

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през второ тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през второ тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през второто тримесечие

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 13 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - март 13 г. износът на България за страни се увеличава с 12.6 спрямо съответния 12 г. и

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно