Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Размер: px
Започни от страница:

Download "Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите"

Препис

1 Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г.

2 ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет на Министрите на ЕС, отговарящи за младежта Водещ принцип : Спазване на правото на младите хора да участват в разработването на политиките, които ги засягат чрез непрекъснат структурен диалог с младите хора и младежките организации. Начин на изпълнение: осемнадесет месечни работни цикли. За всеки работен цикъл се определят общ и специфични тематични приоритети; Основни области на действие: образование и обучение заетост и предприемачество здравеопазване и благосъстояние участие доброволчески дейности социално приобщаване младите хора и светът творчество и култура

3 Структурният диалог Форум за непрекъснато съвместно обсъждане на приоритетите, изпълнението и последващите действия за европейското сътрудничество в младежката сфера, които трябва да се развиват. Темите на диалога са в съответствие с общите цели на европейското сътрудничество в областта на младежта и приоритетите за всеки работен цикъл. Ясни цели и реални процедури за всеки цикъл на диалога, за да се гарантира приемственост и последващи действия. Структурният диалог насърчава подкрепата за младите хора и младежките организации в многосекторната младежка политика. Диалогът - интензивен и развиван на местно, регионално, национално и европейско равнище, да включва младежки изследователи и тези, които са ангажирани в работата с младежи.

4 ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА Основни цели, заложени в обновената рамка за сътрудничество в областта на младежта : насърчаване на равният достъп на младите хора до висококачествено образование, неформално обучение и обучение на всички равнища и възможностите за учене през целия живот; подкрепа на интегрирането на младите хора на пазара на труда като наети лица или като предприемачи. Трябва да се улеснява и да се подкрепя преходът от образование и обучение или от безработица или трудова незаетост към пазара на труда. подпомагане на психическото и сексуалното здраве, спорта, физическата дейност и здравословния начин на живот. подкрепата на участието на младите хора в представителната демокрация и в гражданското общество на всички равнища, както и в обществото като цяло. подкрепа участието на младите хора в доброволчески дейности и по-доброто признание за значението му като важна форма на неформалното учене. предотвратяването на социалното изключване и бедността при младите хора и укрепване на взаимната солидарност между обществото и младите хора. подкрепата на участието на младите хора в глобалните процеси на разработване на политиките, осъществяването им и последващите действия. насърчаването на творчеството и новаторският капацитет на младите хора посредством покачествен достъп до участие в културата и културното изразяване от ранна възраст.

5 РЕЗУЛТАТИ - разработени 7 национални доклади от допитванията до младите хора в страната; - участвали средно от 120 до 200 организации и млади хора при всяко допитване; - участие в различни форуми и конференции на теми, касаещи младите хора в страната; - участие в 7 младежки конференции по Структурния диалог. ЦЕЛ: Структурният диалог на национално ниво Прилагане на Обновената рамка за Европейско Сътрудничество в областта на младежта ( ). ИЗПЪЛНЕНИЕ: Национална работна група; Национални допитвания сред младите хора в България; Форуми и конференции на основни теми в областта на младежката политика; Подготовка на младите хора за изпълнението на структурния диалог на национално ниво (младежки академии); Закона за младежта (създаване на Национален съвет за младежта). ИНСТРУМЕНТИ: Националната програма за младежта ( ); Програмата Младежта в действие на ЕК;

6 Изпълнение на Структурния диалог I. 1 януари 2010 г. 30 юни 2011 г. (Испания, Белгия, Унгария) Основен приоритет Младежка заетост II. 01 юли 2011 г. 31 декемни 2013 г. (Полша, Дания, Кипър) Основен приоритет Младежко участие и мобилност III. 01 януари 2013 г. 30 юни 2014 г. (Ирландия, Литва, Гърция) Основен приоритет Социално включване на младите хора

7 Основни препоръки от първата фаза на Структурния диалог Тема Младежка заетост Кариерно ориентираните обучения и напътствия трябва да бъдат интегрирани на всички нива в образованието; Необходимо е приемане на качествена рамка за признаване на стажовете за да се гарантира придобития опит; Младежките работници, кариерните консултанти и обучителите трябва да бъдат официално признати като значителен ресурс оказващ подкрепа на младите хора; Осигуряване на дългосрочна и устойчива финансова подкрепа на младежките организации; Успешно съвместяване на личния и професионалния живот на младите хора; Осигуряване на достъп и качествени услуги за мобилност на всички млади хора; Признаване на младежката работа като важен компонент на неформалното обучение; Подобряване и създаване на ново поколение европейски младежки програми и осигуряване на средства.

8 Основни препоръки от втората фаза на Структурния диалог Тема Младежко участие и мобилност развиване на младежката информация и консултантски услуги; насърчаване на сътрудничеството между младежките организации и медиите при популяризирането на непредубеден имидж на младите хора с емигрантски произход с цел засилване на социалното включване; въвеждане на гражданското и междукултурно образование като учебни предмети в училищата от най-ранна възраст; насърчаване на обучението на млади емигранти за усвояване на официалния/ите езици на страната-домакин чрез осигуряване на безплатни езикови курсове; подкрепа и финансиране на младежките дейности на всички нива, които имат за фокус социалното включване и междукултурния диалог на младите хора от страни-членки и нечленки на ЕС; осигуряване на равен достъп до здравни услуги за всички хора, живеещи в страни-членки на ЕС; създаване на условия за обмен на добри практики като професионално обучение, консултантски центрове и схеми за менторство, свързано с работата, с цел подобряване на достъпа до пазара на труда и осигуряване на справедливи условия за работа на младите хора с емигрантски произход; насърчаване на междуведомствената работа, както и да консултират и привличат младежки и неправителствени организации, работещи с млади хора с емигрантски произход, при взимането на решения, осъществяването и оценяването на политиките и програмите, включващи и влияещи върху тези млади хора, с цел посрещане на техните специфични потребности; подкрепа на особената роля на младежките организации при насърчаването на социалното включване чрез узаконяване на неформалното учене и признаване на младежките организации за ключови доставчици на неформално образование.

9 Благодаря Ви за вниманието

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Заключения на Съвета относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора, които улесняват усп

Заключения на Съвета относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора, които улесняват усп C 189/30 BG Официален вестник на Европейския съюз 15.6.2017 г. IV (Информация) ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЪВЕТ Заключения на Съвета относно ролята на

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари 2013 1 Областния план за младежта на област Ловеч е разработен в изпълнение на

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ОБЛАСТ РУСЕ 7060 гр.сливо поле, пл. Демокрация 1, тел.: 08131 2795, факс: 08131 2876, БУЛСТАТ 000530657 E-mail: slivopole@ru-se.com П Р О Г Р А М А ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА СЛИВО

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

PES-AH _YouthPlanLeaflet-BUL-RZ.indd

PES-AH _YouthPlanLeaflet-BUL-RZ.indd PES SOCIALISTS & DEMOCRATS НИЕ ДЕЙСТВАМЕ ЗА МЛАДЕЖТА В ЕВРОПА #ACT4YOUTH! ACT FOR YOUTH! ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 1 PES-AH-013-17 Kunde: PES Motiv: YouthPlan Leaflet, bulgarisch Format: 148 x 210 mm

Подробно

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8>

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 година /Приет с Решение 127 по Прокол 17 28.03.2013 година/ АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Amalipe_-presentation (1)

Amalipe_-presentation (1) Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе * Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе е най-голямата ромска организация, която работи за по-добро образование и равноправно интегриране

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

GEN

GEN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 февруари 2015 г. (OR. en) 6194/15 SOC 78 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Комитет за социална закрила До: Комитета на постоянните представители (I част)/съвета (Заетост, социална

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно