Keytruda; INN-pembrolizumab

Размер: px
Започни от страница:

Download "Keytruda; INN-pembrolizumab"

Препис

1 EMA/235911/2019 EMEA/H/C/ Общ преглед на Keytruda и защо е разрешен за употреба в ЕС Какво представлява Keytruda и за какво се използва? Keytruda е противораково лекарство, което се използва за лечение на: меланом (рак на кожата); недребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC) (вид рак на белите дробове); класически Ходжкинов лимфом (рак на белите кръвни клетки); уротелен карцином (рак на пикочния мехур и пикочните пътища); рак, засягащ главата и шията, наречен сквамозноклетъчен карцином (HNSCC). Keytruda се използва основно за ракови заболявания, които са напреднали, разпространили са се в други части на тялото (метастатичен рак) или не се повлияват от други лечения. При някои видове рак се прилага само при пациенти, при които туморите произвеждат във високи нива протеин, наречен PD-L1. Освен това се използва и за предотвратяване на повторна поява на раковото заболяване след хирургични интервенции за отстраняване на меланом (адювантно лечение). Keytruda се използва самостоятелно, освен при NSCLC, при който се използва в комбинация с други противоракови лекарства. Keytruda съдържа активното вещество пембролизумаб (pembrolizumab). Как се използва Keytruda? Keytruda се прилага чрез инфузия (вливане) във вена. Keytruda се прилага като монотерапия в доза от 200 mg на всеки 3 седмици или 400 mg на всеки 6 седмици. Когато е част от комбинирана терапия с други противоракови лекарства, дозата винаги е 200 mg на всеки 3 седмици. Възможно е лекарят да отложи прилагането на дозите, ако възникнат определени нежелани реакции, или да спре лечението, ако нежеланите реакции са тежки. Преди започване на лечението пациентите с NSCLC, нелекуваните преди това пациенти с уротелиален карцином или с рак на главата и шията трябва да се изследват за проверка на нивата им на PD-L1. Official address Domenico Scarlattilaan HS Amsterdam The Netherlands Address for visits and deliveries Refer to Send us a question Go to Telephone +31 (0) An agency of the European Union European Medicines Agency, Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

2 Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да започне и да се провежда под наблюдението на лекар с опит в лечението на ракови заболявания. За повече информация относно употребата на Keytruda вижте листовката или се свържете с Вашия лекар или фармацевт. Как действа Keytruda? Активното вещество в Keytruda, пембролизумаб, е моноклонално антитяло вид протеин, предназначен да разпознава и да блокира рецептор (цел), наречен PD-1. Някои видове рак могат да произвеждат протеин (PD-L1), който се комбинира с PD-1, за да дезактивира определени клетки на имунната система (естествените защитни сили на организма), с което им пречи да атакуват рака. Като блокира PD-1, пембролизумаб спира дезактивирането на тези имунни клетки от рака и по този начин увеличава способността на имунната система да унищожава раковите клетки. Какви ползи от Keytruda са установени в проучванията? Рак на кожата Keytruda може да забави влошаването на състоянието на пациентите с меланом и да подобри преживяемостта. Резултатите от проучване при 540 пациенти с лекуван преди това меланом показват, че 2 години след началото на лечението заболяването не се е влошило при 16 % от пациентите, лекувани с Keytruda, в сравнение с по-малко от 1 % от пациентите, лекувани с химиотерапия. В друго проучване се изследват 834 пациенти с меланом, които са лекувани или с Keytruda, или с друго лекарство, ипилимумаб. Пациентите, лекувани с Keytruda, живеят до 5,6 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с 2,8 месеца при ипилимумаб. Също така до 74 % от пациентите, лекувани с Keytruda, живеят най-малко 12 месеца след началото на лечението в сравнение с 59 % от пациентите, приемащи ипилимумаб. В трето проучване при пациенти, които са преминали операция и са били изложени на висок риск от рецидив на раковото заболяване, Keytruda е сравнен с плацебо (сляпо лечение). След година и половина лечение 72 % от пациентите, приемащи Keytruda, все още нямат рецидив в сравнение с 54 % от пациентите на плацебо. Недребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC) Keytruda е също ефективен за забавяне на влошаването на заболяването и за подобряване на преживяемостта при пациенти с NSCLC, които са с положителни резултати за протеина PD-L1. В проучване при около пациенти, лекувани преди това, пациентите живеят по-дълго с Keytruda, прилаган самостоятелно (около 11 месеца), отколкото с друго противораково лекарство, наречено доцетаксел (около 8 месеца), а периодът, през който заболяването не се влошава, е около 4 месеца и при двете лечения. Keytruda е по-ефективен при пациентите, при които изследванията показват голямо наличие на PD-L1, като те живеят средно 15 месеца, от които 5 месеца без влошаване на заболяването. Във второ проучване за карцином на белия дроб при 305 пациенти, чиито изследвания на туморите показват голямо наличие на PD-L1 и които не са лекувани преди това, пациентите, приемащи Keytruda, живеят около 10 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с 6 месеца при пациентите, лекувани с химиотерапия на основата на платина. EMA/235911/2019 Page 2/5

3 Keytruda е ефективен и при комбинирано лечение на вид NSCLC, познат като несквамозен карцином, в зависимост от засегнатите ракови клетки. В проучване при 616 пациенти с несквамозен NSCLC, който се е разпространил, 69 % от пациентите, приемащи Keytruda с пеметрексед и платинова химиотерапия, са живи на 11-ия месец в сравнение с по-малко от половината от пациентите, които са получавали само пеметрексед и платинова химиотерапия. В допълнение, пациентите, при които е проведено лечение с Keytruda, живеят средно 8,8 месеца без влошаване на заболяването, в сравнение с 4,9 месеца при пациентите, на които не е прилаган Keytruda. В допълнително проучване при 559 пациенти със сквамозен NSCLC, който е напреднал, пациентите, които получават Keytruda в комбинация с карбоплатин и паклитаксел или набпаклитаксел, живеят средно 15,9 месеца в сравнение с 11,3 месеца при пациентите, които получават плацебо в комбинация с карбоплатин и паклитаксел или наб-паклитаксел. Пациентите от групата, която приема Keytruda, живеят без влошаване на заболяването средно около 6 месеца в сравнение с 4,8 месеца за пациентите от групата, получаваща плацебо. Лимфом на Ходжкин Keytruda частично или напълно унищожава раковите клетки при класически лимфом на Ходжкин, при който не е наблюдавано подобрение на състоянието или раковото заболяване е рецидивирало след лечение с брентуксимаб ведотин, със или без автоложна трансплантация на стволови клетки. В основно проучване, обхващащо 210 пациенти, Keytruda води до пълна или частична ремисия (унищожаване) на рака при 145 пациенти (69 %). Пълна ремисия настъпва при 47 (22 %) от тях, което означава че признаците на рака изчезват напълно. Пациентите живеят без повторно влошаване на заболяването средно около 11 месеца. Уротелиален карцином Keytruda подобрява преживяемостта при пациентите с уротелиален карцином. Едно проучване проследява 542 пациенти, които са лекувани преди това с лекарства на основата на платина и които са получавали Keytruda или друго противораково лекарство, избрано от лекаря (паклитаксел, доцетаксел или винфлунин). Пациентите, лекувани с Keytruda, живеят средно около 10 месеца в сравнение с около 7 месеца при пациентите, получаващи други противоракови лекарства. Keytruda не забавян влошаването на заболяването в сравнение с другите противоракови лекарства (периодът до влошаването на заболяването е съответно 2 месеца и 3 месеца). Във второ проучване при 370 пациенти, които не са могли да бъдат лекувани с лекарства, съдържащи цисплатин, Keytruda води до пълна или частична ремисия (унищожаване) на рака при 108 пациенти (29 %). Пълна ремисия настъпва при 30 (8 %) от тях, което означава че признаците на рака изчезват напълно. Рак на главата и шията Keytruda е ефективен и за подобряване на преживяемостта на пациентите със сквамозноклетъчен карцином на главата и шията (HNSCC), който се е разпространил или се е появил повторно. В проучване при 495 пациенти, лекуваните с Keytruda, които са имали високи нива на PD-L1, живеят средно 11,6 месеца, а пациентите, приемащи стандартни лечения срещу рак, живеят 6,6 месеца. EMA/235911/2019 Page 3/5

4 Какви са рисковете, свързани с Keytruda? Нежеланите реакции при Keytruda са свързани предимно с активността на имунната система, а това може да причини възпаление в органите и тъканите на тялото и може да е сериозно, въпреки че повечето от нежеланите реакции отзвучават при подходящо лечение или при спиране на Keytruda. Най-честите нежелани реакции при Keytruda, приложен самостоятелно, (които може да засегнат повече от 1 на 10 души) са умора, обрив, сърбеж, гадене (позиви за повръщане) и диария. Когато се комбинира с други противоракови лекарства, най-честите нежелани реакции (които може да засегнат повече от 1 на 5 души) са гадене (позиви за повръщане) и повръщане, ниски нива на червените или белите кръвни клетки (анемия и неутропения), умора, намален апетит, диария и запек. За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Keytruda вижте листовката. Защо Keytruda е разрешен за употреба в ЕС? Keytruda е ефективен за подобряване на преживяемостта или за забавяне на влошаването на болестта при пациенти с напреднал рак или рак, който се е разпространил или появил повторно. При някои пациенти, за да може лекарството да е ефективно, е необходимо туморите да произвеждат PD-L1 във високи нива. Освен това Keytruda е ефективен и за предотвратяване на повторна поява на меланом при пациенти, преминали хирургична интервенция. Нежеланите реакции, наблюдавани при това лекарство, може да се овладеят и са подобни на тези при други лечения за рак. Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Keytruda са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и ефективна употреба на Keytruda? Фирмата, която предлага Keytruda, ще осигури информационни материали за лекарите, за които се очаква да предписват Keytruda, относно това как трябва да се използва лекарството и как да се овладяват нежеланите реакции, най-вече реакциите, свързани с действието на имунната система. Освен това ще бъде включена информация за рисковете при трансплантация на стволови клетки от донор след лечение с Keytruda. Фирмата ще предостави и сигнална карта за пациентите с информация за рисковете от лекарството, както и инструкции кога да се свържат с лекар при появата на нежелани реакции. В допълнение тя ще предостави и окончателните резултати от проучванията с Keytruda, които да потвърдят дългосрочните ползи от лекарството. Освен това фирмата ще проведе анализи, за да се разбере по-добре кои пациенти е вероятно да имат най-голяма полза от лечението с Keytruda. Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Keytruda, които следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени и в кратката характеристика на продукта и в листовката. Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Keytruda непрекъснато се проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Keytruda, внимателно се оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите. EMA/235911/2019 Page 4/5

5 Допълнителна информация за Keytruda: Keytruda получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 17 юли 2015 г. Допълнителна информация за Keytruda можете да намерите на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/medicines/human/epar/keytruda. Дата на последно актуализиране на текста EMA/235911/2019 Page 5/5

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide 19 януари 2017 г. EMA/747766/2016 Образователни материали за медицински специалисти и пациенти, използващи Мерки, предназначени за намаляване на риска от объркване на две писалки с различни концентрации

Подробно

New product information wording - Dec BG

New product information wording - Dec BG 17 December 2015 EMA/PRAC/835769/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Нов текст в продуктовата информация Извадки от препоръките на PRAC относно сигнали Приет от PRAC на 30 ноември 3

Подробно

New product information wording - Jan BG

New product information wording - Jan BG 25 January 2018 EMA/PRAC/35613/2018 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Нов текст в продуктовата информация извадки от препоръките на PRAC относно сигнали Приети от PRAC на 8 11 януари 2018

Подробно

fentanyl: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

fentanyl: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за фентанил (трансдермални пластири,

Подробно

Taxotere, INN-docetaxel

Taxotere, INN-docetaxel ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Docefrez 20 mg прах и разтворител за концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки еднодозов флакон

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Docetaxel Mylan, INN-docetaxel anhydrous

Docetaxel Mylan, INN-docetaxel anhydrous ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml концентрат за инфузионен разтвор.. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един ml концентрат за инфузионен

Подробно

Docetaxel Teva, INN-docetaxel

Docetaxel Teva, INN-docetaxel ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Docetaxel Teva 20 mg концентрат и разтворител за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един флакон Docetaxel

Подробно

Радиотермоаблация

Радиотермоаблация Какво представлява радиотермоаблацията? та (РТА) е метод за унищожаване на чернодробните тумори първичен рак или чернодробни метастази, който се прилага в случаите, в които туморите не могат да бъдат отстранени

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: Информация за пациента Оксалиплатин-Чайкафарма 100 mg прах за инфузионен разтвор Oxaliplatin-Tchaikapharma 100 mg powder for solution for infusion (Оксалиплатин/Oxaliplatin) Прочетете

Подробно

Docetaxel Accord, INN-docetaxel

Docetaxel Accord, INN-docetaxel ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Доцетаксел Accord 20 mg/1 ml концентрат за инфузионен разтвор Доцетаксел Accord 80 mg/4 ml концентрат за инфузионен разтвор

Подробно

Docetaxel Teva, INN-docetaxel

Docetaxel Teva, INN-docetaxel ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Доцетаксел Teva 20 mg/0,72 ml концентрат и разтворител за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон

Подробно

Opdivo, INN-nivolumab

Opdivo, INN-nivolumab ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските

Подробно

Oxycodone: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSU

Oxycodone: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSU Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за оксикодон, научните заключения са,

Подробно

Tapentadol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PS

Tapentadol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PS Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за тапентадол, научните заключения

Подробно

DOCETAXEL KABI, INN-docetaxel anhydrous

DOCETAXEL KABI, INN-docetaxel anhydrous ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ ДОЦЕТАКСЕЛ KABI 20 mg/1 ml концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки ml от концентрата съдържа

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

Trulicity, INN-dulaglutide

Trulicity, INN-dulaglutide Листовка: информация за потребителя Trulicity 0,75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Trulicity 1,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка дулаглутид (dulaglutide)

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~ :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~------------------~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t?.....

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Склеродермия Версия на 2016 2. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.1 Как се диагностицира локализирана склеродермия? Появата

Подробно

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

Perjeta, INN-pertuzumab

Perjeta, INN-pertuzumab ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Perjeta 420 mg концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един флакон от 14 ml концентрат съдържа

Подробно

Abraxane, INN-paclitaxel

Abraxane, INN-paclitaxel ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Abraxane 5 mg/ml прах за инфузионна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон съдържа 100 mg паклитаксел (paclitaxel)

Подробно

ЕРЕКТИЛНА ДИСФУНКЦИЯ

ЕРЕКТИЛНА ДИСФУНКЦИЯ Какво е еректилна дисфункция? Когато един мъж не може да получи достатъчно ерекция и не може да прави секс или не може да задържи достатъчно дълго ерекцията си, говорим за еректилна дисфункция или импотентност.

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TYLOL HOT D 500 mg / 4 mg / 60 mg powder for oral suspension ТАЙЛОЛ ХОТ Д 500 mg / 4 mg / 60 mg прах за перорална суспензия парацетамол / хлорфенираминов малеат / псевдоефедринов

Подробно

Pazenir, INN-paclitaxel

Pazenir, INN-paclitaxel ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Pazenir 5 mg/ml прах за инфузионна дисперсия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон съдържа 100 mg паклитаксел (paclitaxel),

Подробно