ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто"

Препис

1 ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лектор д-р Гинко Георгиев АНОТАЦИЯ Курсът Електроснабдяване има за задача да запознае студентите с принципите за изграждане на електроснабдителните системи на промишлени предприятия и битовата сфера. Разгледани са съставните елементи на електроснабдителната система и методите за пресмятане на техните параметри. Разглеждат се експлоатационните режими и изискванията за качеството и сигурността на електроснабдяването. В семинарните и лабораторни упражнения се обръща особено внимание на експлоатационните характеристики и оразмеряването и симулацията на електроснабдителни мрежи. Курсът се базира на знанията, получени в предхождащите курсове по Електротехника Измерване в електотехниката и електрониката Токозахранващи устройства, Електрически машини и др. ОСНОВНИ ЦЕЛИ Основна цел на дисциплината е да формира знания и умения за избор, проектиране, компютърно изследване и анализ на електроснабдителни мрежи и системи. В края на обучението си по дисц. Електроснабдяване студентът ще : -придобива знания за методите за проектиране на електроснабдителни мрежи и системи; -може да използва съвременни програмни продукти за симулация и анализ на електроснабдителни мрежи и системи. ПРЕДПОСТАВКИ Дисциплината е специализираща за специалността и изисква предварително изучаване на материала по дисциплините: по Електротехника Измерване в електотехниката и електрониката Токозахранващи устройства, Електрически машини и др. Дисциплината осигурява окончателни знания по определен раздел от електротехниката. СТАТУТ И СТРУКТУРА специалност статут Кредити редовно обучение задочно обучение л су лу общ л су лу общ ЕСЕО Задължителна

2 СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА Тема 1. Общи сведения за електрически товари. Товарни графици- предназначение и квалификация. Показатели на товарните графици. Видове товарните графици според разхода на електрическа енергия. Тема 2. Общи сведения на схеми на електроснабдителни системи. Схеми на външна електроснабдителна система на промишлено предприятие. Схеми на вътрешна електроснабдителна система на промишлено предприятие. Разпределителни мрежи за ниско напрежение. Електрическа мрежа на осветителна уредба. Тема 3. Изчисляване и защита на електрически мрежи ниско напрежение.определяне на сечението на шини и кабели за ниско напрежение за силови консуматори и осветителни уредби. Защита на електрически мрежи- стопяеми предпазители и автоматични изключватели. Тема 4. Избор и местоположение на захранващите подстанции.общи положение и картограма на товарите.определяне на условния център и зоната на разсейване на електрическите товари. Определяне на местоположението на главната понижаваща подстанция (ГПП ) и главната разпределителна подстанция (ГРП ). Тема 5. Определяне броя и мощостта на силовите трансформатори. Общи сведения за параметрите и характеристики на силовите трансформатори. Определяне мощността на трансформаторите. Тема 6. Избор на оптимално напрежение за захранване на промишлени предприятия.общи положение. Аналитични методи за определяне на оптимално напрежение. Тема 7. Избор на сечението на проводниците и кабелите за високо напрежение. Обши положения. Избор на сечението на проводниците и кабелите по нагряване, пад на напрежение и икономически съображения. Тема 8. Реактивна мощност. Общи сведения. Компенсиране на реактивната мощност в електрически товари. Компенсатори на реактивна мощност-пасивни и активни. Тема 9. Сигурност на електроснабдяването. Основни показатели и характеристики на сигурността. Планови ремонти. Тема 10. Оптимизиране на затворена електроснабдявана система (ЗЕС). Класически методи за анализ на технико-икономическите показатели на ЗЕС. Симулационни методи за анализ на технико-икономическите показатели на ЗЕС. Тема 11. Проектиране електроснабдяването на определени обекти. Същност на инженерното проектирането. Аналитични и машинни методи за проектиране. Тема 12. Висши хармоници в електроснабдителната система. Източници на висши хармоници. Влияние на висшите хармоници на напрежението върху работата на електрообзавеждането. Контрол на формата на кривата на напрежението. Тема 13. Баланс на електрическата енергия в затворена електроснабдявана система.определяне на загубите на електрическа енергия в ЗЕС. Примери за съставяне на баланс на електрическата енергия в ЗЕС.

3 СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ 1. Съставяне на товарни графици по зададени показатели. 2. Начертаване на схеми на 1. Съставяне на товарни графици по зададени показатели. 2. Начертаване на схеми на затворена електроснабдявана система (ЗЕС) 3. Изчисляване и защита на електрически мрежи ниско напрежение 3. Изчисляване и защита на електрически мрежи ниско напрежение. 4. Избор на сечение на проводници и кабели. 5. Изчисление на реактивна мощност и избор на подходящи компенсатори. 6. Проектиране на затворена електроснабдявана система (ЗЕС). 7. Изчисление на висши хармоници затворена електроснабдявана система (ЗЕС). 8. Изчисление баланса на електрическата енергия в затворена електроснабдявана система (ЗЕС). ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ 1. Описание на устройството и действието на реална трансформаторна подстанция 2. Начини за присъединяване на източници и консуматори на електрическа енергия към енергийната система. 3. Изследване на процеси протичащи при аварийни режими на работа в ЕЕС. ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 1. На първата лекция студентите получават пълна информация за съдържанието на програмата по дисциплината, изискванията за подготовка по дисциплината и изпълнението на упражненията. 2.Лекциите са обединени по теми, имащи за цел по-доброто усвояване на изучавания материал. 3. Лабораторните упражнения изискват практическа работа през семестъра под контрол на преподавателя. ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Лекции по дисц. Електроснабдяване 2. Фьодоров А.,Н.Василев,Сидеров С. Електроснабдяване на промишлени предприятия 1979г. София.

4 МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТОЧКОВА СИСТЕМА Семестриалният изпит е писмен и включва три въпроса. Крайната оценка е комплексна. Тя се формира от получената оценка от изпита и оценката за работата на всеки студент през семестъра. За оформяне на оценката студентът набира, чиято максимална стойност е 100. Разпределението на те по оценяваните дейности е следното: 1. Аудиторна заетост Текущ контрол на лекции, контролни тестове Текущ контрол на семинарни, лабораторни упражнения - 20 (посещения, контролни работи, участия в упражненията, самостоятелни работи и др.) 2. Извън аудиторна заетост Курсови задачи, курсови работи, проекти, протоколи и др Изпитна процедура Общата оценка се определя от сумата на те през семестъра и от изпитната процедура: 36-50т. Среден (3); т. Добър (4); т. Мн. Добър(5); Над 81 т. Отличен (6). Студентът трябва да има минимум 14 от контрола през семестъра и минимум 22 от изпитната процедура, за да му се формира комплексна оценка

5 ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Лектор: д-р инж. Гинко Георгиев 1. Електрически товари. Товарни графици- предназначение и квалификация 2. Електроснабдителни системи. Схеми на електроснабдителна система на промишлено предприятие. Разпределителни мрежи за ниско напрежение. Електрическа мрежа на осветителна уредба. 3. Защити на електрически мрежи ниско напрежение.определяне на сечението на шини и кабели.стопяеми предпазители и автоматични изключватели. 4. Избор и местоположение на захранващите подстанции. Определяне на местоположението на главната понижаваща подстанция (ГПП ) и главната разпределителна подстанция (ГРП ). 5. Силовите трансформатори. Общи сведения за параметрите и характеристики на силовите трансформатори. Определяне мощността на трансформаторите. 6. Оптимално напрежение за захранване на промишлени предприятия.общи положение. Аналитични методи за определяне на оптимално напрежение. 7. Избор на сечението на проводниците и кабелите за високо напрежение 8. Реактивна мощност. Компенсиране на реактивната мощност в електрически товари. Компенсатори на реактивна мощност-пасивни и активни. 9. Сигурност на електроснабдяването. Основни показатели и характеристики на сигурността. 10. Оптимизиране на затворена електроснабдявана система (ЗЕС 11. Проектиране електроснабдяването на определени обекти. Тема 12. Висши хармоници в електроснабдителната система. Източници на висши хармоници. 13. Баланс на електрическата енергия в затворена електроснабдявана система. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА Съставил:... / д-р Г.Георгиев/ 1. Лекции по дисц. Електроснабдяване 2. Фьодоров А.,Н.Василев,Сидеров С. Електроснабдяване на промишлени предприятия 1979г. София. 3.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА УТВЪРЖДАВАМ Ректор: проф. д-р инж. M. Христов Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение:

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 598 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Дата: прот. 5

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 598 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Дата: прот. 5 ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: EN 598 ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Дата: прот. 5/19.11.2010 Актуализирана: Прот. 16 от 17.06.2016 г.

Подробно

Мехатроника

Мехатроника ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.дтн. инж. Георги Михов) Дата:. год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ– СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ– СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. инж. Марин Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен : Професионална квалификация: Магистър Магистър-инженер Срок на обучение: Форма на обучение: 1,5 години редовна

Подробно

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (проф. д-р инж. К.Веселинов) Дата:... 200.. г Образователно - квалификационна степен: Професионална квалификация: Професионален бакалавър

Подробно

№ ТЕХНИЧEСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: (проф. д-р М. Христов) Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от 28.04.2005 г.; Актуализирана прот. 16 от 17.06.2016 г. Лектор: Акад. Проф. Иван

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА катедра Електроенергетика УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: /Проф. д-р инж. В. Вълчев / К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА катедра Електроенергетика УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: /Проф. д-р инж. В. Вълчев / К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТ УТВЪРЖДАВАМ! РЕКТОР: /Проф. д-р инж. В. Вълчев / К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТЕ ЗАВЪРШВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА" РАЗДЕЛ I.

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.д-р инж. К. Веселинов) Дата:... 2008 год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

Microsoft Word - UP-FFOE_ECTS_Bg.doc

Microsoft Word - UP-FFOE_ECTS_Bg.doc Учебен план съгласно MEEN No М магистри ЕЕN Eлектроинженерство No реден номер на дисциплината Лекции (Л), семинарни упражнения (СУ), лабораторни упражнения (ЛУ) седмично; изпит (И), текуща оценка (ТО);

Подробно

Microsoft Word - MF_UP_ MU_ mag-ActualiziranOK.doc

Microsoft Word - MF_UP_ MU_ mag-ActualiziranOK.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата:... 2006 год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Магистър Магистър - инженер Срок на обучение:

Подробно

Microsoft Word - kstB_kr.doc

Microsoft Word - kstB_kr.doc Учебен план съгласно ЕСТК FTE фундаментални дисциплини; TBE T тип на образователно-квалификационната степен: B - бакалаври, M - магистри ; CS - Компютърни системи и технологии ; пореден номер на дисциплината;

Подробно

aiut_rb.xls

aiut_rb.xls 1 Висша математика - 1част 1 60 30 30 2+2+0 90 150 5 2 Физика 1 60 30 30 2+0+2 75 135 5 3 Икономика 1 45 30 15 2+1+0 60 105 4 4 Програмиране и използване на компютри - 1част 1 45 15 30 1+0+2 90 135 5 5

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1576/ 19.09.2006 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

LW 132

LW 132 ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: BA 344 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Приета: прот. 13/11.03.2016 г. Лектор: АНОТАЦИЯ Доц. д-р Юлия Йоргова В съвременните

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Ил

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Ил ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ИНВЕСТИЦИОННА

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА EN306 ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ В РОБОТИКАТА Актуализирана: прот. 16 от г. Лектор: проф

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА EN306 ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ В РОБОТИКАТА Актуализирана: прот. 16 от г. Лектор: проф ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА EN306 ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ В РОБОТИКАТА Актуализирана: прот. 16 от 17.06.2016 г. Лектор: проф. д-р Радостин Долчинков Утвърждавам: Декан: АНОТАЦИЯ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИИ

Подробно

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведен

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведен Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2015/2016

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически Специалност: (код и наименование) Магистърска програма: (код и наименование) Микроелектроника и Информационни технологии

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно