Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc"

Препис

1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение Към 3 септември 27 г. парите в обращение 1 в номинално изражение достигнаха млн. лв. За едногодишен период (спрямо края на септември 26 г.) те са нараснали с млн. лв., или със 17.84%, което е с 3.3 процентни пункта повече от прираста им, отчетен спрямо същия период на 26 г. млн. лева Пари в обращение за периода г пари в обращение тренд по седмици от съответните години През третото тримесечие на 27 г. динамиката на парите в обращение отбелязва тенденция към по-високо нарастване по отношение както на стойността, така и на броя на 1 Банкноти, разменни и възпоменателни монети, емисии след 5 юли 1999 г. С Решение на УС на БНБ 11 от 6. Х.25 г. банкнотите и разменните монети с неизтекъл срок на обмяна, които не са върнати в касите на БНБ, бяха приспаднати от парите в обращение. С цел съпоставимост на данните левовата им стойност е изключена от размера на парите в обращение и за предходни периоди.

2 банкнотите и разменните монети в обращение. Спрямо края на предходното тримесечие те се увеличават с млн. лв., или с 8.36%, което е с.91 процентни пункта повече от нарастването им, отчетено за същия период на 26 г. Динамиката на парите в обращение през третото тримесечие на 27 г. се характеризира с типична повторяемост намаляване на парите в обращение в началото и края на съответния месец, а в средата повишаване, дължащо се главно на изплащането на пенсии и заплати. Пари в обращение (млн. лв.) 3.ІX.26 3.VІ.27 3.IX.27 Изменение в % в % ПАРИ В ОБРАЩЕНИЕ общо в т.ч (к.3-к.1)/к.1 (к.3-к.2)/к % 8.36% Банкноти % 8.39% Разменни монети % 7.5% Възпоменателни монети %.35% В края на септември 27 г. делът на банкнотите в стойността на парите в обращение е 98.39%. През третото тримесечие той е нараснал с.1 процентни пункта в сравнение с края на второто тримесечие, колкото е и прирастът му за едногодишен период. Към 3 септември 27 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 1.56%. През третото тримесечие той е намалял с.1 процентен пункт, а за едногодишен период с.2 процентни пункта. Възпоменателните монети запазват относително постоянен дял от.5% през целия едногодишен период. Средната банкнота в обращение в края септември 27 г. е лв. В сравнение с края на предходното тримесечие тя е нараснала с.28 лв., а за едногодишен период се е увеличила с 1.12 лв. Стойността на средната монета в обращение остава същата и в края на третото тримесечие на 27 г. е.14 лв. 2

3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение Към 3 септември 27 г. броят на банкнотите в обращение достигна 37.5 млн. бр., което е със 7.16% повече в сравнение с края на юни. По стойност прирастът им е 8.39%, като в края на септември общата стойност на банкнотите в обращение достига млн. лв. Нарастване спрямо края на второто тримесечие на 27 г. е отчетено за всички купюри. Най-високо е нарастването при купюрата от 1 лева 13.66%, докато за другите купюри банкноти то е в границите от 3.71% за банкнотите от 5 лева до 7.85% за тези от 1 лева. За едногодишен период (спрямо края на септември 26 г.) броят на банкнотите в обращение нарасна с 34 млн. бр., или с 12.41%, което е с.26 процентни пункта повече от увеличението им през същия период на предходната година. Стойността на банкнотите в обращение е с млн. лв., или със 17.86% по-голяма от отчетената спрямо края на септември 26 г. Очерталата се през предходните периоди тенденция с по-бърз темп в паричното обращение да нараства делът на по-високите купюри остава същата и през третото тримесечие на 27 г. В най-голяма степен тази тенденция е характерна за банкнотата от 1 лв. Нейният дял в общия брой на банкнотите в обращение към края на третото тримесечие е 4.73% и е с.27 процентни пункта по-голям от този в края на второто тримесечие, като за период от една година се е увеличил с 1.42 процентни пункта. млн. лв Структура на банкнотите в обращение към 3.ІX.27 г. 1 лева 5 лева 2 лева 1 лева 5 лева 2 лева 1 лев стойност в левове (лява скала) брой (дясна скала) млн. бр. 3

4 Най-голям дял в купюрния строеж на броя на банкнотите в обращение към края на септември 27 г. продължават да имат купюрите от 2 лв. и 1 лв. с дялове съответно от 3.98% и 24.26%. С най-малък дял са купюрите от 5 лева (8.18%) и 1 лев (1.35%). Делът на броя купюри от 2, 5 и 5 лева в края на септември 27 г. намаля в сравнение с края второто тримесечие съответно с.1,.27 и.2 процентни пункта, а на тези от 1 и 2 лева нарасна с.15 и.8 процентни пункта. Броят на разменните монети в обращение към края на септември 27 г. се увеличи в сравнение с края на предходното тримесечие с 41.6 млн. бр., или с 5.12% и достигна млн. бр. За едногодишен период прирастът е в размер на млн. бр. (16.61%) През третото тримесечие на 27 г. стойностният размер на разменните монети в обращение е нараснал със 7.8 млн. лв. (7.5%), а за едногодишен период с 16.5 млн. лв. (16.26%). При броя на монетите с различна номинална стойност се запазва тенденцията с побърз темп да нарастват тези от 1 стотинка в общия брой на монетите в обращение. В края на септември 27 г. делът на монетите от 1 стотинка е с.98 процентни пункта по-голям в сравнение с края септември 26 г. За същия период са се увеличили дяловете и на монетите от 2 и 5 стотинки, съответно с.28 и.13 процентни пункта. За същия период дяловете на монетите от 2, 5 и 1 стотинки и от 1 лев са намалели съответно с.6,.14,.56 и.1 процентни пункта. млн. лв Структура на разменните монети в обращение към 3.ІX.27 г. 1 лев 5 стотинки 2 стотинки 1 стотинки 5 стотинки 2 стотинки 1 стотинка стойност в левове (лява скала) брой (дясна скала) млн. бр. Промените в структурата на броя на монетите в обращение следват своите дългосрочни тенденции. Към 3 септември 27 г. с най-голям дял в общия брой монети в обращение е тази от 1 стотинка (28.46%), а с най-малък дял тази от 5 стотинки (5.39%). 4

5 Увеличение на дела спрямо края на второто тримесечие се отчита за монетите от 1, 1, 2 и 5 стотинки и 1 лев съответно с.32,.9,.25 и.6 процентни пункта. Делът на монетите от 2 и 5 стотинки намалява спрямо края на второто тримесечие на 27 г. съответно с 1.5 и.3 процентни пункта. ІІ. Неистински и преправени банкноти и разменни монети През третото тримесечие на 27 г. в Националния център за анализ (НЦА) на БНБ са регистрирани и задържани общо 1153 броя неистински български банкноти, от които 1152 бр. са задържани преди да попаднат в паричното обращение. В сравнение с второто тримесечие на 27 г. общият брой на регистрираните и задържани неистински български банкноти е намалял с 334 бр., или с 22.46%. От общия брой на задържаните през третото тримесечие неистински български банкноти най-голям е делът на купюрите от 2 лева (69.4%), следван от неистинските банкноти от 1 лева с дял от 23.85%, а делът на неистинската купюра от 5 лева е 6.7%. Неистинските купюри от 2, 5 и 1 лева през третото тримесечие на 27 г. са общо 12 на брой, с дял от 1.4% от всички задържани през разглеждания период. 1 лв. 5 лв. 2 лв. 1 лв. 5 лв. Неистински банкноти юли септември 27 г. 2 лв. брой лв. 5 лв. 1 лв. 2 лв. 5 лв. 1 лв. нециркулирали 1 циркулирали В периода юли септември 27 г. бяха регистрирани и задържани 512 бр. неистински български разменни монети, от които 511 бр. са от 5 стотинки и 1 бр. от 1 лев. При изпълнение на функциите по извършване на експертна оценка на чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, през третото тримесечие на 27 г. в НЦА на БНБ бяха регистрирани и задържани следните неистински чуждестранни 5

6 банкноти: 3521 бр. евро, 2362 бр. щатски долари и 19 бр. банкноти от други чуждестранни валути. ІІІ. Негодни банкноти и разменни монети 2 Поради нарастването на обема и честотата на връщане на банкноти от страна на търговските банки за проверка в БНБ през годината се запазва тенденцията към увеличаване на отделените като негодни банкноти. Техният общ брой през третото тримесечие на 27 г. е 28.3 млн. бр. и в сравнение с второто тримесечие на тази година те са повече с.1 млн. бр. (.37%). През третото тримесечие от обработените и проверени за истинност и годност в БНБ банкноти с цел поддържане качеството на наличнопаричното обращение най-голям дял в общия брой отделени негодни банкноти имат купюрите от 1 и 2 лв. Съвкупният дял на тези две купюри в общия брой на отделените през третото тримесечие на 27 г. негодни банкноти е 48.18%. 7. Негодни банкноти юли септември 27 г млн. бр лев 2 лева 5 лева 1 лева 2 лева 5 лева 1 лева При отделните купюри процентът на отделените негодни от общо обработените в БНБ банкноти от съответната купюра за едногодишен период продължава да е най-голям при 2 лева и 5 лева. В края на третото тримесечие тези дялове са съответно 62.83% и 36.35% и са резултат от големия брой вторични обороти, които тези две купюри извършват в паричното обращение поради по-честата им употреба при разплащанията на дребно. 6

7 2. Негодни разменни монети юли - септември 27 г. 16. хил. бр лев 5 ст. 2 ст. 1 ст. 5 ст. 2 ст. 1 ст. При обработката на разменни монети в БНБ през третото тримесечие на 27 г. като негодни са отделени 67. хил. бр. Те са с 46. хил. бр., или с 4.67% по-малко в сравнение с отделените като негодни през второто тримесечие на 27 г. 2 Това е броят на българските банкноти и разменни монети, които през отчетния период са оценени от БНБ като негодни и подлежат на унищожаване. 7

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Април юни 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Юли септември 2009 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_09_NC_IAR-bg

2015_09_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201209_NC_IAR-bg_1

201209_NC_IAR-bg_1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2012 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464> Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение... 4 II. Неистински

Подробно

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464> ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc Състояние на застрахователния пазар през 2003 г. 1. Участници на пазара През 2003 г. на застрахователния пазар осъществяваха дейност 31 застрахователи, от които 20 в общото застраховане и 11 в животозастраховането.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2009 г. е 307.07 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 4.1%. Основната

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни) I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 216 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2011 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2011 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ 11 ГОДИНА ДОХОДИ НА ДОМАКИНСТВАТА През 11 г. средният годишен доход общо на лице от домакинство е 3 937 лв., което е с 3.3 повече спрямо година. Основната

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) 1 През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2019 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2019 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА Доходи на домакинствата Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1 519 лв. и

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ ПРЕЗ 2006Г. І. Професионален пенсионен фонд Съгласие : пазарни позиции Професионален пенсионен фонд Съгласие е регистриран

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 215 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през второто тримесечие

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Доходи на домакинствата През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Благоевград е 4 461

Подробно

ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе

ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе до намаляване на промишлените продажби с 8.8% на годишна

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ 2010 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през септември 2010 г. оборотът в

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2019 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2019 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА Доходи на домакинствата Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1 547 лв. и

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 218 ГОДИНА Към 31 декември 218 г. населението на Софийска област е 229 41 души, което представлява 1.9% от населението на Югозападен район и 3.3%

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари 2008 г. 14 март 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари 2008 г.)... 3 Влиянието на цените на суровия петрол, петролните продукти и природния газ върху търговското

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно