2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ"

Препис

1 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс EN 13165/NА ICS Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products Specification - National Annex to BDS EN 13165:2012 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan Hartschaum (PU) - Spezifikation Nationaler Anhang für BDS EN 13165:2012 Produits isolants thermiques pour le bâtiment Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PU) Spécification Annexe nationale pour BDS EN 13165:2012 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение БДС EN 13165:2012/NА на етап обществено допитване за получаване на становища по неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до г. Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от това на проекта. Стр. 1, вс. стр. 9 Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС София, кв. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13 Национален за позоваване прбдс ЕN 13165:2012/NА:2013

2 Стр. 2 прбдс EN 13165:2012/NA:2013 СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 3 NА.1 Обект и област на приложение 4 NА Класове за допуски на размерите 4 NА.6 Код за означаване 4 Приложение NA.ZA (информационно) Точки от този европейски стандарт, отнасящи се до предписанията на Директивата на EС за строителните продукти (89/106/ЕЕС) 6

3 Стр. 3 прбдс EN 13165:2012/NA:2013 ПРЕДГОВОР Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 61 Изолации на сгради и строителни съоръжения. Този документ е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата на продукти от твърд пенополиуретан (PU), произведени в заводски условия. Той отчита също така изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти. Това национално приложение допълва БДС EN 13165:2012, който въвежда EN 13165:2012.

4 Стр. 4 прбдс EN 13165:2012/NA:2013 NА.1 Обект и област на приложение Това национално приложение установява националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на продукти от твърд пенополиуретан (PU), произведени в заводски условия, със или без облицовки или покрития, които се използват за топлоизолация на сгради и които отговарят на изискванията на БДС EN 13165:2012. Това национално приложение не противоречи на БДС EN 13165:2012 и се отнася само за тези точки на БДС EN 13165:2012 и от информационно приложение ZA, в които се правят национални допълнения и уточнения с цел отчитане на конкретните климатични и географски условия в страната, както и на установените регионални и национални традиции и строителен опит. Това национално приложение съдържа само тези точки на БДС EN 13165:2012, в които се правят национални допълнения и уточнения, а именно: - точка NA добавена точка «Класове за допуски на размерите»; - точка 6 добавена таблица NA.6.1; - приложение NA.ZA точка NA.ZA.1 и добавени таблици. ЗАБЕЛЕЖКА: Номерата на съдържащите се в това национално приложение точки съответстват на тези в БДС EN 13165:2012, като пред номера са изписани буквите NА (National Аnnex). Добавените точки и таблици следват във възходящ ред номерацията на точките и таблиците в БДС EN 13165:2012, като пред номера са изписани буквите NА. NА Класове за допуски на размерите След текста на точка се добавя точка NА със следния текст: За продукти от твърд пенополиуретан (PU) трета група по предназначение, граничните нива за дължина, широчина, правоъгълност и равнинност, се определят съгласно следната таблица: дължина, Li широчина, Wi правоъгълност, Si равнинност, Pi клас БДС EN 822 клас БДС EN 822 клас БДС EN 824 клас БДС EN 825 L2 W2 S2 P4 Производителят допълнително трябва да декларира следните екксплоатационни показатели: L, W, S, P. NА.6 Код за означаване След забележката на точка 6 се добавя следната таблица:

5 Стр. 5 прбдс EN 13165:2012/NA:2013 Таблица NА Кодове за означаване на продукти от твърд пенополиуретан (PU), произведени в заводски условия, в съответствие с групите по предназначение и национални изисквания за определяне от NA.ZA.1.1 Експлоатационни показатели Област на приложение 1-ва група Скатни покриви и съставни зидове 2-ра група Плоски покриви и подови плочи 3-та група Фасадни стени Деклариран клас за допуски за дебелина Допуски за дължина Допуски за широчина Допуски за правоъгълност Допуски за равнинност Пълзене при натиск Напрежение на натиск при 10 % деформация Стабилност на размерите при определени температурновлажностни условия Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие Якост на опън перпендикулярно на повърхностите Водопоглъщане при продължително частично потопяване Ti Li Bi Si Pi CC(i 1 /i 2 /y)σ c CS(10\Y)i DS(T,H)i DLT(i)5 TRi WL(P)i WL(Т)i FWi MUi Ti CS(10\Y)i WL(P)i WL(T)i - MUi Ti CC(i 1 /i 2 /y)σ c CS(10\Y)i - DLT(i)5 - - WL(T)i - MUi Ti Li Bi Si Pi - CS(10\Y)i DS(TH)i - TRi WL(T)i FWi MUi Продължително водопоглъщане при пълно потопяване Равнинност след едностранно потопяване Число на дифузионно съпротивление

6 Стр. 6 прбдс EN 13165:2012/NА:2013 Приложение NA.ZA (информационно) ТОЧКИ ОТ ТОЗИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДПИСАНИЯТА НА ДИРЕКТИВАТА НА ЕС ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ (89/106/ЕЕС) NA.ZA.1 Обект и област на приложение и съответни характеристики Това приложение NA.ZA има същия обект и област на приложение както точка NA.1 от това национално приложение. След текста на точка ZA.1 се добавя следният текст: Групи по предназначение 1-ва група: за скатни покриви и съставни зидове 2-ра група: за плоски покриви и подови плочи 3-та група: за фасадни стени В декларацията за експлоатационните показатели, производителят трябва да декларира групата по предназначение. След таблица ZA.1 се добавят следният текст и таблици: NA.ZA.1.1, NA.ZA.1.2, NA.ZA.1.3, NA.ZA.1.4. Таблица NA.ZA.1.1 дава националните изисквания за определяне и за постигане на гранични нива и класове на експлоатационните показатели на съществените характеристики за продукти от твърд пенополиуретан (PU), произведени в заводски условия, със или без облицовки или покрития, в зависимост от предвиденото използване в сгради, отнасящи се до всички групи по предназначение.

7 Стр. 7 прбдс EN 13165:2012/NА:2013 Таблица NA.ZA Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на твърд пенополиуретан (PU), отнасящи се до всички групи по предназначение Съществена характеристика Начин на деклариране на експлоатационен показател клас/измерителна единица на нивото Метод за изпитване съгласно Национални изисквания за определяне на Обемна плътност, ρ а kg/m 3 БДС EN 1602 Декларирано ниво За топлоизолационни продукти за стени: Клас по реакция на огън A1 до F, с допълнителната класификация s За топлоизолационни Реакция на огън продукти за тавани: Клас по реакция на огън A1 до F, с допълнителната класификация s и d БДС EN Клас За топлоизолационни продукти за подове и покриви: Клас по реакция на огън A1 до F Дебелина, d mm БДС EN 823 Декларирано ниво Продължително водопоглъщане при пълно потопяване WL(T)i Коефициент на топлопроводност, λ D Дълготрайност на коефициента на топлопроводност при стареене Топлинно съпротивление, R D Дълготрайност на топлинното съпротивление при стареене Напрежение на натиск при 10 % деформация, CS(10\Y)i или якост на натиск σ m % БДС EN Декларирано ниво W/(m.K) W/(m.K) (m 2.K)/W (m 2.K)/W БДС EN или БДС EN (за дебели продукти) БДС EN или БДС EN (за дебели продукти) БДС EN или БДС EN 12939, за дебели продукти БДС EN или БДС EN 12939, за дебели продукти 0,035 0,035 Декларирано ниво Декларирано ниво kpa БДС EN 826 Декларирано ниво

8 Стр. 8 прбдс EN 13165:2012/NА:2013 Таблица NA.ZA Допълнителни изисквания за определяне на експлоатационните показатели на твърд пенополиуретан (PU), отнасящи се до първа група по предназначение Код за означаване: PU EN Ti CS(10\Y)i WL(T)i WL(P)i MUi Съществена характеристика дебелина, Тi Водопоглъщане при продължително частично потопяване WL(P)i Число на дифузионно съпротивление на водни пари, µ Начин на деклариране на експлоатационен показател клас/измерителна единица на нивото Метод за изпитване съгласно клас БДС EN 823 Национални изисквания за определяне на Т2 % БДС EN Декларирано ниво - БДС EN µ 40 Таблица NA.ZA Допълнителни изисквания за определяне на експлоатационните показатели на твърд пенополиуретан (PU), отнасящи се до втора група по предназначение Код за означаване: PU EN Ti CS(10\Y)i CC(i 1 /i 2 /y)σ c DLT(i)5 WL(T)i MUi Съществена характеристика дебелина, Тi Дълготрайност (пълзене при натиск) CC(i 1 /i 2 /y)σ c Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие, DLT(i)5 Число на дифузионно съпротивление на водни пари, µ Начин на деклариране на експлоатационен показател клас/измерителна единица на нивото Метод за изпитване съгласно mm БДС EN 823 Национални изисквания за определяне на Т2 % БДС EN 1606 Декларирано ниво ниво БДС EN 1605 DLT(1)5 - БДС EN Декларирано ниво

9 Стр. 9 прбдс EN 13165:2012/NА:2013 Таблица NA.ZA Допълнителни изисквания за определяне на експлоатационните показатели на твърд пенополиуретан (PU), отнасящи се до трета група по предназначение Код за означаване: PU EN Ti CS(10\Y)i DS(T,H)i TRi WL(Т)i FWi MUi Съществена характеристика дебелина, Тi Стабилност на размерите при определени температурновлажностни условия DS(T,H)i Якост на опън перпендикулярно на повърхностите, TRi Равнинност след едностранно потопяване, FWi Число на дифузионно съпротивление на водни пари, µ Начин на деклариране на експлоатационен показател клас/измерителна единица на нивото Метод за изпитване съгласно mm БДС EN 823 % БДС EN 1604 kpa БДС EN 1607 mm БДС EN БДС EN Национални изисквания за определяне на T3 DS(70, )3 ТR100 FW2 µ 40 Производителят за продукти от 3-та група по предназначение трябва допълнително да декларира следните експлоатационни показатели: Li, Wi, Si и Pi

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 23.040.50; 93.030 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ НИШКИ И АРМИРАН БЕТОН Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ ЗА ЗИДАРИЯ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 413-1:2011/NА

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие на обикновени цименти Национално приложение (NА) прбдс 2012

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ГЕОТЕКСТИЛ И ПОДОБНИ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПРОДУКТИ Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Октомври 04 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 3: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част -: Основни правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (Поправка)

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка)

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Декември 2016 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради (поправка) БДС

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Януари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 7: ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ Част 1: Основни правила (Поправка) БДС EN 1997-1:2004/AC ICS 93.020; 91.010.30 Eurocode 7: Geotechnical

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Уплътняване и залепване Издание 06.2013 Идентификационен 02 05 06 01 150 00000 01 Версия 1 EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 13 1213 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 20.05.2013 Идентификационен 01 03 03 03 002 0 000001 Версия 1 EN 1504-2:2004 08 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на

Подробно

BG_DoP_Promat®-SYSTEMGLAS\(mono\)

BG_DoP_Promat®-SYSTEMGLAS\(mono\) 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ Дата на издаване: 01/07/2013 Заменя:...- CPR / - гггг # от: дд/мм/гггг 1121 CPR - CA0007 CPR - 2013/1 Уникален идентификационен код на типа продукт: 2 Тип и партидни

Подробно

MULTIPOR Минерални топлоизолационни плочи

MULTIPOR Минерални топлоизолационни плочи Минерални топлоизолационни плочи ПЛЮС ОТКЪСВАЕМА ЧАСТ С ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА!НА минерален състав дишащ екологичен топлоизолационен гаранция за качество рециклируем абсорбира шума твърда повърхност

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Уплътняване и залепване Издание 06.2013 Идентификационен 02 05 05 01 100 00000 11 Версия 1 EN 15651-4:2012 13 1213 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

BG_DoP_PROMAGLAS®\(mono\)

BG_DoP_PROMAGLAS®\(mono\) 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ Дата на издаване: 01/07/2013 Заменя:...- CPR / - гггг # от: дд/мм/гггг 1121 CPD - CA0006 2013/1 Уникален идентификационен код на типа продукт: 2 Тип и партидни

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129 341 / 14.09.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Nitro+ 4. Дата вземане на пробата:14.09.2016

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София 411 / 13.10.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95 4. Дата вземане на пробата: 13.10.2016

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 06.2013 Идентификационен 02 04 01 04 001 0 000006 Версия 1 EN 1504-4 08 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 02.2013 Идентификационен 02 03 03 03 002 0 000003 Версия 1 EN 1504-2:2004 09 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Карлово Адрес: гр. Карлово, изход за Пловдив

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Карлово Адрес: гр. Карлово, изход за Пловдив Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Карлово Адрес: гр. Карлово, изход за Пловдив 363 / 12.09.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95 4. Дата вземане на пробата: 12.09.2016 г. 2. Място на вземане

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Зорница Адрес: гр. Бургас, кв. Зорница, ул. Димитър Димов

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Зорница Адрес: гр. Бургас, кв. Зорница, ул. Димитър Димов Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Зорница Адрес: гр. Бургас, кв. Зорница, ул. Димитър Димов 142 / 19.04.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Nitro+ Racing 4. Дата вземане на пробата:

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.04.2013 Идентификационен 01 13 01 01 100 0 000455 Версия 1 EN 934-2:2009+A1:2012 03 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно